Rozhodnutí Rady (EU) 2017/601 ze dne 6. března 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU a Alžírska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0601 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 82/4
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/601
   ze dne 6. března 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU a Alžírska
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 22. dubna 2002 a vstoupila v platnost dne 1. září 2005.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze dne 18. listopadu 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství bylo přivítáno v závěrech Rady ze dne 14. prosince 2015; Rada v nich zejména potvrdila, že hodlá v roce 2016 zahájit novou fázi dialogu s partnery, jenž by případně mohl vést k nastavení nových priorit v rámci partnerství, zaměřených na společně dohodnuté priority a zájmy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Unie a Alžírsko by měly spolupracovat na dosažení svého sdíleného cíle vybudovat společný prostor míru, stability a prosperity, zejména s ohledem na společnou odpovědnost a diferenciaci, a brát v úvahu klíčovou úlohu Alžírska v regionu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Při řešení nejnaléhavějších úkolů budou Unie a Alžírsko nadále sledovat hlavní cíle svého dlouhodobého partnerství a usilovat o stabilitu země a regionu, jakož i podporovat udržitelný hospodářský růst prostřednictvím silných státních institucí a diverzifikace a konkurenceschopnosti alžírského hospodářství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Postoj Unie v Radě přidružení zřízené dohodou by se měl zakládat na připojeném návrhu rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé k přijetí priorit partnerství EU a Alžírska, vychází z návrhu rozhodnutí Rady přidružení EU-Alžírsko připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem svého přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 2.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-ALŽÍRSKO č. 1/2017
      ze dne …,
      kterým se schvalují priority partnerství EU-Alžírsko
      RADA PŘIDRUŽENÍ EU-ALŽÍRSKO,
      s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 22. dubna 2002 a vstoupila v platnost dne 1. září 2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Článek 94 dohody zmocňuje Radu přidružení přijímat rozhodnutí, jež považuje za vhodná pro účely dosažení cílů dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Ve smyslu článku 104 dohody přijmou její strany jakákoli obecná nebo zvláštní opatření nezbytná k plnění závazků, které pro ně z dohody vyplývají, a dohlédnou na plnění v ní stanovených cílů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V přezkumu evropské politiky sousedství v roce 2016 byla navržena nová fáze spolupráce s partnery, která počítá s větším pocitem odpovědnosti na obou stranách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  EU a Alžírsko se rozhodly upevnit své partnerství tím, že schválí soubor priorit na období 2017–2020 s cílem podpořit a posílit odolnost a stabilitu Alžírska.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Strany dohody přijaly znění priorit partnerství EU–Alžírsko, které budou podporovat provedení dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně identifikovaných sdílených zájmů, jimž se dá přednost,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rada přidružení doporučuje, aby strany provedly priority partnerství EU–Alžírsko uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Radu přidružení EU-Alžírsko
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 2.
      
         PŘÍLOHA
         
            Priority partnerství EU–Alžírsko
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.