Rozhodnutí Rady (EU) 2017/435 ze dne 28. února 2017 o uzavření Dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0435 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 67/31
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/435
   ze dne 28. února 2017
   o uzavření Dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím ze dne 23. února 2009 Rada zmocnila Komisi, aby zahájila jednání jménem Unie a jejích členských států s cílem podruhé změnit Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (2) a poprvé pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005 (3) (dále jen „dohoda z Cotonou“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2010/648/EU (4) strany podepsaly dohodu, kterou se podruhé mění dohoda z Cotonou (dále jen „dohoda“) dne 22. června 2010 na zasedání Rady ministrů AKT-EU konaném v Ouagadougou, s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady ministrů AKT-EU č. 2/2010 (5) je dohoda prozatímně prováděna ode dne 31. října 2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda by měla být schválena.
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (6) se schvaluje jménem Unie.
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou uložit jménem Unie listinu o schválení stanovenou článkem 93 Dohody z Cotonou vyjádřující souhlas Unie být touto dohodou vázána.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 28. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. HERRERA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 257.
   
      (2)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
   
      (3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2010/648/EU ze dne 14. května 2010 o podpisu Dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005, jménem Evropské unie (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 1).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady ministrů AKT-EU č. 2/2010 ze dne 21. června 2010 o přechodných opatřeních použitelných ode dne podpisu do dne, kdy vstoupí v platnost Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 68).
   
      (6)  Dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3 spolu s prohlášeními připojenými k závěrečnému aktu.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.