Rozhodnutí Rady (EU) 2017/561 ze dne 21. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko ke změnám přílohy III rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Andorra a San Marino a některá specifická pravidla původu pro chemické látky)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0561 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 80/26
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/561
      ze dne 21. března 2017
      o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko ke změnám přílohy III rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Andorra a San Marino a některá specifická pravidla původu pro chemické látky)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Příloha III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko (1), zřízené Dohodou o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé (2), podepsanou v Bruselu dne 8. prosince 1997 (dále jen „dohoda“), č. 2/2000 stanoví pravidla původu pro produkty pocházející z území smluvních stran. Článek 38 přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 dovoluje Smíšenému výboru EU-Mexiko změnit uvedenou přílohu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Evropská unie má zavedenou celní unii s Andorrským knížectvím, pokud jde o produkty kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, a s Republikou San Marino, pokud jde o produkty kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému. Tato celní unie umožňuje, aby se na zboží pocházející z Mexika vztahovalo preferenční zacházení podle rozhodnutí č. 2/2000 i v případě, že je vyváženo do Andorry a San Marina.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Bylo dohodnuto, že Mexiko uzná produkty kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, které pocházejí z Andorrského knížectví, a produkty kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, které pocházejí z Republiky San Marino, za produkty pocházející z EU ve smyslu přílohy III rozhodnutí č. 2/2000.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  K příloze III rozhodnutí č. 2/2000 by měl být doplněn dodatek VI, který by umožnil, aby bylo s dotčenými produkty při dovozu do Mexika zacházeno podobně jako s produkty pocházejícími z Unie, a ve kterém bude stanoveno, jak používat přílohu III na tyto produkty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Společné prohlášení V (3) k rozhodnutí č. 2/2000 stanoví, že Smíšený výbor EU-Mexiko ustavený dohodou přezkoumá potřebu prodloužit používání pravidel původu uvedených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 (dále jen „poznámky 2 a 3“) po 30. červnu 2003. Zmíněný přezkum se týká pravidel vázaných na jednotlivé produkty v dodatku II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000, pokud jde o některé chemické výrobky čísel 2914 a 2915 harmonizovaného systému.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Smíšený výbor EU-Mexiko má přijmout rozhodnutí, jímž používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 počtvrté prodlouží. Uvedené rozhodnutí má platit do 31. prosince 2019.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Je vhodné trvale prodloužit používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3, neboť jsou v souladu se zásadami modernizace dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Dodatek II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 by proto měl být změněn tak, že se trvale prodlouží používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko by se proto měl zakládat na připojenm návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EU-Mexiko ke změnám přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000, se zakládá na návrhu rozhodnutí Smšeného výboru EU-Mexiko připojeného k tomuto rozhodnutí.
      2.   Zástupci Unie ve Smíšeném výboru EU-Mexiko mohou schválit menší změny návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko uvedeného v odstavci 1 bez dalšího rozhodnutí Rady.
      Článek 2
      Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko o změně přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 21. března 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            E. SCICLUNA
         
      
      
      
         (1)  Rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 (Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 10).
      
         (2)  Úř. věst. L 276, 28.10.2000, s. 45.
      
         (3)  Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 1167.
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-MEXIKO č. 2/2017
         ze dne …
         o změnách přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Andorra a San Marino a některá specifická pravidla původu pro chemické látky)
         SMÍŠENÝ VÝBOR,
         s ohledem na rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 (1) a jeho přílohu III, a zejména na článek 38 uvedené přílohy,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Příloha III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 (dále jen „příloha III“) stanoví pravidla původu pro produkty pocházející z území smluvních stran Dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 8. prosince 1997 (2) (dále jen „dohoda“).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Evropská unie má zavedené celní unie s Andorrským knížectvím a Republikou San Marino a v jejich důsledku se na zboží pocházející z Mexika vztahuje preferenční zacházení při vývozu tohoto zboží do těchto dvou zemí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Bylo dohodnuto, že Mexiko uzná produkty kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému, které pocházejí z Andorrského knížectví, a produkty kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, které pocházejí z Republiky San Marino, za produkty pocházející z Evropské unie ve smyslu přílohy III.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     K příloze III by měl být doplněn dodatek VI, který by umožnil, aby bylo s dotčenými produkty při dovozu do Mexika zacházeno podobně jako s produkty pocházejícími z Unie, a ve kterém bude stanoveno, jak používat přílohu III na tyto produkty.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (5)
                  
                  
                     Dne … 2017 přijal Smíšený výbor rozhodnutí č. 1/2017 (3)
                         (1), jímž používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) k příloze III (dále jen „poznámky 2 a 3“) počtvrté prodloužil. Prodloužení stanovené v rozhodnutí č. 1/2017 se použije do dne 31. prosince 2019.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (6)
                  
                  
                     Je vhodné trvale prodloužit používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3, neboť jsou v souladu se zásadami modernizace dohody.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (7)
                  
                  
                     Příloha III by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
                  
               
            
         
         PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         1.   Dodatek II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
         2.   K příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se doplňuje dodatek VI, jehož znění je obsaženo v příloze II tohoto rozhodnutí.
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.
         
