Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/554 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2033) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0554 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 79/15
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/554
      ze dne 23. března 2017,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 2033)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V návaznosti na další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v Unii, konkrétně v Bulharsku, České republice, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Spojeném království, byla příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/417 (5), a to za účelem změny oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 tak, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace v Unii a vymezení nových ochranných pásem a pásem dozoru příslušnými orgány těchto členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/417 oznámily Česká republika, Německo, Francie, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Polsko a Rumunsko Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích mimo oblasti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, ve znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/417, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto nových ohnisek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Německo navíc v souladu se směrnicí 2005/94/ES vymezilo pásmo dozoru v souvislosti s potvrzeným ohniskem v České republice.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Komise opatření, jež Česká republika, Německo, Francie, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Polsko a Rumunsko v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 potvrzeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Českou republikou, Německem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Rakouskem, Polskem a Rumunskem urychleně popsat nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Oblasti uvedené pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 23. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 63, 9.3.2017, s. 177).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položky pro Českou republiku a Německo se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Česká republika
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             607533 Borek u Dačic, 624403 Dačice, 604381 Dobrohošť, 651770 Hradišťko u Dačic, 651788 Chlumec u Dačic, 718734 Urbaneč; 604372 Bílkov – jihovýchodní část katastru, přičemž hranici na severozápadě tvoří potok Vápovka
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Dětmarovice (625965), Doubrava u Orlové (631167), Horní Lutyně (712531) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Karviná-Doly (664103) – jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Koukolná (625973) – severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Orlová (712361) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Staré Město u Karviné (664197)
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             608939 Božičany, 652172 Dolní Chodov – jižní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222, 608947 Jimlíkov, 705250 Nová Role, 620033 Rájec u Černavy, 634531 Smolné Pece
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             650820 Bříza nad Ohří, 650838 Cetnov, 634646 Františkovy Lázně, 638072 Hazlov, 634654 Horní Lomany, 650919 Cheb – jižní hranici území tvoří silnice č. 606, 634638 Jedličná, 650854 Klest, 634662 Krapice, 681636 Lužná u Františkových Lázní, 726591 Mýtinka u Poustky, 726605 Ostroh, 638153 Otov u Hazlova, 650846 Podhoří u Chebu, 726613 Poustka u Františkových Lázní, 650862 Skalka u Chebu, 634689 Slatina u Františkových Lázní, 650871 Střížov u Chebu, 638137 Táborská, 725595 Tůně, 784630 Vojtanov, 784648 Zelený Há
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             613398 Bruzovice – severní hranici území tvoří silnice č. 4732 a silnice č. 4733, 626988 Dobrá u Frýdku-Místku, 634956 Frýdek – západní hranici tvoří silnice č. 473, silnice č. 477, silnice č. 648 a ul. Lipová, 642789 Horní Domaslavice – východní hranici území tvoří vodoteč Řetník, 704911 Nošovice, 635081 Panské Nové Dvory, 718602 Pazderna – východní hranici území tvoří silnice č. 4733 a silnice č. 4737, 747971 Skalice u Frýdku-Místku – jižní hranici území tvoří silnice č. 4773, 754498 Staré Město u Frýdku-Místku
                                          
                                          
                                             31.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BADEN-WÜRTTEMBERG
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Karlsruhe
                                             
                                             Gemarkung Eggenstein
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Stadtkreis Karlsruhe
                                             
                                             Nach Norden begrenzt durch die Stadtgrenze
                                             Ortsteile Neureut, Nordweststadt, Nordstadt und Hardtwaldsiedlung nach Osten begrenzt durch die L604 in Verlängerung die Grabener Allee, die Rintheimer Querallee, die Linkenheimer Allee bis zum Adenauerring diesen Entlang bis zur Moltkestr.
                                             Nach Süden begrenzt durch die Moltkestr., in Verlängerung die Siemensallee, die Eggensteiner Str. nach Süden bis zur Rheinbrückenstr. dann nach Norden die Rheinbergstr. übergehend in die Jakob-Dörr-Str. in Verlängerung dieser Richtung Raffinerie übergehend bis zur Dea-Scholven-Str. bis zum Rhein
                                             Nach Westen begrenzt durch den Rhein
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                MECKLENBURG-VORPOMMERN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Fettenvorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Fleischervorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Industriegebiet
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Innenstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Nördliche Mühlenvorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Obstbaumsiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ostseeviertel
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Schönwalde II
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stadtrandsiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Steinbeckervorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         südliche Mühlenstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Schönwalde I
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Südstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ostseeviertel
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wackerow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Immenhorst
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dreizehnhausen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Neuenkirchen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NIEDERSACHSEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestliche Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zur Robert-Glaß-Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße und der Bahnlinie nach Südosten bis zum Varrelbuscher Graben II, entlang dem Varrelbuscher Graben II in südlicher Richtung bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Verwuld, von dort in westliche Richtung bis zur Friesoyther Straße in Petersfeld, der Friesoyther Straße nach Süden folgend bis zum Drei-Brücken-Weg, entlang diesem bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwergter Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Westen folgend bis zur Mittelthüler Straße, entlang der Mittelthüler Straße und dem Markhauser Weg nach Osten bis zum Wasserzug Igelriede, entlang der Igelriede und der Soeste nach Norden bis zum Grundstück Im Paarberger Wald 2, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Norden in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestlicher Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Südkamper Ring, dann entlang der Straße Südkamper Ring nach Osten bis zur Glaßdorfer Straße, von dort nach Südosten bis zum Richtweg, dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Windpark, dieser und dem Steinkampsweg nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze, entlang der Gemeindegrenze nach Osten bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser nach Süden bis zur Straße Zu den Auen, dieser und der Kaiforter Straße in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Garrel, entlang dieser nach Süden bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Westen folgend bis zur Bahnhofstraße, dieser und dem Buchenweg nach Süden folgend bis zur Straße Auf'm Halskamp, dieser nach Osten folgend bis zur Daimler-Benz-Straße, von dort nach Süden bis zur Industriestraße, entlang der Industriestraße nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Plattenweg, diesem nach Westen folgend bis zur Schmählstraße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee in Falkenberg, von dort aus über die Lindenallee, den Güldenweg, der Straße Zum Verwuld und der Straße Im Katzenberg nach Westen bis zur Thülsfelder Talsperre, von dort entlang des östlich der Thülsfelder Talsperre gelegenen Entwässerungskanals nach Nordwesten bis zur Straße Am Stau, dieser und der Straße Über dem Worberg nach Norden folgend bis zur Straße Im Birkengrün (beim Tierpark Thüle), dieser zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend zum Kurfürstendamm, von dort zum Ausgangspunkt an der Thüler Straße.
                                          
                                          
                                             26.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südöstlicher Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zum Grundstück Dorfstraße 5a, von dort entlang des Wasserzuges Glaßdorfer Graben nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße, der Bahnlinie und der Straße Zur Brücke nach Südosten bis zur Thüler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Eggershoop, dieser in südlicher Richtung folgend bis zum Thülsfelder Weg, von dort nach Osten bis zur Petersfelder Straße, dieser entlang nach Nordosten bis zum Moorweg, von dort nach Süden bis zum Ahornweg, entlang des Ahornwegs in östlicher Richtung bis zur Falkenberger Straße, dieser sowie der Schmählstraße nach Süden folgend bis zur Lindenallee in Falkenberg, von dort aus entlang der Lindenallee und den Güldenweg bis zum Feldweg, welcher ca. 220 m nach der Kreuzung Lindenallee/Forstweg von Südwesten her auf den Güldenweg mündet, dem Feldweg nach Südwesten folgend, weiter nach Südwesten entlang der nordwestlichen Waldgrenze sowie entlang des Kampwegs bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Südosten bis zum Petersfelder Weg, entlang des Petersfelder Weges sowie des Drei-Brücken-Weges nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwergter Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Norden bis zur Straße Im Paarberger Wald von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.
                                          
                                          
                                             29.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zum Südkamper Ring, diesem nach Osten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, von dort nach Südosten bis zum Richtweg, dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Windpark, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Osten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort entlang der Straße Hinterm Forde nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, weiter entlang der Straße Hinterm Esch nach Süden bis zur Beverbrucher Straße, dieser nach Osten folgend bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Jägerstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zur Amerikastraße, von dort entlang der Straße Langen Tange zunächst nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Bahnlinie, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Zum Fischteich, dieser nach Westen folgend bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, entlang dieser und dem Güldenweg nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Straße Verwuld nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B72), dieser und der Thüler Straße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm.
                                          
                                          
                                             1.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten von der Einmündung des Plattenwegs auf die Garreler Straße/Varrelbuscher Straße entlang des Plattenweges nach Westen bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Thülsfelder Weg, von dort nach Westen bis zur Straße Eggershoop, dieser nach Norden folgend bis zur Thüler Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zur Brücke, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zur Thüler Tange, von dort nach Osten bis zur Glaßdorfer Straße, dann entlang der Straße Zum Felde zunächst nach Norden und dann nach Südosten bis zur Straße Zum Richtemoor, von dort weiter nach Osten entlang der Straße Zu den Auen bis zum Wasserzug Bergaue, diesem sowie der Großen Aue nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Straße Im Schlatt, von dort entlang der Straße Im Schlatt nach Südosten bis zur Peterstraße, dieser zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zum Beverbrucher Damm, diesem nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, von dort entlang der Tweeler Straße nach Osten bis zur Vehne, entlang der Vehne und des weiter nach Süden verlaufenden Wasserzuges bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort entlang des Plaggenwegs nach Süden bis zum Grundstück Plaggenweg 9, von dort entlang des Weges nach Westen bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Heideweg, dann weiter entlang der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Norden und dann nach Westen bis zur Straße Zum Fischteich, dieser weiter nach Westen folgend bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt der Einmündung des Plattenwegs auf die Garreler Straße/Varrelbuscher Straße.
                                          
