Rozhodnutí Komise (EU) 2017/652 ze dne 29. března 2017 týkající se navrhované občanské iniciativy s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ (oznámeno pod číslem C(2017) 2200)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0652 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 92/100
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/652
   ze dne 29. března 2017
   týkající se navrhované občanské iniciativy s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2200)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Komise C(2013) 5969 ze dne 13. září 2013 byla zamítnuta registrace navrhované občanské iniciativy s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ („Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“). Tribunál Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 3. února 2017 (věc T-646/13) toto rozhodnutí zrušil z toho důvodu, že Komise nesplnila svou povinnost odůvodnění tím, že neuvedla, která z opatření uvedených v příloze navrhované občanské iniciativy nespadají do jejích pravomocí, ani důvody na podporu daného závěru. Aby bylo možno nezbytnými opatřeními vyhovět rozsudku Tribunálu, je třeba přijmout nové rozhodnutí Komise týkající se žádosti o registraci této navrhované občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Předmětem navrhované občanské iniciativy s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ je tato výzva: „Vyzýváme EU, aby zlepšila ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílila kulturní a jazykovou rozmanitost v Unii.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Cíle navrhované občanské iniciativy jsou následující: „Vyzýváme EU, aby přijala soubor právních aktů na zlepšení ochrany příslušníků národnostních a jazykových menšin a na posílení kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii. To zahrnuje i opatření týkající se regionálních a menšinových jazyků, vzdělávání a kultury, regionální politiky, zapojení občanů, rovnosti, audiovizuálního a jiného mediálního obsahu, jakož i státní podpory poskytované regionálními orgány“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V příloze navrhované občanské iniciativy je konkrétně uvedeno jedenáct právních aktů Unie, na které se navrhovaná občanská iniciativa zaměřuje; jedná se v podstatě o návrhy Komise, a sice:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           doporučení Rady „týkající se ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti Unie“ na základě čl. 167 odst. 5 druhé odrážky a čl. 165 odst. 4 druhé odrážky SFEU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           rozhodnutí nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě čl. 167 odst. 5 první odrážky a čl. 165 odst. 4 první odrážky SFEU, jehož cílem by bylo přizpůsobit „programy financování tak, aby byly přístupné malým regionálním a menšinovým jazykovým komunitám“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           rozhodnutí nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě čl. 167 odst. 5 první odrážky a čl. 165 odst. 4 první odrážky SFEU, jehož cílem by bylo vytvořit centrum jazykové rozmanitosti, které by posílilo povědomí o významu regionálních a menšinových jazyků a podpořilo rozmanitost na všech úrovních, financované převážně Evropskou unií;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě článků 177 a 178 SFEU, jehož cílem by bylo upravit společná ustanovení o regionálních fondech EU tak, aby do nich jako tematický cíl byla zahrnuta ochrana menšin a podpora kulturní a jazykové rozmanitosti;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě čl. 173 odst. 3 a čl. 182 odst. 1 SFEU, jehož cílem by bylo změnit nařízení o programu „Horizont 2020“ za účelem zlepšení výzkumu přidané hodnoty příspěvku národnostních menšin a kulturní a jazykové rozmanitosti k sociálnímu a hospodářskému rozvoji v regionech EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           směrnici, nařízení nebo rozhodnutí Rady na základě čl. 20 odst. 2 a článku 25 SFEU, jejichž účelem by bylo posílit postavení příslušníků národnostních menšin uvnitř EU, aby jejich legitimní zájmy byly zohledněny při volbách do Evropského parlamentu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           opatření účinná v boji proti diskriminaci a v podpoře rovného zacházení, a to i pokud jde o národnostní menšiny, zejména pak revizí stávajících směrnic Rady v oblasti rovného zacházení, na základě čl. 19 odst. 1 SFEU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           změny právních předpisů EU za účelem zajištění téměř rovného zacházení s osobami bez státní příslušnosti a s občany Unie na základě čl. 79 odst. 2 SFEU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě článku 118 SFEU směřující k zavedení jednotného autorského práva, které by umožňovalo považovat celou EU za vnitřní trh v oblasti autorských práv;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           j)
                        
                        
