Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/633 ze dne 3. dubna 2017 na podporu Akčního programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0633 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 90/12
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/633
   ze dne 3. dubna 2017
   na podporu Akčního programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 20. července 2001 státy účastnící se konference Organizace spojených národů (OSN) k nezákonnému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech podobách přijaly Akční program OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi (dále jen „akční program OSN“). Dne 8. prosince 2005 přijalo Valné shromáždění OSN mezinárodní nástroj, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nezákonné ruční palné a lehké zbraně (dále jen „mezinárodní nástroj pro sledování“). Oba tyto mezinárodní nástroje uvádějí, že státy budou v případě potřeby spolupracovat s OSN, aby podpořily jejich účinné provádění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. července 2002 přijala Rada společnou akci 2002/589/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Evropská rada přijala dne 16. prosince 2005 strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi. Tato strategie určuje podporu akčnímu programu OSN první prioritou pro akci na mezinárodní úrovni a vyzývá k přijetí právně závazného mezinárodního nástroje pro označování a sledování ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V návaznosti na přijetí mezinárodního nástroje pro sledování Evropská unie podpořila jeho plné provádění přijetím a prováděním společné akce Rady 2008/113/SZBP (2). Provádění uvedené společné akce vyhodnotila Rada kladně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 18. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/428/SZBP (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nedovoleně získané ruční palné zbraně byly použity pro teroristické útoky v Evropě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Závěrečná zpráva ze šestého obročního zasedání (BMS6), jehož účelem bylo zvážit provádění akčního programu OSN a jež se konalo v roce 2016, uvádí, že:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           je zapotřebí posílit sledování ručních palných a lehkých zbraní v konfliktních a postkonfliktních situacích, a to i poskytováním pomoci v oblasti budování kapacit za účelem zjišťování a omezení přísunu nedovolených ručních palných a lehkých zbraní do konfliktních a postkonfliktních oblastí, vydávání včasných varování o destabilizujících tocích těchto zbraní a předcházení konfliktům,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           existuje příležitost k synergiím mezi projekty, jejichž záměrem je podpořit provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování, a projekty souvisejícími s cíli udržitelného rozvoje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           je třeba, aby třetí konference o přezkumu v roce 2018 posoudila dopady, jež má na akční program OSN aktuální vývoj ve výrobě, technologiích a vývoji ručních palných a lehkých zbraní,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           s ohledem na tento nedávný vývoj je třeba posílit dialog s průmyslem, zejména pokud jde o účinné označování ručních palných a lehkých zbraní,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           je třeba posílit vnitrostátní kapacity s ohledem na riziko odklonů při posuzování žádostí o povolení vývozu ručních palných a lehkých zbraní a je nutno zavést, neexistují-li dosud, patřičné právní a správní předpisy, jakož i správní postupy, jež budou v souladu se stávajícími závazky států podle příslušného mezinárodního práva a jimiž bude zajištěna účinná kontrola vývozu, tranzitu a dovozu ručních palných a lehkých zbraní, včetně používání certifikátu konečného uživatele a účinných právních a donucovacích opatření,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           úplné a účinné provádění akčního programu OSN pomáhá předcházet získávání ručních palných a lehkých zbraní ze strany teroristů, čímž se snižuje možný dopad jejich útoků,
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Se záměrem podpořit boj proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi minimalizováním rizika zneužívání, zahrnujícího mimo jiné krádeže, ztráty, neoprávněný zpětný vývoz ručních palných a lehkých zbraní na nedovolené trhy, nezákonným ozbrojeným skupinám, teroristům a dalším neoprávněným příjemcům, sleduje Unie tímto rozhodnutím následující cíle:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               podporovat Akční program OSN a mezinárodní nástroj pro sledování,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               zajišťovat význam Akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování a zvýšení jejich účinnosti,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               podporovat opatření pro úspěšný a relevantní výsledek třetí konference OSN o přezkumu pokroku dosaženého při provádění akčního programu OSN, která se bude konat v roce 2018 (dále jen „třetí přezkumná konference“).
            