                                          
                                             1.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Einmündung der Straße Raffeldweg auf die Friesoyther Straße (B 72) entlang des Raffeldwegs nach Osten bis zum Garreler Weg, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel, entlang der Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel weiter nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Süden folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort weiter nach Südosten entlang der Straße Hinterm Forde bis zur Straße Zum Auetal, dieser sowie dem Pöhlendamm nach Nordosten folgend bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Südosten bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Südwesten bis zum Weißdornweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zum Weidenweg, entlang des Weidenwegs nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Wittenhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Anhöhe, entlang dieser sowie der Straße Effken Höhe weiter nach Westen bis zur Straße Hoher Weg, von dort nach Norden bis zur Lindenallee, entlang dieser, dem Güldenweg sowie der Straße Zum Verwuld weiter nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der Friesoyther Straße und der Thüler Straße nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Straße Raffeldweg.
                                          
                                          
                                             5.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in der Gemeinde Bösel von der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße entlang der Schäferstraße nach Norden bis zur Straße Neuland, dieser nach Westen folgend bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug von Barken Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zum Birkhahnweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Süden bis zum Pöhlendamm, entlang des Pöhlendamms weiter nach Süden bis zum Wasserzug vor der Peterstraße, entlang des Wasserzugs nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm und der Überlandleitung, dieser nach Westen folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Straße Im Richtemoor nach Nordwesten bis zum Heideweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Hook, von dort nach Westen bis zur Jägerstraße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße.
                                          
                                          
                                             5.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zur Dorfstraße, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, dieser nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser zunächst nach Südwesten und dann nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südwesten folgend bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Weißdornweg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Auf'm Esch, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Thoben Diek, von dort nach Südosten bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Straße Roslaes Höhe, dieser sowie der Allensteiner Straße nach Westen folgend bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Südosten bis zum Grundstück Tannenkampstraße 44a, entlang des südlich dieses Grundstückes verlaufenden Weges, der auf die Tannenkampstraße mündet, nach Südwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Langen Tange, dieser nach Westen folgend bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee, entlang der Lindenallee zunächst nach Westen, dann nach Norden und dann nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur südlichen Waldgrenze des Peterswaldes, entlang der südlichen Waldgrenze weiter nach Westen bis zur Thüler Straße (B 72), dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Glaßdorfer Straße.
                                          
                                          
                                             5.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Südosten bis zur Robert-Glaß-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang dieser sowie der Bahnlinie nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, von dort entlang dieser und der Garreler Straße nach Süden bis zur Straße Moorriehen, von dort nach Nordwesten bis zum Tebben Damm, von dort nach Südwesten bis zur Straße Grüne Höhe, dieser entlang zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, diesem sowie der Straße Neumühlen nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg nach Norden folgend bis zur Soeste, dieser sowie dem Brandmoor Graben nach Südosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße.
                                          
                                          
                                             5.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
                                             
                                             Beginnend an der Kreisgrenze zu Aurich auf der „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „K51“, der „K51“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig „Hieskebarg“, der Straße „Hieskebarg“ in östlicher Richtung folgend bis „K16“, der „K16“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Lavay“, der Staße „Lavay“ in östlicher Richtung folgend bis „Forstweg“, dem „Forstweg“ in südöstlicher Richtung bis Abzweig „Baumstraße“, der „Baumstraße“ in südöstlicher Richtung folgend bis Abzweig „Gasteck“, der Straße „Gasteck“ in südlicher Richtung über „An der Weide“, „Angelsburger Straße“, „Kreyenburg“ bis „B 210“, der „B 210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Heidlandsweg“, dem „Heidlandsweg“ in südlicher Richtung folgend bis „Alter Postweg“, dem „Alten Postweg“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Schlipp“, der Straße „Schlipp“ in südlicher Richtung folgend bis „Lehmkuhlenweg“, dem „Lehmkuhlenweg“ in östlicher Richtung Folgend bis „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in südwestlicher Richtung folgend bis Abzweig „Kirmeerstraße“, der „Kirmeerstraße“ in südwestlicher Richtung folgend über „Kirmeer“ und „Poggenfehner Straße“ bis „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in westlicher Richtung über „Hohefeld“ folgend bis „Collrunger Straße“, der „Collrunger Straße“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze zu Aurich, der Kreisgrenze zu Aurich folgend bis Schnittpunkt mit „B210“.
                                          
                                          
                                             1.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                RHEINLAND-PFALZ
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Bad Dürkheim
                                             
                                             Im Landkreis Bad Dürkheim entlang der Kreisgrenze zum Donnersbergkreis im Nordwesten, entlang des Feldweges in Richtung Süden die L 520 kreuzend, in Wattenheim An der Bleiche, Gabelung An der Bleiche bis Jakob-Ries-Straße, Leininger Straße, Hochgerichtsstraße, Speyerer Straße, Leininger Straße dem Feldweg folgend, den Rothenbach kreuzend, westlich des Tränkwoogs, südlich des Gartenwoogs zur Burgstraße, in Altleiningen die Ringstraße, Hauptstraße rechts in Richtung Höninger Straße, der K 31 folgend, Richtung Höninger Hauptstr., weiter entlang der K 31, den Bachlauf im Kohltal folgend, ab Kohlbrunnen Richtung Wolfenthal, den Gemarkungsgrenzen folgend Richtung Einsiedlerbrunnen zur mittleren Isenach, dem Bachlauf der Isenach Richtung Nordwesten folgend, dem Tal weiter folgend Richtung Franzosental, dem Waldweg folgend über die Bundesautobahn 6 Richtung Kreisgrenze zum Donnersberkreis im Nodosten folgend bis zum Ausgangspunkt.
                                          
                                          
                                             22.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                THÜRINGEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Sömmerda
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stadt Sömmerda mit den Ortsteilen Orlishausen und Frohndorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.3.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Francii se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Francie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département de HAUTE-GARONNE
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             BOULOGNE-SUR-GESSE
                                             LUNAX
                                             MONDILHAN
                                             MONTBERNARD
                                             PEGUILHAN
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du GERS
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             ARROUEDE
                                             AUSSOS
                                             AUX-AUSSAT
                                             BARCUGNAN
                                             BARRAN
                                             BARS
                                             BAZUGUES
                                             BELLOC-SAINT-CLAMENS
                                             BERDOUES
                                             BEZUES-BAJON
                                             BLOUSSON-SERIAN
                                             CABAS-LOUMASSES
                                             CASTELNAU-D'ANGLES
                                             CASTEX
                                             CLERMONT-POUYGUILLES
                                             CUELAS
                                             DUFFORT
                                             ESCLASSAN-LABASTIDE
                                             ESTIPOUY
                                             IDRAC-RESPAILLES
                                             L'ISLE-DE-NOE
                                             LAAS
                                             LABARTHE
                                             LABEJAN
                                             LAGARDE-HACHAN
                                             LAGUIAN-MAZOUS
                                             LALANNE-ARQUE
                                             LAMAZERE
                                             LE BROUILH-MONBERT
                                             LOUBERSAN
                                             LOURTIES-MONBRUN
                                             MANAS-BASTANOUS
                                             MANENT-MONTANE
                                             MARSEILLAN
                                             MASSEUBE
                                             MIELAN
                                             MIRAMONT-D'ASTARAC
                                             MIRANDE
                                             MIRANNES
                                             MONCASSIN
                                             MONCLAR-SUR-LOSSE
                                             MONLEZUN
                                             MONPARDIAC
                                             MONT-DE-MARRAST
                                             MONTAUT
                                             MONTESQUIOU
                                             MOUCHES
                                             PALLANNE
                                             PANASSAC
                                             PONSAMPERE
                                             PONSAN-SOUBIRAN
                                             POUYLEBON
                                             RICOURT
                                             RIGUEPEU
                                             SABAILLAN
                                             SADEILLAN
                                             SAINT-ARAILLES
                                             SAINT-ARROMAN
                                             SAINT-BLANCARD
                                             SAINT-CHRISTAUD
                                             SAINT-ELIX-THEUX
                                             SAINT-JUSTIN
                                             SAINT-MARTIN
                                             SAINT-MAUR
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAINT-MICHEL
                                             SAINT-OST
                                             SAINTE-AURENCE-CAZAUX
                                             SAINTE-DODE
                                             SARRAGUZAN
                                             SAUVIAC
                                             SIMORRE
                                             TILLAC
                                             TOURNAN
                                             TRONCENS
                                             VIOZAN
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             BELMONT
                                             BOURROUILLAN
                                             CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
                                             CASTEX-D'ARMAGNAC
                                             CASTILLON-DEBATS
                                             CRAVENCERES
                                             DEMU
                                             EAUZE
                                             ESPAS
                                             ESTANG
                                             LANNEMAIGNAN
                                             MANCIET
                                             MAULEON-D'ARMAGNAC
                                             MAUPAS
                                             MONGUILHEM
                                             MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                                             PRENERON
                                             REANS
                                             SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                                             SALLES-D'ARMAGNAC
                                             TOUJOUSE
                                          
