Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2476) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0696 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 101/80
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/696
      ze dne 11. dubna 2017,
      kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 2476)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla následně změněna prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2017/417 (5) a (EU) 2017/554 (6), aby se zohlednily změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených příslušnými orgány členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na vývoj epizootologické situace, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Poté, co bylo prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 změněno prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/554, se epizootologická situace, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, zlepšila. Ochranná opatření stanovená prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/247 by proto měla být upravena tak, aby se zaručilo, že budou odpovídat úrovni rizik spojených se stávající epizootologickou situací a že nebudou pro hospodářské subjekty představovat zátěž, jež není přiměřená rizikům vyplývajícím ze šíření uvedené nákazy. Je třeba si uvědomit, že stávající epizootie způsobuje závažné narušení obchodní činnosti hospodářských subjektů, zejména v případě velmi specializované integrované produkce zahrnující více než jeden členský stát. Veškeré změny ochranných opatření stanovených prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/247 by rovněž měly zohlednit různé úrovně rizik spojených s přesuny různých drůbežích komodit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Jednodenní kuřata představují z hlediska šíření vysoce patogenní influenzy ptáků velmi nízké riziko, zejména proto, že doba mezi sběrem násadových vajec a obdobím líhnutí jednodenních kuřat umožňuje včasnou detekci nákazy viry vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářství původu drůbeže a pokud líheň, ze které jsou kuřata odesílána, může prostřednictvím svých opatření biologické bezpečnosti a sledovatelnosti zaručit, že zůstane zachována vhodná úroveň tlumení této nákazy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Kromě toho by měly být veškeré změny stávajících ochranných opatření stanovených prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/247 v souladu s ostatními pravidly stanovenými ve směrnici 2005/94/ES a rovněž ve směrnici Rady 2009/158/ES (7). Směrnice 2009/158/ES stanoví obecná veterinární pravidla pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie, včetně veterinárních osvědčení, jež musí provázet zásilky uvedených komodit zasílané do jiných členských států.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Článek 6 směrnice 2009/158/ES stanoví, že za účelem obchodování v Unii musí jednodenní kuřata a násadová vejce pocházet ze zařízení, jež se nenacházejí v oblasti, která je z veterinárních důvodů předmětem omezujících opatření podle právních předpisů Unie v důsledku vzniku ohniska nákazy, vůči níž je drůbež vnímavá. Článek 2 směrnice 2009/158/ES stanoví, že definice zařízení zahrnuje mimo jiné zařízení pro rozmnožovací chov, což jsou zařízení, jejichž činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci užitkové drůbeže, a líhně, což jsou zařízení, jejichž činnost spočívá v uložení násadových vajec do inkubátoru, jejich líhnutí a dodávání jednodenních kuřat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Směrnice 2005/94/ES stanoví specifická pravidla pro tlumení ohnisek influenzy ptáků v Unii. Článek 30 uvedené směrnice stanoví opatření, která se mají použít v pásmu dozoru, včetně omezení přesunů jednodenních kuřat a násadových vajec v pásmu dozoru, a podmínky, za nichž příslušný orgán může povolit odesílání zásilek jednodenních kuřat a násadových vajec z pásma dozoru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  V čl. 30 písm. c) bodě iii) směrnice 2005/94/ES se stanoví, že příslušný orgán může povolit přímou přepravu jednodenních kuřat z pásma dozoru do jakéhokoli jiného hospodářství, jestliže se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství s chovem drůbeže nacházejícího se mimo ochranná pásma a pásma dozoru a pokud jsou splněny určité podmínky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Kromě toho se v čl. 30 písm. c) bodě iv) směrnice 2005/94/ES stanoví, že příslušný orgán může povolit přímou přepravu násadových vajec do líhně určené příslušným orgánem, která se nachází uvnitř pásma dozoru nebo mimo něj, pokud jsou násadová vejce a jejich obaly před zahájením přepravy vydezinfikovány a je zajištěna sledovatelnost těchto vajec.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu se zásilkami jednodenních kuřat a násadových vajec z pásma dozoru, jež představují nízké riziko z hlediska šíření vysoce patogenní influenzy ptáků, které by však mohlo být pro hospodářské subjekty velmi nákladné, je proto nutné v prováděcím rozhodnutí (EU) 2017/247 stanovit ochranná opatření použitelná na tyto zásilky v souladu s obecně platnými pravidly, jež jsou již stanovena ve směrnici 2005/94/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Kromě toho, aby se ověřil soulad s požadavky prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 ve znění tohoto prováděcího rozhodnutí, je vhodné, aby veterinární osvědčení stanovená v článku 20 směrnice 2009/158/ES, jež musí provázet zásilky jednodenních kuřat, obsahovala za tímto účelem odkaz na prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Je rovněž nezbytné změnit přílohu prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, jelikož poté, co byla uvedená příloha naposledy změněna prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/554, oznámily Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Francie a Rumunsko Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 a uvedené státy přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto nových ohnisek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Komise opatření, jež Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Francie a Rumunsko v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 potvrzeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem, Českou republikou, Německem, Řeckem, Francií a Rumunskem urychleně popsat nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Oblasti uvedené pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno, aby zahrnovalo pravidla pro odesílání jednodenních kuřat z pásem dozoru nebo pro odesílání jednodenních kuřat vylíhnutých z násadových vajec pocházejících z drůbeže v zařízeních nacházejících se v pásmu dozoru do jiných členských států, s výhradou splnění určitých podmínek, a aby byla aktualizována regionalizace na úrovni Unie tak, aby zahrnovala nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Tímto rozhodnutím se stanoví rovněž pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z dotčených členských států.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Vkládá se nový článek 3a, který zní:
                  „Článek 3a
                  1.   Dotčené členské státy zakáží odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze do jiných členských států, s výjimkou případů, kdy příslušný orgán dotčeného členského státu odeslání povolí přímou přepravu zásilek jednodenních kuřat, pokud jsou splněny tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              jednodenní kuřata se vylíhla z násadových vajec pocházejících z drůbeže, jež byla chována v zařízeních schválených v souladu s čl. 6 písm. a) bodem i) směrnice Rady 2009/158/ES (*1) (dále jen „schválená zařízení“), jež se nacházejí mimo oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              schválené zařízení odeslání (líheň, ze které jsou kuřata odesílána) může prostřednictvím své logistiky a pracovních postupů zajistit, že nedojde k žádnému kontaktu mezi jednodenními kuřaty a násadovými vejci uvedenými v písmeni a) a jakýmikoli jinými násadovými vejci a jednodenními kuřaty pocházejícími z drůbeže chované ve schválených zařízeních nacházejících se v oblastech uvedených jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              líheň, ze které jsou kuřata odesílána, se musí nacházet mimo oblasti uvedené jako ochranná pásma v části A přílohy, ale může se nacházet v oblastech uvedených jako pásma dozoru v části B přílohy.
                           
                        
                     
                  
                  2.   Dotčené členské státy zakáží odesílání zásilek jednodenních kuřat vylíhnutých z násadových vajec pocházejících z drůbeže, jež byla chována ve schválených zařízeních nacházejících se v ochranných pásmech a pásmech dozoru uvedených v příloze, s výjimkou případů, kdy příslušný orgán dotčeného členského státu odeslání povolí přímou přepravu násadových vajec pocházejících z drůbeže, jež byla chována ve schválených zařízeních nacházejících se mimo ochranná pásma, avšak uvnitř pásem dozoru, do určené líhně, která se nachází mimo ochranná pásma a pásma dozoru, a příslušný orgán zajistí, že jednodenní kuřata vylíhnutá z těchto násadových vajec splňují při odesílání do jiných členských států tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              jednodenní kuřata se vylíhla v určené líhni nacházející se mimo ochranná pásma a pásma dozoru uvedená v příloze;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              jednodenní kuřata pocházejí z násadových vajec, jež byla před přepravou do líhně ze které jsou kuřata odesílána, vydezinfikována a jejichž obaly byly vydezinfikovány a lze zajistit sledovatelnost těchto násadových vajec.
                           
                        
                     
                  
                  3.   Dotčený členský stát zajistí, aby veterinární osvědčení stanovená v článku 20 směrnice 2009/158/ES a uvedená v příloze IV zmíněné směrnice, která provází zásilky jednodenních kuřat uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, jež mají být odeslány do jiných členských států, obsahovala slova:
                  
                     „Zásilka je v souladu s veterinárními podmínkami stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/247“.
                  
