Rozhodnutí Rady (EU) 2017/594 ze dne 21. března 2017 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0594 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 81/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/594
   ze dne 21. března 2017
   o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 9. června 2010 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Republikou Uzbekistán s cílem upravit Dohodu o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“), aby se zajistilo, že se zásady, které se vztahují na obchod s jiným zbožím, formálně rozšíří také na obchod s textilními výrobky. Tato jednání byla úspěšně dokončena a 1. července 2010 byl parafován protokol, kterým se mění dohoda zrušením článku 16 a všech odkazů na něj.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V rámci těchto jednání se obě strany dohodly dohodu zpřehlednit a zrušit zastaralé technické ustanovení, které pozbylo platnosti v roce 1998, a na něj odkazující související přílohu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2011/250/EU (3) byl protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (dále jen „protokol“), podepsán dne 7. dubna 2011 s výhradou jeho uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Protokol by měl být uzavřen,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie (4).
   Znění protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v článku 2 protokolu.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas byl udělen dne 14. 12. 2016.
   
      (2)  Úř. věst. L 229, 31.8.1999, s. 3.
   
      (3)  Úř. věst. L 106, 27.4.2011, s. 1.
   
      (4)  Datum vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.