                                          
                                             31.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AIGNAN
                                             ARBLADE-LE-BAS
                                             ARBLADE-LE-HAUT
                                             AURENSAN
                                             AVERON-BERGELLE
                                             BARCELONNE-DU-GERS
                                             BERNEDE
                                             BETOUS
                                             BOUZON-GELLENAVE
                                             CASTELNAVET
                                             CAUMONT
                                             CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                                             CORNEILLAN
                                             GEE-RIVIERE
                                             LABARTHETE
                                             LANNE-SOUBIRAN
                                             LANNUX
                                             LAUJUZAN
                                             LE HOUGA
                                             LELIN-LAPUJOLLE
                                             LOUBEDAT
                                             LOUSSOUS-DEBAT
                                             LUPPE-VIOLLES
                                             MAGNAN
                                             MORMES
                                             NOGARO
                                             PERCHEDE
                                             PROJAN
                                             SABAZAN
                                             SAINT-GERME
                                             SAINT-GRIEDE
                                             SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
                                             SEAILLES
                                             SEGOS
                                             SION
                                             SORBETS
                                             URGOSSE
                                             VERGOIGNAN
                                             VERLUS
                                          
                                          
                                             7.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             CANNET
                                             FUSTEROUAU
                                             GOUX
                                             MAULICHERES
                                             MAUMUSSON-LAGUIAN
                                             POUYDRAGUIN
                                             PRECHAC-SUR-ADOUR
                                             RISCLE
                                             SAINT-MONT
                                             SARRAGACHIES
                                             TARSAC
                                             TERMES-D'ARMAGNAC
                                             VIELLA
                                          
                                          
                                             14.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             IBOS
                                             OROIX
                                             SERON
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ANTIN
                                             BERNADETS-DEBAT
                                             BONNEFONT
                                             BORDES
                                             BOUILH-DEVANT
                                             CAMPUZAN
                                             CLARAC
                                             COUSSAN
                                             ESTAMPURES
                                             FONTRAILLES
                                             FRECHEDE
                                             GALAN
                                             GALEZ
                                             GAUSSAN
                                             GONEZ
                                             GOUDON
                                             GUIZERIX
                                             HOURC
                                             LALANNE-TRIE
                                             LAPEYRE
                                             LARROQUE
                                             LASCAZERES
                                             LASLADES
                                             LHEZ
                                             LIBAROS
                                             LUBRET-SAINT-LUC
                                             LUBY-BETMONT
                                             LUSTAR
                                             MARQUERIE
                                             MAZEROLLES
                                             MONLONG
                                             MOULEDOUS
                                             OLEAC-DESSUS
                                             OSMETS
                                             OUEILLOUX
                                             OZON
                                             PEYRAUBE
                                             POUMAROUS
                                             POUYASTRUC
                                             PUNTOUS
                                             PUYDARRIEUX
                                             RECURT
                                             SABARROS
                                             SADOURNIN
                                             SENTOUS
                                             SINZOS
                                             SOUYEAUX
                                             TOURNAY
                                             TOURNOUS-DARRE
                                             TRIE-SUR-BAISE
                                             TROULEY-LABARTHE
                                             VIDOU
                                             VIDOUZE
                                             VILLEMBITS
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
                                             HAGEDET
                                             MADIRAN
                                             SAINT-LANNE
                                             SOUBLECAUSE
                                          
                                          
                                             14.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des LANDES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AIRE-SUR-L'ADOUR
                                             ARTASSENX
                                             BAHUS-SOUBIRAN
                                             BASCONS
                                             BORDERES-ET-LAMENSANS
                                             BOUGUE
                                             BOURDALAT
                                             BRETAGNE-DE-MARSAN
                                             CASTANDET
                                             CAZERES-SUR-L'ADOUR
                                             CLASSUN
                                             DUHORT-BACHEN
                                             EUGENIE-LES-BAINS
                                             GEAUNE
                                             GRENADE-SUR-L'ADOUR
                                             HONTANX
                                             LABASTIDE-D'ARMAGNAC
                                             LAGLORIEUSE
                                             LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
                                             LATRILLE
                                             LE FRECHE
                                             LE VIGNAU
                                             LUSSAGNET
                                             MAURRIN
                                             MONTEGUT
                                             PECORADE
                                             PERQUIE
                                             PUJO-LE-PLAN
                                             RENUNG
                                             SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
                                             SAINT-GEIN
                                             SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
                                             SORBETS
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ARBOUCAVE
                                             ARGELOS
                                             AUBAGNAN
                                             BASSERCLES
                                             BATS
                                             BEYRIES
                                             BUANES
                                             CASTELNAU-TURSAN
                                             CASTELNER
                                             CLEDES
                                             FARGUES
                                             LACAJUNTE
                                             LAURET
                                             MANT
                                             MAURIES
                                             MIRAMONT-SENSACQ
                                             MONGET
                                             MONSEGUR
                                             MONTGAILLARD
                                             PAYROS-CAZAUTETS
                                             PEYRE
                                             PHILONDENX
                                             PIMBO
                                             POUDENX
                                             PUYOL-CAZALET
                                             SAINT-AGNET
                                             SAINT-LOUBOUER
                                             SAMADET
                                             SARRON
                                             URGONS
                                             VIELLE-TURSAN
                                          
                                          
                                             31.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             BENQUET
                                             CAMPAGNE
                                             HAUT-MAUCO
                                             OUSSE-SUZAN
                                             SAINT-PERDON
                                             SAINT-YAGUEN
                                             SOLFERINO
                                             YGOS-SAINT-SATURNIN
                                          
                                          
                                             3.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AMOU
                                             ARSAGUE
                                             AUDIGNON
                                             AUDON
                                             AURICE
                                             BAIGTS
                                             BANOS
                                             BAS-MAUCO
                                             BASTENNES
                                             BEGAAR
                                             BELUS
                                             BENESSE-LES-DAX
                                             BENESSE-MAREMNE
                                             BERGOUEY
                                             BRASSEMPOUY
                                             CAGNOTTE
                                             CANDRESSE
                                             CAPBRETON
                                             CARCARES-SAINTE-CROIX
                                             CARCEN-PONSON
                                             CASSEN
                                             CASTEL-SARRAZIN
                                             CASTELNAU-CHALOSSE
                                             CASTETS
                                             CAUNA
                                             CAUNEILLE
                                             CAUPENNE
                                             CLERMONT
                                             COUDURES
                                             DOAZIT
                                             DONZACQ
                                             DUMES
                                             ESTIBEAUX
                                             EYRES-MONCUBE
                                             GAAS
                                             GAMARDE-LES-BAINS
                                             GARREY
                                             GAUJACQ
                                             GIBRET
                                             GOOS
                                             GOURBERA
                                             GOUSSE
                                             GOUTS
                                             HABAS
                                             HASTINGUES
                                             HAURIET
                                             HERM
                                             HEUGAS
                                             HINX
                                             HORSARRIEU
                                             JOSSE
                                             LABATUT
                                             LAHOSSE
                                             LALUQUE
                                             LAMOTHE
                                             LARBEY
                                             LAUREDE
                                             LE LEUY
                                             LESGOR
                                             LOUER
                                             LOURQUEN
                                             MAGESCQ
                                             MAYLIS
                                             MEILHAN
                                             MIMBASTE
                                             MISSON
                                             MONTAUT
                                             MONTFORT-EN-CHALOSSE
                                             MONTSOUE
                                             MOUSCARDES
                                             MUGRON
                                             NARROSSE
                                             NERBIS
                                             NOUSSE
                                             OEYREGAVE
                                             ONARD
                                             ORIST
                                             ORTHEVIELLE
                                             ORX
                                             OSSAGES
                                             OZOURT
                                             PEY
                                             PEYREHORADE
                                             POMAREZ
                                             PONTONX-SUR-L'ADOUR
                                             PORT-DE-LANNE
                                             POUILLON
                                             POYANNE
                                             POYARTIN
                                             PRECHACQ-LES-BAINS
                                             RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
                                             SAINT-AUBIN
                                             SAINT-CRICQ-CHALOSSE
                                             SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
                                             SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
                                             SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
                                             SAINT-JEAN-DE-LIER
                                             SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
                                             SAINT-LON-LES-MINES
                                             SAINT-PANDELON
                                             SAINT-PAUL-LES-DAX
                                             SAINT-SEVER
                                             SAINT-VINCENT-DE-PAUL
                                             SARRAZIET
                                             SAUBUSSE
                                             SAUGNAC-ET-CAMBRAN
                                             SERRES-GASTON
                                             SORDE-L'ABBAYE
                                             SORT-EN-CHALOSSE
                                             SOUPROSSE
                                             SOUSTONS
                                             TALLER
                                             TARTAS
                                             TETHIEU
                                             TILH
                                             TOULOUZETTE
                                             VICQ-D'AURIBAT
                                             YZOSSE
                                          