            V … dne …
            
               
                  Za Smíšený výbor
               
            
         
         
         
            (1)  Úř. věst. EU L 157, 30.6.2000, s. 10.
         
            (2)  Úř. věst. EU L 276, 28.10.2000, s. 45.
         
            (3)  Rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 1/2017 ze dne … o změnách přílohy III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (některá specifická pravidla původu pro chemické látky) (Úř. věst. EU L …).
         
            (1)  
         
            
            
            
               
                  
                     +
                  
                  
                     Pro Úř. věst.: vložte prosím datum přijetí rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 1/2017 a doplňte související poznámku pod čarou.
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA I
            V dodatku II k příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se položky pro čísla 2914 a 2915 harmonizovaného systému nahrazují tímto:
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           „Kód HS
                        
                        
                           Popis zboží
                        
                        
                           Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu
                        
                     
                     
                        
                           (1)
                        
                        
                           (2)
                        
                        
                           (3) nebo (4)
                        
                     
                     
                        
                           ex 2914
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Diacetonalkohol
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Methyl(isobutyl)keton
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Mesityloxid
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Výroba z acetonu
                        
                        
                           Výroba, při níž dochází k chemické reakci (*1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           2915
                        
                        
                           Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty s výjimkou:
                        
                        
                           Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915  a 2916  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                        
                        
                           Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Acetanhydrid, ethyl a n-butylacetát, vinyl-acetát, isopropyl a methylamyl-acetát, kyseliny mono-, di- nebo trichloroctové, jejich soli a estery
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2916  však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu
                        
                        
                           Výroba, při níž dochází k chemické reakci (*1)
                           
                        
                     
                  
               
            
            
            
               (*1)  „Chemickou reakcí“ se rozumí proces (včetně biochemických procesů), jehož výsledkem je molekula s novou strukturou vzniklou rozbitím intramolekulárních vazeb a vytvořením nových intramolekulárních vazeb nebo změnou prostorového uspořádání atomů v molekule.
            Při stanovení původu se neberou v úvahu tyto procesy:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        rozpuštění ve vodě nebo v jiných rozpouštědlech;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        odstranění rozpouštědel včetně vody jako rozpouštědla; nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        přidání nebo odstranění krystalicky vázané vody.“
                     
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA II
            K příloze III rozhodnutí č. 2/2000 se doplňuje nový dodatek, který zní:„
               Dodatek VI
               ANDORRSKÉ KNÍŽECTVÍ A REPUBLIKA SAN MARINO
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1.
                        
                        
                           Mexiko přijímá produkty pocházející z Andorrského knížectví zařazené do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému ve stejném celním režimu, jaký se vztahuje na produkty dovážené a pocházející z Evropské unie, dokud zůstává v platnosti celní unie zřízená rozhodnutím Rady 90/680/EHS (1).
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2.
                        
                        
                           Na produkty pocházející z Mexika zařazené do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému se vztahuje stejné preferenční sazební zacházení při dovozu na území Andorry, jako je tomu při dovozu do Evropské unie, dokud zůstává v platnosti celní unie zřízená rozhodnutím 90/680/EHS.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           3.
                        
                        
                           Měxiko přijímá produkty pocházející z Republika San Marino zařazené do kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému ve stejném celním režimu, jaký se vztahuje na produkty dovážené a pocházející z Evropské unie, dokud zůstává v platnosti Dohoda o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, která byla uzavřena v Bruselu dne 16. prosince 1991 (2).
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           4.
                        
                        
                           Na produkty pocházející z Mexika zařazené do kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému se vztahuje stejné preferenční sazební zacházení při dovozu na území San Marina, jako je tomu při dovozu do Evropské unie, dokud zůstává v platnosti Dohoda o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, která byla uzavřena v Bruselu dne 16. prosince 1991.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           5.
                        
                        
                           Příloha III se použije obdobně na obchod s produkty uvedenými v bodech 1 až 4.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           6.
                        
                        
                           Vývozce nebo jeho zmocněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře „Mexiko“ a buď „Andorrské knížectví“, nebo „Republika San Marino“. Kromě toho musí být tyto informace uvedeny v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře, pokud jde o produkty pocházející z Andorrské knížectví nebo Republiky San Marino.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           7.
                        
                        
                           Evropská unie zašle Mexiku vzorky průvodních osvědčení EUR.1 a razítek, která mají Andorrské knížectví a Republika San Marino používat, a adresy orgánů, které jsou v Andorrském knížectví a Republice San Marino pověřeny ověřováním.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           8.
                        
                        
                           Pokud příslušný vládní orgán Andorrského knížectví nebo Republiky San Marino neplní ustanovení přílohy III, může Mexiko předložit věc Zvláštnímu výboru pro celní spolupráci a pravidla původu, který byl zřízen článkem 17 rozhodnutí č. 2/2000, aby se určila opatření vhodná k nápravě.
                        
                     
                  
               
            “
            
               (1)  Rozhodnutí Rady 90/680/EHS ze dne 26. listopadu 1990 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry (Úř. věst. EU L 374, 31.12.1990, s. 13).
            
               (2)  Úř. věst. EU L 84, 28.3.2002, s. 43.
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.