Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/689 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0689 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 99/21
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/689
   ze dne 11. dubna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP by měla být platnost v něm stanovených omezujících opatření prodloužena do 13. dubna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada rovněž dospěla k závěru, že údaje týkající se některých osob uvedených v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP by měly být aktualizovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2011/235/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 6 rozhodnutí 2011/235/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:
   
      „2.   Toto rozhodnutí se použije do 13. dubna 2018. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.“
   
   Článek 2
   Příloha rozhodnutí 2011/235/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 11. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP se položky týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito položkami:
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
               
               
                  
                     „20.
                  
                  
                     MOGHISSEH Mohammad (také znám jako NASSERIAN)
                  
                  
                      
                  
                  
                     Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 28. Rovněž je považován za odpovědného za odsuzování příslušníků společenství Bahá'í. Zabýval se povolebními případy. V nespravedlivých procesech vynesl tresty dlouhodobého odnětí svobody společenským a politickým aktivistům a novinářům a několik trestů smrti pro protestující a společenské a politické aktivisty.
                  
                  
                     12.4.2011
                  
               
               
                  
                     22.
                  
                  
                     MORTAZAVI Said
                  
                  
                     Místo narození: Mejbod, Jazd (Írán)
                     Datum narození: 1967
                  
                  
                     Bývalý teheránský generální prokurátor, do srpna roku 2009. Jako teheránský generální prokurátor vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V lednu roku 2010 byl na základě parlamentního vyšetřování označen jako přímo odpovědný za zadržení tří vězňů, kteří následně ve vazbě zemřeli. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala jeho úlohu při smrti tří mužů zadržených po uvedených volbách na jeho příkaz. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených. 19. srpna 2015 jej íránský soud zprostil obvinění v bodech souvisejících s mučením a smrtí tří mladých mužů v roce 2009 ve vazebním zařízení v Kahrízaku.
                  
                  
                     12.4.2011
                  
               
               
                  
                     23.
                  
                  
                     PIR-ABASSI Abbas
                  
                  
                      
                  
                  
                     Soudní úředník při trestním senátu. Bývalý soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Měl na starosti povolební případy, vydal několik trestů dlouhodobého odnětí svobody v rámci nespravedlivých procesů s aktivisty v oblasti lidských práv a rovněž několik trestů smrti pro protestující.
                  
                  
                     12.4.2011
                  
               
               
                  
                     25.
                  
                  
                     SALAVATI Abdolghassem
                  
                  
                      
                  
                  
                     Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 15. Vyšetřující soudce teheránského soudu. Jako soudce předsedal v létě roku 2009 povolebním demonstrativním procesům, odsoudil k smrti dva monarchisty, s nimiž byly procesy vedeny. Více než sto politických vězňů, aktivistů v oblasti lidských práv a demonstrantů odsoudil k trestům dlouhodobého odnětí svobody.
                  
                  
                     12.4.2011
                  
               
               
                  
                     33.
                  
                  
                     ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud
                  
                  
                      
                  
                  
                     Tajemník Rady pro lidská práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický ředitel na ministerstvu vnitra. Jakožto předseda Výboru článku 10 zákona o činnosti politických stran a uskupení byl odpovědný za povolování demonstrací a dalších veřejných událostí a za registraci politických stran.
                     V roce 2010 pozastavil činnost dvou reformních politických stran spojených s Mírem Husajnem Músavím – Fronty účasti na islámském Íránu a Organizace bojovníků islámské revoluce.
                     Od roku 2009 důsledně a soustavně odmítá povolovat jakákoli nevládní shromáždění, a znemožňuje tak uplatňování ústavního práva na protest, což v rozporu s právem na svobodu shromažďování vede k mnoha případům zatčení pokojných demonstrantů.
                     V roce 2009 rovněž odmítl opozici povolit obřad na uctění památky osob, jež byly zabity během protestů v souvislosti s prezidentskými volbami.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     35.
                  
                  
                     AKHARIAN Hassan
                  
                  
                      
                  
                  
                     Bývalý dozorce na oddělení č. 1 věznice Radžaj-Šahr ve městě Karadž. Několik bývalých vězňů vypovědělo, že používal mučení a vydával rozkazy s cílem zabránit tomu, aby byla vězňům poskytnuta lékařská pomoc. Podle záznamu výpovědi jednoho z uvedených vězňů ve věznici Radžaj-Šahr jej všichni dozorci tvrdě bili, a to s plným vědomím Hassana Akhariana. Existuje rovněž nejméně jeden ohlášený případ úmrtí vězně, Mohsena Beikvanda, k němuž došlo v době Akharianova působení.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     36.
                  