                                          
                                             14.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             AAST
                                             BARZUN
                                             ESPOEY
                                             GER
                                             GOMER
                                             HOURS
                                             LIVRON
                                             LUCGARIER
                                             PONSON-DEBAT-POUTS
                                             PONSON-DESSUS
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             BASSILLON-VAUZE
                                             CORBERE-ABERES
                                             LASSERRE
                                             LEMBEYE
                                             LUC-ARMAU
                                             MONCAUP
                                             MONPEZAT
                                             SAMSONS-LION
                                             SEMEACQ-BLACHON
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ARGELOS
                                             ARGET
                                             ARZACQ-ARRAZIGUET
                                             ASTIS
                                             AUGA
                                             AURIAC
                                             BALIRACQ-MAUMUSSON
                                             BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE
                                             BUROSSE-MENDOUSSE
                                             CARRERE
                                             CASTEIDE-CANDAU
                                             CASTETPUGON
                                             CLARACQ
                                             COSLEDAA-LUBE-BOAST
                                             COUBLUCQ
                                             DIUSSE
                                             GARLEDE-MONDEBAT
                                             GARLIN
                                             LABEYRIE
                                             LALONQUETTE
                                             LANNECAUBE
                                             LASCLAVERIES
                                             LEME
                                             MALAUSSANNE
                                             MASCARAAS-HARON
                                             MERACQ
                                             MIOSSENS-LANUSSE
                                             MONCLA
                                             MOUHOUS
                                             PORTET
                                             POULIACQ
                                             POURSIUGUES-BOUCOUE
                                             RIBARROUY
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAULT-DE-NAVAILLES
                                             SEVIGNACQ
                                             TADOUSSE-USSAU
                                             TARON-SADIRAC-VIELLENAVE
                                             THEZE
                                             VIGNES
                                             VIVEN
                                          
                                          
                                             31.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ABITAIN
                                             ANDREIN
                                             ANGOUS
                                             AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
                                             ARRAST-LARREBIEU
                                             ATHOS-ASPIS
                                             AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN
                                             BASTANES
                                             BETRACQ
                                             BIDACHE
                                             BUGNEIN
                                             BURGARONNE
                                             CAME
                                             CHARRE
                                             CHARRITTE-DE-BAS
                                             CHERAUTE
                                             CROUSEILLES
                                             ESCOS
                                             GURS
                                             L'HOPITAL-D'ORION
                                             L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
                                             LABASTIDE-VILLEFRANCHE
                                             LEREN
                                             LICHOS
                                             MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
                                             NABAS
                                             ORAAS
                                             ORION
                                             ORRIULE
                                             PUYOO
                                             RAMOUS
                                             SAINT-GIRONS-EN-BEARN
                                             SAINT-PE-DE-LEREN
                                             SALIES-DE-BEARN
                                             SAMES
                                             SAUVELADE
                                             SAUVETERRE-DE-BEARN
                                             SUS
                                             VIELLESEGURE
                                          
                                          
                                             14.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             CALONGES
                                             CANCON
                                             LEYRITZ-MONCASSIN
                                             LOUGRATTE
                                             MONBAHUS
                                             MONVIEL
                                             MOULINET
                                             PUCH-D'AGENAIS
                                             RAZIMET
                                             SAINT-LEON
                                             SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL
                                             VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
                                             VILLETON
                                          
                                          
                                             14.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 mezi položky pro Francii a Itálii se vkládá nová položka pro Chorvatsko, která zní:
                                 
                                    „Členský stát: Chorvatsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Dijelovi naselja Špičkovina, Dubrava Zabočka i Grdenci u gradu Zaboku, naselja Bedekovčina, Križanče i Židovnjak u općini Bedekovčina, naselja Lepa Ves, Hruševec i Vučak u gradu Donja Stubica i naselja Kotarice u općini Sveti Križ Začretje koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N 46,033855, E – 15,96607333
                                          
                                          
                                             4.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Itálie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Ponti sul Mincio (MN): a sud di SP106, SP20, a est e a sud di SP19, a sud di Cascina Marchino e di Zona Campuzzo e Centrale termoelettrica
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Pozzolengo (BS): a sud SP106, via Martiti Pozzolenghesi, a ovest e a sud di via Sirmione, a est di Località Mondotella, a sud-est di SP13
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Cavriana (MN): a est di SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, a nord –est della SP12, a nord di via Monte Pagano, strada Colli
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Monzambano (MN)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Volta Mantovana (MN): a nord dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a ovest del Monte Magrino
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di San Donà di Piave: a est di SS14, via Mario del Monaco e SS14var, a nord di via Tabina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Ceggia: a sud e a est di SS14, a sud di SP57-Via Prà di Levada
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Torre di Mosto: a sud di SP57-via Confin, a ovest e a sud di Via dei Cinquanta, a ovest di SP57-Via Staffolo, a sud di via San Martino
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Eraclea: a ovest di SP57-via Parada-via Vivaldi, a nord di Ponte Crepaldo e di SP53-via Morosini-viale Antonio Canova
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Vazzola (TV): a nord di via Cadorna, di via XXV Luglio, a est di via Borgo Tonini, e a ovest di via Cadore Mare, a nord di via Bosco, a ovest di via Monticano, a ovest di via Luminaria, a ovest di via Generale Cantore, di via Monte Grappa,
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Mareno di Piave (TV): a est di via San Pio X, via Distrettuale, a est della A27
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di San Vendemiano (TV): a est A27e a sud della A28
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Codognè (TV): a ovest del Canale Il Ghebo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             8.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 položky pro Polsko a Rumunsko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Polsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od punktu na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego przy granicy lasu przy działkach ew. nr 2610 i 2621 obręb ew. Wielowieś oraz działce ew. nr 10 obręb ew. Biskupice Zabaryczne linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim przez punkt na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego przy granicy lasu – działki ew. nr 2637 (obręb ew. Wielowieś), 30 i 31 (obręb ew. Kaliszkowice Ołobockie) do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5582P i 5583P w m. Kaliszkowice Ołobockie, przy posesjach 31, 142 i 141a); od strony wschodniej: punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5582P i 5583P w m. Kaliszkowice Ołobockie linia obszaru biegnie w kierunku południowym po łuku przez punkt na drodze gminnej przy granicy działek 227 i 228 (obręb Kaliszkowice Kaliskie) w rejonie posesji nr 60 i dalej przez działkę ew. nr 270 posesja nr 140A obręb ew. Kaliszkowice Kaliskie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 11+300; od strony południowej: od punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 11+300 linia obszaru biegnie w kierunku zachodnim po łuku przez punkt na ul. Słowackiego posesja nr 13 działka ew. nr 1479/1 (obręb ew. Mikstat) i dalej przez punkt na drodze wojewódzkiej DW447 przy działce ew. 1409 posesja ul. Grabowska 16 (Mikstat), następnie przez punkt na drodze przy posesji ul. Kaliska 15 (Mikstat) i dalej przez punkt na skrzyżowaniu ulic Polnej, Torfowej i Różanej (Mikstat) do punktu na drodze przygraniczy działek ew. 204 i 205 (obręb ew. Kotłów); – od strony zachodniej: punktu na drodze przygraniczy działek ew. 204 i 205 (obręb ew. Kotłów) linia obszaru biegnie w kierunku północnym przez punkt na skrzyżowaniu dróg powiatowej 5316P z drogą gminną przy posesji Kotłów 122, następnie przez punkt na granicy powiatu ostrzeszowskiego i ostrowskiego (dz. ew. nr 60 – obręb Kotłów, dz. ew. 1140 Strzyżew), i dalej przez punkt na drodze przy posesji Stara Wieś 7 (powiat ostrowski) dalej przez punkt na drodze przy posesji Biskupice Zabaryczne 89 (powiat ostrzeszowski), do punktu początkowego.
                                          
                                          
                                             23.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od drogi S 3 na 306 km łukiem na północny – zachód do drogi Konradowo – Ługi przecinając tę drogę na 2 km na zachód od drogi S 3 (wyłączając miejscowość Ługi), następnie łukiem na północny – wschód do drogi S 3 na 301 km, następnie na północny – wschód do drogi E 65 (dawna DK nr 3 Nowa Sól – Niedoradz) przecinając ją na wysokość granicy miejscowości Niedoradz (wyłączając tę miejscowość), dalej na wschód do drogi Otyń – Bobrowniki (Lipowa) przecinając tę drogę na wysokości cmentarza, potem na południowy – wschód do skrzyżowania przedłużenia ulicy Moniuszki (Otyń) po łuku z przedłużeniem ulicy Marii Konopnickiej (Modrzyca), otaczając od wschodu miejscowość Otyń i Modrzyca z ich włączeniem, następnie prosto na południe, przecinając ul. Polną na wschód od Trzeciego Stawu do Czarnej Strugi, potem na południowy – zachód wzdłuż Czarnej Strugi przecinając ul. Wodną (Nowa Sól) i ul. Zielonogórską (Nowa Sól) do przecięcia Czarnej Strugi z ul. Przemysłową (Nowa Sól), następnie na północ ul. Przemysłową do ronda ul. Przemysłowej z ul. Starostawską (Nowa Sól) potem prosto na zachód do 306 km drogi S 3. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości położone w powiecie nowosolskim: część miasta Nowa Sól na północ od Czarnej Strugi do jej przecięcia z ul. Przemysłową, na północny wschód ulicy Przemysłowej od jej przecięcia z Czarną Strugą do ronda ul. Przemysłowej z ul. Starostawską, na północ od linii rondo ul. Przemysłowa – ul. Starostawską z 306 km S 3, - w gminie Otyń: cały obszar miejscowości: Konradowo, Otyń, Modrzyca, Zakęcie.
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: w Krakowie od skrzyżowania z ul. Skotnicką (drogą powiatową nr 2234 K) wzdłuż ulic: Doktora Józefa Babińskiego, Zawiłej (drogi powiatowej nr 2280 K), Borkowskej (drogi gminnej nr 602194 K), Fortecznej (drogi gminnej nr 602385 K), Kąpielowej (drogi powiatowej nr 2236 K) do rzeki Wilgi; od strony wschodniej: od ulicy Kąpielowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wilgi do wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina (gm. Mogilany) i dalej w kierunku południowym wzdłuż tej granicy do ulicy Kwiatowej (drogi gminnej nr 600690 K) w miejscowości Lusina. Następnie przez ok. 180 m wzdłuż tej ulicy i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej w kierunku południowym przez Zieliński Las do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości; od strony południowej: od drogi lokalnej biegnącej przez Zieliński Las wzdłuż południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina, południowej granicy administracyjnej miejscowości Gaj (gm. Mogilany) i dalej wzdłuż potoku Rzepnik do południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej Skawiny (gm. Skawina) do ul. Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K) w tej miejscowości; od strony zachodniej: w Skawinie wzdłuż ulic: Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K), Granicznej (drogi powiatowej nr 2174 K) do potoku Rzepnik i dalej wzdłuż tego potoku w kierunku północno – zachodnim do drogi krajowej nr 44. Wzdłuż drogi krajowej nr 44 w kierunku północno – wschodnim i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 2234 K (ul. Skotnickiej) do ul. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie.
                                          
