Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/553 ze dne 22. března 2017 o souladu cílů v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnutých do revidovaného plánu funkčních bloků vzdušného prostoru, který v souladu s nařízením (ES) č. 549/2004 předložily Belgie, Německo, Francie, Lucembursko a Nizozemsko, s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období (oznámeno pod číslem C(2017) 1798) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0553 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 79/11
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/553
   ze dne 22. března 2017
   o souladu cílů v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnutých do revidovaného plánu funkčních bloků vzdušného prostoru, který v souladu s nařízením (ES) č. 549/2004 předložily Belgie, Německo, Francie, Lucembursko a Nizozemsko, s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1798)
      
   
   (Pouze francouzské, německé a nizozemské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (2), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle nařízení (ES) č. 549/2004 mají členské státy přijmout vnitrostátní plány nebo plány funkčních bloků vzdušného prostoru (dále také „FAB“), včetně závazných cílů na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru, zajišťující soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie. V nařízení (ES) č. 549/2004 se rovněž stanoví, že Komise posoudí soulad těchto cílů na základě hodnoticích kritérií zmiňovaných v čl. 11 odst. 6 písm. d) uvedeného nařízení. Podrobná pravidla byla v této souvislosti stanovena prováděcím nařízením (EU) č. 390/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Belgie, Francie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko předložily takový plán Komisi v souvislosti s funkčním blokem vzdušného prostoru střední Evropa (FABEC). Uvedené členské státy předmětný plán a cíle, které jsou v něm zahrnuty, revidovaly ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 (3). Komise však prostřednictvím prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/259 (4) stanovila, že revidované výkonnostní cíle pro klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity bloku FABEC jako celku a efektivity nákladů v případě Francie, Německa a Nizozemska, jakož i vhodná opatření zahrnutá v revidovaném plánu stále nejsou adekvátní, a že uvedené členské státy mají přijmout určitá nápravná opatření vedoucí k další revizi cílů výkonnosti tak, aby se odstranil nesoulad s cíli pro celou Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Uvedené členské státy předložily 30. ledna 2017 nově revidovaný plán, který zahrnoval výkonnostní cíle dále revidované na základě nápravných opatření, pokud byly nutné. Uvedené revidované cíle a nápravná opatření byly následně posouzeny Komisí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se kapacity, v souladu se zásadou stanovenou v bodě 4 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 byl posouzen soulad uvedených cílů pro míru zpoždění na trati pro účely uspořádání toku letového provozu (ATFM), a to s použitím příslušných referenčních hodnot pro kapacitu funkčních bloků vzdušného prostoru, jejichž uplatnění zajišťuje splnění výkonnostního cíle na úrovni Unie a jež byly vypočítány manažerem struktury vzdušného prostoru a uvedeny v operačním plánu sítě (2014–2018/2019) v jeho nejnovější verzi. Uvedené posouzení prokázalo, že cíle jsou v souladu s příslušnými výkonnostními cíli celé Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů, v souladu se zásadami stanovenými v bodě 5 ve spojení s bodem 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 byly posouzeny uvedené cíle vyjádřené ve stanovených jednotkových nákladech na traťové navigační služby, a to se zohledněním trendu stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby během druhého referenčního období a během prvního i druhého referenčního období dohromady (2012–2019), počtu výkonových jednotek (prognóza provozu) a výše stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby ve srovnání s členskými státy s podobným provozním a ekonomickým prostředím. Uvedené posouzení prokázalo, že cíle jsou v souladu s příslušnými výkonnostními cíli celé Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nápravná opatření, která Belgie, Lucembursko, Francie, Německo a Nizozemsko přijaly v souvislosti s blokem FABEC, jsou proto v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/259 a výkonnostní cíle pro klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaného plánu výkonnosti předloženého uvedenými členskými státy jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii v uvedených oblastech na druhé referenční období (2015–2019). V zájmu jasnosti a právní jistoty je vhodné potvrdit uvedené zjištění prostřednictvím tohoto rozhodnutí a informovat o tom dotčené členské státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Výkonnostní cíle pro klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaného plánu výkonnosti předloženého ve smyslu nařízení (ES) č. 549/2004, které jsou uvedeny v příloze, jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii na druhé referenční období stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Francouzské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království a Spolkové republice Německo.
   
      V Bruselu dne 22. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 ze dne 2. března 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období a stanoví doporučení pro přezkum těchto cílů (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 48).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/259 ze dne 13. února 2017, které se týká některých revidovaných výkonnostních cílů a příslušných opatření zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, jež nejsou přiměřené vzhledem k výkonnostním cílům celé Unie na druhé referenční období, a kterým se stanoví povinnosti provedení nápravných opatření (Úř. věst. L 38, 15.2.2017, s. 76).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Výkonnostní cíle v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení (ES) č. 549/2004, u nichž byl konstatován soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období
      
      
         Klíčová oblast výkonnosti týkající se kapacity
      
      Míra zpoždění na trati z důvodu uspořádání toku letového provozu (ATFM): minuty/let
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  FAB
               
