Rozhodnutí Rady (EU) 2017/560 ze dne 21. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko ke změnám přílohy III rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (některá specifická pravidla původu pro chemické látky)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0560 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 80/20
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/560
      ze dne 21. března 2017
      o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko ke změnám přílohy III rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (některá specifická pravidla původu pro chemické látky)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Společné prohlášení V (1) k rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko, zřízené Dohodou o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 8. prosince 1997 (2) (dále jen „dohoda“), č. 2/2000 (3) stanoví, že Smíšený výbor ES-Mexiko ustavený dohodou přezkoumá potřebu prodloužit používání pravidel původu uvedených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 (dále jen „poznámky 2 a 3“) po 30. červnu 2003. Zmíněný přezkum se týká pravidel vázaných na jednotlivé produkty v dodatku II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000, pokud jde o některé chemické výrobky čísel 2914 a 2915 harmonizovaného systému.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dne 17. září 2010 přijal Smíšený výbor EU-Mexiko rozhodnutí č. 1/2010 (4), jímž používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 potřetí prodloužil. Rozhodnutí č. 1/2010 platí do 30. června 2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Je vhodné dočasně prodloužit používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 s účinkem od 1. července 2014 do 31. prosince 2019 v souladu se zásadami modernizace dohody, aby byla zajištěna kontinuita s budoucími pravidly vázanými na jednotlivé produkty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Protože prodloužení používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 skončilo dne 30. června 2014, je vhodné uplatňovat nové prodloužení se zpětnou působností od 1. července 2014, aby nedošlo k narušení stávajících hospodářských podmínek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dodatek II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 by proto měl být změněn tak, že se používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 dočasně prodlouží na dobu od 1. července 2014 do 31. prosince 2019.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pro účely zpětné půsonosti by lhůta pro předložení dokladu o původu zboží ve formě průvodního osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře měla být pro příslušné chemické produkty dovezené do Unie v období od 1. července 2014 do 30. června 2015 prodloužena ze dvou na tři roky,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Dodatek V k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 by proto měl nahrazen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko by se proto měl zakládat na připojenm návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EU-Mexiko ke změnám přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000, se zakládá na návrhu rozhodnutí Smšeného výboru EU-Mexiko připojeného k tomuto rozhodnutí.
      2.   Zástupci Unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko mohou schválit menší změny návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko uvedeného v odstavci 1 bez dalšího rozhodnutí Rady.
      Článek 2
      Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko o změně přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 21. března 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            E. SCICLUNA
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 1167.
      
         (2)  Úř. věst. L 276, 28.10.2000, s. 45.
      
         (3)  Rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 (Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 10).
      
         (4)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2010 ze dne 17. září 2010 v souvislosti s přílohou III rozhodnutí Společné rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne, která se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce (Úř. věst. L 277, 21.10.2010, s. 30).
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-MEXIKO č. 1/2017
         ze dne …
         o změnách přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (některá specifická pravidla původu pro chemické látky)
         SMÍŠENÝ VÝBOR,
         s ohledem na rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 (1) a na jeho přílohu III, a zejména na článek 38 uvedené přílohy,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Příloha III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 (dále jen „příloha III“) stanoví pravidla původu pro produkty pocházející z území smluvních stran Dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 8. prosince 1997 (2) (dále jen „dohoda“).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Pravidla původu vázaná na jednotlivé produkty stanovená v dodatku II k příloze III pro produkty čísel 2914 a 2915 harmonizovaného systému by měla být změněna tak, aby umožňovala od 1. července 2014 do 31. prosince 2019 dočasné používání pravidel původu vázaných na jednotlivé produkty stanovených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) k příloze III, a aktualizována tak, aby umožňovala modernizovaná pravidla původu vázaná na jednotlivé produkty v souladu s nedávnými obchodními dohodami. Je vhodné uplatňovat nové prodloužení se zpětnou působností od 1. července 2014, aby nedošlo k narušení stávajících hospodářských podmínek.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Dodatek V k příloze III stanoví pro každou ze stran lhůtu pro přijímání průvodních osvědčení EUR.1 vydaných se zpětnou platností, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 3 uvedené přílohy, nebo pro to, aby vývozce předložil po vývozu produktů prohlášení na faktuře celním orgánům dovážející strany, jak je stanoveno v čl. 20 odst. 6 přílohy III.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     Pro produkty čísel 2914 a 2915 harmonizovaného systému dovezené do EU v období od 1. července 2014 do 30. června 2015 by lhůta pro předložení měla být prodloužena na tři roky, aby se zohlednily zpětné změny pravidel původu pro uvedené produkty.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (5)
                  
                  
                     Název dodatku V k příloze III by měl být změněn tak, aby byl v souladu se zmíněnou změnou lhůty pro přijímání průvodních osvědčení EUR.1 vydaných se zpětnou platností a s čl. 17 odst. 3 a čl. 20 odst. 6 přílohy III.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (6)
                  
                  
                     Příloha III by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
                  
               
            
         
         PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         1.   Dodatek II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
         2.   Dodatek V k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze II tohoto rozhodnutí.
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost čtyřicátým pátým dnem po přijetí.
         Použije se ode dne 1. července 2014.
         