                  
                     AVAEE Seyyed Ali-Reza (také znám jako: AVAEE Seyyed Alireza)
                  
                  
                      
                  
                  
                     Ředitel zvláštního vyšetřovacího úřadu. Do července roku 2016 náměstek ministra vnitra a vedoucí veřejného registru. Od dubna roku 2014 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý předseda teheránského soudu. Jakožto předseda teheránského soudu je odpovědný za porušování lidských práv, svévolné zatýkání, porušování práv vězňů a nárůst počtu poprav.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     38.
                  
                  
                     FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (také znám jako: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)
                  
                  
                     Místo narození: Mašhad
                     Datum narození: 3.2.1951
                  
                  
                     Jako bývalý náčelník štábu íránských ozbrojených sil byl nejvyšším vojenským velitelem odpovědným za vedení všech vojenských útvarů a politik, včetně příslušníků Islámských revolučních gard a policie. Síly spadající pod jeho formální velení provedly brutální represe pokojných demonstrantů a hromadná zatýkání.
                     Rovněž člen Nejvyšší národní rady bezpečnosti a Rady pro určování zájmů režimu.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     39.
                  
                  
                     GANJI Mostafa Barzegar
                  
                  
                      
                  
                  
                     Bývalý generální prokurátor v Kummu. V současné době se pravděpodobně připravuje jeho jmenování do jiné funkce. Je odpovědný za svévolné zatčení desítek pachatelů ve městě Kumm a za špatné zacházení s těmito osobami. Podílí se na hrubém porušování práva na spravedlivý proces a přispívá k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti, které od začátku tohoto roku vedlo k prudkému nárůstu počtu poprav.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     40.
                  
                  
                     HABIBI Mohammad Reza
                  
                  
                      
                  
                  
                     Vedoucí úřadu ministerstva spravedlnosti v Jazdu. Bývalý zástupce prokurátora v Isfahánu. V současné době se pravděpodobně připravuje jeho jmenování do jiné funkce. Zapojen do řízení, v jejichž rámci bylo porušeno právo obžalovaných na spravedlivý proces – například v případě Abdolláha Fathího, jenž byl popraven v květnu roku 2011 poté, co Mohammad Rezá Habíbí během soudního procesu v březnu roku 2010 ignoroval jeho právo na slyšení a jeho problémy v oblasti duševního zdraví. Je tudíž spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces a přispívá k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti, které od začátku roku 2011 vedlo k prudkému nárůstu počtu poprav.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     41.
                  
                  
                     HEJAZI Mohammad
                  
                  
                     Místo narození: Isfahán
                     Datum narození: 1956
                  
                  
                     Generál Islámských revolučních gard (Pasdarán), hrál klíčovou úlohu při zastrašování „nepřátel“ Íránu a vyhrožování jim, jakož i při bombardování kurdských vesnic v Iráku. Bývalý velitel sborů Islámských revolučních gard na základně Sarollah v Teheránu, bývalý velitel jednotek Basídž, hrál klíčovou úlohu při povolebních tvrdých zákrocích proti protestujícím.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     46.
                  
                  
                     KAMALIAN Behrouz
                     (také znám jako: Hackers Brain)
                  
                  
                     Místo narození: Teherán
                     Datum narození: 1983
                  
                  
                     Vedoucí počítačové skupiny „Ashiyaneh“ spojené s Islámskými revolučními gardami. Skupina „Ashiyaneh“ pro oblast digitální bezpečnosti, založená Behrouzem Kamalianem, je odpovědná za intenzivní počítačové zásahy jak proti domácím oponentům a reformistům, tak i proti zahraničním institucím. Dne 21. června 2009 bylo na internetové stránky velitelství revolučních gard pro počítačovou obranu 32 umístěno statických záběrů tváří 26 osob, které byly údajně pořízeny během povolebních demonstrací. K těmto záběrům byla připojena výzva určená íránským občanům, aby „identifikovali výtržníky“.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     49.
                  
