Rozhodnutí Rady (EU) 2017/477 ze dne 3. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro spolupráci zřízené podle Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, pokud jde o pracovní ujednání Rady pro spolupráci, Výboru pro spolupráci, specializované podvýbory a jakékoliv jiné orgány

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0477 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 73/15
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/477
   ze dne 3. března 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro spolupráci zřízené podle Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, pokud jde o pracovní ujednání Rady pro spolupráci, Výboru pro spolupráci, specializované podvýbory a jakékoliv jiné orgány
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 1 a článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91, čl. 100 odst. 2 a články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 281 odst. 3 Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) může být dohoda zcela nebo zčásti prozatímně prováděna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 3 rozhodnutí Rady (EU) 2016/123 (2) stanoví, které části dohody mají být prováděny prozatímně. Uvedené části dohody se prozatímně provádějí od 1. května 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 268 odst. 7 dohody má Rada pro spolupráci přijmout svůj jednací řád.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 268 odst. 6 a čl. 269 odst. 3 dohody předsedají Radě pro spolupráci a Výboru pro spolupráci střídavě zástupce Evropské unie a zástupce Republiky Kazachstán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle čl. 269 odst. 1 dohody je Radě pro spolupráci při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro spolupráci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 269 odst. 7 dohody stanoví Rada pro spolupráci ve svém jednacím řádu povinnosti a fungování Výboru pro spolupráci a jakéhokoliv podvýboru či orgánu, které zřídila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle čl. 269 odst. 5 dohody se může Výbor pro spolupráci scházet ve zvláštním složení, aby se zabýval řešením relevantních otázek týkajících se hlavy III (Obchod a podnikání). Podle čl. 269 odst. 6 uvedené dohody se může Rada pro spolupráci rozhodnout zřídit specializované podvýbory nebo jiné orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností. Rada pro spolupráci by měla stanovit složení a povinnosti těchto podvýborů nebo orgánů a způsob jejich práce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle čl. 268 odst. 1 dohody má Rada pro spolupráci dohlížet na provádění dohody a pravidelně je hodnotit. Podle čl. 268 odst. 4 dohody může Rada pro spolupráci na Výbor pro spolupráci přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí. Podle čl. 268 odst. 3 je Rada pro spolupráci oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy této dohody na základě dohody mezi stranami, aniž jsou dotčena konkrétní ustanovení hlavy III (Obchod a podnikání).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Podle čl. 25 odst. 3 dohody zřídí Rada pro spolupráci Podvýbor pro celní spolupráci. Podle čl. 25 odst. 4 dohody se o otázkách, jimiž se zabývá kapitola 2 dohody, vede pravidelný dialog. Podle čl. 25 odst. 4 dohody může Výbor pro spolupráci rovněž stanovit pravidla pro vedení tohoto dialogu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Aby bylo zajištěno účinné provádění dohody, měl by být jednací řád Rady pro spolupráci, Výboru pro spolupráci i podvýborů přijat co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Postoj Unie v Radě pro spolupráci by proto měl vycházet z připojených návrhů rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě pro spolupráci zřízené čl. 268 odst. 1 Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé vychází z návrhů rozhodnutí Rady pro spolupráci připojených k tomuto rozhodnutí, pokud jde o:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               přijetí jednacího řádu Rady pro spolupráci a jednacího řádu Výboru pro spolupráci, specializovaných podvýborů a jakýchkoliv jiných subjektů,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               zřízení Podvýboru pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, Podvýboru pro energetiku, dopravu, životní prostředí a změnu klimatu a Podvýboru pro celní spolupráci.
            
