Rozhodnutí Komise (EU) 2017/451 ze dne 14. března 2017, kterým se jménem Evropské unie schvalují některé změny protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0451 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 69/34
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/451
      ze dne 14. března 2017,
      kterým se jménem Evropské unie schvalují některé změny protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/870 ze dne 24. května 2016 o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článkem 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou (2) o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“), schválené nařízením Rady (ES) č. 1801/2006 (3), byl zřízen smíšený výbor, jehož úkolem je kontrolovat používání uvedené dohody, a zejména dohlížet na její plnění, výklad a řádné uplatňování, jakož i případně přehodnotit úroveň rybolovných práv a související finanční příspěvek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ustanovení čl. 1 odst. 1 protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „protokol“), schváleného rozhodnutím (EU) 2016/870, stanoví rybolovná práva v rámci uvedené dohody na dobu čtyř let ode dne 16. listopadu 2015 a čl. 2 odst. 1 protokolu stanoví roční finanční příspěvek za přístup plavidel Unie do rybolovné oblasti Mauritánie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Tabulka uvedená v čl. 1 odst. 1 protokolu upřesňuje rybolovná práva a stanoví, že na základě dostupných vědeckých stanovisek se obě strany mohou dohodnout v rámci smíšeného výboru na přidělení rybolovných práv pro mrazírenské trawlery lovící druhy žijící při dně, pro které je určena zbývající část.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Bylo stanoveno, že smíšený výbor se sejde na mimořádném zasedání v Nouakchottu ve dnech 15. a 16. listopadu 2016, aby přijal změnu rybolovných práv, podmínky pro provozování rybolovu a finanční příspěvek, a to s ohledem na žádost Unie o vytvoření nové kategorie rybolovu pro mrazírenské trawlery lovící štikozubce senegalského.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Komise Radě před příslušným zasedáním smíšeného výboru předložila přípravný dokument obsahující podrobnosti navrhovaného postoje Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Navrhovaný postoj Unie byl schválen Radou v souladu s bodem 3 přílohy rozhodnutí (EU) 2016/870.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Přijaté změny, tj. zavedení nové kategorie rybolovu pro mrazírenské trawlery lovící štikozubce senegalského, podmínky pro provozování rybolovu pro tuto novou kategorii a zvýšení finančního příspěvku za přístup, byly zapsány do přílohy 5 zápisu z uvedeného zasedání smíšeného výboru konaného ve dnech 15. a 16. listopadu 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Tyto změny by měly být schváleny jménem Unie,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změny protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, přijaté smíšeným výborem zřízeným článkem 10 uvedené dohody na jeho zasedání ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 a obsažené v příloze 5 zápisu ze zasedání, se schvalují jménem Unie.
      Znění přílohy 5 zápisu ze zasedání smíšeného výboru konaného ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 se připojuje k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 14. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 4.
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         Protokol, článek 2 odstavce:
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Finanční příspěvek za přístup plavidel Evropské unie do rybolovné oblasti Mauritánie podle článku 7 dohody je stanoven na padesát sedm milionů pět set tisíc (57 500 000) EUR za rok. Tento odstavec se použije s výhradou ustanovení článků 5 až 10 a článku 16 tohoto protokolu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Celkové přípustné odlovy (kategorie 1, 2, 2a, 3, 6, 7 a 8) a referenční hmotnosti úlovků (kategorie 4 a 5) jsou vymezeny v rybolovných listech uvedených v příloze 1 tohoto protokolu. Jsou stanoveny na základě kalendářního roku, od 1. ledna do 31. prosince daného roku. Pokud první období a poslední období provádění protokolu neodpovídají kalendářnímu roku, jsou celkové přípustné odlovy stanoveny poměrně a při zohlednění trendů pro rozdělení daných úlovků během roku podle kategorie rybolovu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Pokud u kategorií rybolovu 4 a 5 úlovky plavidel Evropské unie lovících tuňáky v rybolovné oblasti Mauritánie překročí referenční hmotnost stanovenou pro každou z těchto kategorií, bude částka padesát sedm milionů pět set tisíc (57 500 000) EUR finančního příspěvku zvýšena za každou tunu ulovenou navíc o částku poplatku, jak je stanoveno v odpovídajících rybolovných listech na předmětný rok. Částka zaplacená Evropskou unií za překročení však nesmí překročit částku odpovídající dvojnásobku referenční hmotnosti. Pokud množství ulovená plavidly Evropské unie přesáhnou dvojnásobek odpovídající referenční hmotnosti, je částka dlužná za množství přesahující uvedené omezení zaplacena v následujícím roce.
                  