                  
                     (*1)  Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 11. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 63, 9.3.2017, s. 177).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/554 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 79, 24.3.2017, s. 15).
      
         (7)  Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položky pro Bulharsko a Českou republiku se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                VIDIN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Dimovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Mali Drenovets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Durzhanitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             13.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dunavtsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tyrnyane
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kalenik
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                MONTANA
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Montana:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bezdenitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             17.4.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Česká republika
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             716642 Brť, 602639 Kladruby u Beranova – jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 669946 Kosmová – jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 716669 Otročín, 716677 Poseč, 732796 Prachomety – jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 775681 Sedlo u Toužimi
                                          
                                          
                                             13.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položky pro Německo a Řecko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NIEDERSACHSEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Petersfeld von der Einmündung der Straße Am Peterswald auf die Friesoyther Straße (B 72) nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, von dort entlang der Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe und Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser entlang nach Südosten bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Tweeler Straße, von dort nach Südosten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg, entlang der Gemeindegrenze sowie der Straße Zum Fischteich weiter nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Friesoyther Straße (B 72).
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Falkenberg von der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg entlang der Schmählstraße, der Falkenberger Straße und der Straße Im Zuckergrund nach Nordosten bis zur Straße Am Friedhof, von dort nach Osten bis zur Alten Dorfstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Südosten bis zum Prozessionsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Nordosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Friedhofstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, dieser nach Westen folgend bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Flugplatz Varrelbusch, entlang der südlichen Grenze des Flugplatzes Varrelbusch weiter nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg.
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Osten in Beverbruch von der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide entlang der Großenknetener Straße und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Langen Tange, von dort nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Kampstraße weiter nach Nordwesten bis zum Wasserzug Varrelbuscher Graben II, diesem nach Norden folgend bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze weiter nach Nordosten bis zur Peterstraße, von dort nach Süden bis zum Birkhahnweg, von dort nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort aus entlang der Südstraße nach Süden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide.
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Harkebrügge von der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße entlang der Kortemoorstraße nach Nordosten bis zur Straße Kammersand, von dort nach Nordwesten bis zur Lohorster Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 401, von dort nach Westen bis zum Langenmoorsweg, diesem sowie dem Feldweg nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, entlang der Gemeindegrenze nach Westen bis zum Kloot Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zum Erikaweg, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße
                                          
                                          
                                             13.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Nikolausdorf von der Einmündung des Beverbrucher Damms auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zur Hochspannungsleitung vor dem Friedhof, der Hochspannungsleitung nach Norden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 17, von dort entlang der nach Westen abzweigenden Hochspannungsleitung bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordosten in Nikolausdorf von der Einmündung der Straße Düffendamm auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Süden bis zur Straße Beverbrucher Damm, entlang des Beverbrucher Damms weiter nach Süden bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Nordosten bis zum Grundstück Tweeler Straße 8, von dort entlang des Weges nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Schlichtenmoor, entlang dieser zunächst nach Westen und dann nach Norden bis zur Straße Roslaes Höhe, entlang dieser und der Allensteiner Straße nach Westen bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Beverbrucher Straße, entlang dieser und der Varrelbuscher Straße weiter nach Südwesten bis zur Cloppenburger Straße, von dort nach Norden bis zur Straße An der Höhe, von dort nach Nordwesten bis zur Bahnhofstraße, von dort nach Norden bis zur Raiffeisenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Adolph-Kolping-Straße, von dort nach Norden bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser sowie der Thüler Straße nach Nordwesten bis zur Straße Sandrocken, entlang dieser sowie der Straße Zum Richtemoor weiter nach Norden bis zum Brockenweg, von dort nach Nordosten bis zur Großen Aue, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Hauptstraße, entlang dieser sowie der Moorstraße weiter nach Nordosten bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zum Wasserzug von Barken-Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.
                                          
                                          
                                             15.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Garrel von der Einmündung der Straße Eichkamp auf die Varrelbuscher Straße entlang der Varrelbuscher Straße nach Norden bis zur Straße Auf'm Halskamp, von dort nach Nordwesten bis zum Buchenweg, entlang dem Buchenweg und der Bahnhofstraße nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser und der Thüler Straße nach Westen bis zur Straße Im Zuckergrund, entlang dieser sowie der Straße Im Karspohl weiter nach Nordosten bis zur Kaiforter Straße, entlang dieser sowie der Straße Zu den Auen nach Nordwesten bis zum Nachtigallenweg, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zum Dickenstroh, von dort nach Norden bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, entlang dieser, der Peterstraße sowie dem Birkhahnweg nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zum Moordamm, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Halenhorster Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, entlang diesem und der Amerikastraße nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, entlang dieser nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Varrelbuscher Straße.
                                          
                                          
                                             16.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Falkenberg von der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße entlang der Lindenallee nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Fasanenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort entlang der Friedhofstraße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel/Emstek, der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel nach Südwesten folgend bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Nordwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße.
                                          
                                          
                                             20.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Garrel von der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Petersfelder Straße nach Osten bis zur Hauptstraße, dieser und der Nikolausdorfer Straße nach Nordosten folgend bis zur Überlandlandleitung beim Moordamm, entlang der Überlandleitung nach Südosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Hasenweg, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Krumme Riede, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Gemeindegrenze Garrel/ Emstek, dieser und der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Westen und Südwesten und dann nach Norden folgend bis zum südlichen Rand des Flugplatzes Varrelbusch am Wiesenweg, entlang des südlichen Randes des Flugplatzes nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, entlang dieser nach Nordwesten bis zur Industriestraße, von dort nach Norden bis zur Bahnhofstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Petersfelder Straße.
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Garrel von der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch entlang der Straße Hinterm Forde sowie des Pöhlendamms nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Norden folgend bis zur Peterstraße, von dort nach Nordosten bis zum Birkhahnweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Hirschweg, diesem nach Westen folgend bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser sowie dem Weißdornweg weiter nach Nordosten bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch.
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Ahrensdorf am Küstenkanal von der Einmündung des Langenmoorswegs auf die Bundesstraße B 401 entlang des Langenmoorwegs sowie des weiter nach Norden verlaufenden Wegs nach Norden bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, dieser zunächst nach Osten und dann nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze zunächst weiter nach Nordosten, dann nach Südosten und dann nach Südwesten bis zur Bundesstraße B 401, dieser nach Westen folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung des Langenmoorwegs auf die Bundesstraße B 401.
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Petersdorf von der Einmündung der Straße Am Sportplatz auf die Hauptstraße entlang der Hauptstraße und der Moorstraße nach Nordosten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, der Kreisgrenze nach Südosten folgend bis zur Großenknetener Straße, entlang dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Großen Aue, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Böseler Straße, entlang dieser und der Petersdorfer Straße nach Norden bis zum Lindenweg, dieser nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel folgend, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, von dort nach Nordosten bis zur Eichenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Sportplatz, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Hauptstraße.
                                          
                                          
                                             22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Aue-Godensholter Tief, Osterschepser Straße, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohorster Straße folgend
                                          
                                          
                                             13.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Beschreibung Sperrbezirk (im Westen beginnend):
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Im Vieh, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Reiherweg, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgrenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohhorster Straße folgend.
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Oldenburg
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Cloppenburg und die Garreler Str., L 847 in der Gemeinde Wardenburg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         L 847 Rtg. Littel bis Abbiegung Lagerdamm bis zur Lethe
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         flussabwärts der Lethe folgen über die Bäke bis Ahrensberg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         von dort über die Straße An der Bäke, Eichenstr. (K 241) auf L 870, Oldenburger Str./Sager Str.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter auf der Sager Str., L 870, Rtg. Ahlhorn bis Abbiegung Brandsweg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         über Brandsweg, Mühlendamm, Goosthöhe auf Garreler Str., L 871 in der Gemeinde Großenkneten
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         L 871 durch Bissel Rtg. Garrel zur Kreisgrenze LK OL/CLP
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt Kreisgrenze LK OL/CLP an der L 847
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Oldenburg
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Bahnhofstraße und der Bahntrasse in Sandkrug
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         der Bahntrasse Richtung Osnabrück folgend bis zum Speckmannsweg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter über An den Weiden / Barneführerholzweg / Am Waldesrand / Mehrenkampsweg nach Sandhatten
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         in Sandhatten über Merkurweg / Venusweg / Heubergweg / Heideweg auf Huntloser Straße (L 871)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         L 871 nach Huntlosen zum Kreisverkehr
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         ab Kreisverkehr L 871 (Ziegelhof/ Zum Breitenstrohe) Richtung Döhlen über die Bahntrasse bis Abbiegung Schmehl
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         über Schmehl / Zur Steinhöhe / Hegeler-Wald-Straße auf Sager Straße (L 870) in Hengstlage
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         L 870 Richtung Wardenburg bis Einmündung Eichenstraße
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Eichenstraße / Friedensweg / Korrbäksweg erneut auf L 870 (Oldenburger Straße)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         über Oldenburger Straße / Wikingerstraße (K 242) auf Autobahn A 29
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         A 29 Richtung Oldenburg bis Luchsendamm folgen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         von dort Luchsendamm / Huntloser Straße auf K 235 in Astrup- K 235 (Sandkruger Str. / Astruper Str.) über die Hunte nach Sandkrug zum Ausgangspunkt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Řecko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             In the regional unit of Kozani, in the municipality of Kozani, the local communities of Akrini, Agios Dimitrios and Ryaki
                                          