         
      
   
   2.   Za účelem dosažení cílů uvedených v odstavci 1 toto rozhodnutí Unie na základě tohoto rozhodnutí podpoří:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               přípravu třetí přezkumné konference prostřednictvím řady tematických sympozií a regionálních konferencí,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               komplexní analýzu národních zpráv členských států OSN o plnění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování, která má být předložena třetí hodnotící konferenci,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               sponzorský program pro účastníky ze třetích zemí,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               poskytnutí technické podpory prezidentovi třetí přezkumné konference.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               čtyři tematické konference, z nichž vyplynou závěry týkající se konkrétních kroků pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní. Zvolená témata byla označena za priority v pracovních dokumentech Unie, které byly předloženy na zasedáních akčního programu OSN (BMS5 2014 a BMS6 v roce 2016) a zohledněny v dokumentech o výsledcích těchto zasedání:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           sledování ručních palných a lehkých zbraní a řízení jejich zásob během konfliktů a po jejich ukončení,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           ruční palné a lehké zbraně a Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 včetně cíle udržitelného rozvoje č. 16 a genderových aspektů kontroly ručních palných a lehkých zbraní,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           aktuální vývoj v oblasti výroby, technologií a vývoje ručních palných a lehkých zbraní a související výzvy a příležitosti pro provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           součinnost mezi akčním programem OSN, Smlouvou o obchodu se zbraněmi a dalšími příslušnými nástroji,
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               pět regionálních konferencí, na nichž bude možno navázat spolupráci se zástupci vlád států a regionálních organizací vybraných regionů ohledně dokumentů o výstupech tematických sympozií,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               analýzu národních zpráv o plnění akčním programu OSN a o mezinárodním nástroji pro sledování s důrazem na výzvy spojené s prováděním, díky nimž vyvstávají příležitosti pro spolupráci a pomoc,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               posílení základů třetí přezkumné konference prostřednictvím sponzorského programu a technické podpory věnované předsedajícímu konference a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               informační činnost v podobě prohlášení pro tisk a doprovodných akcí.
            
         
      
   
   3.   Podrobný popis projektu uvedeného v odstavci 1 je obsažen v příloze.
   Článek 2
   1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   2.   Provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2 je úkolem Úřadu OSN pro otázky odzbrojení, jemuž je nápomocen projekt Small Arms Survey, zastoupený Postgraduálním institutem pro mezinárodní studie a rozvoj (dále jen „projekt SAS“).
   3.   Úřad OSN pro otázky odzbrojení s pomocí projektu SAS plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s Úřadem OSN pro otázky odzbrojení nezbytná ujednání.
   Článek 3
   1.   Finanční referenční částka na provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 2 798 381,56 EUR.
   2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Unie.
   3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře Komise s Úřadem OSN pro otázky odzbrojení finanční dohodu. Úřad OSN pro otázky odzbrojení a projekt SAS budou vyzvány, aby dosáhly dohody ohledně úhrady nákladů vzniklých projektu SAS za jeho příspěvek k provádění tohoto rozhodnutí. Dohoda mezi Komisí a Úřadem OSN pro otázky odzbrojení stanoví, že tento úřad a projekt SAS zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.
   4.   Komise bude usilovat o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Komise informuje Radu o veškerých potížích v tomto procesu a o dni uzavření finanční dohody.
   Článek 4
   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných Úřadem OSN pro otázky odzbrojení. Na základě těchto zpráv provádí Rada hodnocení. Komise podává zprávy o finančních aspektech provádění projektu podle čl. 1 odst. 2.
   Článek 5
   1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 24 měsíců po dni uzavření finanční dohody podle čl. 3 odst. 3. Použitelnost tohoto rozhodnutí však skončí šest měsíců po dni jeho vstupu v platnost, pokud uvedená finanční dohoda nebude v této lhůtě uzavřena.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Společná akce Rady 2002/589/SZBP ze dne 12. července 2002 o příspěvku Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní a o zrušení spojené akce 1999/34/SZBP (Úř. věst. L 191, 19.7.2002, s. 1).
   