         
      
   
   2.   Zástupci Unie v Radě pro spolupráci mohou schválit menší technické úpravy návrhů rozhodnutí Rady pro spolupráci bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Radě pro spolupráci předsedá ze strany Unie vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v souladu se svými pravomocemi podle Smluv nebo jakožto předseda Rady pro zahraniční věci.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 3. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. FARRUGIA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 29, 4.2.2016, s. 3.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/123 ze dne 26. října 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé (Úř. věst. L 29, 4.2.2016, s. 1).
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI EU-REPUBLIKA KAZACHSTÁN č. 1/2017
      ze dne …,
      kterým se přijímá její jednací řád a jednací řády Výboru pro spolupráci, specializovaných podvýborů a jiných orgánů
      RADA PRO SPOLUPRÁCI EU-REPUBLIKA KAZACHSTÁN
      s ohledem na Dohodu o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 268 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V souladu s čl. 281 odst. 3 dohody se části dohody provádějí prozatímně ode dne 1. května 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 268 odst. 7 dohody má Rada pro spolupráci přijmout svůj jednací řád.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle čl. 269 odst. 1 uvedené dohody je Radě pro spolupráci při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Podle čl. 269 odst. 6 dohody se může Rada pro spolupráci rozhodnout zřídit specializované podvýbory nebo jiné orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností, a stanovit složení, povinnosti a způsob jejich práce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Podle čl. 25 odst. 3 dohody má Rada pro spolupráci přijmout zřídit Podvýbor pro celní spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Podle čl. 269 odst. 7 dohody stanoví Rada pro spolupráci ve svém jednacím řádu povinnosti a fungování Výboru pro spolupráci a jakéhokoliv podvýboru či orgánu, který zřídila.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Rada pro spolupráci na svém zasedání dne 6. října 2016 v Bruselu rozhodla přijmout svůj jednací řád formou výměny verbálních nót,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Přijímá se jednací řád Rady pro spolupráci a jednací řády Výboru pro spolupráci, specializovaných podvýborů nebo jiných orgánů zřízených Radou pro spolupráci obsažené v přílohách I a II.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Radu pro spolupráci
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 29, 4.2.2016, s. 3.
      