                  
                     MALEKI Mojtaba
                  
                  
                      
                  
                  
                     Zástupce vedoucího ministerstva spravedlnosti v provincii Chorásán-Razaví. Bývalý prokurátor v Kermánšáhu. Hrál úlohu při dramatickém nárůstu počtu rozsudků trestu smrti v Íránu, včetně řízení se sedmi vězni odsouzenými za obchodování s drogami, kteří byli oběšeni ve stejný den, 3. ledna 2010, v ústřední věznici města Kermánšáhu.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     51.
                  
                  
                     SALARKIA Mahmoud
                  
                  
                     Bývalý ředitel teheránského fotbalového klubu „Persepolis“.
                  
                  
                     Vedoucí komise pro ropu a dopravu města Teheránu. Zástupce generálního prokurátora Teheránu pro záležitosti vězeňství během zásahů v roce 2009.
                     Jakožto zástupce generálního prokurátora Teheránu pro záležitosti vězeňství byl přímo odpovědný za řadu zatykačů na nevinné pokojné demonstranty a aktivisty. Řada zpráv od obránců lidských práv dokládá, že prakticky všichni ze zadržených jsou na základě jeho pokynů po různě dlouhou dobu drženi v izolaci, aniž by měli přístup ke svému právníkovi či rodinám a aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, a to často za podmínek, které se rovnají nedobrovolnému zmizení. Jejich rodiny často nejsou o jejich zatčení informovány.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     53.
                  
                  
                     TALA Hossein (také znám jako: TALA Hosseyn)
                  
                  
                      
                  
                  
                     Bývalý íránský poslanec. Do září roku 2010 působil jako generální guvernér („farmandar“) provincie Teherán, odpovědný za zásah policejních sil, a tedy za potlačení demonstrací. V prosinci roku 2010 mu byla udělena cena za jeho úlohu v povolebních represích.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     56.
                  
                  
                     BAHRAMI Mohammad- Kazem
                  
                  
                      
                  
                  
                     Vedoucí správního soudu. Jako vrchní představitel vojenského soudnictví se podílel na represích vůči pokojným demonstrantům.
                  
                  
                     10.10.2011
                  
               
               
                  
                     73.
                  
                  
                     FAHRADI Ali
                  
                  
                      
                  
                  
                     Zástupce vedoucího inspektorátu pro právní záležitosti a veřejnou kontrolu při ministerstvu spravedlnosti v Teheránu. Prokurátor ve městě Karadž. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně trestních stíhání končících rozsudkem trestu smrti. Během jeho působení ve funkci prokurátora došlo v Karadži k vysokému počtu poprav.
                  
                  
                     23.3.2012
                  
               
               
                  
                     74.
                  
                  
                     REZVANMA-NESH Ali
                  
                  
                      
                  
                  
                     Zástupce prokurátora ve městě Karadž, oblast Alborz. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně účasti na popravě mladistvého.
                  
                  
                     23.3.2012
                  
               
               
                  
                     76.
                  
                  
                     SADEGHI Mohamed
                  
                  
                      
                  
                  
                     Plukovník a zástupce velitele technické a kybernetické zpravodajské služby Islámských revolučních gard; odpovědný za analytické středisko a boj proti organizované trestné činnosti v rámci Islámských revolučních gard (Pasdarán). Odpovědný za zatýkání a mučení bloggerů/novinářů.
                  
                  
                     23.3.2012
                  
               
               
                  
                     79.
                  
                  
                     RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf
                  
                  
                      
                  
                  
                     Bývalý ředitel věznice Evín, jmenován v polovině roku 2012. Od jeho jmenování se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se špatné zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.
                  
                  
                     12.3.2013
                  
               
               
                  
                     82.
                  
                  
                     SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (také znám jako: Haj-agha Sarafraz)
                  
                  
                     Místo narození: Teherán
                     Datum narození: přibližně 1963
                     Bydliště: Teherán
                  
                  
                     Člen nejvyšší rady pro kyberprostor. Bývalý prezident státního vysílání Íránské islámské republiky. Bývalý ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. V úzkém kontaktu s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000  GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.
                  
                  
                     12.3.2013
                  
               
               
                  
                     86.
                  
                  
                     MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza
                  
                  
                      
                  
                  
                     Bývalý ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, představitelů Baha'í společenství a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Seyyed Reza Musavi-Tabar podepsal soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla baháistka Raha Sabetová po tři roky držena v izolaci.
                  
                  
                     12.3.2013“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.