Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/675 ze dne 7. dubna 2017 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 2432) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0675 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 97/31
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/675
      ze dne 7. dubna 2017
      o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska do Unie
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 2432)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 6 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 5 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Směrnice 91/496/EHS stanoví zásady veterinárních kontrol zvířat dovážených do Unie ze třetích zemí. Stanoví opatření, která mohou být přijata Komisí, pokud se nákaza, která může představovat vážné ohrožení zdraví zvířat nebo lidské zdraví, vyskytne nebo rozšíří na území třetí země.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Směrnice 97/78/ES stanoví zásady veterinárních kontrol produktů dovážených do Unie ze třetích zemí. Stanoví opatření, která mohou být přijata Komisí, pokud se nákaza, která může představovat vážné ohrožení zdraví zvířat nebo lidské zdraví, vyskytne nebo rozšíří na území třetí země.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších nákaz skotu, ovcí, koz a prasat. Virus způsobující nákazu se může rychle šířit, zejména prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat a kontaminovaných předmětů, včetně dopravních prostředků, jako jsou vozidla pro přepravu hospodářských zvířat. Virus může také přetrvávat v kontaminovaném prostředí mimo hostitelské zvíře po několik týdnů v závislosti na teplotě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dne 31. března 2017 oznámilo Alžírsko Světové organizaci pro zdraví zvířat (dále jen „OIE“) potvrzení ohniska slintavky a kulhavky sérotypu A v západní části svého území. Toto bezprostřední oznámení se nezmiňuje o jiných opatřeních k tlumení nákazy než o očkování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Přítomnost slintavky a kulhavky v Alžírsku může představovat závažné nebezpečí pro hospodářská zvířata v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Situace ohledně slintavky a kulhavky v Alžírsku zůstává nejistá a z členských států EU se do této země vyváží značné množství zásilek živého skotu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Situace ohledně slintavky a kulhavky v Alžírsku tudíž vyžaduje přijetí ochranných opatření na úrovni Unie, která zohlední přežití viru slintavky a kulhavky v životním prostředí a potenciální cesty přenosu tohoto viru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Vozidla a plavidla používaná pro přepravu živých zvířat do Alžírska mohou být v této zemi kontaminována virem slintavky a kulhavky, a proto při svém návratu představují nebezpečí zavlečení nákazy do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Nejvhodnějším způsobem, jak snížit nebezpečí rychlého přenosu viru na dlouhé vzdálenosti, je náležité očištění a dezinfekce vozidel a plavidel pro přepravu hospodářských zvířat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Je proto vhodné zajistit, aby všechna vozidla a plavidla pro přepravu hospodářských zvířat, která přepravovala živá zvířata do míst určení v Alžírsku, byla náležitě očištěna a vydezinfikována a aby toto očištění a dezinfekce byly řádně doloženy v prohlášení, které předkládá provozovatel nebo řidič příslušnému orgánu v místě vstupu do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Navíc vzhledem k tomu, že možnými zeměmi tranzitu vozidel pro přepravu hospodářských zvířat vracejících se z Alžírska do Unie jsou Maroko a Tunisko, měla by se uvedená opatření vztahovat i na vozidla a plavidla z Alžírska projíždějící těmito zeměmi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Provozovatel nebo řidič by měl zajistit uchování osvědčení o provedení očištění a dezinfekce pro každé vozidlo a plavidlo pro přepravu hospodářských zvířat, které přepravovalo živá zvířata do míst určení v Alžírsku, po dobu nejméně tří let.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Členské státy by rovněž měly mít možnost vozidla, která přepravují krmiva z infikovaných zemí nebo která přepravovala krmiva do těchto zemí a u nichž nelze vyloučit značné nebezpečí zavlečení slintavky a kulhavky na území Unie, na místě podrobit dezinfekci kol nebo kterékoli jiné části vozidla, kde je to považováno za nezbytné pro zmírnění uvedeného nebezpečí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím by měla být použitelná po dobu, která umožňuje plně zhodnotit vývoj slintavky a kulhavky v postižených oblastech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Pro účely tohoto rozhodnutí se „vozidlem pro přepravu hospodářských zvířat“ nebo „plavidlem pro přepravu hospodářských zvířat“ rozumí každé vozidlo nebo plavidlo, které je nebo bylo používáno pro přepravu živých suchozemských zvířat.