         PŘÍLOHA I
         
            JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO SPOLUPRÁCI
         
         Článek 1
         Obecná ustanovení
         1.   Rada pro spolupráci zřízená podle čl. 268 odst. 1 dohody vykonává své povinnosti v souladu s článkem 268 dohody.
         2.   V souladu s čl. 268 odst. 5 se Rada pro spolupráci skládá ze zástupců stran. Složení Rady pro spolupráci zohlední konkrétní záležitosti, jež se na daném zasedání mají projednávat. Rada pro spolupráci se schází na ministerské úrovni.
         3.   V souladu s čl. 268 odst. 2 dohody je Rada pro spolupráci oprávněna za účelem dosažení cílů dohody přijímat rozhodnutí, jež jsou pro strany závazná. Rada pro spolupráci přijímá vhodná opatření k provedení těchto rozhodnutí, případně včetně pověření zvláštních orgánů zřízených podle dohody, aby jednaly jejím jménem. Rada pro spolupráci může vydávat také doporučení. Svá rozhodnutí a doporučení přijímá dohodou mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů. Rada pro spolupráci může své pravomoci přenést na Výbor pro spolupráci.
         4.   Stranami se v tomto jednacím řádu rozumějí strany definované v článku 285 dohody.
         Článek 2
         Předsednictví
         Strany předsedají Radě pro spolupráci střídavě po dobu dvanácti měsíců. První období začíná dnem konání prvního zasedání Rady pro spolupráci a končí 31. prosince téhož roku.
         Článek 3
         Zasedání
         1.   Rada pro spolupráci zasedá jednou za rok a kdykoli to vyžadují okolnosti, po vzájemné dohodě stran. Nedohodnou-li se strany jinak, zasedá Rada pro spolupráci na místě obvyklém pro zasedání Rady Evropské unie.
         2.   Každé zasedání Rady pro spolupráci se koná v době dohodnuté stranami.
         3.   Zasedání Rady pro spolupráci svolávají společně tajemníci Rady pro spolupráci po dohodě s předsedou Rady pro spolupráci nejpozději 30 kalendářních dní před datem zasedání.
         Článek 4
         Zastupování
         1.   Nemohou-li se členové Rady pro spolupráci zúčastnit zasedání, mohou za sebe poslat zástupce. Přeje-li si být člen zastoupen, písemně sdělí předsedovi Rady pro spolupráci před konáním zasedání jméno svého zástupce.
         2.   Zástupce člena Rady pro spolupráci vykonává všechna práva tohoto člena.
         Článek 5
         Delegace
         1.   Členové Rady pro spolupráci mohou být doprovázeni úředníky. Předseda Rady pro spolupráci musí být před každým zasedáním prostřednictvím sekretariátu Rady pro spolupráci informován o zamýšleném složení delegací obou stran.
         2.   Rada pro spolupráci může po dohodě stran přizvat zástupce jiných orgánů stran nebo nezávislé odborníky v určitém oboru, aby se zúčastnili zasedání jako pozorovatelé nebo aby informovali o konkrétních záležitostech. Strany se dohodnou na podmínkách, za nichž se tito pozorovatelé mohou zasedání zúčastnit.
         Článek 6
         Sekretariát
         Funkci tajemníků Rady pro spolupráci vykonávají společně úředník Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a úředník Republiky Kazachstán.
         Článek 7
         Korespondence
         1.   Korespondence určená Radě pro spolupráci se zasílá kterémukoli tajemníkovi Rady pro spolupráci, a ten obratem uvědomí druhého tajemníka.
         2.   Tajemníci Rady pro spolupráci zajistí předání korespondence adresované Radě pro spolupráci předsedovi Rady pro spolupráci a podle potřeby ji rozešlou i Rady pro spolupráci.
         3.   Korespondenci předsedy Rady pro spolupráci zasílají adresátům jeho jménem tajemníci Rady pro spolupráci. Tato korespondence se případně rozešle členům Rady pro spolupráci.
         Článek 8
         Ochrana důvěrných informací
         Zasedání Rady pro spolupráci jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak. Pokud strana předloží Radě pro spolupráci informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.
         Článek 9
         Program zasedání
         1.   Předseda Rady pro spolupráci připraví předběžný program každého zasedání Rady pro spolupráci. Tento program zašlou tajemníci Rady pro spolupráci nejpozději 15 kalendářních dní před zasedáním adresátům uvedeným v čl. 7 odst. 3.
         Předběžný program zasedání obsahuje body, jejichž zahrnutí do programu bylo předsedovi Rady pro spolupráci navrženo, nejpozději 21 kalendářních dní před zasedáním. Tyto body se na předběžný program zasedání nezařadí, nejsou-li tajemníkům Rady pro spolupráci před datem odeslání programu zaslány příslušné podklady.
         2.   Program zasedání přijímá Rada pro spolupráci na začátku každého zasedání. Pokud s tím strany souhlasí, mohou být na program zasedání zařazeny i jiné body, než které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.
         3.   Předseda Rada pro spolupráci po konzultaci se stranami může zkrátit lhůty stanovené v odstavci 1 tak, aby se zohlednily zvláštní okolnosti.
         Článek 10
         Zápis ze zasedání
         1.   Tajemníci Rady pro spolupráci společně vypracují z každého zasedání Rada pro spolupráci návrh zápisu.
         2.   Zápis ze zasedání zpravidla pro každý bod programu zasedání obsahuje:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     dokumenty předložené Radě pro spolupráci;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     prohlášení, o jejichž zápis požádal některý člen Rady pro spolupráci; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     otázky dohodnuté stranami, jako jsou přijatá rozhodnutí, dohodnutá prohlášení a veškeré závěry.
                  
               
            
