Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/478 ze dne 16. března 2017, kterým se některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2010/680/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 1662) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0478 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 73/29
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/478
   ze dne 16. března 2017,
   kterým se některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2010/680/EU
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1662)
      
   
   (Pouze anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, řecké, slovinské, slovenské, španělské a švédské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na článek 23a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na článek 23a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (3), a zejména na článek 18a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (4), a zejména na článek 20 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (5), a zejména na článek 30a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (6), a zejména na článek 49 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (7), a zejména na článek 28 uvedené směrnice,
   S ohledem na žádost předloženou Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Maďarskem, Irskem, Španělskem, Francií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maltou, Nizozemskem, Polskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES obsahují určitá ustanovení týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh. Uvedené směrnice rovněž stanoví, že za určitých podmínek mohou být členské státy zcela nebo částečně osvobozeny od povinnosti uplatňovat uvedené směrnice na určité druhy nebo materiály.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Určité druhy osiva nejsou obvykle rozmnožovány nebo uváděny na trh ve všech členských státech. Kromě toho pěstování révy a uvádění určitého množitelského materiálu na trh má v řadě členských států minimální hospodářský význam. Určité druhy dřevin rovněž nejsou v některých členských státech pro lesnické účely významné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě žádostí předložených některými členskými státy přijala Komise rozhodnutí Komise 2010/680/EU (8), kterým se uvedené členské státy zcela nebo částečně osvobozují od povinnosti uplatňovat na dotčené druhy a materiály ustanovení směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Maďarsko, kterému nebylo rozhodnutí 2010/680/EU určeno, a Bulharsko, Česká republika, Německo, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko a Spojené království, kterým uvedené rozhodnutí určeno bylo, předložily Komisi aktualizované žádosti o osvobození pro nové druhy. Francie požádala o zrušení všech osvobození, která jí byla přiznána, a Kypr, Lotyšsko a Nizozemsko požádaly o zrušení osvobození, která jim byla přiznána pouze pro některé druhy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Proto je třeba aktualizovat a v případech, kdy o to bylo požádáno, zrušit přiznaná osvobození.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu transparentnosti a zjednodušení by rovněž mělo být rozhodnutí 2010/680/EU zrušeno a nahrazeno novým prováděcím rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby příslušné úřední subjekty a profesionální provozovatelé měli dostatek času přizpůsobit se novým ustanovením, mělo by se toto rozhodnutí použít od 1. ledna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Každý členský stát uvedený v části I přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 66/401/EHS, s výjimkou čl. 14 odst. 1, na druhy uvedené ve zmíněné části přílohy a označené symbolem „X“ ve vztahu k danému členskému státu.
   2.   Každý členský stát uvedený v části II přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 66/402/EHS, s výjimkou čl. 14 odst. 1, na druhy uvedené ve zmíněné části přílohy a označené symbolem „X“ ve vztahu k danému členskému státu.
   V případě Lotyšska se osvobození od uvedené povinnosti, pokud jde o Zea mays, uplatní též s výjimkou čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice.
   3.   Každý členský stát uvedený v části III přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 68/193/EHS, s výjimkou článků 12 a 12a, na druh uvedený v prvním sloupci tabulky.
   4.   Každý členský stát uvedený v části IV přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 1999/105/ES, s výjimkou čl. 17 odst. 1, na druhy uvedené ve zmíněné části přílohy a označené symbolem „X“ ve vztahu k danému členskému státu.
   5.   Každý členský stát uvedený v části V přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 2002/54/ES, s výjimkou článku 20, na druhy uvedené ve zmíněné části přílohy a označené symbolem „X“ ve vztahu k danému členskému státu.
   6.   Každý členský stát uvedený v části VI přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 2002/55/ES, s výjimkou čl. 16 odst. 1 a čl. 34 odst. 1, na druhy uvedené ve zmíněné části přílohy a označené symbolem „X“ ve vztahu k danému členskému státu.
   7.   Každý členský stát uvedený v části VII přílohy tohoto rozhodnutí se osvobozuje od povinnosti uplatňovat směrnici 2002/57/ES, s výjimkou článku 17, na druhy uvedené ve zmíněné části přílohy a označené symbolem „X“ ve vztahu k danému členskému státu.
   V případě Malty se osvobození od této povinnosti, pokud jde o slunečnici, uplatní též s výjimkou čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2010/680/EU se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2018.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, České republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Irsku, Španělskému království, Francouzské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarsku, Republice Malta, Nizozemskému království, Polské republice, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 16. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
   
      (2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.
   
      (3)  Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15.
   
      (4)  Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17.
   
      (5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12.
   
      (6)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
   
      (7)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.
   