                                          
                                             13.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 položka pro Francii se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Francie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du GERS
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             ARROUEDE
                                             AUSSOS
                                             AUX-AUSSAT
                                             BARCUGNAN
                                             BARRAN
                                             BARS
                                             BAZUGUES
                                             BELLOC-SAINT-CLAMENS
                                             BERDOUES
                                             BEZUES-BAJON
                                             BLOUSSON-SERIAN
                                             CABAS-LOUMASSES
                                             CASTELNAU-D'ANGLES
                                             CASTEX
                                             CLERMONT-POUYGUILLES
                                             CUELAS
                                             DUFFORT
                                             ESCLASSAN-LABASTIDE
                                             ESTIPOUY
                                             IDRAC-RESPAILLES
                                             L'ISLE-DE-NOE
                                             LAAS
                                             LABARTHE
                                             LABEJAN
                                             LAGARDE-HACHAN
                                             LAGUIAN-MAZOUS
                                             LALANNE-ARQUE
                                             LAMAZERE
                                             LE BROUILH-MONBERT
                                             LOUBERSAN
                                             LOURTIES-MONBRUN
                                             MANAS-BASTANOUS
                                             MANENT-MONTANE
                                             MARSEILLAN
                                             MASSEUBE
                                             MIELAN
                                             MIRAMONT-D'ASTARAC
                                             MIRANDE
                                             MIRANNES
                                             MONCASSIN
                                             MONCLAR-SUR-LOSSE
                                             MONLEZUN
                                             MONPARDIAC
                                             MONT-DE-MARRAST
                                             MONTAUT
                                             MONTESQUIOU
                                             MOUCHES
                                             PALLANNE
                                             PANASSAC
                                             PONSAMPERE
                                             PONSAN-SOUBIRAN
                                             POUYLEBON
                                             RICOURT
                                             RIGUEPEU
                                             SADEILLAN
                                             SAINT-ARAILLES
                                             SAINT-ARROMAN
                                             SAINT-BLANCARD
                                             SAINT-CHRISTAUD
                                             SAINT-ELIX-THEUX
                                             SAINT-JUSTIN
                                             SAINT-MARTIN
                                             SAINT-MAUR
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAINT-MICHEL
                                             SAINT-OST
                                             SAINTE-AURENCE-CAZAUX
                                             SAINTE-DODE
                                             SARRAGUZAN
                                             SAUVIAC
                                             TILLAC
                                             TRONCENS
                                             VIOZAN
                                          
                                          
                                             13.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             BELMONT
                                             BOURROUILLAN
                                             CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
                                             CASTEX-D'ARMAGNAC
                                             CASTILLON-DEBATS
                                             CRAVENCERES
                                             DEMU
                                             EAUZE
                                             ESPAS
                                             ESTANG
                                             LANNEMAIGNAN
                                             MANCIET
                                             MAULEON-D'ARMAGNAC
                                             MAUPAS
                                             MONGUILHEM
                                             MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                                             PRENERON
                                             REANS
                                             SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                                             SALLES-D'ARMAGNAC
                                             TOUJOUSE
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AIGNAN
                                             ARBLADE-LE-BAS
                                             ARBLADE-LE-HAUT
                                             AURENSAN
                                             AVERON-BERGELLE
                                             BARCELONNE-DU-GERS
                                             BERNEDE
                                             BETOUS
                                             BOUZON-GELLENAVE
                                             CASTELNAVET
                                             CAUMONT
                                             CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                                             CORNEILLAN
                                             GEE-RIVIERE
                                             LABARTHETE
                                             LANNE-SOUBIRAN
                                             LANNUX
                                             LAUJUZAN
                                             LE HOUGA
                                             LELIN-LAPUJOLLE
                                             LOUBEDAT
                                             LOUSSOUS-DEBAT
                                             LUPPE-VIOLLES
                                             MAGNAN
                                             MORMES
                                             NOGARO
                                             PERCHEDE
                                             PROJAN
                                             SABAZAN
                                             SAINT-GERME
                                             SAINT-GRIEDE
                                             SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
                                             SEAILLES
                                             SEGOS
                                             SION
                                             SORBETS
                                             URGOSSE
                                             VERGOIGNAN
                                             VERLUS
                                          
                                          
                                             20.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             CANNET
                                             FUSTEROUAU
                                             GOUX
                                             MAULICHERES
                                             MAUMUSSON-LAGUIAN
                                             POUYDRAGUIN
                                             PRECHAC-SUR-ADOUR
                                             RISCLE
                                             SAINT-MONT
                                             SARRAGACHIES
                                             TARSAC
                                             TERMES-D'ARMAGNAC
                                             VIELLA
                                          
                                          
                                             21.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             LASCAZERES
                                             VIDOUZE
                                          
                                          
                                             13.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
                                             HAGEDET
                                             MADIRAN
                                             SAINT-LANNE
                                             SOUBLECAUSE
                                          
                                          
                                             21.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des LANDES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             AIRE-SUR-L'ADOUR
                                             ARTASSENX
                                             BAHUS-SOUBIRAN
                                             BASCONS
                                             BORDERES-ET-LAMENSANS
                                             BOUGUE
                                             BOURDALAT
                                             BRETAGNE-DE-MARSAN
                                             CASTANDET
                                             CAZERES-SUR-L'ADOUR
                                             CLASSUN
                                             DUHORT-BACHEN
                                             EUGENIE-LES-BAINS
                                             GEAUNE
                                             GRENADE-SUR-L'ADOUR
                                             HONTANX
                                             LABASTIDE-D'ARMAGNAC
                                             LAGLORIEUSE
                                             LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
                                             LATRILLE
                                             LE FRECHE
                                             LE VIGNAU
                                             LUSSAGNET
                                             MAURRIN
                                             MONTEGUT
                                             PECORADE
                                             PERQUIE
                                             PUJO-LE-PLAN
                                             RENUNG
                                             SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
                                             SAINT-GEIN
                                             SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
                                             SORBETS
                                          