         
         3.   Návrh zápisu se předloží Radě pro spolupráci ke schválení. Rada pro spolupráci návrh zápisu schválí na následujícím zasedání. Návrh zápisu lze schválit též písemně.
         Článek 11
         Rozhodnutí a doporučení
         1.   Rada pro spolupráci přijímá rozhodnutí a vydává doporučení vzájemnou dohodou mezi stranami a po dokončení příslušných vnitřních postupů.
         2.   Pokud se na tom obě strany dohodnou, může Rada pro spolupráci přijímat rozhodnutí nebo vydávat doporučení písemným postupem. Za tímto účelem předseda Rady pro spolupráci návrh rozhodnutí nebo doporučení rozešle písemně jejím členům podle čl. 7 odst. 3 nejpozději 21 kalendářních dní před datem zasedání. Členové Rada pro spolupráci v uvedené lhůtě vyjádří jakékoli výhrady nebo oznámí změny, které si přejí provést. Předseda Rada pro spolupráci může po dohodě s oběma stranami uvedenou lhůtu zkrátit tak, aby se zohlednily zvláštní okolnosti.
         3.   Akty Rady pro spolupráci ve smyslu čl. 268 odst. 2 dohody jsou označovány jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“, přičemž následuje pořadové číslo, datum jejich přijetí a popis předmětu. Rozhodnutí a doporučení podepisuje předseda Rady pro spolupráci a správnost stvrzují tajemníci Rady pro spolupráci. Rozhodnutí a doporučení se rozesílají podle čl. 7 odst. 3 tohoto jednacího řádu. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Rady pro spolupráci ve svém příslušném úředním tisku.
         4.   Všechna rozhodnutí a doporučení Rady pro spolupráci vstupují v platnost dnem přijetí, není-li v nich stanoveno jinak.
         Článek 12
         Jazyky
         1.   Úředními jazyky Rady pro spolupráci jsou úřední jazyky stran.
         2.   Pracovními jazyky Rady pro spolupráci jsou angličtina a ruština. Není-li rozhodnuto jinak, vychází Rada pro spolupráci ve svých jednáních z podkladů vyhotovených v těchto jazycích.
         Článek 13
         Výdaje
         1.   Každá strana hradí veškeré náklady, které jí vzniknou v důsledku účasti na zasedáních Rady pro spolupráci, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikaci.
         2.   Výdaje související s tlumočením na zasedáních Rady pro spolupráci, překlady a rozmnožováním dokumentů hradí Unie.
         3.   Ostatní výlohy spojené s vlastní organizací zasedání Rady pro spolupráci nese strana, jež zasedání pořádá.
         Článek 14
         Výbor pro spolupráci a specializované podvýbory
         1.   V souladu s čl. 269 odst. 1 dohody je Radě pro spolupráci při výkonu jejích povinností v oblastech, v nichž na něj Rada pro spolupráci přenesla pravomoci, nápomocen Výbor pro spolupráci. V souladu s čl. 569 odst. 2 dohody se Výbor pro spolupráci skládá ze zástupců stran, v zásadě na úrovni vyšších státních úředníků.
         2.   Výbor pro spolupráci připravuje zasedání a jednání Rady pro spolupráci, případně provádí její rozhodnutí a obecně zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné provádění dohody. Výbor pro spolupráci se zabývá všemi záležitostmi, které mu Rada pro spolupráci svěří, jakož i jakýmikoli jinými otázkami, které mohou během provádění dohody vyvstat. Výbor pro spolupráci předkládá Radě pro spolupráci ke schválení návrhy, včetně návrhů rozhodnutí nebo doporučení. Podle čl. 268 odst. 4 dohody může Rada pro spolupráci na Výbor pro spolupráci přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí.
         3.   Výbor pro spolupráci přijímá rozhodnutí a vydává doporučení, k nimž je na základě dohody zmocněn.
         4.   Tam, kde dohoda stanoví povinnost nebo možnost konzultací nebo kde se strany na konzultaci vzájemně dohodnou, se mohou takové konzultace konat ve Výboru pro spolupráci, není-li v dohodě stanoveno jinak. Tyto konzultace mohou pokračovat v Radě pro spolupráci, pokud s tím strany souhlasí.
         5.   V souladu s čl. 269 odst. 6 dohody se může Rada pro spolupráci rozhodnout zřídit specializované podvýbory nebo jiné orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností, a stanovit jejich složení, povinnosti a způsob jejich práce.
         6.   V souladu s čl. 25 odst. 3 dohody má Rada pro spolupráci zřídit Podvýbor pro celní spolupráci.
         Článek 15
         Změna jednacího řádu
         Tento jednací řád může být změněn v souladu s článkem 11.
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            JEDNACÍ ŘÁD VÝBORU PRO SPOLUPRÁCI A SPECIALIZOVANÝCH PODVÝBORŮ NEBO JINÝCH ORGÁNŮ ZŘÍZENÝCH RADOU PRO SPOLUPRÁCI
         