            V … dne … 2017
            
               
                  Za Smíšený výbor
               
            
         
         
         
            (1)  Úř. věst. EU L 157, 30.6.2000, s. 10.
         
            (2)  Úř. věst. EU L 276, 28.10.2000, s. 45.
      
      
      
         PŘÍLOHA I
         Dodatek II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Doplňuje se tato položka:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „Kód HS
                              
                              
                                 Popis produktu
                              
                              
                                 Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3) nebo (4)
                              
                           
                           
                              
                                 ex 2914  (*1)
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Diacetonalkohol
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Methyl(isobutyl)keton
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Mesityloxid
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Výroba z acetonu
                              
                              
                                 Výroba, při níž dochází k chemické reakci (*2)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Položka pro číslo 2915 harmonizovaného systému se nahrazují tímto:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „Kód HS
                              
                              
                                 Popis produktu
                              
                              
                                 Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3) nebo (4)
                              
                           
                           
                              
                                 2915  (*3)
                                 
                              
                              
                                 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty s výjimkou:
                              
                              
                                 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915  a 2916  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.
                              
                              
                                 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu.
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             acetanhydridu, ethyl-acetátu a N-butyl-acetátu, vinyl-acetátu, isopropyl-acetátu a methylamyl-acetátu a kyseliny monochloroctové, dichloroctové nebo trichloroctové a jejích solí a esterů.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2916  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu.
                              
                              
                                 Výroba, při níž se uskuteční chemická reakce. (*4)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Použije se od 1. července 2014 do 31. prosince 2019.
         
            (*2)  „Chemickou reakcí“ se rozumí proces (včetně biochemických procesů), jehož výsledkem je molekula s novou strukturou vzniklou rozbitím intramolekulárních vazeb a vytvořením nových intramolekulárních vazeb nebo změnou prostorového uspořádání atomů v molekule.
         Při stanovení původu se neberou v úvahu tyto procesy:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     rozpuštění ve vodě nebo v jiných rozpouštědlech;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     odstranění rozpouštědel včetně vody jako rozpouštědla; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     přidání či odstranění krystalicky vázané vody.“
                  
               
            
         
         
            (*3)  Použije se od 1. července 2014 do 31. prosince 2019.
         
            (*4)  „Chemickou reakcí“ se rozumí proces (včetně biochemických procesů), jehož výsledkem je molekula s novou strukturou vzniklou rozbitím intramolekulárních vazeb a vytvořením nových intramolekulárních vazeb nebo změnou prostorového uspořádání atomů v molekule.
         Při stanovení původu se neberou v úvahu tyto procesy:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     rozpuštění ve vodě nebo v jiných rozpouštědlech;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     odstranění rozpouštědel včetně vody jako rozpouštědla; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     přidání či odstranění krystalicky vázané vody.“
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Dodatek V k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se nahrazuje tímto:
         „
               Dodatek V
               LHŮTA PRO PŘIJÍMÁNÍ PRŮVODNÍCH OSVĚDČENÍ EUR.1 VYDANÝCH SE ZPĚTNOU PLATNOSTÍ CELNÍMI ORGÁNY V SOULADU S ČL. 17 ODST. 3 PŘÍLOHY III A PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE V SOULADU S ČL. 20 ODST. 6 UVEDENÉ PŘÍLOHY
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1.
                        
                        
                           Pro dovoz do Evropské unie: Lhůta činí dva roky od dovozu produktů, jichž se týká příslušné průvodní osvědčení EUR.1. V případě produktů čísel ex 2914 a 2915 harmonizovaného systému uvedených v dodatku II, které byly dovezeny do Evropské unie v období od 1. července 2014 do 30. června 2015, činí lhůta tři roky od dovozu produktů, jichž se týká příslušné průvodní osvědčení EUR.1.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2.
                        
                        
                           Pro dovoz do Mexika: Lhůta činí jeden rok od dovozu produktů, jichž se týká příslušné průvodní osvědčení EUR.1.
                        
                     
                  
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.