                                          
                                             17.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ARBOUCAVE
                                             ARGELOS
                                             AUBAGNAN
                                             BASSERCLES
                                             BATS
                                             BENQUET
                                             BEYRIES
                                             BUANES
                                             CAMPAGNE
                                             CASTELNAU-TURSAN
                                             CASTELNER
                                             CLEDES
                                             FARGUES
                                             HAUT-MAUCO
                                             LACAJUNTE
                                             LAURET
                                             MANT
                                             MAURIES
                                             MIRAMONT-SENSACQ
                                             MONGET
                                             MONSEGUR
                                             MONTGAILLARD
                                             OUSSE-SUZAN
                                             PAYROS-CAZAUTETS
                                             PEYRE
                                             PHILONDENX
                                             PIMBO
                                             POUDENX
                                             PUYOL-CAZALET
                                             SAINT-AGNET
                                             SAINT-LOUBOUER
                                             SAINT-PERDON
                                             SAMADET
                                             SARRON
                                             SOLFERINO
                                             URGONS
                                             VIELLE-TURSAN
                                             YGOS-SAINT-SATURNIN
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AMOU
                                             ARSAGUE
                                             AUDIGNON
                                             AUDON
                                             AURICE
                                             BAIGTS
                                             BANOS
                                             BAS-MAUCO
                                             BASTENNES
                                             BEGAAR
                                             BELUS
                                             BENESSE-LES-DAX
                                             BENESSE-MAREMNE
                                             BERGOUEY
                                             BRASSEMPOUY
                                             CAGNOTTE
                                             CANDRESSE
                                             CAPBRETON
                                             CARCARES-SAINTE-CROIX
                                             CARCEN-PONSON
                                             CASSEN
                                             CASTEL-SARRAZIN
                                             CASTELNAU-CHALOSSE
                                             CASTETS
                                             CAUNA
                                             CAUNEILLE
                                             CAUPENNE
                                             CLERMONT
                                             COUDURES
                                             DOAZIT
                                             DONZACQ
                                             DUMES
                                             ESTIBEAUX
                                             EYRES-MONCUBE
                                             GAAS
                                             GAMARDE-LES-BAINS
                                             GARREY
                                             GAUJACQ
                                             GIBRET
                                             GOOS
                                             GOURBERA
                                             GOUSSE
                                             GOUTS
                                             HABAS
                                             HASTINGUES
                                             HAURIET
                                             HERM
                                             HEUGAS
                                             HINX
                                             HORSARRIEU
                                             JOSSE
                                             LABATUT
                                             LAHOSSE
                                             LALUQUE
                                             LAMOTHE
                                             LARBEY
                                             LAUREDE
                                             LE LEUY
                                             LESGOR
                                             LOUER
                                             LOURQUEN
                                             MAGESCQ
                                             MAYLIS
                                             MEILHAN
                                             MIMBASTE
                                             MISSON
                                             MONTAUT
                                             MONTFORT-EN-CHALOSSE
                                             MONTSOUE
                                             MOUSCARDES
                                             MUGRON
                                             NARROSSE
                                             NERBIS
                                             NOUSSE
                                             OEYREGAVE
                                             ONARD
                                             ORIST
                                             ORTHEVIELLE
                                             ORX
                                             OSSAGES
                                             OZOURT
                                             PEY
                                             PEYREHORADE
                                             POMAREZ
                                             PONTONX-SUR-L'ADOUR
                                             PORT-DE-LANNE
                                             POUILLON
                                             POYANNE
                                             POYARTIN
                                             PRECHACQ-LES-BAINS
                                             RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
                                             SAINT-AUBIN
                                             SAINT-CRICQ-CHALOSSE
                                             SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
                                             SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
                                             SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
                                             SAINT-JEAN-DE-LIER
                                             SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
                                             SAINT-LON-LES-MINES
                                             SAINT-PANDELON
                                             SAINT-PAUL-LES-DAX
                                             SAINT-SEVER
                                             SAINT-VINCENT-DE-PAUL
                                             SAINT-YAGUEN
                                             SARRAZIET
                                             SAUBUSSE
                                             SAUGNAC-ET-CAMBRAN
                                             SERRES-GASTON
                                             SORDE-L'ABBAYE
                                             SORT-EN-CHALOSSE
                                             SOUPROSSE
                                             SOUSTONS
                                             TALLER
                                             TARTAS
                                             TETHIEU
                                             TILH
                                             TOULOUZETTE
                                             VICQ-D'AURIBAT
                                             YZOSSE
                                          
                                          
                                             25.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             BASSILLON-VAUZE
                                             CORBERE-ABERES
                                             LASSERRE
                                             LEMBEYE
                                             LUC-ARMAU
                                             MONCAUP
                                             MONPEZAT
                                             SAMSONS-LION
                                             SEMEACQ-BLACHON
                                          
                                          
                                             13.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ARGELOS
                                             ARGET
                                             ARZACQ-ARRAZIGUET
                                             ASTIS
                                             AUGA
                                             AURIAC
                                             BALIRACQ-MAUMUSSON
                                             BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE
                                             BUROSSE-MENDOUSSE
                                             CARRERE
                                             CASTEIDE-CANDAU
                                             CASTETPUGON
                                             CLARACQ
                                             COSLEDAA-LUBE-BOAST
                                             COUBLUCQ
                                             DIUSSE
                                             GARLEDE-MONDEBAT
                                             GARLIN
                                             LABEYRIE
                                             LALONQUETTE
                                             LANNECAUBE
                                             LASCLAVERIES
                                             LEME
                                             MALAUSSANNE
                                             MASCARAAS-HARON
                                             MERACQ
                                             MIOSSENS-LANUSSE
                                             MONCLA
                                             MOUHOUS
                                             PORTET
                                             POULIACQ
                                             POURSIUGUES-BOUCOUE
                                             RIBARROUY
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAULT-DE-NAVAILLES
                                             SEVIGNACQ
                                             TADOUSSE-USSAU
                                             TARON-SADIRAC-VIELLENAVE
                                             THEZE
                                             VIGNES
                                             VIVEN
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ABITAIN
                                             AICIRITS-CAMOU-SUHAST
                                             AMENDEUIX-ONEIX
                                             ANDREIN
                                             ANGOUS
                                             ARAUJUZON
                                             ARAUX
                                             ARBERATS-SILLEGUE
                                             ARBOUET-SUSSAUTE
                                             AREN
                                             AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
                                             ARRAST-LARREBIEU
                                             ATHOS-ASPIS
                                             AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN
                                             BARRAUTE-CAMU
                                             BASTANES
                                             BERGOUEY-VIELLENAVE
                                             BETRACQ
                                             BIDACHE
                                             BIRON
                                             BUGNEIN
                                             BURGARONNE
                                             CAME
                                             CASTAGNEDE
                                             CASTETNAU-CAMBLONG
                                             CASTETNER
                                             CHARRE
                                             CHARRITTE-DE-BAS
                                             CHERAUTE
                                             CROUSEILLES
                                             DOGNEN
                                             DOMEZAIN-BERRAUTE
                                             ESCOS
                                             ESPIUTE
                                             ETCHARRY
                                             GABAT
                                             GARRIS
                                             GESTAS
                                             GUINARTHE-PARENTIES
                                             GURS
                                             ILHARRE
                                             JASSES
                                             L'HOPITAL-D'ORION
                                             L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
                                             LAA-MONDRANS
                                             LAAS
                                             LABASTIDE-VILLEFRANCHE
                                             LABETS-BISCAY
                                             LAY-LAMIDOU
                                             LEREN
                                             LESTELLE-BETHARRAM
                                             LICHOS
                                             LOUBIENG
                                             LUXE-SUMBERRAUTE
                                             MERITEIN
                                             MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
                                             MONTAUT
                                             MONTFORT
                                             NABAS
                                             NARP
                                             ORAAS
                                             ORION
                                             ORRIULE
                                             OSSERAIN-RIVAREYTE
                                             PRECHACQ-JOSBAIG
                                             PRECHACQ-NAVARRENX
                                             PUYOO
                                             RAMOUS
                                             RIVEHAUTE
                                             SAINT-GIRONS-EN-BEARN
                                             SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN
                                             SAINT-PE-DE-LEREN
                                             SAINT-VINCENT
                                             SALIES-DE-BEARN
                                             SAMES
                                             SAUCEDE
                                             SAUVELADE
                                             SAUVETERRE-DE-BEARN
                                             SUS
                                             SUSMIOU
                                             TABAILLE-USQUAIN
                                             VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
                                             VIELLESEGURE
                                          
                                          
                                             21.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Itálie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Vazzola (TV): a nord di via Cadorna, di via XXV Luglio, a est di via Borgo Tonini, e a ovest di via Cadore Mare, a nord di via Bosco, a ovest di via Monticano, a ovest di via Luminaria, a ovest di via Generale Cantore, di via Monte Grappa,
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Mareno di Piave (TV): a est di via San Pio X, via Distrettuale, a est della A27
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di San Vendemiano (TV): a est A27e a sud della A28
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Codognè (TV): a ovest del Canale Il Ghebo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             8.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Chivasso: a ovest di via Po, di via Orti, a sud della stradale Torino, a ovest di via Foglizzo, di via Montanaro, a ovest della ferrovia
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Montanaro: a ovest della ferrovia, di via Torino, di via Giuseppe Garibaldi, a sud di Piazza Luigi Massa, via Roma, via Sant'Anna, via San Giovanni Bosco, a ovest di via Strada Nuova
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di San Benigno Canavese: a est dell'autostrada A5
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Volpiano: a est dell'autostrada A5, a nord-est di Corso Europa, dello svincolo Brandizzo Volpiano
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Brandizzo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune San Vito al Tagliamento
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune Casarsa della Delizia: a sud della Ferrovia
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Cazzano di Tramigna: a sud di strada provinciale 37°, via Riva e via Rio Albo.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Soave: a nord dell'Autostrada A4
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Colognola ai Colli: a nord dell'Autostrada A4 e a est di SP10.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Illasi: a est di Corso Dante Alighieri, della SP10, a sud di via Carlo Alberto Dalla Chiesa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             23.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 položka pro Rumunsko se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Rumunsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Locality FLORICA, commune DRACEA, Teleorman county,
                                             Locality ZLATA, commune DRACEA, Teleorman county,
                                             Locality DRACEA, commune DRACEA, Teleorman county,
                                             Locality SECARA, commune CRANGU, Teleorman county,
                                             Locality CRANGU, commune CRANGU, Teleorman county.
                                          