         Článek 1
         Obecná ustanovení
         1.   Výbor pro spolupráci, zřízený v souladu s čl. 269 odst. 1 Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé (dále jen „dohoda“), je nápomocen Radě pro spolupráci při výkonu jejích povinností a plní úkoly stanovené v dohodě a jemu svěřené Radou pro spolupráci. Podle čl. 269 odst. 7 dohody stanoví Rada pro spolupráci ve svém jednacím řádu povinnosti a fungování Výboru pro spolupráci.
         2.   Výbor pro spolupráci připravuje zasedání a jednání Rady pro spolupráci, případně provádí její rozhodnutí a obecně zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné provádění dohody. Výbor pro spolupráci se zabývá všemi záležitostmi, které mu Rada pro spolupráci svěří, jakož i jakýmikoli jinými otázkami, které mohou během každodenního provádění dohody vyvstat. Výbor pro spolupráci předkládá Radě pro spolupráci k přijetí návrhy, včetně návrhů rozhodnutí či doporučení.
         3.   V souladu s čl. 269 odst. 2 dohody se Výbor pro spolupráci skládá ze zástupců stran, v zásadě na úrovni vyšších státních úředníků. Tito zástupci jsou příslušní pro konkrétní záležitosti, jež se na daném zasedání Výboru pro spolupráci mají projednávat. V souladu s článkem 2 tohoto jednacího řádu předsedá Výboru pro spolupráci střídavě zástupce Evropské unie a zástupce Republiky Kazachstán.
         4.   V souladu s čl. 269 odst. 5 dohody tvoří Výbor pro spolupráci, zasedá-li ve zvláštním složení, aby se zabýval řešením relevantních otázek týkajících se hlavy III (Obchod a podnikání) dohody („složení pro obchod“), úředníci Evropské komise a Republiky Kazachstán příslušní pro obchod a obchodní záležitosti. V souladu s článkem 2 tohoto jednacího řádu předsedá Výboru pro spolupráci ve složení pro obchod vyšší zástupce Evropské komise nebo Republiky Kazachstán příslušný pro obchod a obchodní záležitosti. Zasedání se účastní rovněž zástupce Evropské služby pro vnější činnost.
         5.   V souladu s čl. 269 odst. 4 dohody má Výbor pro spolupráci pravomoc přijímat rozhodnutí v případech stanovených v dohodě a v oblastech, ve kterých na něj Rada pro spolupráci přenesla pravomoci. Tato rozhodnutí jsou pro strany závazná a strany přijmou vhodná opatření k jejich provedení. Výbor pro spolupráci přijímá rozhodnutí dohodou mezi stranami po dokončení jejich příslušných vnitřních postupů schvalování.
         6.   Stranami se v tomto jednacím řádu rozumějí strany definované v článku 285 dohody.
         Článek 2
         Předsednictví
         Strany předsedají Výboru pro spolupráci střídavě po dobu dvanácti měsíců. První období začíná dnem konání prvního zasedání Rady pro spolupráci a končí 31. prosince téhož roku.
         Článek 3
         Zasedání
         1.   Nedohodnou-li se strany jinak, schází se Výbor pro spolupráci pravidelně a nejméně jednou ročně. Na žádost kterékoli strany se může konat mimořádné zasedání Výboru pro spolupráci, pokud s tím strany souhlasí.
         2.   Zasedání Výboru pro spolupráci svolává jeho předseda na místo a čas, na nichž se strany dohodnou. Oznámení o svolání zasedání vydá sekretariát Výboru pro spolupráci nejpozději 28 kalendářních dní před zasedáním, pokud se strany nedohodnou jinak.
         3.   Výbor pro spolupráci ve složení pro obchod zasedá nejméně jednou ročně a kdykoli to vyžadují okolnosti, po vzájemné dohodě stran. Zasedání svolává předseda Výboru pro spolupráci ve složení pro obchod na místo, čas a způsobem, na nichž se strany dohodnou. Oznámení o svolání zasedání vydá sekretariát Výboru pro spolupráci ve složení pro obchod nejpozději 15 kalendářních dní před zasedáním, pokud se strany nedohodnou jinak.
         4.   Kdykoli je to možné, svolají se pravidelná zasedání Výboru pro spolupráci v dostatečném předstihu před pravidelnými zasedáními Rady pro spolupráci.
         5.   Výjimečně, pokud s tím strany souhlasí, se zasedání Výboru pro spolupráci mohou konat jakýmikoli technologickými prostředky, na nichž se strany dohodnou, například prostřednictvím videokonference.
         Článek 4
         Delegace
         Strany jsou před každým zasedáním prostřednictvím sekretariátu Výboru pro spolupráci informovány o zamýšleném složení delegací, jež se mají zasedání za každou stranu účastnit.