      (2)  Společná akce Rady 2008/113/SZBP ze dne 12. února 2008 na podporu mezinárodního nástroje, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nedovolené ruční palné a lehké zbraně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 40, 14.2.2008, s. 16).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2011/428/SZBP ze dne 18. července 2011 na podporu činnosti Úřadu Organizace spojených národů pro otázky odzbrojení za účelem provádění akčního programu Organizace spojených národů k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 37).
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   CÍLE
      Cílem tohoto rozhodnutí je podpořit boj proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi prostřednictvím minimalizace rizika jejich odklonu na nedovolené trhy, do rukou nezákonných ozbrojených skupin, teroristů a dalších neoprávněných příjemců, k němuž může dojít mimo jiné v důsledku krádeží, ztrát a nedovoleného opětovného vývozu. Toto rozhodnutí proto poskytne podporu Akčnímu programu Organizace spojených národů (OSN) pro prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi (dále jen „akční program OSN“) a mezinárodnímu nástroji pro sledování s cílem zajistit význam a posílit účinnost těchto opatření.
      Za tímto účelem bude toto rozhodnutí podporovat opatření směřující k úspěšným a relevantním výstupům třetí konference OSN o přezkumu pokroku dosaženého při provádění akčního programu OSN, která se má konat v roce 2018 (dále jen „třetí přezkumná konference“). Toto rozhodnutí podpoří přípravu třetí přezkumné konference prostřednictvím série tematických sympozií a regionálních konferencí. Díky tematickým sympoziím bude možno lépe vypracovat závěry týkající se konkrétních kroků pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní. Zvolená témata byla označena za priority v pracovních dokumentech Unie, jež byly předloženy na zasedáních v rámci akčního programu OSN (BMS5 2014 a BMS6 v roce 2016), a byla do značné míry převzata v dokumentech o výsledcích těchto zasedání. V průběhu regionálních konferencí bude možno ohledně témat vycházejících z tematických sympozií navázat spolupráci se zástupci vlád států a regionálních organizací vybraných regionů. Cílem je konsolidovat pozitivní výsledek zasedání BMS6 ve výstupech třetí přezkumné konference. Další opatření ve prospěch úspěšných výstupů třetí přezkumné konference budou obnášet komplexní analýzu národních zpráv členských států OSN o provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování, jež mají být na třetí přezkumnou konferenci předloženy, sponzorský program pro účastníky ze třetích zemí a technickou podporu věnovanou předsedajícímu uvedené konference.
      2.   POPIS OPATŘENÍ
      Projekt Unie na podporu třetí přezkumné konference bude zahrnovat:
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  tematická sympozia pro vypracování závěrů týkající se konkrétních kroků pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii)
               
               
                  regionální konference s cílem navázat spolupráci se zástupci vlád států a regionálních organizací vybraných regionů,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iii)
               
               
                  analýzu národních zpráv členských států OSN o provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování, jež má být na třetí přezkumnou konferenci předložena,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iv)
               
               
                  posílení základů třetí přezkumné konference (prostřednictvím sponzorského programu a technické podpory),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  v)
               
               
                  účinné informační kampaně s cílem zajistit udržitelný dopad.
               
            
         
      
      Těchto pět prvků je podrobněji rozvedeno níže. Projekt bude probíhat souběžně s přípravami třetí přezkumné konference uskutečňovanými předsedajícím. Bude se pro předsedajícího jednat o klíčovou příležitost k účasti na tematických na regionálních přípravách třetí přezkumné konference.
      2.1   Tematická sympozia
      2.1.1   Cíl
      Cílem každého sympozia bude projednat a prozkoumat každé z témat a dohodnout se na proveditelných krocích na vnitrostátní, regionální a globální úrovni, jež by mohly být obsaženy ve výsledném dokumentu třetí přezkumné konference. Zjištění a doporučení každého sympozia budou přednesena a projednána na všech regionálních konferencích.
      2.1.2   V rámci projektu se budou konat čtyři sympozia na tato témata:
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  sledování ručních palných a lehkých zbraní a řízení jejich zásob během konfliktů a po jejich ukončení,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii)
               
               
                  ruční palné a lehké zbraně a Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 včetně cíle udržitelného rozvoje č. 16 a genderových aspektů kontroly ručních palných a lehkých zbraní,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iii)
               
               
                  aktuální vývoj v oblasti výroby, technologií a vývoje ručních palných a lehkých zbraní a související výzvy a příležitosti pro provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iv)
               
               
                  součinnost mezi akčním programem OSN, Smlouvou o obchodu se zbraněmi a dalšími příslušnými nástroji.
               
