Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/682 ze dne 29. března 2017 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/332 (BiH/25/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0682 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 98/20
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/682
   ze dne 29. března 2017
   o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/332 (BiH/25/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na společnou akci Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené společné akce,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 1 společné akce 2004/570/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (dále jen „velitel sil EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 23. února 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/332 (2), kterým jmenoval velitelem sil EU generálmajora Friedricha SCHRÖTTERA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Velitel operace EU doporučil, aby byl novým velitelem sil EU jmenován brigádní generál Anton WALDNER, který má generálmajora Friedricha SCHRÖTTERA nahradit ode dne 28. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vojenský výbor EU podporuje uvedené doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/332 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Evropská rada na svém zasedání v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 přijala prohlášení, které uvádí, že opatření „Berlín plus“ a jejich provádění se bude vztahovat pouze na ty členské státy Unie, které jsou zároveň buď členy NATO, nebo stranami „Partnerství pro mír“, a které tudíž uzavřely dvoustranné bezpečnostní dohody s NATO,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Brigádní generál Anton WALDNER je jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině ode dne 28. března 2017.
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/332 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 28. března 2017.
   
      V Bruselu dne 29. března 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/332 ze dne 23. února 2016 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí BiH/22/2014 (BiH/23/2016) (Úř. věst. L 62, 9.3.2016, s. 14).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.