         Článek 5
         Sekretariát
         1.   Funkci tajemníků Výboru pro spolupráci vykonávají společně úředník Evropské služby pro vnější činnost a úředník Ministerstva zahraničních věcí Republiky Kazachstán. Plní úkoly sekretariátu, nestanoví-li tento jednací řád jinak, společně a v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.
         2.   Funkci tajemníků Výboru pro spolupráci ve složení pro obchod vykonávají společně úředník Evropské komise a úředník Republiky Kazachstán příslušní pro obchod a obchodní záležitosti.
         Článek 6
         Korespondence
         1.   Korespondence určená Výboru pro spolupráci se zasílá kteromukoli tajemníkovi Výboru pro spolupráci, který obratem uvědomí druhého tajemníka.
         2.   Sekretariát Výboru pro spolupráci zajistí předání korespondence adresované Výboru pro spolupráci předsedovi Výboru pro soluprácí a podle potřeby ji rozešlou jako dokumenty uvedené v článku 7.
         3.   Korespondenci předsedy Výboru pro spolupráci zasílá adresátům jeho jménem tajemníci Výboru pro spolupráci. Tato korespondence se případně rozešle v souladu s článkem 7.
         Článek 7
         Dokumenty
         1.   Dokumenty rozesílají tajemníci Výboru pro spolupráci.
         2.   Strana své dokumenty předá svému tajemníkovi a ten je předá tajemníkovi druhé strany.
         3.   Tajemník za Unii rozešle dokumenty příslušným zástupcům Unie a jednu kopii vždy zasílá tajemníkovi za Republiku Kazachstán.
         4.   Tajemník za Republiku Kazachstán rozešle dokumenty příslušným zástupcům Republiky Kazachstán a jednu kopii vždy zasílá tajemníkovi za Unii.
         Článek 8
         Ochrana důvěrných informací
         Zasedání Výboru pro spolupráci jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak. Pokud strana předloží Výboru pro spolupráci informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.
         Článek 9
         Program zasedání
         1.   Sekretariát Výboru pro spolupráci připraví předběžný program každého zasedání Výboru pro spolupráci a návrh pracovních závěrů, jak stanoví článek 10, přičemž vychází z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení požádala sekretariát Výboru pro spolupráci některá ze stran. Body programu zasedání musí být podloženy příslušnými dokumenty a o jejich zařazení se musí požádat nejpozději 21 kalendářních dní před datem zasedání.
         2.   Předběžný program zasedání a příslušné dokumenty se rozešlou v souladu s článkem 7 nejpozději 15 kalendářních dní před zahájením zasedání.
         3.   Program zasedání přijímá Výbor pro spolupráci na začátku každého zasedání. Pokud s tím strany souhlasí, mohou být na program zasedání doplněny i jiné body, než které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.
         4.   Předseda Výboru pro spolupráci může po dohodě s druhou stranou pozvat příležitostné zástupce jiných orgánů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání Výboru pro spolupráci a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, aby tito zástupci nebo odborníci dodržovali požadavky na důvěrnost.
         5.   Předseda Výboru pro spolupráci může po konzultaci se stranami zkrátit lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 tak, aby se zohlednily zvláštní okolnosti.
         Článek 10
         Zápis ze zasedání a pracovní závěry
         1.   Tajemníci Výboru pro spolupráci společně vypracují z každého zasedání Výboru pro spolupráci návrh zápisu.
         2.   Zápis ze zasedání zpravidla pro každý bod programu zasedání obsahuje:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     seznam účastníků zasedání, seznam úředníků, kteří je doprovázejí, a seznam všech pozorovatelů nebo odborníků, kteří se zasedání účastnili;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     podklady předložené Výboru pro spolupráci;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     prohlášení, o jejichž zápis požádal Výbor pro spolupráci, a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     pracovní závěry ze zasedání, jak stanoví odstavec 4.
                  