            
         
      
      2.1.3   Formát
      Sympozia budou probíhat ve formátech přizpůsobených konkrétním jednotlivým tématům.
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  Sledování ručních palných a lehkých zbraní a řízení jejich zásob během konfliktů a po jejich ukončení (viz výsledný dokument BMS6 (1)), s cílem minimalizovat riziko jejich odklonu na nedovolené trhy, do rukou nezákonných ozbrojených skupin, teroristů a dalších neoprávněných příjemců, k němuž může dojít mimo jiné v důsledku krádeže, ztráty a nedovoleného opětovného vývozu.
                  Účastníci:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vládní techničtí odborníci včetně odborníků z dotčených vlád,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              systém OSN (DPKO, DPA, CTED, DSS, UNODC, UNODA),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníci z mírových misí OSN,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníci z monitorovacích panelů Rady bezpečnosti OSN,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníci z akademické obce a výzkumných ústavů,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníci z mezinárodních organizací (Světová celní organizace, Interpol atd.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníci z operačních nevládních organizací (MAG, CAR, ARES atd.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníci z relevantních orgánů Unie (GŘ pro migraci a vnitřní věci, Europol).
                           
                        
                     
                  
                  Celkem přibližně 40 účastníků. Diskuse u kulatého stolu. Aktivní účast všech států na diskusi věnované otázkám a odpovědím vítána.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii)
               
               
                  Ruční palné a lehké zbraně a Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 včetně cíle udržitelného rozvoje č. 16 a genderových aspektů kontroly ručních palných a lehkých zbraní (viz výsledný dokument BMS6 (2)), za účasti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              systému OSN (DESA, PBSO, UNDP, UNICEF, UNODC, UN Women),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z akademické obce a výzkumných ústavů,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vládních odborníků a odborníků z regionálních organizací,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z relevantních orgánů Unie (GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu).
                           
                        
                     
                  
                  Celkem přibližně 40 účastníků. Diskuse u kulatého stolu. Aktivní účast všech států na diskusi věnované otázkám a odpovědím vítána.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iii)
               
               
                  Aktuální vývoj v oblasti výroby, technologií a vývoje ručních palných a lehkých zbraní a související výzvy a příležitosti pro provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování (viz výsledný dokument BMS6 (3)), za účasti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z průmyslového odvětví ručních palných a lehkých zbraní a z příslušných odvětvových federací,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              systému OSN (UNODA),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z akademické obce a výzkumných ústavů,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vládních technických odborníků,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z relevantních orgánů Unie (GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, GŘ pro obchod, GŘ pro migraci a vnitřní věci).
                           
                        
                     
                  
                  Celkem přibližně 40 účastníků. 1. den: Panelové diskuse, otázky a odpovědi. 2. den: Diskuse u kulatého stolu o přípravě dokumentu doplňujícího mezinárodní nástroj pro sledování. Aktivní účast všech států na diskusi věnované otázkám a odpovědím vítána.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iv)
               
               
                  Součinnost mezi akčním programem OSN, Smlouvou o obchodu se zbraněmi a dalšími příslušnými nástroji včetně protokolu OSN o střelných zbraních a mechanismů OSN pro boj proti terorismu (viz výsledný dokument BMS6 (4)), za účasti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vládních odborníků,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              systému OSN (UNODC, UNODA aj.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z mezinárodních organizací (Světová celní organizace, Interpol, sekretariát Smlouvy o obchodu se zbraněmi atd.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odborníků z výzkumných ústavů.
                           