                                          
                                             21.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Sector 1 Bucuresti, municipality Bucuresti,
                                             Sector 6 Bucuresti, municipality Bucuresti.
                                          
                                          
                                             13.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položky pro Bulharsko a Českou republiku se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                VIDIN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Dimovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Mali Drenovets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Durzhanitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.4.2017 až 22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Dimovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dunavtsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tyrnyane
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kalenik
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             15.4.2017 až 23.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Dimovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Archar
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Septemvriitsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Yarlovitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bodnyantsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Izvor
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Shipot
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kostichovtzi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Lagoshevtsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Vartop
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gaiantsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Vidin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tsar Siemonovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Botevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sinagovtsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ivanovtsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zheglitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Novoseltsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ruptsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bukovets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Slana bara
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gaitantsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             23.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Boinitsa:
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kanil
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Perilovets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rabrovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Bregovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Deleina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tiyanovtsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Vidin:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Plakuder
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Peshakovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Druzhba
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dolni Boshnyak
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dinkovitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Radets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         General Marinovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Voinisa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bela rada
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Kula:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Topolovets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tsar Petrovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                MONTANA
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Montana:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bezdenitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             18.4.2017 až 27.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Montana:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Slivovik
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dulgodeltsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dolno Tserovene
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Slavotin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dr Yosifovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Voinitsi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Studeno buche
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gabrovitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Virove
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             27.4.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Česká republika
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             726630 Babice u Poutnova, 601268 Bečov nad Teplou, 602621 Beranov, 754684 Beroun u Starého Sedla, 732788 Bezděkov u Prachomet, 726648 Bohuslav u Poutnova, 627020 Branišov, 673731 Český Chloumek, 726656 Číhaná u Poutnova, 627038 Dobrá Voda u Toužimi, 627046 Dřevohryzy, 754692 Heřmanov u Starého Sedla, 726672 Hoštěc, 652148 Chodov u Bečova nad Teplou, 775673 Chylice u Útviny, 726681 Jankovice, 602639 Kladruby u Beranova – severozápadní hranici území tvoří silnice č. 198, 765953 Klášter Teplá, 767921 Kojšovice, 669946 Kosmová – severozápadní hranici území tvoří silnice č. 198, 673749 Krásné Údolí, 675971 Křepkovice, 705560 Louka u Mariánských Lázní, 770400 Luhov u Toužimi, 716651 Měchov, 697508 Mnichov u Mariánských Lázní, 675989 Nezdice u Křepkovic, 770418 Nežichov, 673757 Odolenovice, 770426 Políkno u Toužimi, 726699 Popovice u Poutnova, 726702 Poutnov, 732796 Prachomety – severozápadní hranici území tvoří silnice č. 198, 673765 Přílezy, 767964 Radyně, 765988 Rankovice, 726711 Služetín u Poutnova, 668681 Smilov u Štědré, 775690 Svinov u Toužimi, 765961 Teplá, 716685 Tisová u Otročína, 767948 Toužim, 770434 Třebouň, 775703 Útvina, 601284 Vodná u Bečova nad Teplou, 775631 Vidžín, 629243 Žernovník u Dolního Jamného
                                          
                                          
                                             22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             716642 Brť, 602639 Kladruby u Beranova – jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 669946 Kosmová – jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 716669 Otročín, 716677 Poseč, 732796 Prachomety – jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 775681 Sedlo u Toužimi
                                          
                                          
                                             14.4.2017 až 22.4.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položky pro Německo a Řecko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NIEDERSACHSEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Markhausen von der Einmündung der Vorderthüler Straße auf die Hauptstraße nach Nordosten bis zur Mittelthüler Straße, dieser nach Osten folgend bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Kalvestanger Damm, entlang diesem sowie der Pehmertanger Straße weiter nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Straße Griesen Stein, dieser nach Norden folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Dianaweg, von dort nach Westen bis zur Straße Zu den Fischteichen, dieser nach Süden folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort entlang der Bundesstraße B 213 bis zur Bundesstraße B 72 Auffahrt Bethen, von dort entlang der B 72 nach Westen bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Stalfördener Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser sowie der Cloppenburger Straße nach Westen bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort weiter nach Nordwesten entlang der Straße Alter Heerweg bis zur Straße Die Neuen Kämpe, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Weicher, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Dwergter Meer, entlang dieser nach Norden bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Kreuzberge nach Westen bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Vorderthüler Straße.
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in der Stadt Friesoythe von der Kreuzung der Bundesstraße B 72 und der Ellerbrocker Straße nach Nordosten über die Moorstraße bis zur Lange Straße, entlang dieser, der Bahnhofstraße sowie der Barßeler Straße nach Norden bis zur Straße Neuland, entlang dieser sowie der Straße In den Kämpen nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Norden bis zur Altenoyther Ringstraße, von dort nach Osten bis zur Straße Zu den Kämpen, von dort nach Norden bis zum Barmweg, von dort nach Osten bis zum Buchweizendamm, entlang diesem nach Norden bis zum Wasserzug Lahe-Ableiter, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Südlicher Küstenkanal, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser zunächst nach Osten und dann nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort entlang der Gemeindegrenzen Garrel/Emstek und Garrel/Cloppenburg zunächst nach Süden und dann nach Westen bis zum Steinweg, weiter entlang des Steinwegs sowie der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp nach Westen bis zum Garreler Weg, diesem sowie der Werner-Baumbach-Straße nach Norden folgend bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Straße Grüne Höhe, von dort zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, entlang des Mühlenweges nach Westen bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum Drei-Brücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie dem Kalvestanger Damm nach Norden folgend bis zur Straße Lange Tange, von dort nach Westen bis zur Straße Sienmoorsdamm, dieser zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten folgend bis zum Pehmertanger Damm, von dort nach Nordosten bis zum Pehmertanger Weg, diesem nach Norden folgend bis zur B 72, von dort entlang der B 72 nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Ellerbrocker Straße.
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Wolfstanger Damm, von dort nach Südosten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Küstenkanal, von dort entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Bether Tannen, entlang dieser nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Süden bis zum Moorweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südosten bis zum Bether Ring, diesem nach Westen folgend bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Beesthöhe, dieser nach Westen folgend bis zum Garreler Weg, von dort nach Süden bis zum Bührener Ring, entlang diesem nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen, von dort entlang der Waldgrenze nach Südwesten bis zum Bührener Ring, diesem nach Westen folgend bis zur Stalfördener Straße, weiter entlang dieser nach Westen bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser, der Cloppenburger Straße, der Peheimer Straße und der Lange Straße weiter nach Westen bis zum Brügger Weg, entlang des Brügger Wegs sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordosten bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede, der Hauptstraße, dem Burendamm und dem Ellerbrocker Ring nach Norden folgend bis zur Friesoyther Straße, dieser, der Ellerbrocker Straße, der Moorstraße, der Kirchstraße und der Straße Grüner Hof nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof.
                                          
                                          
                                             12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Einmündung der Straße Raffeldweg auf die Friesoyther Straße (B 72) entlang des Raffeldwegs nach Osten bis zum Garreler Weg, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel, entlang der Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel weiter nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Süden folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort weiter nach Südosten entlang der Straße Hinterm Forde bis zur Straße Zum Auetal, dieser sowie dem Pöhlendamm nach Nordosten folgend bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Südosten bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Südwesten bis zum Weißdornweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zum Weidenweg, entlang des Weidenwegs nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Wittenhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Anhöhe, entlang dieser sowie der Straße Effken Höhe weiter nach Westen bis zur Straße Hoher Weg, von dort nach Norden bis zur Lindenallee, entlang dieser, dem Güldenweg sowie der Straße Zum Verwuld weiter nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der Friesoyther Straße und der Thüler Straße nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Straße Raffeldweg.
                                          
