Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/622 ze dne 31. března 2017, kterým se mění vzorové osvědčení pro dovoz masných polotovarů v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES a vzor osvědčení pro dovoz některých masných výrobků, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0622 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 89/11
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/622
   ze dne 31. března 2017,
   kterým se mění vzorové osvědčení pro dovoz masných polotovarů v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES a vzor osvědčení pro dovoz některých masných výrobků, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. b) uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 16 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2000/572/ES (3) stanoví mimo jiné veterinární a hygienické podmínky, jakož i podmínky udělování veterinárních osvědčení pro dovoz zásilek masných polotovarů, včetně masných polotovarů získaných z produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí a koz, do Unie. Rozhodnutí 2000/572/ES stanoví, že takové zásilky musí být doprovázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanovenému v příloze II uvedeného rozhodnutí v případě zásilek masných polotovarů určených pro dovoz do Unie (Masné polotovary: MP-PREP). Toto vzorové osvědčení zahrnuje záruky ohledně bovinní spongiformní encefalopatie (BSE).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (4) stanoví mimo jiné veterinární a hygienické podmínky, jakož i podmínky udělování veterinárních osvědčení pro dovoz zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie. Jedná se o masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva živočišného původu pocházející ze skotu, ovcí a koz. Rozhodnutí 2007/777/ES stanoví, že takové zásilky musí být doprovázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanovenému v příloze III uvedeného rozhodnutí v případě zásilek masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených pro dovoz do Unie (Masné výrobky, opracované žaludky, močové měchýře a střeva k dovozu). Tento vzor osvědčení zahrnuje záruky ohledně BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (5) stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE“) u skotu, ovcí a koz. Kapitola C přílohy IX uvedeného nařízení stanoví podmínky pro dovoz produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí nebo koz do Unie, pokud jde o BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo pozměněno nařízením Komise (EU) 2016/1396 (6). Tyto změny mimo jiné vyjasňují pravidla stanovená v kapitole C přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 a stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí a koz ze třetích zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení (EU) 2016/1396, zejména umožňuje dovoz produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí a koz ze třetích zemí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE rovněž v případech, kdy byly tyto produkty získány ze surovin pocházejících ze zemí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE, pokud byl z těchto surovin odstraněn specifikovaný rizikový materiál.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzorové veterinární osvědčení (Masné polotovary: MP-PREP) stanovené v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES a vzor veterinárního osvědčení (Masné výrobky, opracované žaludky, močové měchýře a střeva k dovozu) stanovený v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES by proto měly být změněny tak, aby zohledňovaly požadavky týkající se dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz do Unie, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení (EU) 2016/1396.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí 2000/572/ES a 2007/777/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že změny učiněné v příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 se použijí ode dne 1. července 2017. Vedle toho, aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu zásilek masných polotovarů a některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek nadále povoleno používání osvědčení vydaných v souladu s rozhodnutími 2000/572/ES a 2007/777/ES ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 2000/572/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha III rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky masných polotovarů doprovázené vzorovým osvědčením vydaným podle vzoru stanoveného v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES a zásilky některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev doprovázené vzorem osvědčení vydaným podle vzoru stanoveného v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí, povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2017.
   
      V Bruselu dne 31. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2000/572/ES ze dne 8. září 2000, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky, jakož i podmínky udělování veterinárních osvědčení pro dovoz masných polotovarů ze třetích zemí do Společenství (Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 19).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha II rozhodnutí 2000/572/ES se mění takto:
      Ve vzorovém veterinárním osvědčení Masné polotovary: MP-PREP se v části II Veterinární informace bodě II.1 Hygienické potvrzení bod II.1.9 nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „(2) II.1.9
                  
                  
                     obsahují-li materiál ze skotu, ovcí nebo koz, musí masné polotovary splňovat následující podmínky v závislosti na kategorii rizika výskytu BSE země původu:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) buď
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [1)
                                          
                                          
                                             země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             2)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) buď
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [3)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         (2) [b)
                                                      
                                                      
                                                         byla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]]
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) nebo
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [3)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             4)
                                          
