Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/499 ze dne 17. března 2017 o zřízení evropské infrastruktury pro elektronickou vědu a techniku v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti a ekosystémů – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (LifeWatch ERIC) (oznámeno pod číslem C(2017) 1648) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0499 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/35
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/499
   ze dne 17. března 2017
   o zřízení evropské infrastruktury pro elektronickou vědu a techniku v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti a ekosystémů – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (LifeWatch ERIC)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1648)
      
   
   (Pouze francouzské, italské, nizozemské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Belgie, Řecko, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko požádaly Komisi, aby zřídila evropskou infrastrukturu pro elektronickou vědu a techniku v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti a ekosystémů – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (LifeWatch ERIC). Dohodly se, že hostitelským členským státem konsorcia LifeWatch ERIC bude Španělsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zřizuje se evropská infrastruktura pro elektronickou vědu a techniku v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti a ekosystémů – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (LifeWatch ERIC).
   2.   Základní prvky stanov konsorcia LifeWatch ERIC jsou uvedeny v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Řecké republice, Španělskému království, Italské republice, Nizozemskému království, Portugalské republice, Rumunsku a Republice Slovinsko.
   
      V Bruselu dne 17. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Carlos MOEDAS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA LIFEWATCH ERIC
      
      
         Následující články a odstavce článků stanov konsorcia LifeWatch ERIC představují základní prvky podle čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 723/2009
      
      Článek 2
      Cíle a činnosti, součásti konsorcia ERIC
      1.   Hlavním cílem konsorcia LifeWatch ERIC je vytváření a provoz infrastruktury a informačních systémů, které jsou potřeba k uvolňování a začleňování údajů a algoritmů pro výzkum biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně posilování porozumění, vazeb a součinnosti s dalšími společenskými výzvami (například s přizpůsobováním se změně klimatu a s jejím zmírňováním), a k zajištění možností analýzy.
      2.   Za tímto účelem konsorcium LifeWatch ERIC provádí a koordinuje různé aktivity, jako je například:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Provoz distribuované výzkumné infrastruktury, která umožňuje tvorbu kapacit pro uvolňování údajů o biologické rozmanitosti na základě poptávky, integrovaný přístup k distribuovaným zdrojům údajů, poskytování služeb pro vyhledávání, analýzu, modelování a vizualizaci údajů, webově a místně zakotvená uživatelská podpora a digitální prostředí pro vědeckou spolupráci a experimenty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Podpora vnitrostátních i mezinárodních pracovišť a spolupráce s nimi, pokud jde o uvolňování a sdílení údajů, na základě dohod o úrovni služeb, výpočetní kapacita a vývoj nových možností infrastruktury, včetně průzkumu úlohy zprostředkovatele koordinujícího požadavky a plány dodávek mezi vnitrostátními a mezinárodními pracovišti, institucemi a organizacemi, pokud si to vyžádají.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Vytváření kapacit na podporu nových příležitostí k vědeckému vývoji ve velkém měřítku, umožnění urychleného sběru údajů prostřednictvím moderních technologií, podpora poučeného rozhodování při řízení biologické rozmanitosti a ekosystémů a podpora vzdělávacích programů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Správa kapacit pro modernizaci výzkumné infrastruktury, inovace a zhodnocování znalostí a technologií a vývoj nových možností analýzy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  Provádění veškerých dalších úkolů úzce souvisejících s výše uvedenými činnostmi, o kterých může rozhodnout valné shromáždění.
               