      Článek 2
      1.   Členské státy zajistí, aby provozovatel nebo řidič vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat při příjezdu z Alžírska buď přímo, nebo po tranzitu přes Maroko nebo Tunisko poskytl příslušnému orgánu členského státu v místě vstupu do Unie údaje prokazující, že prostor pro přepravu nebo nakládku, v patřičných případech vnějšek vozidla, nakládací rampa, vybavení, které přišlo do styku se zvířaty, kola, kabina řidiče a ochranný oděv/obuv použité při vykládce byly po poslední vykládce zvířat očištěny a vydezinfikovány.
      2.   Údaje zmíněné v odstavci 1 musí být uvedeny v prohlášení vyplněném podle vzoru uvedeného v příloze I nebo v jakémkoli jiném odpovídajícím formátu, který zahrnuje přinejmenším údaje stanovené v uvedeném vzoru.
      3.   Originál prohlášení podle odstavce 2 příslušný orgán uchová po dobu tří let.
      Článek 3
      1.   Příslušný orgán členského státu v místě vstupu do Unie provede vizuální kontrolu vozidel pro přepravu hospodářských zvířat přijíždějících z Alžírska buď přímo, nebo po tranzitu přes Maroko nebo Tunisko za účelem zjištění, zda byla uspokojivým způsobem očištěna a vydezinfikována.
      2.   Příslušný orgán členského státu odpovědný za vydávání veterinárního osvědčení pro dovoz živých zvířat, která mají být naložena, do Alžírska provede vizuální kontrolu plavidel pro přepravu hospodářských zvířat za účelem zjištění, zda byla před nakládkou zvířat uspokojivým způsobem očištěna a vydezinfikována.
      3.   V případě, že kontroly podle odstavců 1 a 2 ukáží, že očištění a dezinfekce proběhly uspokojivým způsobem, nebo v případě, že příslušné orgány kromě opatření uvedených v odstavci 1 nařídily, zajistily a provedly další dezinfekci vozidel nebo plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, která byla předtím očištěna, stvrdí příslušný orgán tuto skutečnost vydáním osvědčení podle vzoru uvedeného v příloze II.
      4.   V případě, že kontroly podle odstavců 1 a 2 ukáží, že očištění a dezinfekce vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat nebyly provedeny uspokojivým způsobem, přijme příslušný orgán jedno z těchto opatření:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  nařídí provedení náležitého očištění a dezinfekce vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat na místě, které příslušný orgán určí, co nejblíže místu vstupu na území dotčeného členského státu, a vydá osvědčení uvedené v odstavci 3;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud v blízkosti místa vstupu není žádné vhodné zařízení pro očištění a dezinfekci nebo hrozí-li nebezpečí, že zbytkové živočišné produkty mohou z neočištěného vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat uniknout:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              odepře vstup dotčeného vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat do Unie nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              na místě provede předběžnou dezinfekci vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat, které nebylo uspokojivým způsobem očištěno a vydezinfikováno, do doby provedení opatření podle písmene a).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      5.   Originál osvědčení podle odstavce 3 uchová provozovatel nebo řidič příslušného vozidla pro přepravu hospodářských zvířat po dobu tří let. Kopii tohoto osvědčení uchová příslušný orgán po dobu tří let.
      Článek 4
      Příslušný orgán členského státu, kde se nachází místo vstupu do Unie, může každé vozidlo, které přepravovalo krmiva z Alžírska nebo do Alžírska a u něhož nelze vyloučit značné nebezpečí zavlečení slintavky a kulhavky do Unie, na místě podrobit dezinfekci kol nebo kterékoli jiné části vozidla, kde je to považováno za nezbytné pro zmírnění uvedeného nebezpečí.
      Článek 5
      Toto rozhodnutí se použije do dne 30. dubna 2018.
      Článek 6
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 7. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
      
