Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/486 ze dne 17. března 2017, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Lucemburska, spolkových zemí Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko v Německu a ostrova Jersey jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy, a příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status regionu Furlansko-Julské Benátsko v Itálii jako území prostého Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem C(2017) 1689) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0486 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 75/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/486
   ze dne 17. března 2017,
   kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Lucemburska, spolkových zemí Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko v Německu a ostrova Jersey jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy, a příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status regionu Furlansko-Julské Benátsko v Itálii jako území prostého Aujeszkyho choroby
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1689)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla obchodu se skotem a prasaty uvnitř Unie. Článek 9 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení infekční bovinní rinotracheitidy nebo Aujeszkyho choroby, může svůj program předložit Komisi ke schválení. Uvedený článek rovněž stanoví definování doplňkových záruk, které mohou být vyžadovány v obchodu se skotem nebo prasaty uvnitř Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 10 směrnice 64/432/EHS stanoví, že domnívá-li se členský stát, že jeho území nebo část jeho území jsou prosté infekční bovinní rinotracheitidy, předloží Komisi příslušnou podpůrnou dokumentaci. Uvedený článek rovněž stanoví definování doplňkových záruk, které mohou být vyžadovány v obchodu se skotem uvnitř Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2004/558/ES (2) schvaluje programy tlumení a eradikace infekční bovinní rinotracheitidy způsobené hovězím herpesvirem typu 1 (BHV1) předložené členskými státy uvedenými v příloze I zmíněného rozhodnutí pro regiony příslušných členských států, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze a na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS. Kromě toho příloha II rozhodnutí 2004/558/ES uvádí seznam regionů členských států, které jsou považovány za prosté BHV1 a na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Lucembursko předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byl schválen jeho vnitrostátní program tlumení a eradikace infekční bovinní rinotracheitidy způsobené hovězím herpesvirem BHV1 vztahující se na celé jeho území a aby se na něj vztahovaly doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 9 směrnice 64/432/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou Lucembursko předložilo, by tento členský stát měl být uveden v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES a měly by se na něj uplatňovat doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 9 směrnice 64/432/EHS. Příloha I rozhodnutí 2004/558/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Spolkové země Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko v Německu jsou v současné době uvedeny na seznamu v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Německo předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byly za prosté BHV1 považovány spolkové země Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko a aby se na ně uplatňovaly doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou Německo předložilo, by spolkové země Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko již neměly být uvedeny v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES, ale měly by být místo toho uvedeny v příloze II zmíněného rozhodnutí a měly by se na ně uplatňovat doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS. Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 (3) stanoví, že pro účely používání pravidel týkajících se veterinárních právních předpisů se Spojené království a Normanské ostrovy, včetně ostrova Jersey, považují za jeden členský stát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Spojené království předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byl za prostý BHV1 považován ostrov Jersey a aby se na něj uplatňovaly doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou Spojené království předložilo, by ostrov Jersey měl být uveden v příloze II rozhodnutí 2004/558/ES a měly by se na něj uplatňovat doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS. Příloha II rozhodnutí 2004/558/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (4) stanoví další záruky pro pohyb prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států na základě jejich nákazového statusu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES uvádí členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy na tlumení Aujeszkyho choroby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Itálie předložila Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byl pro region Furlansko-Julské Benátsko schválen vnitrostátní program eradikace Aujeszkyho choroby a aby byl tento region náležitě uveden v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Na základě hodnocení této podpůrné dokumentace předložené Itálií by region Furlansko-Julské Benátsko měl být uveden v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Rozhodnutí 2004/558/ES a 2008/185/ES by proto měla být příslušným způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 17. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a Ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES se nahrazují tímto:
      „
            PŘÍLOHA I
            
               
               
               
                  
                     
                        Členské státy
                     
                     
                        Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        následující území (Regierungsbezirke) v Severním Porýní-Vestfálsku:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Düsseldorf
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Kolín nad Rýnem
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        region Furlansko-Julské Benátsko
                        autonomní provincie Trident
                     
                  
                  
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA II
            
               
               
               
                  
                     
                        Členské státy
                     
                     
                        Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        spolkové země:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Bádensko-Württembersko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Bavorsko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Berlín
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Braniborsko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Brémy
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Hamburk
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Hesensko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Dolní Sasko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Meklenbursko-Přední Pomořansko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Porýní-Falc
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Sársko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Sasko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Sasko-Anhaltsko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Šlesvicko-Holštýnsko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Durynsko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    následující území (Regierungsbezirke) v Severním Porýní-Vestfálsku:
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Arnsberg
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Detmold
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Münster
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        oblast Valle d'Aosta
                        autonomní provincie Bolzano
                     
                  
                  
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Finsko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        Jersey
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA II
            
               Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Kód ISO
                     
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Oblasti
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        IT
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        region Furlansko-Julské Benátsko
                     
                  
                  
                     
                        LT
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        PL
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        všechny oblasti“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.