      (8)  Rozhodnutí Komise 2010/680/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterým se Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 57).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST I
      
         Směrnice 66/401/EHS
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  BG
               
               
                  CZ
               
               
                  DK
               
               
                  DE
               
               
                  EE
               
               
                  IE
               
               
                  ES
               
               
                  LV
               
               
                  LT
               
               
                  HU
               
               
                  MT
               
               
                  PL
               
               
                  SI
               
               
                  SK
               
               
                  UK
               
            
            
               
                  
                     Agrostis canina
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Alopecurus pratensis
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Arrhenatherum elatius
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Biserrula pelecinus
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Bromus catharticus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Bromus sitchensis
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Cynodon dactylon
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Dactylis glomerata
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Festuca arundinacea
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     x Festulolium
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Lathyrus cicera
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Lolium x boucheanum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Medicago doliata
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago italica
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago littoralis
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago murex
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago polymorpha
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago rugosa
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago scutellata
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Medicago truncatula
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Ornithopus compressus
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Ornithopus sativus
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Phalaris aquatica
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Phleum nodosum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Phleum pratense
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Plantago lanceolata
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Poa annua
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Poa nemoralis
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Poa palustris
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Poa trivialis
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Trisetum flavescens
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Galega orientalis
                  
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Hedysarum coronarium
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Lotus corniculatus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Lupinus albus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Lupinus angustifolius
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Lupinus luteus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Medicago lupulina
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Medicago x varia
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Onobrychis viciifolia
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Trifolium alexandrinum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium fragiferum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium glanduliferum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium hirtum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium hybridum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Trifolium incarnatum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium isthmocarpum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium michelianum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium repens
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Trifolium resupinatum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium squarrosum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium subterraneum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trifolium vesiculosum
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Trigonella foenum-graecum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Vicia benghalensis
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Vicia pannonica
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Vicia villosa
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Brassica napus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Phacelia tanacetifolia
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Raphanus sativus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      ČÁST II
      
         Směrnice 66/402/EHS
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  CZ
               
               
                  DK
               
               
                  DE
               
               
                  EE
               
               
                  IE
               
               
                  LV
               
               
                  LT
               
               
                  MT
               
               
                  NL
               
               
                  PL
               
               
                  UK
               
            
            
               
                  
                     Avena strigosa
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Oryza sativa
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Phalaris canariensis
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Sorghum bicolor
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Sorghum sudanense
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Triticum spelta
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Zea mays
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      ČÁST III
      
         Směrnice 68/193/EHS
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  DK
               
               
                  EE
               
               
                  IE
               
               
                  LV
               
               
                  LT
               
               
                  NL
               
               
                  PL
               
               
                  FI
               
               
                  SE
               
               
                  UK
               
            
            
               
                  
                     Vitis
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
         
      
      ČÁST IV
      
         Směrnice 1999/105/ES
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  DK
               
               
                  EE
               
               
                  LT
               
               
                  MT
               
               
                  SI
               
            
            
               
                  
                     Abies alba
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Abies cephalonica
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Abies grandis
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Abies pinsapo
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Acer platanoides
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Acer pseudoplatanus
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Alnus glutinosa
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Alnus incana
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Betula pendula
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Betula pubescens
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Carpinus betulus
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Castanea sativa
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Cedrus atlantica
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Cedrus libani
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Fagus sylvatica
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Fraxinus angustifolia
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Fraxinus excelsior
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Larix decidua
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Larix x eurolepis
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Larix kaempferi
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Larix sibirica
                  
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Picea abies
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Picea sitchensis
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Pinus brutia
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Pinus canariensis
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Pinus cembra
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Pinus contorta
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Pinus halepensis
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Pinus leucodermis
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Pinus nigra
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Pinus pinaster
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Pinus pinea
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Pinus radiata
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Prunus avium
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Pseudotsuga menziesii
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Quercus cerris
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Quercis ilex
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Quercus petraea
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Quercus pubescens
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Quercus rubra
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Quercus suber
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Robinia pseudoacacia
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Tilia cordata
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Tilia platyphyllos
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
         
      
      ČÁST V
      
         Směrnice 2002/54/ES
      
      
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  CY
               
               
                  MT
               
            
            
               
                  
                     Beta vulgaris
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
         
      
      ČÁST VI
      
         Směrnice 2002/55/ES
      
      
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  IE
               
               
                  UK
               
            
            
               
                  
                     Allium cepa – skupina Aggregatum
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Allium fistulosum
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Allium sativum
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Allium schoenoprasum
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Anthriscus cerefolium
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Asparagus officinalis
                  
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Beta vulgaris
                  
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Capsicum annuum
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Cichorium intybus
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Citrullus lanatus
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Cucurbita maxima
                  
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Cynara cardunculus
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Foeniculum vulgare
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Rheum rhabarbarum
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Scorzonera hispanica
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Solanum melongena
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Valerianella locusta
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
         
      
      ČÁST VII
      
         Směrnice 2002/57/ES
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  CZ
               
               
                  DK
               
               
                  DE
               
               
                  EE
               
               
                  IE
               
               
                  CY
               
               
                  LV
               
               
                  LT
               
               
                  MT
               
               
                  NL
               
               
                  PL
               
               
                  UK
               
            
            
               
                  
                     Arachis hypogea
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Brassica rapa
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Brassica juncea
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Brassica napus
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Brassica nigra
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Cannabis sativa
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Carthamus tinctorius
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Carum carvii
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Gossypium spp.
                  
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Helianthus annuus
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Linum usitatissimum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Papaver somniferum
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
            
            
               
                  
                     Sinapis alba
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Glycine max
                  
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  X
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.