                                          
                                             28.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony od strony północnej: od punktu na drodze przy posesji nr 91 Biskupice Zabaryczne na dz. ew. nr 395 (obręb ewidencyjny Biskupice Zabaryczne) linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze na granicy powiatów ostrzeszowskiego i ostrowskiego przy działce ew. nr 64 przy posesji 135 Biskupice Zabaryczne, i dalej przez punkt na drodze przy działce ew. nr 55 między posesjami 132 a 133 (Biskupice Zabaryczne) do punktu na drodze przy granicy działek 12 i 13 (obręb ew. Kaliszkowice Ołobockie), a następnie po łuku do punktu na drodze przy granicy działek ew. 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicy działek ew. 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie) linia obszaru biegnie w kierunku południowym do punktu na drodze przy granicy działek 136 i 137 obręb Kaliszkowice Kaliskie i dalej do punktu na drodze przy posesji nr 134 (Kaliszkowice Kaliskie), a następnie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 przy na granicy lasu z działką ew. nr 265/2 (obręb ew. Przedborów), dalej łukiem do punktu na drodze przy granicy z działką ew. nr 89 (obręb ew. Komorów) przy granicy z lasem. Od strony południowej: od punktu na drodze przy granicy z działką ew. nr 89 (obręb ew. Komorów) po łuku w kierunku zachodnim do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną przy posesjach nr 66 i 66A (Komorów), następnie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 7+700 przy granicy działek ew. 805 i 807 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie) i dalej do punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. 981 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie). Od strony zachodniej: od punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. 981 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie) po łuku w kierunku północnym przez punkt na drodze powiatowej przy posesji nr 120 (Kotłów) do punktu na drodze przy posesji nr 7 (Stara Wieś powiat ostrowski) i dalej po łuku do punktu początkowego.
                                          
                                          
                                             31.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy w kierunku wschodnim – od punktu na drodze przy dz. ew. 134, na zbiegu działek ewidencyjnych nr 4 oraz 3, kolejno podążając linią po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze o nr ewidencyjnym 529, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 54, ul. Lipowa, Masanów (dz. 606, pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Masanów), następnie linia podąża po łuku do punktu na drodze dz. ew. 647, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 4, ul. Południowa, obręb Masanów, kolejno linia podąża po łuku w kierunku południowo-wschodnim do punktu na drodze polnej (skraj lasu, przy zbiegu działek 1458, 1678, 1675 – pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś); od wschodu – od punktu na drodze leśnej, przy dz. ew. 2691, 2690, 2731, 2722 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś) linia biegnie do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 179 – Kaliszkowice Ołobockie (przy dz. ew. 828/1, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), kolejno linia podąża w kierunku zachodnim; od południa – od punktu na drodze, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 155, Kaliszkowice Ołobockie linia biegnie po łuku do punktu na skrzyżowaniu dróg przy posesji oznaczonej nr porządkowym 9, Kaliszkowice Ołobockie, kolejno linia podąża po łuku w kierunku zachodnim do punktu na drodze (dz. ew. 462) przy działce ew. 405 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), następnie linia biegnie przez południowo-zachodni narożny kraniec dz. ew. 233 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), dalej linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy zbiegu dz. ew. 225 (droga), 212, 211/4 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), kolejno linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 116, Biskupice Zabaryczne (dz. 107, przy dz. 88, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne); od zachodu – od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 95, Biskupice Zabaryczne (dz. ew. 19, przy dz.17, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne) linia biegnie po łuku do punktu na skraju lasu przy zbiegu dz. ew. 1/5, 1/4, (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), dz. 2610 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), następnie linia biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu u zbiegu dz. ew. 2598, 2603, 2602, kolejno linia podąża po łuku do punktu na środku działki 2318 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), dalej linia biegnie po łuku do punktu początkowego.
                                          
                                          
                                             6.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Borek Szlachecki wzdłuż drogi krajowej nr. 44 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną nr 600994K południową granicą Huty ZM SKAWINA S.A. do drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Rzozów wzdłuż rzeki Skawinka; od strony wschodniej: wschodnią granicą administracyjną miejscowości Radziszów ulicami Kwiatowa, Podlesie do przecięcia z rzeką Skawinką; od strony południowej: od północno-wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska drogą gminną nr 601174K biegnącej przez miejscowość Wola Radziszowska w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1786K oraz wzdłuż torów kolejowych Skawina-Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Podolany w kierunku północno-zachodnim do granicy administracyjnej gminy Kalwaria Zebrzydowska; od strony zachodniej: od rzeki Mogiłka zachodnią granicą administracyjną miejscowości Polanka Hallera w kierunku północnym do granicy administracyjnej miejscowości Krzęcin, drogą wojewódzką nr 953, potokiem Sosnówka w kierunku północnym drogą gminną nr 601062K w miejscowości Krzęcin, drogą gminną nr 601063K oraz drogą powiatową nr 2171K do drogi gminnej nr 601217K do południowej granicy administracyjnej miejscowości Zelczyna, wzdłuż drogi gminnej nr 601046K i nr 600992K do drogi wojewódzkiej nr 44 w miejscowości Borek Szlachecki.
                                          
                                          
                                             6.4.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Rumunsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Locality Almalau, Commune Ostrov, Constanta county.
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Locality Severinesti, Commune Cazanesti, Mehedinti county,
                                             Locality Paltinisu, commune Cazanesti, Mehedinti county,
                                             Locality Peri, commune Husnicioara, Mehedinti county,
                                             Locality Borogea, commune Husnicioara, Mehedinti county.
                                          
                                          
                                             27.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Locality FLORICA, commune DRACEA, Teleorman county,
                                             Locality ZLATA, commune DRACEA, Teleorman county,
                                             Locality DRACEA, commune DRACEA, Teleorman county,
                                             Locality SECARA, commune CRANGU, Teleorman county,
                                             Locality CRANGU, commune CRANGU, Teleorman county.
                                          
                                          
                                             7.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Sector 1 Bucuresti, municipality Bucuresti,
                                             Sector 6 Bucuresti, municipality Bucuresti.
                                          
                                          
                                             21.3.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položky pro Českou republiku a Německo se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Česká republika
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Český Puncov (771082), Dolní Lištná (771091), Horní Lištná (771066), Kojkovice u Třince (771074), Nýdek (708186), Vendryně (780014)
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             600873 Báňovice, 615455 Budíškovice, 617865 Cizkrajov, 621064 Červený Hrádek u Dačic, 623105 Český Rudolec, 617873 Dolní Bolíkov, 623113 Dolní Bolíkov-Nová Ves, 798827 Dolní Bolíkov-Rubašov, 629847 Dolní Němčice, 617881 Holešice u Cizkrajova, 644030 Horní Slatina, 629855 Hostkovice u Dolních Němčic, 649074 Hříšice, 621072 Jersice, 670553 Kostelní Vydří, 718718 Lidéřovice, 684325 Lipolec, 691411 Malý Pěčín, 769681 Manešovice, 691763 Markvarec, 750352 Mutišov, 617890 Mutná, 706116 Nové Dvory, 713384 Ostojkovice, 718726 Peč, 670561 Prostřední Vydří, 738069 Radlice u Volfířova, 744816 Řečice, 754323 Staré Hobzí, 784915 Šach, 769690 Třebětice u Dačic, 779695 Velký Pěčín, 780391 Vesce u Dačic, 750379 Vlastkovec, 784184 Vnorovice, 784923 Volfířov; 604372 Bílkov – severozápadní část katastru, přičemž hranici na jihovýchodě tvoří potok Vápovka; 620131 Černíč, 620149 Myslůvka, 620157 Slaviboř, 630357 Dolní Vilímeč, 643581 Horní Myslová, 652946 Chotěbudice, 658227 Jemnice, 687197 Louka u Jemnice, 717495 Panenská, 670537 Kostelní Myslová, 700541 Mysletice, 717487 Pálovice, 737984 Radkov u Telče, 755869 Strachoňovice, 700568 Zadní Vydří
                                          
