Rozhodnutí Rady (EU) 2017/443 ze dne 6. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 a 138 a k návrhu na doplnění Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) o pokyny týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0443 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 67/82
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/443
   ze dne 6. března 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 a 138 a k návrhu na doplnění Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) o pokyny týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 97/836/ES (1) přistoupila Unie k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě uvedených pravidel (dále jen „revidovaná dohoda z roku 1958“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2000/125/ES (2) přistoupila Unie k Dohodě o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech (dále jen „paralelní dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (3) nahradila systémy schvalování členských států schvalovacím postupem Unie a zavedla harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky. Uvedená směrnice začlenila předpisy OSN přijaté na základě revidované dohody z roku 1958 do systému EU schvalování typu, a to buď jako požadavky na schválení typu, nebo jako alternativy k právním předpisům Unie. Od přijetí uvedené směrnice jsou předpisy OSN ve stále větší míře začleňovány do právních předpisů Unie v rámci EU schvalování typu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S ohledem na zkušenosti a na technický rozvoj je třeba technickému pokroku přizpůsobit požadavky týkající se některých prvků nebo rysů, na něž se vztahují předpisy OSN č. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 a 138.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby bylo možné stanovit jednotná ustanovení týkající se konstrukce vozidel, mělo by být Úplné usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) doplněno o pokyny týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů, aniž je dotčen vývoj, který v současnosti na úrovni Unie probíhá v oblasti spolupracujícího, propojeného a automatizovaného silničního provozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v příslušných výborech EHK OSN, totiž ve správním výboru revidované dohody z roku 1958 a ve výkonném výboru paralelní dohody, k přijetí aktů OSN,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postojem, který má být jménem Unie zaujat ve správním výboru revidované dohody z roku 1958 a ve výkonném výboru paralelní dohody ve dnech 13. až 17. března 2017, je hlasovat pro návrhy, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2000/125/ES ze dne 31. ledna 2000 o uzavření Dohody o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech („paralelní dohoda“) (Úř. věst. L 35, 10.2.2000, s. 12).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Bod programu jednání
               
               
                  Referenční dokument
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 17 k sérii změn 02 předpisu č. 3 (Odrazky)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/19
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 18 předpisu č. 4 (Osvětlení zadních registračních tabulek )
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/20
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 27 k sérii změn 01 předpisu č. 6 (Směrové svítilny)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/21
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 26 k sérii změn 02 předpisu č. 7 (Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny a doplňkové obrysové svítilny)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/22
               
            
            
               
                  Návrh opravy 2 revize 8 předpisu č. 13 (Těžká vozidla – brzdění)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/45
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 9 k sérii změn 04 předpisu č. 19 (Přední mlhové světlomety)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/23
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 21 k předpisu č. 23 (Zpětné světlomety)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/24
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 04 předpisu č. 27 (Výstražné trojúhelníky)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/25
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 5 k předpisu č. 28 (Zvuková výstražná zařízení)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/3
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 18 k předpisu č. 38 (Zadní mlhové svítilny)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/26
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 01 předpisu č. 39 (Tachometr a počitadlo ujetých kilometrů)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/11
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 5 k sérii změn 01 předpisu č. 43 (Bezpečnostní zasklení)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/12
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 11 k sérii změn 01 předpisu č. 45 (Zařízení pro čištění světlometů)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/27
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 19 k předpisu č. 50 (Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny a směrové svítilny pro mopedy a motocykly)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/28
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 6 k sérii změn 01 předpisu č. 69 (Štítky pro zadní značení pomalých vozidel)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/30
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 10 k sérii změn 01 předpisu č. 70 (Štítky pro zadní značení dlouhých vozidel a vozidel s vysokou hmotností)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/31
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 01 předpisu č. 73 (Boční ochranná zařízení)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/17
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 16 k předpisu č. 75 (Pneumatiky pro vozidla kategorie L)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/8
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 17 k předpisu č. 77 (Parkovací svítilny)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/32
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 6 k sérii změn 01 předpisu č. 79 (Mechanismus řízení)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/10 a GRRF-83-08-Rev.3
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 9 k sérii změn 06 předpisu č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a N1)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/42
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 5 k sérii změn 07 předpisu č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a N1)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/43
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 19 k předpisu č. 87 (Denní svítilny)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/33
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 16 k předpisu č. 91 (Boční obrysové svítilny)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/34
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 8 k sérii změn 01 předpisu č. 98 (Světlomety s výbojkovými zdroji světla)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/35
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 13 k předpisu č. 99 (Výbojkové zdroje světla)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/36
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 7 k sérii změn 01 předpisu č. 101 (Emise CO2 / spotřeba paliva)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/44
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 9 k předpisu č. 104 (Reflexní značení)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/37
               
            
            
               
                  Návrh opravy 2 série změn 06 předpisu č. 107 (Vozidla kategorií M2 a M3)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/13
               
            
            
               
                  Návrh opravy 1 série změn 07 předpisu č. 107 (Vozidla kategorií M2 a M3)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/14
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 8 k předpisu č. 109 (Protektorované pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/9
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 6 k sérii změn 01 předpisu č. 110 (Vozidla s pohonem na CNG a LNG)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/15
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 7 k sérii změn 01 předpisu č. 112 (Světlomety s asymetrickým potkávacím světlem)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/38
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 3 k sérii změn 02 předpisu č. 118 (Hořlavost materiálů)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/16
               
            
            
               
                  Návrh série změn 03 předpisu č. 118 (Hořlavost materiálů)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/18
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 5 k sérii změn 01 předpisu č. 119 (Rohové světlomety)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/40
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 8 k sérii změn 01 předpisu č. 123 (Adaptivní přední osvětlovací systémy (AFS))
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/41
               
            
            
               
                  Návrh doplňku 1 k předpisu č. 138 (Tichá silniční vozidla)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/6
               
            
            
               
                  Návrh série změn 01 k předpisu č. 138 (Tichá silniční vozidla)
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/7
               
            
            
               
                  Návrh předlohy znění pokynů týkajících se kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů
               
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2017/46
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.