Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/632 ze dne 3. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0632 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 90/10
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/632
   ze dne 3. dubna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 10. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/129/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí 2014/129/SZBP stanoví prováděcí období u projektů vztahujících se na konkrétní činnosti na 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody mezi Komisí a prováděcím subjektem – konsorciem Evropské unie pro nešíření (dále jen „konsorcium“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 9. prosince 2016 požádalo konsorcium Unii, aby schválila prodloužení tohoto provádění do 2. července 2017, aby bylo možno pokračovat v provádění činností po skončení 36-měsíční prováděcí lhůty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokračování konkrétních činností, o které konsorcium požádalo, může probíhat bez jakýchkoli dopadů na zdroje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2014/129/SZBP by proto mělo být změněno, aby bylo možno plně provést činnosti v něm uvedené, odpovídajícím prodloužením délky jeho provádění,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/129/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 1 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           poskytování prostředků pro uspořádání čtyř výročních poradních zasedání a až osmi ad hoc seminářů pro odborníky a provozovatele věnované plnému rozsahu otázek nešíření a odzbrojení, zahrnující jak nekonvenční tak i konvenční zbraně, s cílem předkládat zprávy nebo doporučení zástupcům vysokého představitele;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Pozbývá platnosti dne 2. července 2017.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           oddíl 3.1 se nahrazuje tímto:„3.1   
                              Projekt 1: Uspořádání čtyř výročních poradních zasedání a až osmi ad hoc seminářů pro diplomaty a akademické odborníky, včetně vypracování zprávy nebo doporučení.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v oddíle 3.1.3 se první odstavec nahrazuje tímto:
                           „Projekt zahrnuje uspořádání čtyř výročních poradních zasedání a až osmi ad hoc odborných seminářů, včetně přípravy souvisejících zpráv nebo doporučení.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           v oddíle 3.2.3 se doplňuje nová odrážka, která zní:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „—
                                    
                                    
                                       přípravné činnosti k zajištění logistiky příští výroční konference.“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           oddíl 4 se nahrazuje tímto:
                           „4.   Délka provádění
                           
                           Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 2. července 2017.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/129/SZBP ze dne 10. března 2014 o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.