            
         
      
      Článek 1
      Název, sídlo, umístění a pracovní jazyk
      1.   Vzniká evropská infrastruktura pro elektronickou vědu a techniku v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti a ekosystémů – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury dále označované jako „LifeWatch ERIC“, které se zřizuje jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) podle nařízení (ES) č. 723/2009.
      3.   Konsorcium LifeWatch ERIC má sídlo v Seville ve Španělském království (dále jen „hostitelský členský stát“).
      Článek 18
      Doba trvání
      Konsorcium LifeWatch ERIC se zřizuje na dobu neurčitou.
      Článek 19
      Ukončení činnosti a platební neschopnost
      1.   O ukončení činnosti konsorcia LifeWatch ERIC rozhodne valné shromáždění kvalifikovanou většinou hlasů.
      2.   Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 10 dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia LifeWatch ERIC informuje konsorcium LifeWatch ERIC o tomto rozhodnutí Evropskou komisi.
      3.   Po přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia LifeWatch ERIC zajistí jeho výkonná rada v souladu s právem hostitelského členského státu likvidaci jeho aktiv a činností, a to v souladu s následujícími zásadami:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Veškeré hmotné podpůrné objekty poskytnuté členy hostujícími společná pracoviště či odloučená střediska budou navráceny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Případná další aktiva se použijí na pokrytí závazků konsorcia LifeWatch ERIC a nákladů souvisejících s ukončením činnosti. Případný finanční přebytek se v době ukončení činnosti rozdělí mezi členy poměrným dílem odpovídajícím jejich celkovým základním finančním příspěvkům poskytnutým při zahájení činnosti konsorcia LifeWatch ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Pokud jde o věcné a jiné příspěvky, může výkonná rada po schválení ze strany valného shromáždění v rámci možností převést činnosti konsorcia LifeWatch ERIC a jeho know-how na instituce s podobnými cíli. Pokud srovnatelné instituce neexistují, rozdělí se aktiva zbývající po uhrazení dluhů konsorcia LifeWatch ERIC, s výjimkou finančního přebytku, mezi členy poměrným dílem odpovídajícím jejich souhrnným ročním příspěvkům, není-li ve smlouvách o úrovni služeb stanoveno jinak. Kde je to možné, budou aktiva přidělena členům, kteří jimi přispěli.
               
            
         
      
      4.   Pro ukončení činnosti, po němž bude následovat vyřazení infrastruktury LifeWatch z provozu, platí lhůty vztahující se na zrušení a ukončení členství stanovené v čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 6.
      5.   Konsorcium LifeWatch ERIC zaniká dnem, kdy Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Článek 14
      Prostředky, rozpočtové zásady, odpovědnost a pojištění
      3.   Konsorcium LifeWatch ERIC ručí za své závazky. Členové nejsou společně odpovědni za dluhy konsorcia LifeWatch ERIC. Odpovědnost členů za závazky konsorcia LifeWatch ERIC je omezena do výše jejich příslušných příspěvků.
      KAPITOLA 6
      