                                          
                                             6.4.2017 až 12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in der Gemeinde Bösel von der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße entlang der Schäferstraße nach Norden bis zur Straße Neuland, dieser nach Westen folgend bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug von Barken Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zum Birkhahnweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Süden bis zum Pöhlendamm, entlang des Pöhlendamms weiter nach Süden bis zum Wasserzug vor der Peterstraße, entlang des Wasserzugs nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm und der Überlandleitung, dieser nach Westen folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Straße Im Richtemoor nach Nordwesten bis zum Heideweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Hook, von dort nach Westen bis zur Jägerstraße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße.
                                          
                                          
                                             6.4.2017 až 12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zur Dorfstraße, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, dieser nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser zunächst nach Südwesten und dann nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südwesten folgend bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Weißdornweg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Auf'm Esch, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Thoben Diek, von dort nach Südosten bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Straße Roslaes Höhe, dieser sowie der Allensteiner Straße nach Westen folgend bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Südosten bis zum Grundstück Tannenkampstraße 44a, entlang des südlich dieses Grundstückes verlaufenden Weges, der auf die Tannenkampstraße mündet, nach Südwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Langen Tange, dieser nach Westen folgend bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee, entlang der Lindenallee zunächst nach Westen, dann nach Norden und dann nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur südlichen Waldgrenze des Peterswaldes, entlang der südlichen Waldgrenze weiter nach Westen bis zur Thüler Straße (B 72), dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Glaßdorfer Straße.
                                          
                                          
                                             6.4.2017 až 12.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Norden in Friesoythe von der Einmündung der Blauen Straße auf die Böseler Straße entlang der Böseler Straße nach Südosten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang dieser nach Südwesten bis zum Koppelweg, entlang diesem sowie der Feldstraße nach Südosten bis zur Straße Redau, von dort nach Nordosten bis zur Straße An der Lahe, dieser nach Südosten folgend bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Wittenberg, von dort nach Südosten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zur Moorstraße, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Süden folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Osten bis zum Garreler Straße Wasserzug, diesem nach Süden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 10, entlang der Grundstückzufahrt nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, diesem nach Süden folgend bis zum Hasenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, entlang dieser, der Ahlhorner Straße, der Bether Straße und der Osterstraße nach Südwesten bis zur Straße Hofkamp, von dort weiter nach Westen entlang der Straße Hofkamp, der Ritterstraße sowie des Ritzereiwegs bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser nach Nordwesten bis zum Fasanenweg, von dort nach Süden bis zur Straße Am Galgenmoor, von dort nach Westen bis zum Alten Schulweg, diesem nach Süden folgend bis zum Molberger Weg, von dort nach Westen bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Molbergen, entlang dieser nach Südwesten bis zur Straße Vahrener Feld, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Molbergen, entlang dieser nach Westen bis zur Matrumer Straße, von dort nach Norden bis zum Ermker Weg, entlang diesem, der Straße Wittensand, der Piusstraße und der Straße Nordfeld weiter nach Westen bis zum Peheimer Damm, diesem sowie dem Ermker Damm nach Nordwesten folgend bis zur Straße Kaspelhauk, von dort nach Nordosten bis zur Grönheimer Straße, entlang dieser sowie der Vreesner Straße nach Westen bis zur Bischofsbrücker Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zum Hünengrab, von dort nach Westen bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Delschloot, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Eleonorenwaldes zunächst nach Nordosten und dann nach Osten bis zum Wasserzug Eleonoren Graben, diesem nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildenschlenke, entlang dieser sowie der Straße Bögel weiter nach Nordosten bis zur Neuvreesner Straße, von dort nach Nordosten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Norden bis zum Ellerbrocker Ring, entlang diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden bis zum Sienmoorsdamm, von dort nach Südwesten bis zum Pehmertanger Damm, von dort nach Nordosten bis zum Pehmertanger Weg, von dort nach Norden bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Böseler Straße.
                                          
                                          
                                             15.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Südosten bis zur Robert-Glaß-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang dieser sowie der Bahnlinie nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, von dort entlang dieser und der Garreler Straße nach Süden bis zur Straße Moorriehen, von dort nach Nordwesten bis zum Tebben Damm, von dort nach Südwesten bis zur Straße Grüne Höhe, dieser entlang zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, diesem sowie der Straße Neumühlen nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg nach Norden folgend bis zur Soeste, dieser sowie dem Brandmoor Graben nach Südosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße.
                                          
                                          
                                             9.4.2017 až 15.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten von der Einmündung der Straße Ziegelmoor auf die Friesoyther Straße, entlang der Friesoyther Straße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe, von dort entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Flethstraße, von dort nach Norden bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Overlaher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Südosten bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, von dort nach Nordwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Norden bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), dieser nach Süden folgend bis zum Bührener Ring, von dort nach Westen bis zur Resthauser Straße, entlang dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten bis zur Kastanienallee, dieser sowie dem Petersfelder Weg zunächst nach Westen und dann nach Norden folgend bis zur Straße Neumühlen, diese nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, von dort nach Norden bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Osten bis zur westlichen Waldgrenze Horstberg, entlang der westlichen Waldgrenze nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie der Straße Am Horstberg nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Straße Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Straße Ziegelmoor, dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Friesoyther Straße.
                                          
                                          
                                             16.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Osten in Beverbruch von der Kreuzung Großenknetener Straße/Beverbrucher Damm entlang der Großenknetener Straße und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Tweeler Straße 5, von dort entlang der Tweeler Straße, der Jägerstraße und der Straße Langen Tange zunächst nach Westen und dann nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zur Falkenberger Straße, von dort nach Norden bis zum Ahornweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Norden bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zum Grundstück Petersfelder Straße 46, von dort nach Norden bis zur Thüler Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zur Brücke, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zum Rosenmoor, von dort nach Osten bis zur Straße Sandrocken, dieser sowie der Straße Zum Richtemoor nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Peterstraße, von dort nach Süden bis zum Birkhahnweg, von dort nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Nordosten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Großenknetener Straße/Beverbrucher Damm.
                                          
                                          
                                             10.4.2017 až 16.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Markhausen von der Einmündung der Vorderthüler Straße auf die Hauptstraße nach Nordosten bis zur Mittelthüler Straße, dieser nach Osten folgend bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Kalvestanger Damm, entlang diesem sowie der Pehmertanger Straße weiter nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Straße Griesen Stein, dieser nach Norden folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Dianaweg, von dort nach Westen bis zur Straße Zu den Fischteichen, dieser nach Süden folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort entlang der Bundesstraße B 213 bis zur Bundesstraße B 72 Auffahrt Bethen, von dort entlang der B 72 nach Westen bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Stalfördener Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser sowie der Cloppenburger Straße nach Westen bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort weiter nach Nordwesten entlang der Straße Alter Heerweg und der Dwergter Straße bis zur Straße Die Neuen Kämpe, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Weicher, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Dwergter Meer, entlang dieser nach Norden bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Kreuzberge nach Westen bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Vorderthüler Straße.
                                          
                                          
                                             17.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Petersfeld von der Einmündung der Straße Am Peterswald auf die Friesoyther Straße (B 72) nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, von dort entlang der Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe und Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser entlang nach Südosten bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Tweeler Straße, von dort nach Südosten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg, entlang der Gemeindegrenze sowie der Straße Zum Fischteich weiter nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Friesoyther Straße (B 72).
                                          
                                          
                                             13.4.2017 až 17.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Bösel von der Kreuzung Friesoyther Straße/Flethstraße/Flachsweg entlang der Friesoyther Straße nach Osten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zum Bremersdamm, von dort nach Südosten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, dieser nach Südwesten folgend bis zum Lether Weg, von dort nach Süden bis zum Heideweg, von dort nach Westen bis zur Baumwegstraße, entlang dieser sowie der Hauptstraße nach Süden bis zur Mühlenstraße, von dort nach Westen bis zum Grundstück Mühlenstraße 8, von dort entlang dem Weg nach Süden bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordwesten bis zum Prozessionsweg, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Eschgraben, entlang diesem nach Südwesten bis zur Soeste, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Industriezubringer, entlang dieser nach Südwesten bis zur Boschstraße, von dort nach Westen bis zum Ostring, entlang des Ostrings weiter nach Süden bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, von dort entlang des Alten Emsteker Weges weiter nach Süden bis zum Niedrigen Weg, von dort weiter nach Nordwesten bis zur Soeste, entlang der Soeste weiter nach Nordwesten bis zum Molberger Doosekanal, diesem nach Südwesten folgend bis zur Dwergter Straße, entlang dieser, der Molberger Straße und der Dorfstraße weiter nach Nordwesten bis zum Wöstenweg, von dort nach Norden bis zur Kleinen Tredde, entlang dieser, dem Augustendorfer Weg und der Dwergter Straße weiter nach Norden bis zum Bernhardsweg, von dort weiter nach Nordosten bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, entlang dieser, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm weiter nach Norden bis zur Straße Im Paarberger Wald, von dort nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, von dort nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Straße Beim Tegelkamp, von dort nach Osten bis zum Flachsweg, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Friesoyther Straße/Flethstraße/Flachsweg.
                                          
