Rozhodnutí Rady (EU) 2017/449 ze dne 7. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 60. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0449 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 69/25
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/449
   ze dne 7. března 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 60. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 83 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Jednotná úmluva Organizace spojených národů (OSN) o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 (dále jen „úmluva o omamných látkách“) vstoupila v platnost dne 8. srpna 1975.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle článku 3 úmluvy o omamných látkách se Komise pro narkotika může rozhodnout doplnit látky na seznamy obsažené v této úmluvě. Změny v seznamech může provádět pouze v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), ale může se také rozhodnout změny doporučené WHO neprovést.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Úmluva OSN o psychotropních látkách z roku 1971 (dále jen „úmluva o psychotropních látkách“) vstoupila v platnost dne 16. srpna 1976.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle článku 2 úmluvy o psychotropních látkách se Komise pro narkotika může na základě doporučení WHO rozhodnout doplnit látky na seznamy obsažené v této úmluvě nebo je ze seznamů odstranit. Má široké diskreční pravomoci vzít v úvahu hospodářské, sociální, právní, správní a jiné faktory, ale nesmí jednat svévolně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Změny seznamů obsažených v obou úmluvách mají přímé důsledky pro působnost práva Unie v oblasti boje proti drogám. Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV (1) se vztahuje na látky uvedené na seznamech obsažených v úmluvě o omamných látkách a úmluvě o psychotropních látkách. Rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (2) se nevztahuje na látky uvedené na seznamech obsažených v úmluvě o omamných látkách a v úmluvě o psychotropních látkách. Jakákoli změna seznamů připojených k těmto úmluvám je tudíž přímo začleněna do společných pravidel Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise pro narkotika by měla během svého 60. zasedání ve dnech 13. až 17. března 2017 ve Vídni rozhodnout o doplnění deseti nových látek na seznamy připojené k úmluvám.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Unie není smluvní stranou příslušných úmluv OSN. Má status pozorovatele v Komisi pro narkotika, kde je v současné době 12 členských států členy s hlasovacím právem. Je tudíž nutné, aby členské státy vyjádřily postoj Unie, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle úmluvy o omamných látkách a úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Postoj, který má být jménem Unie zaujat na nadcházejícím zasedání Komise pro narkotika, se týká pouze zařazení látek na seznamy podle úmluv. Jiné záležitosti než zařazení látek na seznamy nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a členské státy se jimi budou podle potřeby zabývat prostřednictvím koordinace postojů v rámci zasedání Komise pro narkotika. Tímto rozhodnutím není dotčeno vymezení pravomocí mezi Unií a členskými státy, pokud jde o jiné záležitosti vztahující se k úmluvám.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Dne 2. prosince 2016 doporučila WHO generálnímu tajemníkovi OSN doplnit dvě nové látky na seznam I úmluvy o omamných látkách a osm nových látek na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Látka U-47700 (3,4-dichlor-N-(2-dimethylamino-cyklohexyl)-N-methyl-benzamid) je podle hodnocení výboru odborníků WHO pro drogové závislosti (dále jen „výbor odborníků“) sloučenina, u níž hrozí obdobné zneužívání a která má obdobné negativní dopady jako opioidy podléhající kontrole, jako jsou morfin a AH-7921, které jsou uvedeny na seznamu I úmluvy o omamných látkách z roku. Nemá žádné zaznamenané léčebné použití a její užívání mělo za následek úmrtí. Existují dostatečné důkazy, že je nebo může být zneužívána a může se stát problémem pro veřejné zdraví a společenským problémem, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka U-47700 byla zařazena na seznam I úmluvy o omamných látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Látka U-47700 je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka U-47700 byla zjištěna ve 14 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována se závažnými nepříznivými událostmi včetně úmrtí a byla předmětem varování souvisejícího s veřejným zdravím poskytnutého systému včasného varování Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Členské státy by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky U-47700 na seznam I úmluvy o omamných látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Látka butyrfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]butanamid) je podle hodnocení výboru odborníků sloučenina, u níž hrozí obdobné zneužívání a která má obdobné negativní dopady jako opioidy podléhající kontrole, jako jsou morfin a fentanyl, které jsou uvedeny na seznamu I úmluvy o omamných látkách. Lze ji rovněž přeměnit na fentanyl. Nemá žádné zaznamenané léčebné použití a její užívání mělo za následek úmrtí. Existují dostatečné důkazy, že je nebo může být zneužívána a může představovat problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka butyrfentanyl byla zařazena na seznam I úmluvy o omamných látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Látka butyrfentanyl je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka butyrfentanyl byla zjištěna v šesti členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována se závažnými nepříznivými událostmi včetně nejméně jednoho úmrtí, při němž byla zjištěna, a byla předmětem varování souvisejícího s veřejným zdravím poskytnutého systému včasného varování Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Členské státy by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky butyrfentanyl na seznam I úmluvy o omamných látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky 4-methylethkathinon neboli 4-MEC (2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on) je podle hodnocení výboru odborníků značný. Látka 4-methylethkathinon nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka 4-methylethkathinon má obdobný potenciál zneužívání a obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka 4-methylethkathinon je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka 4-methylethkathinon byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Látka 4-methylethkathinon je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka 4-methylethkathinon byla zjištěna v 19 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována s malým počtem závažných nepříznivých událostí včetně úmrtí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Členské státy Unie by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky 4-methylethkathinon na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky ethylon (1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-on) je podle hodnocení výboru odborníků značný. Látka ethylon nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka ethylon má obdobný potenciál zneužívání a obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka ethylon je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka ethylon byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Látka ethylon je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka ethylon byla zjištěna v 19 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována s malým počtem závažných nepříznivých událostí včetně úmrtí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Členské státy Unie by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky ethylon na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky pentedron neboli α-methylaminovalerofenon (2-(methylamino)-1-fenylpentan-1-on) je podle výboru odborníků značný. Látka pentedron nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka pentedron je obdobně zneužívána a má obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka pentedron je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka pentedron byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Látka pentedron je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka pentedron byla zjištěna v 18 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována s malým počtem závažných nepříznivých událostí včetně úmrtí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Členské státy Unie by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky pentedron na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky ethylfenidát neboli EPH (ethyl-fenyl(piperidin-2-yl)acetát) je podle výboru značný. Látka ethylfenidát nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka ethyfenidát má obdobný potenciál zneužívání a obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka ethylfenidát je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka ethylfenidát byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Látka ethylfenidát je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka ethylfenidát byla zjištěna ve 13 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována se závažnými nepříznivými událostmi včetně infekcí měkkých tkání a úmrtí. Infekce měkkých tkání související s injekčním užíváním byly předmětem varování souvisejícího s veřejným zdravím poskytnutého systému včasného varování Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Členské státy by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky ethylfenidát na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky MPA neboli methiopropamin (N-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin) je podle výboru odborníků značný. Látka methiopropamin nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka methiopropamin má obdobný potenciál zneužívání a obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka methiopropamin je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka methiopropamin byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Látka methiopropamin je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka methiopropamin byla zjištěna v 17 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována se závažnými nepříznivými událostmi včetně úmrtí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Členské státy by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky methiopropamin na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky MDMB-CHMICA (methyl-N-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}-3-methyl-L-valinát) je podle výboru odborníků značný. Látka MDMB-CHMICA nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka MDMB-CHMICA je obdobně zneužívána a má obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka MDMB-CHMICA