                        
                     
                  
                  Celkem přibližně 40 účastníků. Diskuse u kulatého stolu. Důraz na součinnost, možné pozitivní dopady ustanovení jednoho nástroje na jiné nástroje, zamezení překrývání činností). Aktivní účast všech států na diskusi věnované otázkám a odpovědím vítána.
               
            
         
      
      2.1.4   Místo konání
      Sympozia věnovaná tématům i) a ii) budou na sebe navazovat a budou se konat se v New Yorku. Sympozium věnované tématu iii) se bude konat v Bruselu a sympozium věnované tématu iv) v Ženevě.
      2.1.5   Časový rozvrh
      Všechna čtyři sympozia proběhnou v pětiměsíčním období od dubna do září roku 2017. Jejich časový rozvrh a posloupnost (t.j. pořadí projednávaných témat) budou stanoveny prováděcími agenturami za konzultací s Unií a s přihlédnutím k harmonogramu odzbrojování OSN. Každé sympozium bude trvat dva dny.
      2.1.6   Úkoly prováděcích agentur
      Vytvoření koncepce a příprava věcného obsahu:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Obsah sympozií, program a výběr přednášejících a odborníků připraví společně Úřad OSN pro otázky odzbrojení a projekt Small Arms Survey. Projekt Small Arms Survey připraví návrh podkladového dokumentu pro každé téma, jenž bude v rámci příslušného sympozia sloužit jako základ pro jednání. Vytváření koncepce a příprava věcného obsahu tematických sympozií budou probíhat v dialogu s oddělením Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) pro nešíření a odzbrojení.
               
            
         
      
      Logistika a konferenční služby:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Logistickými opatřeními (rezervace míst konání, stravovací služby, audiovizuální zařízení, služby spojené s cestováním atd.) bude pověřen Úřad OSN pro otázky odzbrojení. ESVČ bude nápomocna při zajišťování místa konání sympozia věnovaného tématu iii), které se bude konat v Bruselu.
               
            
         
      
      2.1.7   Výsledky akce
      Výsledkem tematických sympozií bude lepší porozumění zvoleným tématům a vypracovaný postoj k nim ze strany Unie a dalších zúčastněných stran. Projekt Small Arms Survey připraví výsledný obsahový dokument týkající se všech čtyř sympozií. Tento výsledný dokument bude obsahovat studii týkající se uvedených témat a bude vycházet z návrhů podkladových dokumentů a jež bude obsahovat poznatky z jednání odborníků v průběhu všech čtyř tematických sympozií. Výsledný dokument se zaměří na dosažení proveditelných kroků, jež mají být obsaženy ve výsledném dokumentu třetí přezkumné konference. Výsledný dokument rovněž poslouží jako východisko následných regionálních zasedání v rámci projektu.
      2.2   Regionální konference
      2.2.1   Cíl
      Cílem každé regionální konference je přispět k přípravě třetí přezkumné konference tím, že zajistí fórum, na němž budou moci zúčastněné státy identifikovat a přezkoumat otázky provádění akčního programu OSN a mezinárodního nástroje pro sledování týkající se konkrétních regionů a projednat zjištění a doporučení čtyř tematických sympozií popsaných v oddíle 2.1.
      2.2.2   Témata
      Každá regionální konference se bude zabývat čtyřmi tématy uvedených sympozií (viz oddíl 2.1). Kromě toho je třeba, aby každá z regionálních konferencí v rámci příprav třetí přezkumné konference umožnila diskuse zaměřené na konkrétní regiony.
      2.2.3   Formát
      Regionální konference budou spoléhat především na interaktivní konzultace na základě prezentace projektu Small Arms Survey a Úřadu OSN pro otázky odzbrojení. Na každé regionální konferenci bude mít nominovaný předsedající možnost presentovat současný stav příprav na třetí přezkumnou konferenci. Regionální organizace budou prezentovat své úsilí o provádění příslušných odstavců dokumentu vzešlého ze zasedání BMS6 týkajících se regionálních organizací. Jsou-li státy vybrány pro sponzorský program třetí přezkumné konference, měli by jejich účastníci na regionální konferenci zpravidla být rovněž součástí jejich delegace pro třetí přezkumnou konferenci. Projekt Small Arms Survey vypracuje návrh souhrnné zprávy pro každou regionální konferenci.
      2.2.4   Místo konání
      Regionální konference jsou určeny na podporu vlád a organizací z konkrétních regionů v rámci příprav na třetí přezkumnou konferenci. Některé regionální organizace již uspořádávají přípravné zasedání pro třetí přezkumnou konferenci: Liga arabských států, OBSE a Fórum tichomořských ostrovů. Projekt Unie nemusí zahrnovat tyto regiony. Z toho důvodu se navrhuje těchto pět regionálních zasedání:
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Země ze subregionů
               