                                          
                                             30.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             607533 Borek u Dačic, 624403 Dačice, 604381 Dobrohošť, 651770 Hradišťko u Dačic, 651788 Chlumec u Dačic, 718734 Urbaneč; 604372 Bílkov – jihovýchodní část katastru, přičemž hranici na severozápadě tvoří potok Vápovka
                                          
                                          
                                             22.3.2017 až 30.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             746347 Biskoupky, 671916 Borek u Kozojed, 615099 Břízsko, 632961 Buček, 624021 Čivice, 632970 Černíkovice u Dřevce, 627771 Dobříč, 629146 Dolní Hradiště, 632988 Dřevec, 632996 Hedčany, 639443 Hlohovice, 639451 Hlohovičky, 654540 Holovousy, 633003 Hodyně u Dřevce, 724068 Hradiště nad Berounkou, 651524 Chlum nad Berounkou, 681351 Chockov, 777587 Chomle, 654558 Chříč, 661589 Kaceřov, 662402 Kamenec u Radnic, 665347 Kladruby u Radnic, 667650 Kočín u Kralovic, 669318 Kopidlo, 669687 Koryta, 671932 Kozojedy u Kralovic, 672068 Kožlany, 672645 Kralovice u Rakovníka, 679810 Lednice, 654566 Lhota u Chříče, 681369 Lhotka u Radnic, 682993 Liblín, 697290 Mlečice, 639460 Mostiště u Hlohovic, 703087 Němčovice, 710253 Olešná u Radnic, 724076 Podmokly nad Berounkou, 732958 Prašný Újezd, 738107 Radnice u Rokycan, 615102 Robčice, 654574 Slatina u Chříče, 654582 Studená u Chříče, 639478 Svinná u Hlohovic, 766453 Terešov, 738123 Újezd u Svatého Kříže, 777609 Vejvanov, 787698 Výrov u Kralovic, 793973 Zvíkovec; 614874 Břežany u Rakovníka, 623962 Čistá u Rakovníka, 697915 Kostelík, 672360 Krakovec u Rakovníka – severní hranici území tvoří soustava vodních toků: Krakovský potok, Šípský potok a Rousínovský potok, 762601 Milíčov, 697923 Modřejovice, 762610 Šípy
                                          
                                          
                                             25.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             671908 Bohy, 671924 Brodeslavy, 615722 Bujesily, 654531 Hlince, 648973 Hřešihlavy, 671941 Rakolusky, 770884 Třímany, 787027 Všehrdy u Kralovic
                                          
                                          
                                             17.3.2017 až 25.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Albrechtice u Českého Těšína (600121), Bartovice (715085), Bludovice (637696), Darkov (664014), Dolní Lutyně (629731), Dolní Marklovice (720321), Dolní Suchá (637777), Dolní Těrlicko (766607) – vyjma jižní části katastrálního území za Těrlickou přehradou, Havířov-město (637556), Heřmanice (714691), Horní Lutyně (712531) – východní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Horní Suchá (644404), Karviná-Doly (664103) – severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Karviná-město (663824), Koukolná (625973) – jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Lazy u Orlové (712434), Louky nad Olší (687308), Michálkovice (714747), Nový Bohumín (707031), Orlová (712361) – východní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Petrovice u Karviné (720356), Petřvald u Karviné (720488), Poruba u Orlové (712493), Prostřední Suchá (637742), Prstná (720364), Radvanice (715018), Ráj (663981), Rychvald (744441), Skřečoň (748871), Staré Město u Karviné (664197), Stonava (755630), Šenov u Ostravy (762342) – vyjma jižní částí katastrálního území za ul. Těšínská, Šumbark (637734), Věřňovice (780359), Vrbice nad Odrou (785971), Záblatí u Bohumína (789216), Závada nad Olší (720372)
                                          
                                          
                                             30.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Dětmarovice (625965), Doubrava u Orlové (631167), Horní Lutyně (712531) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Karviná-Doly (664103) – jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Koukolná (625973) – severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Orlová (712361) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Staré Město u Karviné (664197)
                                          
                                          
                                             22.3.2017 až 30.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             600598 Babí, 681229 Bezděkov u Trutnova, 794180 Bobr, 794198 Černá Voda u Žacléře, 784869 Debrné, 600059 Dolní Adršpach, 643441 Dolní Albeřice, 643459 Dolní Lysečiny, 769134 Dolní Staré Město, 657042 Hodkovice u Trutnova, 600067 Horní Adršpach, 643467 Horní Albeřice, 643483 Horní Maršov – západní hranici území tvoří vodní tok Úpa a Lysečínský potok, 769151 Horní Staré Město, 783765 Hrádeček, 654922 Chvaleč, 696790 Kalná Voda, 681237 Lhota u Trutnova, 681873 Libeč, 792675 Libná, 691721 Markoušovice, 696803 Mladé Buky, 654931 Petříkovice u Trutnova, 769223 Poříčí u Trutnova, 794228 Prkenný Důl, 794236 Rýchory, 696811 Sklenářovice, 738841 Slavětín u Radvanic, 643513 Suchý Důl v Krkonoších, 769029 Trutnov, 794252 Vernířovice, 784877 Voletiny, 794244 Žacléř
                                          
                                          
                                             26.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             602744 Bečkov, 602752 Bernartice, 602761 Královec, 602779 Křenov u Žacléře, 602787 Lampertice, 793094, Zlatá Olešnice
                                          
                                          
                                             18.3.2017 až 26.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             702609 Bernov, 663581 Bohatice, 746746 Čankov, 620017 Černava, 624586 Dalovice, 625515 Děpoltovice, 652172 Dolní Chodov – severní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222, 629880 Dolní Nivy, 631051 Doubí u Karlových Var, 663701 Drahovice, 663549 Dvory, 634492 Fojtov, 660418 Heřmanov v Krušných horách, 629901 Horní Rozmyšl, 658383 Hory u Jenišova, 660426 Hradecká, 648515 Hroznětín, 653713 Chranišov, 658391 Jenišov, 663433 Karlovy Vary, 672688 Královské Poříčí, 786705 Křemenitá, 702617 Lesík, 686514 Loket, 706663 Loučky u Lokte, 634506 Lužec u Nejdku, 693138 Merklín u Karlových Var, 660451 Mezihorská, 705241 Mezirolí, 762580 Milíře u Šindelové, 695556 Mírová, 702625 Nejdek, 625523 Nivy, 706680 Nové Sedlo u Lokte, 625531 Odeř, 702633 Oldřichov u Nejdku, 716596 Otovice u Karlových Var, 753831 Počerny, 745898 Podlesí u Sadova, 660469 Poušť, 634522 Pozorka u Nejdku, 693154 Pstruží u Merklína, 753840 Rosnice u Staré Role, 648523 Ruprechtov u Hroznětína, 663557 Rybáře, 745901 Sadov, 746754 Sedlec u Karlových Var, 786730 Spomyšl u Vřesové, 660485 Stará, 753777 Stará Chodovská, 753858 Stará Role, 758931 Suchá u Nejdku, 631060 Tašovice, 786713 Tatrovice, 702650 Tisová u Nejdku, 663492 Tuhnice, 686531 Údolí u Lokte, 782408 Vintířov u Sokolova, 786721 Vřesová, 702668 Vysoká Pec u Nejdku, 634549 Vysoká Štola
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             608939 Božičany, 652172 Dolní Chodov – jižní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222, 608947 Jimlíkov, 705250 Nová Role, 620033 Rájec u Černavy, 634531 Smolné Pece
                                          
                                          
                                             25.3.2017 až 2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             694771 Děvín, 768880 Dlouhé Mosty, 681598 Dobrošov u Libé, 651052 Dolní Dvory, 725561 Dolní Hraničná, 636568 Dolní Pelhřimov, 769495 Doubí u Třebeně, 694835 Doubrava u Milhostova, 651079 Dřenice u Chebu, 681644 Dubina, 769509 Dvorek, 636576 Háje u Chebu, 701734 Hněvín, 651061 Horní Dvory, 780171 Horní Paseky, 769517 Horní Ves u Třebeně, 651028 Hradiště u Chebu, 681601 Hůrka u Libé, 650919 Cheb – severní hranici území tvoří silnice č. 606, 769525 Chocovice, 726427 Chvoječná, 768898 Jindřichov u Tršnic, 676632 Křižovatka, 769533 Lesina, 681610 Libá, 638081 Lipná u Hazlova, 726435 Loužek, 684449 Mechová, 698270 Mokřiny, 698288 Nebesa, 676641 Nová Ves u Křižovatky, 769541 Nový Drahov, 698296 Nový Žďár, 723720 Podhrad, 638111 Polná u Hazlova, 725587 Pomezí nad Ohří, 681628 Pomezná, 726443 Potočiště, 769550 Povodí, 681652 Rybáře u Libé, 638129 Skalka u Hazlova, 748102 Skalná, 748111 Starý Rybník, 748137 Suchá u Skalné, 721646 Šneky, 768901 Tršnice, 769568 Třebeň, 676659 Velký Luh, 748145 Velký Rybník u Skalné, 780189 Vernéřov u Aše, 769576 Vokov u Třebeně, 748129 Vonšov, 701751 Vrbová, 638145 Výhledy, 634697 Žírovice
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             650820 Bříza nad Ohří, 650838 Cetnov, 634646 Františkovy Lázně, 638072 Hazlov, 634654 Horní Lomany, 650919 Cheb – jižní hranici území tvoří silnice č. 606, 634638 Jedličná, 650854 Klest, 634662 Krapice, 681636 Lužná u Františkových Lázní, 726591 Mýtinka u Poustky, 726605 Ostroh, 638153 Otov u Hazlova, 650846 Podhoří u Chebu, 726613 Poustka u Františkových Lázní, 650862 Skalka u Chebu, 634689 Slatina u Františkových Lázní, 650871 Střížov u Chebu, 638137 Táborská, 725595 Tůně, 784630 Vojtanov, 784648 Zelený Háj
                                          