                                          
                                             17.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Falkenberg von der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg entlang der Schmählstraße, der Falkenberger Straße und der Straße Im Zuckergrund nach Nordosten bis zur Straße Am Friedhof, von dort nach Osten bis zur Alten Dorfstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Südosten bis zum Prozessionsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Nordosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Friedhofstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, dieser nach Westen folgend bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Flugplatz Varrelbusch, entlang der südlichen Grenze des Flugplatzes Varrelbusch weiter nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg.
                                          
                                          
                                             13.4.2017 až 17.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten von der Einmündung der Straße Griesen Stein auf die Böseler Straße, entlang der Böseler Straße nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Flethstraße, von dort nach Norden bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Overlaher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Südosten bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, von dort nach Nordwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südwesten bis zum Bether Ring, von dort nach Westen bis zum Käseweg, von dort nach Norden bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), dieser nach Süden folgend bis zum Bührener Ring, von dort nach Westen bis zur Resthauser Straße, entlang dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten bis zur Kastanienallee, dieser zunächst nach Westen und dann nach Norden folgend bis zur Kreuzung Kastanienallee/Petersfelder Weg/Hüttekamp/Hinterm Wall, von dort entlang des nach Nordwesten verlaufenden Weges bis zum Grundstück Neumühlen 1, von dort entlang des Weges nach Südwesten bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, von dort nach Norden bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Osten bis zur westlichen Waldgrenze Horstberg, entlang der westlichen Waldgrenze nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie der Straße Am Horstberg nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Griesen Stein, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der Böseler Straße.
                                          
                                          
                                             19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Osten in Beverbruch von der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide entlang der Großenknetener Straße und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Langen Tange, von dort nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Kampstraße weiter nach Nordwesten bis zum Wasserzug Varrelbuscher Graben II, diesem nach Norden folgend bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze weiter nach Nordosten bis zur Peterstraße, von dort nach Süden bis zum Birkhahnweg, von dort nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort aus entlang der Südstraße nach Süden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide.
                                          
                                          
                                             13.4.2017 až 19.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Barßel von der Kreuzung Ammerländer Straße/Ellerbrooksweg/I. Hüllenweg entlang der Ammerländer Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Straße Prinzendamm, von dort nach Südwesten bis zur Georg-Schumacher-Straße, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Südwesten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Vidamer Straße, von dort nach Südwesten bis zur Straße An der Lahe, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Süden bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe, dieser nach Südwesten folgend bis zur Böseler Straße, entlang dieser, dem Niedersachsenring und der Schwaneburger Straße weiter nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Saterland an der Straße Birkenkolonie, der Gemeindegrenze Friesoythe/Saterland sowie der Gemeindegrenze Saterland/Barßel nach Norden folgend bis zur Sater Landstraße, entlang dieser sowie der Oltmann-Strenge-Straße weiter nach Nordosten bis zur Westmarkstraße, von dort nach Norden bis zum Mühlenweg, entlang diesem, der Pestalozzistraße und dem Bahnweg nach Nordosten bis zum I. Hüllenweg, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Ammerländer Straße/Ellerbrooksweg/I. Hüllenweg.
                                          
                                          
                                             22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Harkebrügge von der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße entlang der Kortemoorstraße nach Nordosten bis zur Straße Kammersand, von dort nach Nordwesten bis zur Lohorster Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 401, von dort nach Westen bis zum Langenmoorsweg, diesem sowie dem Feldweg nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, entlang der Gemeindegrenze nach Westen bis zum Kloot Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zum Erikaweg, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße.
                                          
                                          
                                             14.4.2017 až 22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen von der Einmündung des Plattenwegs auf die Petersfelder Straße entlang der Petersfelder Straße nach Nordosten bis zum Grundstück Petersfelder Straße 46, von dort entlang des Weges hinter dem Grundstück nach Norden bis zur Thüler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Sandrocken, entlang dieser sowie der Glaßdorfer Straße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Großen Aue, dieser nach Norden folgend bis zum Grundstück Garreler Straße 48, entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Osten bis zur Straße Aumühlen, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg, von dort nach Osten bis zur Straße Über der Aue, von dort nach Norden bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, entlang der Bahnlinie nach Südwesten bis zur Birkenstraße, von dort nach Nordwesten bis zum Schlackenweg, von dort nach Norden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Bether Tannen, von dort nach Südwesten bis zum Plaggenweg, von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, entlang dieser nach Westen bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, entlang der Bahnlinie nach Nordwesten bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Petersfelder Straße.
                                          
                                          
                                             21.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Nikolausdorf von der Einmündung des Beverbrucher Damms auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zur Hochspannungsleitung vor dem Friedhof, der Hochspannungsleitung nach Norden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 17, von dort entlang der nach Westen abzweigenden Hochspannungsleitung bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.
                                          
                                          
                                             13.4.2017 až 21.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Vordersten Thüle von der Einmündung des Ziegeldamms auf die Thüler Straße (B 72) entlang des Ziegeldamms nach Nordosten bis zur Straße Ziegelmoor, entlang dieser sowie des Böseler Kanals weiter nach Nordosten bis zur Lahe, entlang dieser nach Südosten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Autobahn A 29, von dort nach Süden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Bether Tannen, von dort nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Süden bis zum Grundstück Kanalweg 21, entlang des Weges südlich des Grundstückes weiter nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Süden bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Norden bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, entlang der Gemeindegrenze nach Westen bis zur Varrelbuscher Straße, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Witten, von dort nach Norden bis zum Wald, von dort entlang des Weges nach Südwesten bis zur Straße Hüttekamp, von dort nach Westen bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Neumühlen, von dort nach Südwesten bis zum Neumühler Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Kleinen Tredde, entlang dieser sowie dem Augustendorfer Weg nach Nordwesten bis zum Wöstenweg, von dort nach Nordosten bis zur Straße Langeberg, dieser sowie dem sich daran anschließenden Weg nach Nordwesten bis zur Thülsfelder Straße folgend, von dort nach Westen bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg weiter nach Nordosten bis zum Markhauser Weg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Am Waldesrand, von dort entlang des Weges nach Nordwesten bis zur Straße Am Horstberg, von dort nach Nordwesten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung des Ziegeldamms auf die Thüler Straße.
                                          
                                          
                                             23.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordosten in Nikolausdorf von der Einmündung der Straße Düffendamm auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Süden bis zur Straße Beverbrucher Damm, entlang des Beverbrucher Damms weiter nach Süden bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Nordosten bis zum Grundstück Tweeler Straße 8, von dort entlang des Weges nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Schlichtenmoor, entlang dieser zunächst nach Westen und dann nach Norden bis zur Straße Roslaes Höhe, entlang dieser und der Allensteiner Straße nach Westen bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Beverbrucher Straße, entlang dieser und der Varrelbuscher Straße weiter nach Südwesten bis zur Cloppenburger Straße, von dort nach Norden bis zur Straße An der Höhe, von dort nach Nordwesten bis zur Bahnhofstraße, von dort nach Norden bis zur Raiffeisenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Adolph-Kolping-Straße, von dort nach Norden bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser sowie der Thüler Straße nach Nordwesten bis zur Straße Sandrocken, entlang dieser sowie der Straße Zum Richtemoor weiter nach Norden bis zum Brockenweg, von dort nach Nordosten bis zur Großen Aue, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Hauptstraße, entlang dieser sowie der Moorstraße weiter nach Nordosten bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zum Wasserzug von Barken-Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.
                                          
