Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/615 ze dne 30. března 2017, kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků, jenž se týká plnění závazku uvedeného v prováděcím rozhodnutí 2013/707/EU

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0615 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 86/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/615
   ze dne 30. března 2017,
   kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků, jenž se týká plnění závazku uvedeného v prováděcím rozhodnutí 2013/707/EU
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   po konzultaci výboru zřízeného podle článku 15 základního antidumpingového nařízení a článku 25 základního antisubvenčního nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku, které předložila skupina vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) společně s CCCME, potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (13) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (14) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podoby opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise dále rozšířila prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) na dovoz dotčených výrobků odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise dále rozšířila prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) na dovoz dotčených výrobků odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (19) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (20) Komise odvolala přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1402 (21) Komise odvolala přijetí závazku dalších tří vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1998 (22) Komise odvolala přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/2146 (23) Komise odvolala přijetí závazku dalších dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Na základě přezkumů před pozbytím platnosti a prozatímního přezkumu uvedených v 10. až 12. bodě odůvodnění Komise prováděcím nařízením (EU) 2017/366 (24) a prováděcím nařízením (EU) 2017/367 (25) opatření zachovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podoby opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (26) dne 3. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/454 (27) Komise odvolala přijetí závazku čtyř vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   B.   ZÁVAZEK
   
   1.   Plnění závazku
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Na základě ustanovení závazku požádali vyvážející výrobci společně s CCCME dne 6. března 2017 o konzultace s Komisí. Vyvážející výrobci a CCCME tvrdili, že minimální dovozní cena by měla být zachována na současné úrovni až do ukončení částečného prozatímního přezkumu uvedeného ve 22. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Ve svém oznámení vyvážející výrobci a CCCME připomněli, že jedním z cílů probíhajícího částečného prozatímního přezkumu, zahájeného Komisí z jejího vlastního podnětu, je vyšetřit, zda závazek založený na minimální dovozní ceně (podléhající pravidelnému mechanismu úpravy) lze stále považovat za vhodnou podobu opatření. Jelikož je minimální dovozní cena vázána na mechanismus úpravy, měla by být zachována na současné úrovni, aby po celou dobu svého trvání nebyl nikterak narušen probíhající částečný prozatímní přezkum.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Oznámení CCCME bylo zpřístupněno zúčastněným stranám, aby mohly uplatnit své právo na obhajobu v souvislosti se zachováním minimální dovozní ceny na současné úrovni po dobu trvání prozatímního přezkumu uvedeného ve 22. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   2.   Písemná podání a posouzení
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Jedna strana tvrdila, že návrh CCCME je porušením ustanovení závazku, podle nichž by měla být jakákoli změna závazku zavedena prostřednictvím prozatímního přezkumu, po jehož dobu trvání zůstávají všechna ustanovení v platnosti. Strana dále tvrdila, že mechanismus úpravy je automatický a že neexistuje žádný faktický důvod pro to, aby minimální dovozní cena byla až do ukončení probíhajícího prozatímního přezkumu zachována na současné úrovni.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Komise především podotýká, že ustanovení závazku, na které se strana odvolává, výslovně vylučuje ustanovení o úpravě ze své oblasti působnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Dále je to fungování systému úpravy minimální dovozní ceny, jež je ve skutečnosti koncipováno jako automatické. Probíhající prozatímní přezkum podoby opatření se dotýká podstaty stávajícího opatření, avšak sám o sobě nemá za cíl revidovat obsah závazku. Všechna ustanovení závazku zůstávají platná. Automatické fungování mechanismu úpravy nebrání straně, jež nabídla závazek, v tom, aby požádala o změnu, tím spíše, jedná-li se o změnu dočasnou. Změna obnáší pouze dočasné zachování minimální dovozní ceny na současné úrovni do té doby, než bude ukončen prozatímní přezkum podoby opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Strana se rovněž odvolávala na přezkumné šetření uzavřené Komisí prováděcím nařízením (EU) 2016/12 (28). Cílem uvedeného přezkumu, o který požádala strana neúčastnící se závazku, však bylo najít alternativní referenční cenu pro mechanismus úpravy (druhá možnost, nikoli hned proveditelná). Současný prozatímní přezkum se zaměřuje na potřebu opětovného zvážení podoby opatření jako takové. Závěrem Komise upozorňuje, že u jiné příležitosti byla minimální dovozní cena zachována na stejné úrovni (29) až do přijetí upřesňujícího prováděcího rozhodnutí 2014/657/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností se tímto tvrzení strany zamítají.
            
         
      
   
   3.   Přijetí zachování minimální dovozní ceny na současné úrovni po dobu trvání probíhajícího prozatímního přezkumu
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Na základě oznámení učiněného vyvážejícími výrobci a CCCME proto Komise považuje za vhodné přijmout návrh na zmrazení minimální dovozní ceny až do ukončení probíhajícího částečného prozatímního přezkumu uvedeného ve 22. bodě odůvodnění a uzavřít konzultace s vyvážejícími výrobci a CCCME,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro závazek přijatý od vyvážejících výrobců uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, v platném znění, a čínské obchodní komory pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením o dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky se přijímá návrh na zachování minimální dovozní ceny na úrovni platné v březnu 2017 až do ukončení částečného prozatímního přezkumu zahájeného Komisí (30).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 30. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (19)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
      (20)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.
   
      (21)  Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16.
   
      (22)  Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 8.
   
      (23)  Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 4.
   
      (24)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1.
   
      (25)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131.
   
      (26)  Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16.
   
      (27)  Úř. věst. L 71, 16.3.2017, s. 5.
   
      (28)  Úř. věst. L 4, 7.1.2016, s. 1.
   
      (29)  Dopis ze dne 13. června 2014 zpřístupněný zúčastněným stranám k nahlédnutí.
   
      (30)  Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.