                                          
                                             25.3.2017 až 2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             601063 Baška, 637696 Bludovice, 613398 Bruzovice – jižní hranici území tvoří silnice č. 4732 a silnice č. 4733, 627135 Bukovice u Dobratic, 627143 Dobratice, 628905 Dolní Datyně, 628921 Dolní Domaslavice, 751944 Dolní Soběšovice, 630233 Dolní Tošanovice, 634956 Frýdek – východní hranici tvoří silnice č. 473, silnice č. 477, silnice č. 648 a ul. Lipová, 640191 Hnojník, 601080 Hodoňovice, 642401 Horní Bludovice, 642720 Horní Datyně, 642789 Horní Domaslavice – západní hranici území tvoří vodoteč Řetník, 751936 Horní Soběšovice, 766577 Horní Těrlicko, 644463 Horní Tošanovice, 647489 Hradiště pod Babí horou, 651150 Chlebovice, 657107 Janovice u Frýdku-Místku, 663051 Kaňovice, 668818 Komorní Lhotka, 688363 Kocurovice, 601098 Kunčičky u Bašky, 684899 Lískovec u Frýdku-Místku, 688061 Lubno, 688371 Lučina, 689688 Lysůvky, 693545 Metylovice, 634824 Místek, 704903 Nižní Lhoty, 717452 Palkovice, 718211 Paskov, 718602 Pazderna – západní hranici území tvoří silnice č. 4733 a silnice č. 4737, 751928 Pitrov, 642410 Prostřední Bludovice, 734055 Pržno, 739502 Raškovice, 745197 Řepiště, 746983 Sedliště ve Slezsku, 755290 Staříč, 747971 Skalice u Frýdku-Místku – severní hranici území tvoří silnice č. 4773, 760676 Sviadnov, 769282 Třanovice, 776033 Václavovice u Frýdku-Místku, 784575 Vojkovice, 628930 Volovec, 788929 Vyšní Lhoty, 794139 Žabeň, 796514 Žermanice
                                          
                                          
                                             9.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             613398 Bruzovice – severní hranici území tvoří silnice č. 4732 a silnice č. 4733, 626988 Dobrá u Frýdku-Místku, 634956 Frýdek – západní hranici tvoří silnice č. 473, silnice č. 477, silnice č. 648 a ul. Lipová, 642789 Horní Domaslavice – východní hranici území tvoří vodoteč Řetník, 704911 Nošovice, 635081 Panské Nové Dvory, 718602 Pazderna – východní hranici území tvoří silnice č. 4733 a silnice č. 4737, 747971 Skalice u Frýdku-Místku – jižní hranici území tvoří silnice č. 4773, 754498 Staré Město u Frýdku-Místku
                                          
                                          
                                             1.4.2017 až 9.4.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BAYERN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Regensburg
                                             
                                             Gemeinde Aufhausen, Ortsteile Hellkofen, Irnkofen, Niederhinkofen, Petzkofen, Schlappmühle, Aufhausen, Gansbach, Haid, Mittermühle, Neumühle, Ziegelstadel
                                             Gemeinde Mötzing, Ortsteile Dengling, Mötzing, Oberhaimbuch, Schafhöfen, Unterhaimbuch, Schönach
                                             Gemeinde Riekofen, Ortsteile Oberehring, Riekofen, Unterehring, Bruckhof, Hartham
                                             
                                                Markt Schierling, Ortsteil Inkofen
                                             Gemeinde Sünching, Ortsteile Annahof, Sünching, Haidenkofen, Hardt
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Straubing-Bogen
                                             
                                             Gemeinde Atting, Ortsteile Atting und Oberatting
                                             Gemeinde Feldkirchen, Ortsteile Au, Bärnzahn, Gundhöring, Hierlbach, Hirschkofen und Neufang
                                             Gemeinde Geiselhöring, Ortsteile Antenring, Dungerfalter, Englhof, Frauenhofen, Frey, Gaishauben, Gallhofen, Gingkofen, Grollhof, Groß, Gunting, Haderbsach, Hainsbach, Illbach, Kaltenbrunn, Kleinaich, Kleinpönning, Kleinpullach, Kleinwissing, Königswinkl, Langhof, Malchesing, Oberharthausen, Oberholzen, Oberndorf, Pönning, Pullach, Reisberg, Tuffing, Wallkofen, Weidmühle und Wissing
                                             Gemeinde Laberweinting, Ortsteile Allkofen, Arnkofen, Aumühle, Brech, Eitting, Franken, Grafentraubach, Haader, Habelsbach, Haimelkofen, Hart, Hinterbach, Hofkirchen, Klause, Kreuth, Laberweinting, Neuhofen, Obergallhofen, Obergraßlfing, Ödwiesen, Osterham, Poschenhof, Reichermühle, Reuth, Ruhstorf, Schloh, Untergraßlfing, Weichs und Zeißlhof
                                             Gemeinde Leiblfing, Ortsteile Dirschkirn, Eschlbach, Eschlspitz, Großklöpfach, Haid bei Leiblfing, Haid bei Metting, Haidersberg, Hausmetting, Kapitelholz, Kleinklöpfach, Kornbach, Kriegsstadel, Metting, Schwimmbach, Saulbach, Siffelbrunn und Wackerstall
                                             Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg, Ortsteile Seethal, Steinkirchen und Upfkofen
                                             Gemeinde Perkam, Ortsteile Bernloh, Perkam, Pilling, Pillinger-Mühle, Radldorf, Thalkirchen und Veitsberg
                                             Gemeinde Rain, die Ortsteile Bergstorf, Dürnhart, Rain und Wiesendorf
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Stadt Straubing
                                             
                                             Ortsteile Kay und Ringenberg
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Dingolfing-Landau
                                             
                                             In der Gemeinde Mengkofen, die Ortsteile Brunnholz Frauenthal (bei Geiselhöring), Haberdorn, Huchelwies, Leppersberg, Martinsbuch, Oberbibelsbach, Sommeracker, Unterneiger, Kirchlehen bei Leiblfing, Lueg bei Martinsbuch
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Straubing-Bogen
                                             
                                             Gemeinde Geiselhöring, die Ortsteile Geiselhöring, Greißing, Haagmühl, Haindling, Haindlingberg, Helmbrechting, Kolbach, Kraburg, Lohmühle, Schelmenloh, Schieglmühle, Dettenkofen, Großaich, Hart, Hirschling, Sallach und Weingarten
                                          
                                          
                                             12.3.2017 až 20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Kitzingen
                                             
                                             Gemeinde Kleinlangheim Ortsteile Atzhausen, Kleinlangheim
                                             Gemeinde Albertshofen
                                             
                                             Gemeinde Buchbrunn
                                             
                                             Gemeinde Castell
                                             
                                             Gemeinde Dettelbach Ortsteile Dettelbach, Dettelbach/Bhf, Brück, Bibergau, Effeldorf, Euerfeld, Mainsondheim, Neuses am Berg, Neusetz, Schernau, Schnepfenbach
                                             Gemeinde Großlangheim Ortsteil Großlangheim
                                             Stadt Kitzingen Ortsteile Kitzingen, Hoheim,Repperndorf, Sickershausen
                                             Gemeinde Mainbernheim Ortsteil Mainbernheim
                                             Gemeinde Mainstockheim Ortsteil Mainstockheim
                                             Gemeinde Nordheim am Main Ortsteil Nordheim am Main
                                             Gemeinde Prichsenstadt Ortsteile Järkendorf, Laub, Prichsenstadt, Stadelschwarzach, Neuses am Sand
                                             Gemeinde Rödelsee Ortsteile Fröhstockheim, Rödelsee, Schloss Schwanberg
                                             Gemeinde Rüdenhausen Ortsteile Rüdenhausen mit Mühlen
                                             Gemeinde Sommerach Ortsteil Sommerach
                                             Gemeinde Volkach Ortsteile Volkach, Astheim, Dimbach, Eichfeld, Elgersheim, Escherndorf, Fahr, Gaibach, Hallburg, Köhler, Krautheim, Obervolkach, Rimbach, Vogelsburg
                                             Gemeinde Wiesenbronn Ortsteil Wiesenbronn
                                             Gemeinde Wiesentheid Ortsteile Feuerbach, Geesdorf, Reupelsdorf, Wiesentheid
                                          
                                          
                                             25.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Kitzingen
                                             
                                             Gemeinde Schwarzach am Main, Ortsteile Düllstadt, Schwarzach am Main, Gerlachshausen, Schwarzenau, Hörblach, Stadtschwarzach, Münsterschwarzach
                                             Gemeinde Kleinlangheim Ortsteile Haidt, Stephansberg
                                          
