Rozhodnutí Rady (EU) 2017/436 ze dne 6. března 2017 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0436 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 67/33
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/436
   ze dne 6. března 2017
   o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 16. června 2014 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi s cílem uzavřít dohody o obchodu s ekologickými produkty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise sjednala jménem Unie dohodu s Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Unie a Chilská republika v dohodě uznávají rovnocennost svých pravidel ekologické produkce a kontrolních systémů, pokud jde o ekologické produkty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Cílem dohody je podpořit obchod s ekologickými produkty, přispět k rozvoji a rozšíření odvětví ekologického zemědělství v Unii a Chilské republice a dosáhnout vysoké míry dodržování pravidel ekologické produkce a vysoké úrovně záruk kontrolních systémů a integrity ekologických produktů. Dalšími jejími cíli je zlepšit ochranu příslušných log Unie a Chilské republiky pro ekologickou produkci a prohloubit regulační spolupráci mezi stranami v otázkách souvisejících s ekologickou produkcí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dohoda by proto měla být podepsána,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.