Rozhodnutí Rady (EU) 2017/470 ze dne 28. února 2017 o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0470 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 73/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/470
   ze dne 28. února 2017
   o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 41 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (1) jsou produkty, které byly získány v Norsku, ve Švýcarsku nebo v Turecku a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, považovány za produkty pocházející ze zvýhodněné země, jestliže byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 45 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle článku 54 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se systém kumulace použije pod podmínkou, že Švýcarsko udělí na základě vzájemnosti stejné zacházení produktům pocházejícím ze zvýhodněných zemí, které zapracovávají materiály pocházející z Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud jde o Švýcarsko, byl systém kumulace původně zaveden dohodou ve formě výměny dopisů mezi Unií a Švýcarskem. Tato výměna dopisů proběhla dne 14. prosince 2000 poté, co ji Rada schválila rozhodnutím 2001/101/ES (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby zajistilo uplatňování pojmu původu odpovídajícího pojmu vymezenému v pravidlech původu v rámci systému všeobecných celních preferencí Unie, změnilo Švýcarsko svá pravidla původu v rámci systému všeobecných celních preferencí. Proto je nezbytné dohodu ve formě výměny dopisů mezi Unií a Švýcarskem revidovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Systém vzájemného uznávání náhradních osvědčení o původu zboží na tiskopise A Unií, Norskem a Švýcarskem by měl podle revidované výměny dopisů pokračovat a měl by být podmíněně uplatňován Tureckem, aby se usnadnil obchod mezi Unií, Norskem, Švýcarskem a Tureckem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pravidla původu v rámci systému všeobecných celních preferencí Unie, reformovaná v roce 2010, navíc počítají se zavedením nového systému pro vydávání dokladů o původu registrovanými vývozci, který se má použít ode dne 1. ledna 2017. Změny v dohodě ve formě výměny dopisů je třeba provést i v tomto ohledu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Při přípravě na uplatňování tohoto nového systému a s ním souvisejících pravidel zmocnila Rada dne 8. března 2012 Komisi ke sjednání dohody ve formě výměny dopisů se Švýcarskem o vzájemném uznávání náhradních osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo náhradních prohlášení o původu a stanovící, že s produkty se složkou norského, švýcarského nebo tureckého původu se má po jejich příchodu na celní území Unie zacházet jako s produkty se složkou, která pochází z Unie. Jednání byla úspěšně završena parafováním dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dohoda by měla být podepsána,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření. (3)
   
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017.
   
      V Bruselu dne 28. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. HERRERA
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2001/101/ES ze dne 5. prosince 2000 o schválení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a každou ze zemí ESVO poskytující celní preference v rámci systému všeobecných preferencí (Norskem a Švýcarskem), kterou se stanoví, že se zbožím se složkou norského nebo švýcarského původu se bude po jeho příchodu na celní území Společenství zacházet jako se zbožím se složkou, která pochází ze Společenství (dohoda o vzájemnosti) (Úř. věst. L 38, 8.2.2001, s. 24).
   
      (3)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.