Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/666 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0666 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/42
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/666
   ze dne 6. dubna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849 (1) o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (dále jen „KLDR“), kterým byly mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) a 2270 (2016).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 30. listopadu 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2321 (2016), v níž vyjádřila své nejhlubší znepokojení nad jadernou zkouškou, kterou KLDR provedla dne 9. září 2016 v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, a dále odsoudila pokračující činnosti KLDR v oblasti jaderných a balistických raket, prohlásila je za vážné porušení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a konstatovala, že takové činnosti nadále představují jednoznačnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu i mimo něj.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 12. prosince 2016 přijala Rada závěry, v nichž důrazně odsoudila jaderné zkoušky a řadu odpalů balistických raket, které KLDR provedla v roce 2016, a prohlásila, že představují závažnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a oslabují celosvětový režim nešíření a odzbrojení, který Unie po desetiletí neochvějně podporuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S ohledem na činy KLDR, které jsou považovány za vážnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu i mimo něj, se Rada rozhodla uvalit další omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rada rozhodla o rozšíření zákazu investic v KLDR a s KLDR na nová odvětví, a to na průmysl související s konvenčními zbraněmi, hutnický a kovodělný průmysl a letecký a kosmický průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rada se dohodla na zákazu poskytování některých služeb osobám nebo subjektům v KLDR. Tento zákaz se vztahuje na počítačové a související služby, služby související s těžbou, služby související s výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském průmyslu a s jinými zakázanými oblastmi pro investice ze strany Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rada KLDR opětovně vyzývá, aby obnovila věrohodný a smysluplný dialog s mezinárodním společenstvím, zejména v rámci šestistranných rozhovorů, aby zanechala provokací a aby se vzdala všech jaderných zbraní a stávajících jaderných programů v plném rozsahu a ověřitelným a nezvratným způsobem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               K provedení některých opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 11 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           nabývat nebo zvyšovat účast v jakýchkoli subjektech KLDR, nebo v subjektech KLDR či subjektech vlastněných KLDR, nacházejících se mimo území KLDR, které se zabývají činnostmi souvisejícími s programy nebo činnostmi KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení, průmyslem souvisejícím s konvenčními zbraněmi, nebo činnostmi v oblasti těžebního, rafinérského, chemického, hutnického a kovodělného nebo leteckého a kosmického průmyslu, včetně úplného nabytí takových subjektů a nabývání akcií nebo jiných účastnických cenných papírů;“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 11 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „d)
                        
                        
                           poskytovat investiční služby, které se přímo či nepřímo týkají činností uvedených v písmenech a) až c).“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Vkládá se nová kapitola, která zní:
               „KAPITOLA VA
               
                  OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
               
               Článek 22a
               1.   Zakazuje se poskytování služeb souvisejících s těžbou a poskytování služeb souvisejících s výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském průmyslu Korejské lidově demokratické republice státními příslušníky členských států nebo z území členských států bez ohledu na to, zda tyto služby mají původ na území členských států.
               2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování služeb souvisejících s těžbou a poskytování služeb souvisejících s výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském průmyslu, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
               3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné služby, na které se mají vztahovat odstavce 1 a 2.
               Článek 22b
               Zákazem uvedeným v článku 22a není do dne 9. července 2017 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 8. dubna 2017 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné.
               Článek 22c
               1.   Poskytování počítačových a souvisejících služeb Korejské lidově demokratické republice státními příslušníky členských států nebo z území členských států je zakázáno bez ohledu na to, zda tyto služby mají původ na území členských států.
               2.   Odstavec 1 se nepoužije na počítačové a související služby poskytované výlučně pro účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.
               3.   Odstavec 1 se nepoužije na počítačové a související služby poskytované výlučně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci, veřejnými orgány nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejného financování ze strany Unie nebo členských států.
               4.   V případech, na něž se nevztahuje odstavec 3, a odchylně od odstavce 1 mohou členské státy udělit povolení k poskytování počítačových a souvisejících služeb poskytovaných výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
               5.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné služby, na které se má vztahovat odstavec 1.
               Článek 22d
               Zákazem uvedeným v článku 22c není do dne 9. července 2017 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 8. dubna 2017 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 6. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.