               
                  Regionální organizace
               
               
                  Regionální středisko
               
               
                  Místo konání:
               
            
            
               
                  Západní Afrika a střední Afrika
               
               
                  ECOWAS, ECCAS, AU
               
               
                  UNREC
               
               
                  Lomé
               
            
            
               
                  Východní Afrika a jižní Afrika
               
               
                  RECSA, SADC, AU
               
               
                  UNREC
               
               
                  Lomé
               
            
            
               
                  Karibik
               
               
                  CARICOM
               
               
                  UNLIREC
               
               
                  Port of Spain
               
            
            
               
                  Latinská Amerika
               
               
                  OAS, UNASUR
               
               
                  UNLIREC
               
               
                  Lima
               
            
            
               
                  ASEAN a státy Jižní Asie
               
               
                  ASEAN
               
               
                  UNRCPD
               
               
                  Bangkok
               
            
         
      
      Toto rozhodnutí podpoří účast a zapojení projektu Small Arms Survey a Úřadu OSN pro otázky odzbrojení v regionálních konferencích uvedených níže s cílem prezentovat výstupy z tematických sympozií, pokud odpovídají zájmům subjektů, které tato sympozia uspořádaly. Taková účast a zapojení se budou odvíjet od časového plánu, podle něhož budou tyto konference uspořádány.
      
         
         
         
            
               
                  Země ze subregionů
               
               
                  Regionální organizace
               
            
            
               
                  Evropa a Severní Amerika
               
               
                  OBSE
               
            
            
               
                  Blízký východ
               
               
                  Liga arabských států
               
            
            
               
                  Tichomoří
               
               
                  Fórum tichomořských ostrovů
               
            
         
      
      2.2.5   Časový rozvrh
      Pět regionálních konferencí se bude konat v osmiměsíčním období od června 2017 do února 2018 (což zajistí, aby se všechny regionální konference konaly před zasedáním přípravného výboru pro třetí přezkumnou konferenci, které se pravděpodobně bude konat v únoru 2018). Přesný časový rozvrh a posloupnost (tj. pořadí pokrytých regionů) regionálních konferencí bude stanoveno prováděcími agenturami v rámci konzultací s Unií a s přihlédnutím k harmonogramu odzbrojení OSN. Každá regionální konference bude trvat dva dny. Dvě regionální konference v Africe budou uspořádány tak, aby na sebe časově navazovaly a konaly se na stejném místě. Dvě regionální konference v Latinské Americe a Karibiku budou uspořádány tak, aby na sebe časově navazovaly.
      2.2.6   Odpovědnosti prováděcích agentur
      Věcná příprava:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Úřad OSN pro otázky odzbrojení (včetně jeho regionálních středisek) a projekt Small Arms Survey vypracují podstatu regionálních konferencí, jakož i pořad jednání a výběr přednášejících a odborníků. Úřad OSN pro otázky odzbrojení společně s předsedajícím budou vést prezentaci stavu příprav na třetí přezkumnou konferenci. Projekt Small Arms Survey poskytne prezentace o výsledcích sympozia. Projekt Small Arms Survey vypracuje návrh souhrnné zprávy pro každou regionální konferenci.
               