                                          
                                             17.3.2017 až 25.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Schweinfurt
                                             
                                             Gemeinde Lülsfeld, Gemeindeteil Lülsfeld
                                          
                                          
                                             25.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Würzburg
                                             
                                             Gemeinde Prosselsheim, Ortsteile Prosselsheim und Seligenstadt (Gut) und Gebietsteile wie beschrieben:
                                             Beginnend südwestlich des Ortes Seligenstadt (Gut) der Eisenbahnlinie folgend und der Strasse Richtung Seilgendstadt Bahnhof, dann der Straße St 2260 bis zum Ortsanfang von Prosselsheim; am Ortsanfang von Prosselsheim 150m der Bahnlinie folgend zurück Richtung Seligenstadt bis zum Feldweg; diesen folgend Richtung Verbindungsstraße Wü 3 von Oberpleichfeld Richtung Prosselsheim; dieser Kreisstraße Wü 3 bis zum Ortsanfang Prosselsheim folgend; am Ortsanfang von Prosselsheim der Bahnlinie folgend bis zur Staatsstraße 2270; von der Staatsstraße 2070 entlang des Wirtschaftsweges Richtung der Weinberge bis Gemeindegrenze Prosselsheim
                                             Gemeinde Eisenheim, Ortsteil Kaltenhausen und Schiffmühle (Untereisenheim) und Gemeindegebietsteile in Richtung Main wie beschrieben:
                                             Dem Wirtschaftsweg durch die südlich von Untereisenhein liegenden Weinberge folgend bis zur zur südwestlichen Ortsgrenze von Untereisenheim; dort entlang der südlichen Ortsgrenze von Untereisenheim bis zur Kreuzung der Verbindungsstrassen Dipbach durch Untereisenheim mit der Kreisstraße Wü 57 nach Obereisenheim; über diese Kreisstrasse direkt zum Mainufer bis zur Landkreisgrenze; diese Landkreisgrenze am Mainufer entlang Richtung Obereisenheim; vor Obereisenheim entlang der Landkreisgrenze über den Main auf die Ostuferseite des Maines; Umfassung des Gebietsteiles entlang des nördlichen verlaufenden Waldrandes des Auholz unter Umfassung des Sees bei der Schiffsmühle (Obereisenheim) und der nördlichen Begrenzung zum Mainufer
                                          
                                          
                                             25.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
                                             
                                             Stadt Arzberg: Gebiet östlich folgender Straßen: Waldsassener Str., Bahnhofstr.,Rathausstr. bis Abzweigung Egerstraße,Egerstr., Beethovenstr., Johann-Sebastian-Bach-Str. und mit den Ortsteilen Forellenmühle, Heiligenfurt, Kieselmühle, Oschwitz, Rosenbühl, Schacht u. Schlottenhof
                                             Stadt Hohenberg a.d. Eger – gesamtes Gemeindegebiet mit allen Ortsteilen
                                             Markt Schirnding – gesamtes Gemeindegebiet mit allen Ortsteilen
                                             Stadt Selb – nur die Ortsteile Dürrewiesen, Krippnermühle (bei Erkersreuth), Längenau, Laubbühl, Mühlbach, Neuenbrand, Schatzbach u. Silberbach
                                             Markt Thiersheim – nur Ortsteil Steinhaus
                                             
                                                Arzberger Forst – gesamtes Gebiet
                                             
                                                Hohenberger Forst – Gebiet östlich der Kreisstraße WUN 4
                                             
                                                Selber Forst – Gebiet östlich der Staatsstraße St 2178 mit Ortsteil Häusellohe
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Tirschenreuth
                                             
                                             Gemeinde Konnersreuth – Ortsteile Grünmühle bei Arzberg und Lippertsmühle
                                             Gemeinde Waldsassen – Ortsteile Dreifaltigkeitigskirche, Egerteich, Hundsbach bei Waldsassen, Kappel bei Waldsassen, Mitterhof bei Waldsassen, Neusorg bei Waldsassen, Münchenreuth bei Waldsassen, Schottenhof bei Waldsassen, Pechtnersreuth, Naßgütl, Schloppach, Sammelhaus bei Mammersreuth, Mammersreuth
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BRANDENBURG
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Märkisch-Oderland
                                             
                                             in nord-östl. Richtung in Höhe nord-westl. Gemeindegrenze von Oderaue südl. entlang der Oder bis zum Anschluss der Str. L34/Güstebieser Loose, dieser folgend bis Anschluss „Neulewin-Neubarnimer Grenzgraben“, diesem folgend bis zur Str. K 6408/“Neubarnimer Dorfstr.“, dieser folgend durch Neubarnim – „Neubarnimer Ausbau“ Richtung Klein Neuendorf bis zur L 33/“Wriezener Str.“, von dort aus der süd-östl. Gemeindegrenze von Neutrebbin folgend, weiter bis zur „Neutrebbiner Str.“, weiter über Weg „Wiesen“ bis zum „Quappendorfer Kanal“, diesem in westl. Richtung folgend bis zum „Kietzer See“, dem östl. und südl. Ufer folgend bis zur B 167, diese querend auf die L 34/Karlsdorf, diese folgend durch Ringenwalde bis Reichenberg – Kreuzung „Mittelstr.“, weiter bis zur K6414/“Reichenberger Str.“ zur Ortschaft Ihlow, in Ihlow auf die „Reichenower Str.“, in Verbindung zum westl. Waldgebiet von Ihlow, der östlichen Waldkante folgend bis zur L 33, dieser in nördl. Richtung folgend bis zum „Mögliner Weg“, diesem in nördl. Richtung folgend bis zur Ortschaft Sternebeck/Harnekop, Kreuzung L 35/Hauptstr., dieser in nördl. Richtung folgend bis zum östl. Ufer des Sternebecker See's, weiter entlang der östl. Waldkante der „Harnekoper Heide“ bis zur L 35, dieser in nördl. Richtung bis Anschluss B 158 folgend, der B 158 in nördl. Richtung durch Bad Freienwalde folgend bis zur Querung „Wriezener Alte Oder“, dieser nördl. folgend über die „Stille Oder“, dem „Laufgraben“ bis zur Oder in Höhe nord-westl. Gemeindegrenze von „Oderaue“
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Märkisch-Oderland
                                             
                                             in nördl. Richtung in Höhe nördl. Ortseingang von Neu Mädewitz weiter über Acker bis zum „Alten Damm“, diesen querend bis zum westl. Ortsausgang der Ortschaft Eichwerder, die L33 in Eichwerder querend über Acker bis zur „Volzine“, diese querend über Acker westl. von „Bochows Loos“ bis zur Str. „Am Anger“ in Höhe östl. Ortseingang der Ortschaft Bliesdorf, weiter östl. von Bliesdorf über Acker bis zur B167 in Höhe Kreuzung „Bliesdorfer Str.“, von dort weiter über Acker bis zur L33/Querung „Bliesdorfer Fließ“, weiter in westl. Richtung über Acker bis zum Gewässer westl. von „Landhof“, dem östl. Ufer des Gewässers folgend bis zur anschließenden Waldkante, der westl. Waldkante folgend bis Kreuzung Altgaul/K6436, weiter in nord-östl. Richtung, die B167 querend, bis zum „Landgraben“ südl. von Neugaul, diesen querend über die „Wriezener Alte Oder“ bis zum „Alten Deich“, diesem folgend bis zur südl. Grenze von Mädewitz („Bad“), weiter südl. von Mädewitz bis zum nördl. Ortseingang von Neu Mädewitz
                                          
                                          
                                             11.3.2017 až 20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                MECKLENBURG-VORPOMMERN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Friedrichshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ladebow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Riems
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Riemser Ort
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wieck
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Eldena
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Insel Koos
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Leist I bis III
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wampen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kieshof Ausbau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Oldenhagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Groß Petershagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Jarmshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klein Petershagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Steffenshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klein Kieshof
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Groß Kieshof
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Hinrichshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Feldsiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Heimsiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Hinrichshagen Hof I und II
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Neu Ungnade
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Chausseesiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Groß Karrendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klein Karrendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kowall
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gristow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kalkvitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Frätow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Levenhagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Alt Ungnade
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Boltenhagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Heilgeisthof
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Diedrichshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Guest
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kemnitz Meierei
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Loissin der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ludwigsburg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Weitenhagen die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klein Schönwalde
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Grubenhagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Potthagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Helmshagen I u. II
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Dargelin die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dargelin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sestelin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Behrenhoff die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Busdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Neu-Dargelin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Dersekow die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dersekow Hof
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Subzow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klein Zastrow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Neu Pansow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Friedrichsfelde
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dreizehnhausen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Griebenow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kreutzmannshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Rügen
                                             
                                             In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Jager
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gerdeswalde-Ausbau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             die südlich vom Ortskern Gerdeswalde gelegenen Tierhaltungen Richtung Kietzberg
                                          
                                          
                                             2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Fettenvorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Fleischervorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Industriegebiet
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Innenstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Nördliche Mühlenvorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Obstbaumsiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ostseeviertel
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Schönwalde II
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stadtrandsiedlung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Steinbeckervorstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         südliche Mühlenstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             25.3.2017 až 2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Schönwalde I
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Südstadt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             25.3.2017 až 2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ostseeviertel
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             25.3.2017 až 2.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Vorpommern-Greifswald
                                             
                                             In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wackerow