Rozhodnutí Rady (EU) 2017/674 ze dne 3. dubna 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0674 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 97/29
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/674
   ze dne 3. dubna 2017
   o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Unie schválila Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „Rotterdamská úmluva“) rozhodnutím Rady 2006/730/ES (1). Rotterdamská úmluva vstoupila v platnost dne 24. února 2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (2) byla Rotterdamská úmluva provedena v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S cílem zajistit dovážejícím zemím ochranu poskytovanou Rotterdamskou úmluvou je nutné podpořit doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, který je pomocným orgánem Rotterdamské úmluvy, pokud jde o zařazení karbofuranu, karbosulfanu, chrysotilového azbestu, chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, všech tributylcíničitých sloučenin, trichlorfonu, fenthionu (přípravků v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším) a kapalných přípravků (emulgovatelného koncentrátu a rozpustného koncentrátu) s obsahem parakvat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů parakvatu 200 g/l nebo vyšší, do přílohy III Rotterdamské úmluvy. Tyto látky jsou v Unii již zakázány nebo přísně omezeny, a vztahují se na ně tudíž vývozní požadavky, které přesahují rámec toho, co je požadováno Rotterdamskou úmluvou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Očekává se, že na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy se rozhodne o navrhovaných změnách přílohy III Rotterdamské úmluvy. Unie by tyto změny měla podpořit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, je, že Unie podpoří přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (3), pokud jde o zařazení karbofuranu, karbosulfanu, chrysotilového azbestu, chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, všech sloučenin tributylcínu, trichlorfonu, fenthionu (přípravků v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším) a kapalných přípravků (emulgovatelného koncentrátu a rozpustného koncentrátu) s obsahem parakvat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů parakvatu 200 g/l nebo vyšší.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).
   
      (3)  Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.