         POLITIKY
      
      Článek 15
      Přístup k pracovištím konsorcia LifeWatch ERIC a politika šíření informací
      1.   Konsorcium LifeWatch ERIC zprostředkovává výzkum a učení a neomezuje přístup k dostupným údajům a algoritmům s výjimkou případů, kdy je to v rozporu s podmínkami použití, které byly předem dojednány s jejich vlastníky.
      2.   Projekt LifeWatch zřídí a bude provozovat svoji infrastrukturu pro výzkum biologické rozmanitosti a ekosystémů na evropské úrovni. O poskytovaných službách rozhoduje valné shromáždění, které může rozlišovat mezi službami poskytovanými členům a nečlenům, resp. jejich výzkumným pracovníkům.
      3.   O prioritách konkrétních služeb poskytovaných konsorciem LifeWatch ERIC rozhoduje valné shromáždění s přihlédnutím k výsledku nezávislého procesu hodnocení vedeného poradním vědeckým a technickým výborem.
      4.   Je-li kapacita pro poskytnutí přístupu z finančních nebo technických důvodů omezená, vyhlásí valné shromáždění s využitím prostředků, které má k dispozici, konkurenceschopné grantové programy umožňující úspěšným přihlášeným subjektům využívat navržené kapacity. Přihlášky mohou pocházet z kterékoli země na světě a vyhodnocují je nezávislé hodnoticí výbory jmenované výkonnou radou s přihlédnutím k doporučením poradního vědeckého a technického výboru. Grantové programy, postup hodnocení a působnost, jež může stanovit valné shromáždění, musí splňovat obecné požadavky na nejvyšší vědeckou úroveň a poctivé jednání.
      5.   Výkonná rada může valnému shromáždění navrhovat politiky týkající se obecných právních vztahů nebo ad hoc právních vztahů s uživateli údajů. Veřejný přístup se poskytne tam, kde služby nebo zdroje nejsou omezeny licenčními podmínkami stanovenými vlastníky. Konsorcium LifeWatch ERIC dodržuje příslušné politiky a předpisy Evropské unie.
      6.   Valné shromáždění může v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 absolutní většinou hlasů rozhodnout o účtování poplatků za obecný přístup k vybraným nebo ke všem společenstvím u konkrétních služeb poskytovaných konsorciem LifeWatch ERIC a také o licencování svých vlastních nástrojů a produktů, ať už volném nebo omezeném.
      7.   Politika přístupu k údajům a šíření informací konsorcia LifeWatch ERIC se musí řídit osvědčenými mezinárodními postupy v oblasti veřejných údajů, například postupy uplatňovanými Evropskou unií, a musí zohledňovat práva vlastníků údajů a algoritmů, jakož i plně přihlížet k veškerým souvisejícím etickým a právním otázkám. Konsorcium LifeWatch ERIC prosazuje prostřednictvím své propagační a vzdělávací činnosti excelenci výzkumu, výuky a učení a podporuje kulturu osvědčených postupů.
      8.   Konsorcium LifeWatch ERIC podněcuje výzkumné pracovníky využívající jeho prostředky, aby zveřejňovali výsledky svého výzkumu, a od výzkumných pracovníků členských zemí požaduje, aby tyto výsledky prostřednictvím konsorcia LifeWatch ERIC zpřístupňovali.
      9.   Politika šíření informací identifikuje různé cílové skupiny a konsorcium LifeWatch ERIC využije k oslovení těchto skupin vícero kanálů, například internetový portál, informační bulletin, semináře, účast na konferencích a články v časopisech a denících.
      Článek 16
      Vědecká a technická hodnocení
      1.   Konsorcium LifeWatch ERIC zřídí poradní vědecký a technický výbor coby nezávislý subjekt sestávající z kvalifikovaných vědců a odborníků. Jeho působnost navrhne výkonná rada ke schválení valnému shromáždění. Členové poradního vědeckého a technického výboru jsou jmenováni na období čtyř let, které lze prodloužit. Poradní vědecký a technický výbor může vydávat doporučení směrovaná výkonné radě. Tato doporučení se v celém rozsahu zpřístupní valnému shromáždění, které může vydat prováděcí pravidla či pokyny, jež výkonné radě poskytnou další vodítka.
      2.   Valné shromáždění může schválit přiměřené odměny poskytované za úkoly vykonávané členy poradního vědeckého a technického výboru a hodnoticích výborů.
      3.   Ve čtvrtém roce každého pětiletého programového období bude ustaven ad hoc hodnoticí výbor za účelem zhodnocení celkových vědeckých a technických výsledků konsorcia LifeWatch ERIC a udělení strategických doporučení na další pětileté období. Jeho členy jmenuje valné shromáždění s přihlédnutím k doporučením poradního vědeckého a technického výboru. Budou jmenováni za svou osobu, nikoli jako představitelé konkrétní země či instituce.