                           změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (2) za účelem zajištění volného pohybu služeb a příjmu audiovizuálního obsahu v regionech, v nichž žijí národnostní menšiny, a to na základě čl. 53 odst. 1 a článku 63 SFEU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           k)
                        
                        
                           nařízení nebo rozhodnutí Rady směřující k blokové výjimce pro projekty podporující národnostní menšiny a jejich kulturu, a to na základě článku 109, čl. 108 odst. 4 nebo čl. 107 odst. 3 písm. e) SFEU.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Právní akty Unie pro účely provádění Smluv mohou být přijaty
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           v oblastech zlepšování znalostí a šíření kultury a dějin evropských národů; zachování a ochrany kulturního dědictví evropského významu; nekomerční kulturní výměny a umělecké a literární tvorby, včetně tvorby v audiovizuální oblasti,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           v oblastech rozvoje evropského rozměru ve vzdělávání, a to mimo jiné i prostřednictvím výuky a šíření jazyků členských států,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           za účelem vymezení úkolů, přednostních cílů a organizování strukturálních fondů za předpokladu, že činnosti, které mají být financovány, povedou k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           ohledně zvláštních opatření na podporu činností, které členské státy provádějí za účelem rychlejšího přizpůsobování průmyslu strukturálním změnám, podpory prostředí příznivého pro iniciativy a pro rozvoj podnikání v rámci Unie, zejména v případě malých a středních podniků, podpory prostředí příznivého pro spolupráci mezi podniky, podpory dokonalejšího využívání průmyslového potenciálu v oblasti inovace, výzkumu a technologického rozvoje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve formě víceletého rámcového programu za účelem stanovení vědeckých a technologických cílů, kterých má být dosaženo činností Unie, a příslušných priorit, naznačení obecných směrů těchto činností a stanovení nejvyšší celkové částky a podrobností ohledně finanční účasti Unie na rámcovém programu a odpovídajícího podílu na jednotlivých vymezených činnostech,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           v oblasti práv státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě, včetně podmínek upravujících svobodu pohybu a pobytu v dalších členských státech EU,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           za účelem vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v celé Unii, a zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           za účelem koordinace právních a správních předpisů členských států týkajících se přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           za účelem určení kategorií podpor poskytovaných státy, na které se nevztahuje postup podle čl. 108 odst. 2 SFEU.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Z uvedených důvodů navrhovaná občanská iniciativa, jelikož jejím cílem je, aby Komise přijala návrhy právních aktů Unie pro účely provedení Smluv, jak je uvedeno ve 4. bodě odůvodnění písm. a) až e) a h) až k), nespadá zjevně mimo rámec pravomocí, které Komisi umožňují předložit návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Právní akt Unie pro účely provedení Smluv nemůže být přijat s cílem posílit postavení příslušníků národnostních menšin uvnitř Unie, aby jejich legitimní zájmy byly zohledněny při volbě poslanců do Evropského parlamentu. V čl. 20 odst. 2 SFEU jsou stanovena práva občanů Unie. Uvedená práva zahrnují právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Článek 25 SFEU stanoví, že na základě zprávy Komise může Rada jednomyslně zvláštním legislativním postupem a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu přijmout ustanovení k posílení nebo rozšíření práv uvedených v čl. 20 odst. 2 SFEU. Avšak práva posílená nebo rozšířená těmito ustanoveními musí směřovat vůči jiným členským státům než vůči státu, jehož je daný občan Unie státním příslušníkem, nebo vůči orgánům Unie. V rozporu s tím právní akt předpokládaný navrhovanou občanskou iniciativou pod názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ neobsahuje žádná srovnatelná omezení. Stanovil by tedy rovněž práva, která lze uplatnit vůči členskému státu, jehož je občan Unie státním příslušníkem. Z tohoto důvodu článek 25 a čl. 20 odst. 2 SFEU nemůže tvořit právní základ pro přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv „s cílem posílit postavení příslušníků národnostních menšin uvnitř Unie, aby jejich legitimní zájmy byly zohledněny při volbě poslanců do Evropského parlamentu“. Pokud by se právní akt předpokládaný navrhovanou občanskou iniciativou nazvanou „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ v podstatě týkal ustanovení nezbytných pro všeobecné a přímé volby poslanců Evropského parlamentu, byl by to Evropský parlament, který v souladu s článkem 223 SFEU vypracuje návrh těchto ustanovení, a to v souladu