               
            
         
         3.   Návrh zápisu se předloží Výboru pro spolupráci ke schválení na jeho příštím zasedání. Návrh zápisu lze schválit též písemně. Návrh zápisu ze zasedání Výboru pro spolupráci ve složení pro obchod musí být schválen do 28 kalendářních dní po konání každého zasedání. Všem adresátům uvedeným v článku 7 je zaslána kopie zápisu.
         4.   Tajemník Výboru pro spolupráci za stranu, která Výboru pro spolupráci právě předsedá, vypracuje návrh pracovních závěrů každého zasedání Výboru pro spolupráci. Rozešle ho stranám společně s programem zasedání obvykle nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem následujíícho zasedání. Tento návrh pracovních závěrů se během zasedání aktualizuje tak, aby na jeho konci mohl Výbor pro spolupráci, nedohodnou-li se strany jinak, přijmout pracovní závěry, které zohledňují navazující opatření stran. Schválené pracovní závěry se připojí k zápisu a na některém z následujících zasedání Výboru pro spolupráci se zkontroluje jejich provádění. Za tímto účelem přijme Výbor pro spolupráci harmonogram se lhůtami pro jednotlivá opatření, podle nichž lze sledovat jejich provádění.
         Článek 11
         Rozhodnutí a doporučení
         1.   Ve zvláštních případech, kdy dohoda svěřuje Výboru pro spolupráci pravomoci k přijetí rozhodnutí nebo doporučení nebo na něj takovou pravomoc přenese Rada pro spolupráci, přijímá Výbor pro spolupráci rozhodnutí nebo doporučení. Činí tak vzájemnou dohodou mezi stranami a po dokončení příslušných vnitřních postupů. Veškerá rozhodnutí a doporučení podepisuje předseda Výboru pro spolupráci a jejich správnost stvrzují tajemníci Výboru pro spolupráci.
         2.   Pokud se na tom obě strany dohodnou, může Výbor pro spolupráci přijímat rozhodnutí nebo doporučení písemným postupem. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi tajemníky Výboru pro spolupráci jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozhodnutí nebo doporučení rozešle v souladu s článkem 7 se lhůtou alespoň 21 kalendářních dní pro vyslovení jakýchkoliv výhrad nebo provedení změn. Předseda Výboru pro spolupráci může po konzultaci se stranami zkrátit lhůty stanovené v tomto odstavci tak, aby se zohlednily zvláštní okolnosti. Jakmile se strany shodnou na znění rozhodnutí či doporučení, podepíše je předseda Výboru pro spolupráci a jeho správnost stvrdí tajemníci Výboru pro spolupráci.
         3.   Akty Výboru pro spolupráci jsou označovány jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“. Všechna rozhodnutí a doporučení Výboru pro spolupráci vstupují v platnost dnem přijetí, není-li v nich stanoveno jinak.
         4.   Rozhodnutí a doporučení se zasílají oběma stranám v souladu s článkem 7.
         5.   Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Výboru pro spolupráci ve svém úředním tisku.
         Článek 12
         Zprávy
         Výbor pro spolupráci předloží Radě pro spolupráci zprávu o svých činnostech a o činnostech svých specializovaných podvýborů nebo jiných orgánů na každém řádném zasedání Rady pro spolupráci.
         Článek 13
         Jazyky
         1.   Úředními jazyky Výboru pro spolupráci jsou úřední jazyky stran.
         2.   Pracovními jazyky Výboru pro spolupráci jsou angličtina a ruština. Není-li rozhodnuto jinak, vychází Výbor pro spolupráci ve svých jednáních z podkladů vyhotovených v těchto jazycích.
         Článek 14
         Výdaje
         1.   Každá strana hradí veškeré náklady, které jí vzniknou v důsledku účasti na zasedáních Výboru pro spolupráci, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.
         2.   Výdaje související s pořádáním zasedání Výboru pro spolupráci a rozmnožováním dokumentů hradí strana, jež zasedání pořádá.
         3.   Výdaje související s tlumočením na zasedáních Výboru pro spolupráci a překlady dokumentů do angličtiny a ruštiny nebo z nich podle čl. 13 odst. 2 hradí strana, jež zasedání pořádá.
         Tlumočení a překlady do nebo z jiných jazyků hradí přímo strana, která tyto služby požaduje.
         4.   Je-li nutný překlad dokumentů do úředních jazyků Unie, nese náklady s ním spojené Unie.
         Článek 15
         Změna jednacího řádu
         Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Rady pro spolupráci v souladu s čl. 268 odst. 1 dohody.
         Článek 16
         Specializované podvýbory a jiné orgány
         1.   Podvýbory se skládají ze zástupců stran zabývajícími se konkrétními záležitostmi, které každý specializovaný podvýbor projednává. Nestanoví-li dohoda jinak nebo není-li dohodnuto v Radě pro spolupráci jinak, použije se tento jednací řád obdobně pro jakýkoli podvýbor nebo jiný orgán.
         2.   Podvýbory mohou ve svých oblastech působnosti mimo jiné:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     posuzovat veškeré otázky společného zájmu, včetně budoucích opatření a zdrojů potřebných pro jejich provedení a uplatňování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     pořádat pravidelné konzultace a monitorovat provádění dohody;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     přijímat praktická ujednání a opatření, která se týkají otázek vymezených v dohodě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     přijímat doporučení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     jsou-li zmocněny Radou pro spolupráci, jednat jejím jménem s cílem provádět její rozhodnutí v souladu s čl. 1 odst. 3 jednacího řádu Rady pro spolupráci.
                  
