Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/552 ze dne 22. března 2017 o souladu cílů v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnutých do revidovaného plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého Švýcarskem podle nařízení (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0552 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 79/8
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/552
   ze dne 22. března 2017
   o souladu cílů v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnutých do revidovaného plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého Švýcarskem podle nařízení (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období
   (Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (dále jen „dohoda“) (1),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (2), začleněné do dohody, a zejména na čl. 11 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (3), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle nařízení (ES) č. 549/2004, začleněného do dohody, mají členské státy a Švýcarsko přijmout vnitrostátní plány nebo plány pro funkční bloky vzdušného prostoru (FAB), včetně závazných cílů na vnitrostátní úrovni nebo úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru, zajišťující soulad s výkonnostními cíli celé Unie. V nařízení (ES) č. 549/2004 se rovněž stanoví, že Komise posoudí soulad těchto cílů na základě hodnoticích kritérií zmiňovaných v čl. 11 odst. 6 písm. d) uvedeného nařízení. Podrobná pravidla byla v této souvislosti stanovena prováděcím nařízením (EU) č. 390/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Švýcarsko předložilo v souvislosti s funkčním blokem vzdušného prostoru střední Evropa (FABEC) takový plán Komisi. Švýcarsko předmětný plán a cíle, které jsou v něm zahrnuty, revidovalo ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1056 (4). Komise však prostřednictvím prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/258 (5) stanovila, že revidované výkonnostní cíle týkající se klíčových oblastí výkonnosti zaměřených na kapacitu bloku FABEC jako celku a zaměřených na efektivitu nákladů v případě Švýcarska, jakož i vhodná opatření zahrnuté v revidovaném plánu stále nejsou adekvátní a že Švýcarsko má přijmout určitá nápravná opatření vedoucí k další revizi cílů výkonnosti tak, aby se odstranil nesoulad s cíli pro celou Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 30. ledna 2017 předložilo Švýcarsko nově revidovaný plán včetně nápravných opatření, jež povedou k další revizi výkonnostních cílů. Uvedené revidované cíle a nápravná opatření byly následně posouzeny Komisí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se kapacity, byl posouzen soulad uvedených cílů pro míru zpoždění na trati pro účely uspořádání toku letového provozu (ATFM) v souladu se zásadou stanovenou v bodě 4 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 s použitím příslušných referenčních hodnot pro kapacitu funkčních bloků vzdušného prostoru, jejichž uplatnění zajišťuje splnění výkonnostního cíle na úrovni Unie a jež byly vypočítány manažerem struktury vzdušného prostoru a uvedeny v operačním plánu sítě (2014–2018/2019) v jeho nejnovější verzi. Uvedené posouzení prokázalo, že cíle jsou v souladu s příslušnými výkonnostními cíli celé Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů, byly posouzeny cíle vyjádřené ve stanovených jednotkových nákladech na traťové navigační služby v souladu se zásadami stanovenými v bodě 5 ve spojení s bodem 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, se zohledněním trendu stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby během druhého referenčního období a během prvního i druhého referenčního období dohromady (2012–2019), počtu výkonových jednotek (prognóza provozu) a výše stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby ve srovnání s členskými státy s podobným provozním a ekonomickým prostředím. Uvedené posouzení prokázalo, že cíle jsou v souladu s příslušnými výkonnostními cíli celé Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nápravná opatření, která Švýcarsko přijalo v souvislosti s blokem FABEC, jsou proto v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/258 a výkonnostní cíle pro klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaného plánu výkonnosti předloženého Švýcarskem jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii v uvedených oblastech na druhé referenční období (2015–2019). V zájmu jasnosti a právní jistoty je vhodné potvrdit uvedené zjištění prostřednictvím tohoto rozhodnutí a informovat o tom Švýcarsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise toto rozhodnutí se Švýcarskem konzultovala v souladu s čl. 19 odst. 2 dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Výkonnostní cíle pro klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity a efektivity nákladů obsažené v revidovaném plánu výkonnosti pro blok FABEC předloženém Švýcarskem podle nařízení (ES) č. 549/2004, začleněného do dohody, které jsou uvedeny v příloze, jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii pro druhé referenční období stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/132/EU (6).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Švýcarské konfederaci.
   
      V Bruselu dne 22. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 73.
   
      (2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1.
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1056 ze dne 30. června 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátního plánu či plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého Švýcarskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období a stanoví doporučení pro přezkum těchto cílů (Úř. věst. L 171, 2.7.2015, s. 18).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/258 ze dne 13. února 2017, které se týká revidovaných výkonnostních cílů a příslušných opatření zahrnutých do vnitrostátního plánu či plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého Švýcarskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, jež nejsou přiměřené vzhledem k výkonnostním cílům celé Unie na druhé referenční období, a kterým se stanoví povinnosti provedení nápravných opatření (Úř. věst. L 38, 15.2.2017, s. 71).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Výkonnostní cíle v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených Švýcarskem podle nařízení (ES) č. 549/2004, u nichž byl konstatován soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období
      
      
         Klíčová oblast výkonnosti týkající se kapacity
      
      Míra zpoždění na trati z důvodu uspořádání toku letového provozu (ATFM): minuty/let
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  FAB
               
               
                  Cílová traťová kapacita FAB
               
            
            
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  
                     [Belgie/Lucembursko]
                  
               
               
                  FABEC
               
               
                  0,48
               
               
                  0,49
               
               
                  0,42
               
               
                  0,42
               
               
                  0,43
               
            
            
               
                  
                     [Francie]
                  
               
            
            
               
                  
                     [Německo]
                  
               
            
            
               
                  
                     [Nizozemsko]
                  
               
            
            
               
                  Švýcarsko
               
            
         
      
      
         Klíčová oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů
      
      Legenda:
      
         
         
         
         
            
               
                  Vysvětlivky
               
               
                  Položka
               
               
                  Jednotky
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby
               
               
                  (v nominálním vyjádření a v národní měně)
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  Míra inflace
               
               
                  (%)
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  Index inflace
               
               
                  (100 = 2009)
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby
               
               
                  (v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  Celkové traťové výkonové jednotky
               
               
                  (TSU)
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  Stanovené jednotkové náklady (DUC) na traťové navigační služby
               
               
                  (v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)
               
            
         
      
      
         FABEC
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Oblast zpoplatnění: Švýcarsko – měna: CHF
               
            
            
               
                   
               
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  158 188 309
               
               
                  156 222 383
               
               
                  157 901 505
               
               
                  157 939 446
               
               
                  159 353 943
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  – 1,0 %
               
               
                  0,0 %
               
               
                  0,5 %
               
               
                  1,0 %
               
               
                  1,0 %
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  99,1
               
               
                  99,1
               
               
                  99,6
               
               
                  100,6
               
               
                  101,6
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  159 633 416
               
               
                  157 649 529
               
               
                  158 551 235
               
               
                  157 019 140
               
               
                  156 856 827
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  1 452 683
               
               
                  1 470 066
               
               
                  1 490 591
               
               
                  1 512 889
               
               
                  1 565 000
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  109,89
               
               
                  107,24
               
               
                  106,37
               
               
                  103,79
               
               
                  100,23
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.