         (2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Vzor prohlášení předkládaného provozovatelem/řidičem vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat přijíždějícího z Alžírska a z Alžírska po průjezdu Marokem nebo Tuniskem
         
         Já, provozovatel/řidič vozidla/plavidla pro přepravu hospodářských zvířat … (1)
         
         prohlašuji, že:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     poslední vykládka zvířat a krmiva byla provedena v:
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Země, region, místo
                              
                              
                                 Datum (dd.mm.rrrr)
                              
                              
                                 Čas (hh:mm)
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     vozidlo/plavidlo pro přepravu hospodářských zvířat bylo po provedení vykládky očištěno a vydezinfikováno. Očištěn a vydezinfikován byl prostor pro přepravu nebo nakládku, [vnějšek vozidla,] (2) nakládací rampa, vybavení, které přišlo do styku se zvířaty, kola, kabina řidiče a ochranný oděv/obuv použité při vykládce,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     očištění a dezinfekce byly provedeny v:
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Země, region, místo
                              
                              
                                 Datum (dd.mm.rrrr)
                              
                              
                                 Čas (hh:mm)
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     dezinfekční prostředek byl použit v koncentraci doporučené výrobcem (3):
                     …
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     příští nakládka zvířat se uskuteční v:
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Země, region, místo
                              
                              
                                 Datum (dd.mm.rrrr)
                              
                              
                                 Čas (hh:mm)
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Datum
                              
                              
                                 Místo
                              
                              
                                 Podpis provozovatele/řidiče
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 Jméno provozovatele/řidiče vozidla pro přepravu hospodářských zvířat s uvedením adresy sídla jeho firmy (tiskacími písmeny)
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Uveďte číslo státní poznávací značky / identifikace vozidla/plavidla pro přepravu hospodářských zvířat.
         
            (2)  Nehodící se škrtněte.
         
            (3)  Uveďte látku a její koncentraci.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Vzor osvědčení o provedení očištění a dezinfekce vozidel/plavidel pro přepravu hospodářských zvířat přijíždějících z Alžírska a z Alžírska po průjezdu Marokem nebo Tuniskem
         
         Já, níže podepsaný úředník, potvrzuji, že jsem zkontroloval:
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     dnešního dne vozidlo (vozidla) / plavidlo (plavidla) pro přepravu hospodářských zvířat státní poznávací značky (značek) / identifikace … (1) a vizuální kontrolou jsem shledal prostor pro přepravu nebo nakládku, [vnějšek vozidla] (2), nakládací rampu, vybavení, které přišlo do kontaktu se zvířaty, kola, kabinu řidiče a ochranný oděv/boty použité při vykládce uspokojivě očištěnými;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     informace podané ve formě prohlášení podle přílohy I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/675 (3) nebo v jiné odpovídající formě, jež obsahuje položky stanovené v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/675.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Datum
                  
                  
                     Čas
                  
                  
                     Místo
                  
                  
                     Příslušný orgán
                  
                  
                     Podpis úředníka (*1)
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Razítko:
                     
                  
                  
                     Jméno tiskacími písmeny:
                     …
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Uveďte číslo státní poznávací značky / identifikace vozidla/plavidla pro přepravu hospodářských zvířat.
         
            (2)  Nehodící se škrtněte.
         
            (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/675 ze dne 7. dubna 2017 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska do Unie (Úř. věst. L 97, 8.4.2017, s. 31).
         
            (*1)  Barva razítka a podpisu musí být jiná než barva tisku.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.