je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka MDMB-CHMICA byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Podle zprávy o hodnocení rizik Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost provedeném podle čl. 6 odst. 2, 3 a 4 rozhodnutí 2005/387/JVV, která byla předložena dne 28. července 2016 Komisi a Radě, představují vysoká účinnost látky MDMB-CHMICA spolu se značně proměnlivým množstvím této složky v legálních drogách (tzv. „legal high“) vysoké riziko akutní toxicity. V osmi členských státech bylo celkem evidováno 28 případů úmrtí a 25 případů akutní intoxikace souvisejících s látkou MDMB-CHMICA. Komise proto přijala dne 31. srpna 2016 návrh za účelem podrobení látky MDMB-CHMICA kontrolním opatřením v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Členské státy by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky MDMB-CHMICA na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky 5F-APINACA neboli 5F-AKB-48 (N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid) je podle výboru odborníků považován za značný. Látka 5F-APINACA nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka 5F-APINACA má obdobný potenciál zneužívání a obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka 5F-APINACA je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka 5F-APINACA byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Látka 5F-APINACA je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka 5F-APINACA byla zjištěna ve 23 členských státech Unie. Volně se prodává na trhu. Je spojována se závažnými nepříznivými událostmi včetně úmrtí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Členské státy Unie by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky 5F-APINACA na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Stupeň rizika pro veřejné zdraví a společnost spojený se zneužíváním látky XLR-11 ([1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanon je podle výboru odborníků značný. Látka XLR-11 nemá žádné zaznamenané léčebné použití. Výbor odborníků uznal, že látka XLR-11 má obdobný potenciál zneužívání a obdobné negativní dopady jako látky uvedené na seznamu II úmluvy o psychotropních látkách, jako jsou JWH-018 a AM-2201. Výbor odborníků dospěl k názoru, že existují dostatečné důkazy, že látka XLR-11 je nebo může být zneužívána, a že tedy představuje problém pro veřejné zdraví a společenský problém, což odůvodňuje zařazení této látky pod mezinárodní kontrolu. WHO proto doporučuje, aby látka XLR-11 byla zařazena na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Látka XLR-11 je sledována Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost jako nová psychoaktivní látka na základě rozhodnutí 2005/387/JVV. Látka XLR-11 byla zjištěna v 17 členských státech. Volně se prodává na trhu. Je spojována se závažnými nepříznivými událostmi včetně nejméně jednoho úmrtí, při němž byla zjištěna, a byla předmětem varování souvisejícího s veřejným zdravím poskytnutého systému včasného varování Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Členské státy Unie by proto měly zaujmout postoj podporující doplnění látky XLR-11 na seznam II úmluvy o psychotropních látkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Dánsko je vázáno rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV a rozhodnutím 2005/387/SVV, a tudíž se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Irsko je vázáno rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV a rozhodnutím 2005/387/SVV, a tudíž se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Spojené království rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV a rozhodnutím 2005/387/SVV vázáno není, a tudíž se přijímání tohoto rozhodnutí neúčastní a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který mají členské státy zaujmout jménem Unie na 60. zasedání Komise pro narkotika konaném ve dnech 13. až 17. března 2017, kdy bude tento orgán vyzván k přijetí rozhodnutí o doplnění látek na seznamy připojené k Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971, je založen na příloze tohoto rozhodnutí.
   Postoj vyjádří členské státy, jež jsou členy Komise pro narkotika, vystupující společně v zájmu Unie.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32).
   
   
      PŘÍLOHA
      Postoj, který mají zaujmout členské státy, jež jsou členy Komise pro narkotika, jednající společně v zájmu Unie, během 60. zasedání Komise pro narkotika konaném ve dnech 13. až 17. března 2017, pokud jde o změny v rozsahu kontroly látek:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Látka U-47700 má být zařazena na seznam I Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Látka butyrfentanyl má být zařazena na seznam I Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Látka 4-MEC (4-methylethkathinon) má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Látka ethylon má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Látka pentedron (α-methylaminovalerofenon) má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Látka ethylfenidát (EPH) má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Látka MPA (methiopropamin) má být zahrnuta na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  Látka MDMB-CHMICA má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  Látka 5F-APINACA (5F-AKB48) má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  Látka XLR-11 má být zařazena na seznam II Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.