            
         
      
      Logistika a konferenční služby:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Úřad OSN pro otázky odzbrojení a jeho regionální střediska budou provádět logistická opatření (rezervační systémy, stravovací služby, audiovizuální zařízení, služby spojené s cestováním pro odborníky atd.) pro regionální konference v rámci dohledu ústředí Úřadu OSN pro otázky odzbrojení.
               
            
         
      
      2.2.7   Výsledky akce
      Státy tohoto regionu se vyzývají k tomu, aby vytvořily společný základ pro přípravu třetí přezkumné konference, zejména ohledně čtyř témat tematických konferencí.
      2.3   Analýza národních zpráv o akčním programu OSN a o mezinárodním nástroji pro sledování s důrazem na výzvy spojené s prováděním, díky nimž vyvstávají příležitosti pro spolupráci a pomoc
      2.3.1   Formát
      Výsledný dokument šestého obročního zasedání států o akčním programu OSN (A/CONF.192/BMS/2016/WP.1/Rev.3) zadal Úřadu OSN pro otázky odzbrojení úkol „přezkoumat v rámci stávajících zdrojů na základě dostupných informací, včetně informací podaných nebo poskytnutých členskými státy, trendy, výzvy a příležitosti spojené s prováděním a související s akčním programem OSN a mezinárodním nástrojem pro sledování, v zájmu jejich prezentace na třetí přezkumné konferenci k posouzení a pro vhodná následná opatření.“
      Informované a nezávislé hodnocení národních zpráv o provádění je nezbytným zdrojem této zadané zprávy, jakož i jejím doplněním. Obzvláště důležité je posouzení zpráv členských států, neboť se očekává, že budou zahrnovat informace týkající se provádění cíle udržitelného rozvoje č. 16, u něhož neexistuje žádný jiný vykazovací mechanismus. Komplexní analýza národních zpráv provedená projektem Small Arms Survey bude proto klíčovou činností v rámci tohoto projektu; bude určena ke zveřejnění projektem Small Arms Survey a bude sloužit jako podklad pro zprávu o budoucích trendech zadanou Úřadu OSN pro otázky odzbrojení. Zároveň tato komplexní analýza doplní tematická a regionální zasedání a zvýší pravděpodobnost, že třetí přezkumná konference splní očekávání Unie, pokud jde o praktický, cílený a účinný postup v provádění akčního programu OSN v období po třetí přezkumné konferenci, se zaměřením na propojování výzev spojených s prováděním s příležitostmi pro spolupráci a pomoc.
      2.3.2   Časový rozvrh
      Analýza bude dokončena do zasedání třetí přezkumné konference (červen 2018).
      2.3.3   Úkoly prováděcích agentur
      Úřad OSN pro otázky odzbrojení má stanovit vhodnou lhůtu pro doručení obročních národních zpráv (polovina roku 2017). Projekt Small Arms Survey poskytne písemnou analýzu předložených zpráv.
      2.3.4   Výsledky akce
      Analýza poskytne informace, které umožní lepší přidělování činností v rámci pomoci s ohledem na provádění akčního programu OSN a na kontrolu ručních palných a lehkých zbraní obecně.
      2.4   Posílení základů třetí přezkumné konference
      2.4.1   Sponzorský program
      Vzhledem k nedostatku finančních prostředků mají mnohé rozvojové země potíže s vysláním svých klíčových úředníků zabývajících se otázkami ručních palných a lehkých zbraní, aby je zastupovali na hodnotících konferencích akčního programu OSN. Unie by mohla financovat sponzorský program pro vybranou skupinu nejvíce postižených zemí, aby umožnila účast těchto úředníků na třetí přezkumné konferenci.
      Činnosti:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Úřad OSN pro otázky odzbrojení bude obstarávat cestování a ubytování na třetí přezkumné konferenci (avšak nikoli zasedání přípravného výboru dříve v roce 2018) pro až 20 účastníků. Účastníci budou vybráni ESVČ na základě doporučení Úřadu OSN pro otázky odzbrojení, včetně jeho regionálních středisek. V zásadě by vybraní úředníci měli být označeni jako národní kontaktní osoby pro účely akčního programu OSN. Další kritéria pro výběr zahrnují zřetele rovnosti žen a mužů, včasné předložení národních zpráv, aktivní účast na regionálních konferencích nebo tematických sympoziích a znalost příslušných témat a zkušenosti s nimi. V průběhu třetí přezkumné konference uspořádá Úřad OSN pro otázky odzbrojení setkání se sponzorovanými účastníky a delegacemi z Unie a jejích členských států.
               
