Rozhodnutí Rady (EU) 2017/668 ze dne 27. června 2016 o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0668 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 97/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/668
   ze dne 27. června 2016
   o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91, čl. 100 odst. 2, a článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2015/1277 (2) byl podepsán Dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „dodatkový protokol“), s výhradou uzavření uvedeného protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dodatkový protokol by měl být schválen,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii se schvaluje jménem Unie a jejích členských států (3).
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné učinit oznámení stanovené v čl. 12 odst. 2 dodatkového protokolu.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 27. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. VAN DAM
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 7. června 2016.
   
      (2)  Úř. věst. L 204, 31.7.2015, s. 1.
   
      (3)  Znění dodatkového protokolu bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jeho podpisu.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.