Rozhodnutí Rady (EU) 2017/609 ze dne 27. března 2017 o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0609 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 86/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/609
   ze dne 27. března 2017
   o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm a) této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Lucemburku dne 17. června 2002 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Chorvatská republika se stala členským státem Evropské unie dne 1. července 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má být přistoupení Chorvatské republiky k dohodě schváleno formou protokolu k uvedené dohodě uzavřeného mezi Radou, jež jedná jménem Unie a jednomyslně jménem členských států, a Libanonskou republikou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 14. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Libanonskou republikou. Jednání byla úspěšně uzavřena. V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/859 (3) byl Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii podepsán jménem Unie a jejích členských států v Bruselu dne 28. dubna 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Protokol by měl být schválen,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii se schvaluje jménem Unie a jejích členských států (4).
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 7 protokolu vyjadřující souhlas Unie být protokolem vázána (5).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 27. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 2. března 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.
   
      (3)  Úř. věst. L 144, 1.6.2016, s. 1.
   
      (4)  Znění bylo zveřejněno v Úředním věstníku Úř. věst. L 144 ze dne 1.6.2016, s. 3, spolu s rozhodnutím o podpisu.
   
      (5)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.