            
         
      
      Výsledky:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Jednání třetí přezkumné konference obohacená odbornými znalostmi osob, které se přímo zabývají otázkami ručních palných a lehkých zbraní z příslušných zemí, které si obvykle nemohou dovolit účastnit se hodnotících konferencí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Větší příležitosti navazovat kontakty pro úředníky rozvojových zemí, včetně klíčových zástupců organizací občanské společnosti, kteří se zabývají otázkami ručních palných a lehkých zbraní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Možné synergie s vedlejšími akcemi a probíhajícím školením v rámci třetí přezkumné konference.
               
            
         
      
      2.4.2   Technická podpora pro předsedajícího třetí přezkumné konference.
      Předsedající a jeho nebo její tým budou těžit z technických odborností poskytnutých sekretariátem OSN za podpory vedoucího odborníka z projektu Small Arms Survey.
      Činnosti:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Sekretariát OSN za podpory vedoucího odborníka projektu Small Arms Survey posílí svou kapacitu poskytovat poradenství předsedajícímu nebo předsedající a jeho nebo jejímu týmu o složitých a technických aspektech práce třetí přezkumné konference.
               
            
         
      
      Výsledky:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Předsedající bude mít přístup k plnému rozsahu odborností o věcných a technických otázkách souvisejících se třetí hodnotící konferencí.
               
            
         
      
      2.5   Informační činnosti
      Nezbytnou součástí projektu budou informační činnosti prostřednictvím tiskových prohlášení a vedlejších akcí. Kromě toho může webová platforma třetí přezkumné konference věnovat pozornost jejím klíčovým tématům, jakož i pomoci nebo budování kapacit.
      Činnosti:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Společná tisková prohlášení doprovázející sympozia a regionální konference. Mediální pokrytí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Vedlejší akce související s projektem na příslušných zasedáních, včetně zasedání prvního výboru Valného shromáždění (2017) a třetí konference stran Smlouvy o obchodu se zbraněmi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Úřad OSN pro otázky odzbrojení vytvoří zvláštní internetové stránky pro třetí přezkumnou konferenci rok předem. Tyto stránky budou hlavní platformou pro předkládání dokumentů a vzájemné kontakty s členskými státy, regionálními organizacemi a institucemi. Tato platforma bude zahrnovat tematické oblasti a bude věnovat zvláštní pozornost propojení potřeb pomoci s dostupnými zdroji.
               
            
         
      
      Výsledky:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Účinné řízení informací o projektu a jeho výsledcích; dynamická internetová platforma pro třetí přezkumnou konferenci v rámci formálního internetového prostředí akčního programu OSN, zahrnující tematické přístupy a umožňující propojování potřeb pomoci s dostupnými zdroji.
               
            
         
      
      3.   VÝSLEDKY
      Provádějící agentury vypracují a předloží Unii tyto výsledky:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výsledky 1-5: souhrnné zprávy ze čtyř tematických konferencí,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výsledky 6-11: souhrnné zprávy ze čtyř regionálních konferencí,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výsledek 12: komplexní posouzení národních zpráv o stavu provádění akčního programu OSN,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výsledek 13: závěrečná zpráva po ukončení projektu.
               
            
         
      
      
      
         (1)  A/CONF.192/BMS/2016/2 §37, §55, §56, §57, §74, §75, §82, §83, §84, §105.
      
         (2)  A/CONF.192/BMS/2016/2 §15, §23, §24,§25, §40,§41, §52, §59, §60, §101.
      
         (3)  A/CONF.192/BMS/2016/2 §63, §79, §90.
      
         (4)  A/CONF.192/BMS/2016/2 §12, §14, §62, §67, §107.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.