               
                  Cílová traťová kapacita FAB
               
            
            
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  Belgie/Lucembursko
               
               
                  FABEC
               
               
                  0,48
               
               
                  0,49
               
               
                  0,42
               
               
                  0,42
               
               
                  0,43
               
            
            
               
                  Francie
               
            
            
               
                  Německo
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
            
            
               
                  
                     [Švýcarsko]
                  
               
            
         
      
      
         Klíčová oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů
      
      Legenda:
      
         
         
         
         
            
               
                  Vysvětlivky
               
               
                  Položka
               
               
                  Jednotky
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby
               
               
                  (v nominálním vyjádření a v národní měně)
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  Míra inflace
               
               
                  (%)
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  Index inflace
               
               
                  (100 = 2009)
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby
               
               
                  (v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  Celkové traťové výkonové jednotky
               
               
                  (TSU)
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  Stanovené jednotkové náklady (DUC) na traťové navigační služby
               
               
                  (v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)
               
            
         
      
      
         FABEC
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Oblast zpoplatnění: Belgie-Lucembursko – měna: EUR
               
            
            
               
                   
               
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  168 277 718
               
               
                  172 792 013
               
               
                  177 260 922
               
               
                  180 556 020
               
               
                  183 521 461
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  1,1 %
               
               
                  1,2 %
               
               
                  1,3 %
               
               
                  1,4 %
               
               
                  1,4 %
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  111,6
               
               
                  112,9
               
               
                  114,4
               
               
                  116,0
               
               
                  117,6
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  150 757 603
               
               
                  152 984 440
               
               
                  154 897 964
               
               
                  155 652 698
               
               
                  156 055 562
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  2 440 000
               
               
                  2 510 000
               
               
                  2 580 000
               
               
                  2 650 000
               
               
                  2 720 000
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  61,79
               
               
                  60,95
               
               
                  60,04
               
               
                  58,74
               
               
                  57,37
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Oblast zpoplatnění: Francie – měna: EUR
               
            
            
               
                   
               
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  1 290 640 175
               
               
                  1 296 576 851
               
               
                  1 328 676 964
               
               
                  1 334 112 339
               
               
                  1 337 956 806
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  0,1 %
               
               
                  0,8 %
               
               
                  1,1 %
               
               
                  1,1 %
               
               
                  1,3 %
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  108,2
               
               
                  109,1
               
               
                  110,3
               
               
                  111,5
               
               
                  113,0
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  1 192 625 922
               
               
                  1 188 249 284
               
               
                  1 204 538 004
               
               
                  1 196 187 863
               
               
                  1 184 005 999
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  18 662 000
               
               
                  19 177 000
               
               
                  19 300 000
               
               
                  20 204 000
               
               
                  20 333 000
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  63,91
               
               
                  61,96
               
               
                  62,41
               
               
                  59,21
               
               
                  58,23
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Oblast zpoplatnění: Německo – měna: EUR
               
            
            
               
                   
               
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  1 069 142 223
               
               
                  1 039 587 943
               
               
                  933 436 977
               
               
                  927 369 907
               
               
                  922 283 254
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  1,4 %
               
               
                  1,6 %
               
               
                  1,7 %
               
               
                  1,7 %
               
               
                  1,7 %
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  109,9
               
               
                  111,7
               
               
                  113,6
               
               
                  115,5
               
               
                  117,5
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  972 517 385
               
               
                  930 742 228
               
               
                  821 735 846
               
               
                  802 748 084
               
               
                  784 999 985
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  12 801 000
               
               
                  13 057 000
               
               
                  13 122 000
               
               
                  13 242 000
               
               
                  13 365 000
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  75,97
               
               
                  71,28
               
               
                  62,62
               
               
                  60,62
               
               
                  58,74
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Oblast zpoplatnění: Nizozemsko – měna: EUR
               
            
            
               
                   
               
               
                  2015
               
               
                  2016
               
               
                  2017
               
               
                  2018
               
               
                  2019
               
            
            
               
                  (A)
               
               
                  184 921 748
               
               
                  184 103 594
               
               
                  187 092 113
               
               
                  193 763 267
               
               
                  198 069 117
               
            
            
               
                  (B)
               
               
                  1,0 %
               
               
                  1,2 %
               
               
                  1,4 %
               
               
                  1,5 %
               
               
                  1,5 %
               
            
            
               
                  (C)
               
               
                  110,6
               
               
                  112,0
               
               
                  113,6
               
               
                  115,3
               
               
                  117,0
               
            
            
               
                  (D)
               
               
                  167 178 324
               
               
                  164 400 112
               
               
                  164 697 149
               
               
                  168 065 588
               
               
                  169 244 781
               
            
            
               
                  (E)
               
               
                  2 806 192
               
               
                  2 825 835
               
               
                  2 845 616
               
               
                  3 045 000
               
               
                  3 077 000
               
            
            
               
                  (F)
               
               
                  59,57
               
               
                  58,18
               
               
                  57,88
               
               
                  55,19
               
               
                  55,00
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.