Rozhodnutí Rady (EU) 2017/657 ze dne 3. dubna 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0657 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/657
   ze dne 3. dubna 2017
   o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2017/47 (2) podepsala Komise dne 5. prosince 2016, s výhradou jejího pozdějšího uzavření, Dohodu mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 (3) se stanoví, že země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis se mají účastnit tohoto nástroje v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení a že mají být uzavřena ujednání týkající se jejich finančních příspěvků a doplňkových pravidel nezbytných pro takovou účast, včetně ustanovení na zajištění ochrany finančních zájmů Unie a pravomoci auditu Účetního dvora.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (4); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se Irsko neúčastní v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (5); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 se schvaluje jménem Unie (6).
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Evropské unie oznámení uvedené v čl. 19 odst. 2 dohody, vyjadřující souhlas Evropské unie být dohodou vázána (7).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 2. března 2017.
   
      (2)  Úř. věst. L 7, 12.1.2017, s. 2.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).
   
      (6)  Dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 7 ze dne 12. ledna 2017 spolu s rozhodnutím o podpisu.
   
      (7)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.