s jednotným postupem ve všech členských státech nebo v souladu se zásadami společnými všem členským státům. Z tohoto důvodu není Komise na základě Smluv oprávněna předložit takový návrh právního aktu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Právní akt Unie pro účely provedení Smluv nemůže být přijat ani v souvislosti s účinnými opatřeními proti diskriminaci a v souvislosti s podporou rovného zacházení, a to i pokud jde o národnostní menšiny, zejména pak revizí stávajících směrnic Rady v oblasti rovného zacházení. Pokud jde o orgány Unie, musí bez ohledu na svoji oblast působnosti respektovat „kulturní a jazykovou rozmanitost“ v souladu s čl. 3 odst. 3 SEU a zdržet se diskriminace na základě „příslušnosti k národnostní menšině“ v souladu s čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, přičemž žádné z těchto ustanovení netvoří právní základ pro jakékoli opatření orgánů. Článek 19 SFEU stanoví, že aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Smluv a v rámci pravomocí svěřených Unii Smlouvami, může Rada zvláštním legislativním postupem a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Avšak tento vyčerpávající seznam důvodů diskriminace nezahrnuje příslušnost k národnostní menšině. Z tohoto důvodu článek 19 SFEU nemůže tvořit právní základ pro přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souvislosti s návrhy „účinných opatření proti diskriminaci a podporou rovného zacházení, a to i pokud jde o národnostní menšiny“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Z uvedených důvodů navrhovaná občanská iniciativa v rozsahu, v němž je jejím cílem přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv, jak je uvedeno ve 4. bodě odůvodnění písm. f) a g), spadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie a demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ by proto měla být zaregistrována. Vyjádření podpory této navrhované občanské iniciativě lze shromažďovat za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí za účelem provedení Smluv, jak je uvedeno v 4. bodě odůvodnění písm. a) až e) a h) až k),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ je zaregistrována.
   2.   Vyjádření podpory této navrhované občanské iniciativě lze shromažďovat na základě předpokladu, že jejím cílem jsou návrhy předložené Komisí v souvislosti s(e)
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               doporučením Rady „týkajícím se ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti Unie“,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               rozhodnutím nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady, jejichž cílem je upravit „programy financování tak, aby usnadňovaly přístup k malým regionálním a menšinovým jazykům“,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               rozhodnutím nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady, jehož cílem je vytvořit centrum jazykové rozmanitosti, které by posílilo povědomí o významu regionálních a menšinových jazyků a podpořilo rozmanitost na všech úrovních, financované převážně Unií,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               nařízením upravujícím všeobecná pravidla upravující úkoly, prioritní cíle a uspořádání strukturálních fondů tak, aby zohledňovaly ochranu menšin a podporu kulturní a jazykové rozmanitosti za předpokladu, že financovaná opatření povedou k posílení ekonomické, sociální a územní soudržnosti Unie,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               nařízením Evropského parlamentu a Rady, jehož cílem by bylo změnit nařízení o programu „Horizont 2020“ za účelem zlepšení výzkumu přidané hodnoty příspěvku národnostních menšin a kulturní a jazykové rozmanitosti k sociálnímu a hospodářskému rozvoji v unijních regionech,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               změnou právních předpisů EU za účelem zajištění téměř rovného zacházení s osobami bez státní příslušnosti a s občany Unie,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               nařízením Evropského parlamentu a Rady za účelem zavedení jednotného autorského práva, které by umožňovalo považovat celou Unii za vnitřní trh v oblasti autorských práv,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               změnou směrnice 2010/13/EU za účelem zajištění volného pohybu služeb a příjmu audiovizuálního obsahu v regionech, v nichž žijí národnostní menšiny,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               nařízením nebo rozhodnutím Rady směřujícím k blokové výjimce pro projekty podporující národnostní menšiny a jejich kulturu z postupů uvedených v čl. 108 odst. 2 SFEU.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. dubna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ zastoupeným Hansem Heinrichem HANSENEM a Hunorem KELEMENEM coby kontaktními osobami.
   
      V Bruselu dne 29. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Frans TIMMERMANS
         
            první místopředseda
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.