      Článek 17
      Politika v otázkách přístupu k údajům a práv duševního vlastnictví
      1.   Konsorcium LifeWatch ERIC si uvědomuje, že část jeho přínosu jakožto infrastruktury spočívá v obohacování přínosu poznatků, které jsou veřejně dostupné. Přednost mají zásady otevřených zdrojů a volného přístupu.
      2.   Konsorcium LifeWatch ERIC poskytuje pokyny výzkumným pracovníkům s cílem zajistit, aby výzkum prováděný s využitím materiálu zpřístupněného konsorciem LifeWatch ERIC probíhal v rámci, který uznává práva vlastníků údajů a soukromí jednotlivců. Musí být zaručen původ údajů. Politika konsorcia LifeWatch ERIC v oblastech, kde závisí na příspěvcích z vnějších zdrojů údajů nebo jiných infrastruktur, musí být upravena smlouvami s příslušnými partnery v souladu s tímto článkem a řízena jedním ze členů výkonné rady, kterého určí valné shromáždění.
      3.   Uživatelé a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k údajům, know-how a dalším zdrojům, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví a jež opatruje či vytváří konsorcium LifeWatch ERIC, musí uznávat práva duševního vlastnictví a další práva vlastníků vyplývající z informačních protokolů k příspěvkům, ze smluv a z memorand o porozumění. Uživatelé údajů a poskytovatelé služeb konsorcia LifeWatch ERIC s veškerou náležitou péčí zajišťují řádnou správu práv a údajů, které opatrují.
      4.   Konsorcium LifeWatch ERIC zajistí souhlas uživatelů s podmínkami přístupu a zavedení vhodných bezpečnostních opatření týkajících se vnitřního ukládání a manipulace.
      5.   Konsorcium LifeWatch ERIC zveřejní ujednání o vyšetřování a řešení případů obvinění z interních profesních pochybení, narušení bezpečnosti či zpřístupnění důvěrných informací souvisejících s údaji a službami, které opatruje.
      Článek 12
      Politiky zaměstnanosti
      1.   Konsorcium LifeWatch ERIC nesmí diskriminovat na základě rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, věku, tělesného nebo duševního postižení, sexuální orientace ani kvůli rodinnému či rodičovskému stavu. Tato politika se vztahuje na veškerá práva, výsady i činnosti zaměstnanců. Konsorcium LifeWatch ERIC se může zapojovat do politiky pozitivní diskriminace ženského personálu. Za tímto účelem valné shromáždění ještě před oznámením případných pracovních smluv schválí plán pozitivní diskriminace.
      2.   Generální ředitel je nadřízeným zaměstnanců a zodpovídá za pracovní řád zaměstnanců a za každou pozici, na niž je vyhlášen nábor, a to v souladu s rozpočtovými omezeními schválenými valným shromážděním, prováděcími pravidly, pokyny a politickými rozhodnutími přijatými valným shromážděním. Není-li rozhodnuto jinak, může generální ředitel pověřit jednoho či více členů výkonné rady prováděním konkrétních funkcí.
      3.   Činnosti konsorcia LifeWatch ERIC týkající se náborů, pohovorů, přijímání, povyšování a degradace musí probíhat v souladu se zásadami odstavce 1 a řídit se zásadami a omezeními zaměstnanosti stanovenými prováděcími pravidly, pokyny, obecnými mandáty a politikami schválenými valným shromážděním.
      4.   Politiky zaměstnanosti stanovené v prováděcích pravidlech musí vycházet ze zásad a podmínek schválených valným shromážděním a být v souladu s platnými právními a správními předpisy hostitelského členského státu nebo zákony země, kde příslušné činnosti konsorcia LifeWatch ERIC probíhají.
      Článek 13
      Politika zadávání veřejných zakázek a osvobození od daně
      1.   Všechny nabídky se zveřejňují na internetových stránkách konsorcia LifeWatch ERIC a na územích členů a pozorovatelů. Výroční zpráva o činnosti konsorcia LifeWatch ERIC musí obsahovat prohlášení o zadávacích řízeních.
      2.   Valné shromáždění schválí prováděcí pravidla zadávání veřejných zakázek, která budou určovat minimální množství, při jehož překročení lze smlouvy uzavřít jen po konzultaci s poradním vědeckým a technickým výborem.
      3.   Politika konsorcia LifeWatch ERIC v oblasti zadávání veřejných zakázek vychází ze zásad transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže, přičemž zohledňuje potřebu zajistit, aby nabídky splňovaly nejlepší technické, finanční a realizační požadavky, a zároveň průmyslovým odvětvím a poskytovatelům služeb předem oznamuje požadované specifikace.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.