Rozhodnutí Rady (EU) 2017/446 ze dne 3. března 2017 o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0446 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 69/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/446
   ze dne 3. března 2017
   o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím 80/271/EHS (2) schválila Rada uzavření dohody GATT o obchodování s civilními letadly (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Signatáři dohody prostřednictvím svých zástupců dne 5. listopadu 2015 v Ženevě souhlasili s otevřením Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly (dále jen „protokol“), jenž do přílohy dohody promítá změny zavedené ve verzi harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží z roku 2007, k přijetí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Protokol by měl schválen,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, se schvaluje jménem Unie.
   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné k uložení listiny o přijetí vyjadřující souhlas Unie být uvedeným protokolem vázána (3).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 3. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. FARRUGIA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 15. února 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 80/271/EHS ze dne 10. prosince 1979 o uzavření mnohostranných dohod, které jsou výsledkem obchodních jednání od roku 1973 do roku 1979 (Úř. věst. L 71, 17.3.1980, s. 1).
   
      (3)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.