Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/487 ze dne 17. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Unie za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem C(2017) 1693)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0487 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 75/32
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/487
   ze dne 17. března 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Unie za účelem dekontaminace
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1693)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 první pododstavec první odrážku uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 14 části A přílohy III uvedené směrnice je dovoz zeminy pocházející z některých třetích zemí do Unie zakázán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutím Komise 2005/51/ES (2) bylo členským státům při splnění určitých podmínek dočasně povoleno poskytovat odchylky od těchto ustanovení, pokud jde o zeminu zamořenou pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami, jsou-li dováženy za účelem dekontaminace a určeny ke zpracování ve spalovnách nebezpečného odpadu k tomu určených.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Některé členské státy požádaly o prodloužení doby platnosti povolení poskytovat tyto odchylky. Z informací, jež poskytly členské státy podle rozhodnutí 2005/51/ES, vyplývá, že při použití této odchylky jsou určité podmínky stanovené v uvedeném rozhodnutí dostačující pro prevenci zavlečení škodlivých organismů do Unie a že tyto podmínky byly dodržovány. Neexistuje tedy žádné fytosanitární riziko vyplývající z činností, na které se vztahuje rozhodnutí 2005/51/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Tato odchylka by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2005/51/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 1 druhém pododstavci rozhodnutí 2005/51/ES se datum „28. únorem 2017“ nahrazuje datem „31. prosincem 2019“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 17. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2005/51/ES ze dne 21. ledna 2005, kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami za účelem dekontaminace (Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 21).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.