               
            
         
         3.   Zasedání podvýborů a jakýchkoliv jiných orgánů se může konat flexibilně podle potřeby buď osobně v Bruselu nebo v Republice Kazachstán, nebo například prostřednictvím videokonference. Podvýbory i jiné orgány jsou platformou pro sledování pokroku, diskuse o určitých otázkách a problémech, jež z tohoto postupu vyplývají, a vypracovávání doporučení a pracovních závěrů.
         4.   Sekretariát Výboru pro spolupráci obdrží kopii veškeré relevantní korespondence, dokumentů a sdělení týkajících se podvýboru nebo jiného orgánu.
         Článek 17
         Tento jednací řád se použije obdobně pro Výbor pro spolupráci ve složení pro obchod, není-li stanoveno jinak.
      
   
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI EU-REPUBLIKA KAZACHSTÁN č. 2/2017
      ze dne …,
      o zřízení tří specializovaných podvýborů
      RADA PRO SPOLUPRÁCI EU-REPUBLIKA KAZACHSTÁN
      s ohledem na Dohodu o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 269 odst. 6 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V souladu s čl. 281 odst. 3 dohody se části dohody provádějí prozatímně ode dne 1. května 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 269 odst. 6 dohody se může Rada pro spolupráci rozhodnout zřídit specializované podvýbory nebo jiné orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle čl. 25 odst. 3 dohody má Rada pro spolupráci zřídit Podvýbor pro celní spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Aby bylo možné na odborné úrovni diskutovat o klíčových oblastech, na které se vztahuje působnost prozatímního provádění dohody, měly by se zřídit dva specializované podvýbory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dohodou stran by mělo být možné seznam podvýborů změnit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Zřizují se specializované podvýbory uvedené v příloze.
      Článek 2
      Jednací řád specializovaných podvýborů uvedených v příloze se řídí článkem 16 jednacího řádu Výboru pro spolupráci a specializovaných podvýborů nebo jiných porgánů zřízených Radou pro spolupráci, přijatého rozhodnutím Rady pro spolupráci EU-Republika Kazachstán č. 1/2017.
      Článek 3
      Seznam specializovaných podvýborů stanovený v příloze lze změnit dohodou stran.
      Článek 4
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Radu pro spolupráci
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 29, 4.2.2016, s. 3.
      
         PŘÍLOHA
         
            SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH PODVÝBORŮ
         
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Podvýbor pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Podvýbor pro energetiku, dopravu, životní prostředí a změnu klimatu
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     Podvýbor pro celní spolupráci
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.