               
            
         
         Tabulka kategorií rybolovu ve smyslu čl. 1 odst. 1:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie rybolovu
                  
                  
                     Celkové přípustné odlovy, referenční hmotnost
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Plavidla lovící korýše kromě langust a krabů
                  
                  
                     5 000  tun
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Trawlery (bez mrazírenského zařízení) a plavidla pro lov při dně na dlouhou lovnou šňůru zaměřená na lov štikozubce senegalského
                  
                  
                     6 000  tun
                  
               
               
                  
                     2a
                  
                  
                     (Mrazírenské) trawlery lovící štikozubce senegalského
                  
                  
                     štikozubec senegalský 3 500  tun
                     oliheň obecná 1 450  tun
                     sépie 600 tun
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Plavidla lovící druhy žijící při dně jiné než štikozubec senegalský a vybavená jinými lovnými zařízeními než sítěmi
                  
                  
                     3 000  tun
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí
                  
                  
                     12 500  tun
                     (referenční hmotnost)
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Plavidla lovící tuňáky na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru
                  
                  
                     7 500  tun
                     (referenční hmotnost)
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov
                  
                  
                     225 000  tun (*1)
                     
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Nemrazírenská plavidla pro pelagický rybolov
                  
                  
                     15 000  tun (*2)
                     
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Hlavonožci
                  
                  
                     [pm] tun
                  
               
            
         
         Příloha, dodatek 1 „Rybolovné listy“, nový list 2a:
         
            
            
            
               
                  
                     KATEGORIE RYBOLOVU 2a:
                     (MRAZÍRENSKÉ) TRAWLERY LOVÍCÍ ŠTIKOZUBCE SENEGALSKÉHO
                  
               
               
                  1.   Rybolovná oblast
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Severně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š.: západně od linie spojující tyto body:
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                20°46′30″ s. š.
                                             
                                             
                                                17°03′00″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                20°36′00″ s. š.
                                             
                                             
                                                17°11′00″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                20°36′00″ s. š.
                                             
                                             
                                                17°36′00″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                20°03′00″ s. š.
                                             
                                             
                                                17°36′00″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                19°45′70″ s. š.
                                             
                                             
                                                17°03′00″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                19°29′00″ s. š.
                                             
                                             
                                                16°51′50″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                19°15′60″ s. š.
                                             
                                             
                                                16°51′50″ z. d.
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                19°15′60″ s. š.
                                             
                                             
                                                16°49′60″ z. d.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Jižně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š. k rovnoběžce 17°50′00″ s. š.: západně od linie 18 námořních mil měřených od čáry odlivu.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 Jižně od rovnoběžky 17°50′00″ s. š.: západně od linie 12 námořních mil měřených od čáry odlivu.
                              
                           
                        
                     
                     U oblastí měřených od čáry odlivu může smíšený výbor nahradit vymezující linie oblastí sérií zeměpisných souřadnic.
                  
               
               
                  
                     Povolená rybolovná zařízení
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Vlečná síť pro lov štikozubce při dně.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zdvojení vlečné sítě je zakázáno.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zdvojení vláken tvořících vlečnou síť je zakázáno.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Povolená minimální velikost ok
                  
               
               
               
                  
                     70 mm (vlečná síť)
                  
               
               
                  
                     Minimální velikosti
                  
               
               
               
                  
                     U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka) (viz dodatek 7).
                  
               
               
                  
                     Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.
                  
               
               
                  
                     Vedlejší úlovky
                  
               
               
               
                  
                     Povolené
                  
                  
                     Zakázané
                  
               
               
                  
                     25 % ryb žijících při dně (jiných než štikozubec senegalský)
                  
                  
                     Hlavonožci (jiní než oliheň obecná a sépie) a korýši
                  
               
               
                  
                     Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.
                  
               
               
                  
                     Rybolovná práva/poplatky
                  
               
               
               
                  
                     Období
                  
                  
                     Rok
                  
               
               
                  
                     Celkový přípustný odlov (v tunách)
                  
                  
                     3 500
                  
                  
                     štikozubec senegalský (hlavní lovený druh)
                  
               
               
                  
                     1 450
                  
                  
                     oliheň obecná (druhořadý lovený druh)
                  
               
               
                  
                     600
                  
                  
                     sépie (druhořadý lovený druh)
                  
               
               
                  
                     Poplatky
                  
                  
                     70 EUR/t za štikozubce senegalského
                  
               
               
                  
                     575 EUR/t za oliheň obecnou
                  
               
               
                  
                     250 EUR/t za sépii
                  
               
               
                  
                     90 EUR/t za vedlejší úlovky
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během něhož je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.
                     Záloha ve výši 1 000  EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během něhož je plavidlo oprávněno k rybolovu.
                     Počet plavidel, která jsou oprávněna k rybolovu ve stejnou dobu, je omezen na 6.
                  
               
               
                  
                     Období biologického klidu
                  
               
               
               
                  
                     Smíšený výbor případně určí období biologického klidu na základě vědeckého stanoviska společného vědeckého výboru.
                  
               
               
                  
                     Vědečtí pozorovatelé
                  
               
               
               
                  
                     Odchylně od pravidla stanoveného v bodu 2 kapitole X přílohy přijmou plavidla při každé plavbě na palubu jednoho mauritánského vědeckého pozorovatele.
                  
               
               
                  
                     Poznámky
                  
               
               
               
                  
                     Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  S povoleným překročením o 10 % bez dopadu na finanční příspěvek Evropské unie za přístup.
         
            (*2)  Pokud jsou tato rybolovná práva využita, odečtou se od celkového přípustného odlovu stanoveného v kategorii 6.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.