                                          
                                             masné polotovary pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani z něj nebyly získány;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) buď
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [5)
                                          
                                          
                                             masné polotovary pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz, ani z něj nebyly získány;]
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) nebo
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [5)
                                          
                                          
                                             masné polotovary pocházející ze skotu, ovcí a koz jsou získány ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, ovcí a koz, které se narodily, byly nepřetržitě chovány a poraženy v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v níž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (2) [6)
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         místem původu zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, a
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů bylo vyráběno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi není kontaminováno.]]
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) nebo
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [1)
                                          
                                          
                                             země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             2)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             3)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, ani plynovou injekcí do dutiny lebeční;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             4)
                                          
                                          
                                             masné polotovary pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz, ani z nich nebyly získány.]
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2) nebo
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             [1)
                                          
                                          
                                             země nebo oblast odeslání nebyla zařazena do některé z kategorií v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES nebo je zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             2)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             3)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             4)
                                          
                                          
                                             zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, ani plynovou injekcí do dutiny lebeční;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             5)
                                          
                                          
                                             masné polotovary pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují následující materiály a ani z nich nebyly získány:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.]“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha III rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:
      Vzor veterinárního osvědčení Masné výrobky, opracované žaludky, močové měchýře a střeva se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  V části II.2 Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se bod II.2.9 nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „(2) II.2.9
                           
                           
                              obsahují-li materiál ze skotu, ovcí nebo koz, musí masné výrobky a opracovaná střeva splňovat následující podmínky v závislosti na kategorii rizika výskytu BSE země původu:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [1)
                                                   
                                                   
                                                      země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [3)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (2) [b)
                                                               
                                                               
                                                                  byla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]]
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [3)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejícího ze skotu, ovcí a koz, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      4)
                                                   
                                                   
                                                      masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani z něj nebyly získány;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [5)
                                                   
                                                   
                                                      masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz, ani z něj nebyly získány;]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [5)
                                                   
                                                   
                                                      masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz jsou získány ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, ovcí a koz, které se narodily, byly nepřetržitě chovány a poraženy v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v níž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (2) [6)
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  místem původu zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  b)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, a
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  c)
                                                               
                                                               
                                                                  masné výrobky byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nejsou kontaminovány.]]
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [1)
                                                   
                                                   
                                                      země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      3)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, ani plynovou injekcí do dutiny lebeční;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      4)
                                                   
                                                   
                                                      masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz, ani z nich nebyly získány;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (2) (4) [5)
                                                   
                                                   
                                                      v případě střev pocházejících původně ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE musí opracovaná střeva splňovat následující podmínky:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata, z nichž byla získána střeva pocházející ze skotu, ovcí a koz, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo v oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  b)
                                                               
                                                               
                                                                  v případě střev pocházejících ze země nebo oblasti, v níž byly zjištěny domácí případy BSE:
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (2) buď
                                                                              
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          [i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců;]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (2) nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          [i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani z něj nebyly získány.]]]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2) nebo [1)
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      [(1)
                                                   
                                                   
                                                      země nebo oblast odeslání nebyla zařazena do některé z kategorií v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES nebo je zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      3)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      4)
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž bylo získáno čerstvé maso a střeva použitá při přípravě masných výrobků a opracovaných střev pocházejících ze skotu, ovcí a koz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, ani plynovou injekcí do dutiny lebeční;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      5)
                                                   
                                                   
                                                      masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují následující materiály a ani z nich nebyly získány:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  b)
                                                               
                                                               
                                                                  nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  c)
                                                               
                                                               
                                                                  strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (2) (4) [6)
                                                   
                                                   
                                                      v případě střev pocházejících původně ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE musí opracovaná střeva splňovat následující podmínky:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata, z nichž byla získána střeva pocházející ze skotu, ovcí a koz, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo v oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  b)
                                                               
                                                               
                                                                  v případě střev pocházejících ze země nebo oblasti, v níž byly zjištěny domácí případy BSE:
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (2) buď
                                                                              
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          [i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců;]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (2) nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          [i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          masné výrobky pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani z něj nebyly získány.]]]“
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  V poznámkách části II se zrušuje poznámka pod čarou 3.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.