Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/563 ze dne 21. března 2017, kterým se Estonské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0563 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 80/33
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/563
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se Estonské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Estonsko požádalo dopisem, který Komise zaevidovala dne 18. května 2016, o povolení zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES (dále jen „zvláštní opatření“), které mu umožní ode dne 1. ledna 2018 osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 40 000 EUR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES informovala Komise dopisem ze dne 4. října 2016 o žádosti Estonska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 5. října 2016 oznámila Komise Estonsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 287 bodu 8 směrnice 2006/112/ES může Estonsko poskytnout osvobození od DPH osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven ekvivalentu částky 16 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jeho přistoupení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Požadované zvláštní opatření je v souladu s cíli sdělení Komise ze dne 25. června 2008 nazvaného „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small Business Act“ pro Evropu''.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že zvláštní opatření povede ke snížení povinností ohledně DPH pro menší podniky, mělo by být Estonsku povoleno je uplatňovat po omezenou dobu, totiž do 31. prosince 2020. Osoby povinné k dani by i nadále měly mít možnost zvolit si běžný režim DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES upravující zvláštní režim pro malé podniky podléhají přezkumu, a proto je možné, že před 31. prosincem 2020 vstoupí v platnost směrnice měnící uvedená ustanovení směrnice 2006/112/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Z informací poskytnutých Estonskem vyplývá, že zvýšená prahová hodnota bude mít zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Odchylka nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odchylně od čl. 287 bodu 8 směrnice 2006/112/ES se Estonské republice povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven částce 40 000 EUR.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020, nebo do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES upravující zvláštní režim pro malé podniky, podle toho, co nastane dříve.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Estonské republice.
   
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.