                                          
                                             16.4.2017 až 23.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Westerloh von der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße entlang der Kündelstraße nach Norden bis zur Kronsberger Straße, von dort nach Südosten bis zur Flethstraße, von dort nach Norden bis zum Koppelweg, entlang diesem und der Feldstraße nach Osten bis zur Straße Im Wiesengrund, von dort nach Nordosten bis zur Straße An der Lahe, von dort nach Nordwesten bis zum Neuendamm, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, von dort nach Südwesten bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, von dort nach Nordwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Bether Ring, von dort nach Westen bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen weiter nach Westen bis zur Straße An den Ambührener Tannen, von dort nach Südwesten bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten folgend bis zur Varrelbuscher Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kastanienallee, von dort nach Westen bis zur Straße Hüttekamp, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Kreuzung Petersfelder Weg/Hüttekamp/Hinterm Wall/Kastanienallee, von dort entlang des Petersfelder Wegs nach Norden bis zur Straße Neumühlen, von dort nach Südwesten bis zum Neumühler Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Kleinen Tredde, von dort nach Nordwesten bis zum Wöstenweg, entlang des Wöstenwegs zunächst nach Norden und dann nach Südwesten bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße, der Dorfstraße, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Norden folgend bis zur Straße Im Paarberger Wald, von dort nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Tegeler Tange, von dort nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Ginsterstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße.
                                          
                                          
                                             24.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Garrel von der Einmündung der Straße Eichkamp auf die Varrelbuscher Straße entlang der Varrelbuscher Straße nach Norden bis zur Straße Auf'm Halskamp, von dort nach Nordwesten bis zum Buchenweg, entlang dem Buchenweg und der Bahnhofstraße nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser und der Thüler Straße nach Westen bis zur Straße Im Zuckergrund, entlang dieser sowie der Straße Im Karspohl weiter nach Nordosten bis zur Kaiforter Straße, entlang dieser sowie der Straße Zu den Auen nach Nordwesten bis zum Nachtigallenweg, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zum Dickenstroh, von dort nach Norden bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, entlang dieser, der Peterstraße sowie dem Birkhahnweg nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zum Moordamm, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Halenhorster Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, entlang diesem und der Amerikastraße nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, entlang dieser nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Varrelbuscher Straße.
                                          
                                          
                                             17.4.2017 až 24.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Hoher Esch, von dort nach Osten bis zur Straße Cavens, dieser zunächst nach Süden und dann nach Osten folgend bis zum Kündelweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Kündelsberg, entlang des nach Nordosten abzweigenden Wegs bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zum Böseler Kanal, diesem nach Nordwesten folgend bis zur Lahe, dieser nach Osten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Im Gartherfeld, von dort nach Süden bis zur Straße Garther Heide, von dort nach Südwesten bis zur Marienstraße, von dort nach Westen bis zum Lether Weg, diesem zunächst nach Süden und dann nach Westen folgend bis zur Soestenstraße, von dort nach Süden bis zum Emsteker Weg, von dort nach Nordwesten bis zur Broklandstraße, von dort nach Westen bis zur Hesselnfelder Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Zum Bruch, von dort nach Westen bis zum Niedrigen Weg, diesem sowie dem Alten Emsteker Weg nach Nordwesten folgend bis zum Brookweg, von dort nach Südwesten bis zur Emsteker Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Fritz-Reuter-Straße, von dort nach Westen bis zur Löninger Straße, von dort entlang des Prozessionswegs weiter nach Westen bis zur Bergstraße, dieser, der Molberger Straße sowie der Cloppenburger Straße nach Nordwesten folgend bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort entlang des Alten Heerwegs weiter nach Nordwesten bis zur Dwergter Straße, dieser, der Molberger Straße, der Dorfstraße sowie der Straße Am Kreuzberge zunächst nach Nordwesten und dann nach Westen folgend bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Industriering, diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Kalvestanger Damm, diesem, der Pehmertanger Straße sowie der Straße Zum Pehmertanger Weg zunächst nach Norden und dann nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.
                                          
                                          
                                             24.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Falkenberg von der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße entlang der Lindenallee nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Fasanenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort entlang der Friedhofstraße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel/Emstek, der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel nach Südwesten folgend bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Nordwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße.
                                          
                                          
                                             21.4.2017 až 24.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Hoher Esch, von dort nach Osten bis zur Straße Cavens, dieser zunächst nach Süden und dann nach Osten folgend bis zum Kündelweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Kündelsberg, entlang des nach Nordosten abzweigenden Wegs bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zum Böseler Kanal, diesem nach Nordwesten folgend bis zur Lahe, dieser nach Osten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Im Gartherfeld, von dort nach Süden bis zur Straße Garther Heide, von dort nach Südwesten bis zur Marienstraße, von dort nach Westen bis zum Lether Weg, diesem zunächst nach Süden und dann nach Westen folgend bis zur Soestenstraße, von dort nach Süden bis zum Emsteker Weg, von dort nach Nordwesten bis zur Broklandstraße, von dort nach Westen bis zur Hesselnfelder Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Zum Bruch, von dort nach Westen bis zum Niedrigen Weg, diesem sowie dem Alten Emsteker Weg nach Nordwesten folgend bis zum Brookweg, von dort nach Südwesten bis zur Emsteker Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Fritz-Reuter-Straße, von dort nach Westen bis zur Löninger Straße, von dort entlang des Prozessionswegs weiter nach Westen bis zur Bergstraße, dieser, der Molberger Straße sowie der Cloppenburger Straße nach Nordwesten folgend bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort entlang des Alten Heerwegs weiter nach Nordwesten bis zur Dwergter Straße, dieser, der Molberger Straße, der Dorfstraße sowie der Straße Am Kreuzberge zunächst nach Nordwesten und dann nach Westen folgend bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Industriering, diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Kalvestanger Damm, diesem, der Pehmertanger Straße sowie der Straße Zum Pehmertanger Weg zunächst nach Norden und dann nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.
                                          
                                          
                                             26.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Falkenberg von der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße entlang der Lindenallee nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Fasanenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort entlang der Friedhofstraße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel/Emstek, der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel nach Südwesten folgend bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Nordwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße.
                                          
                                          
                                             21.4.2017 až 26.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Tegeler Tange auf die Thüler Straße (B 72) entlang der Straße Tegeler Tange nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Ginsterstraße, von dort nach Südosten bis zum Flachsweg, entlang diesem und der Flethstraße nach Nordosten bis zum Flethweg, von dort nach Südosten bis zur Straße Am Pool, von dort nach Norden bis zur Kronsberger Straße,von dort nach Osten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Südosten bis zum Kiefernweg, entlang diesem und dem Eichenweg nach Südosten bis zum Sandker Weg, von dort nach Nordosten bis zur Feldstraße, von dort nach Südosten bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Straße Im Gartherfeld, von dort nach Süden bis zur Straße Garther Heide, von dort nach Südwesten bis zur Marienstraße, von dort nach Westen bis zum Alten Lether Weg, entlang diesem und dem Lether Weg nach Nordosten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Baumwegstraße, entlang dieser und der Hauptstraße nach Süden bis zur Mühlenstraße, von dort nach Westen bis zum Grundstück Mühlenstraße 8, von dort dem Weg nach Südwesten entlang bis zur Höltinghauser Straße, entlang dieser und dem Emsteker Weg nach Südosten bis zur Broklandstraße, von dort nach Südwesten bis zur Hesselnfelder Straße, von dort nach Südosten bis zur Straße Zum Bruch, von dort nach Südwesten bis zum Niedrigen Weg in der Gemeinde Emstek, entlang diesem, dem Alten Emsteker Weg, dem Niedrigen Weg in der Stadt Cloppenburg sowie der Höltinghauser Straße nach Nordwesten bis zur Soeste, entlang dieser nach Südwesten bis zur Soestenstraße, von dort nach Norden bis zur Resthauser Straße, entlang dieser, der Stalfördener Straße sowie der Ambührener Straße nach Nordwesten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser, der Waldstraße und der Stedingsmühler Straße nach Südwesten bis zur Straße Alter Heerweg, dieser, der Dwergter Straße sowie der Molberger Straße nach Nordwesten folgend bis zur Straße Kleine Tredde, entlang dieser, dem Augustendorfer Weg, der Dwergter Straße nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser, dem Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Nordosten folgend bis zur Straße Im Paarberger Wald, von dort nach Nordwesten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Straße Tegeler Tange auf die Thüler Straße (B 72).
                                          
                                          
                                             26.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Garrel von der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Petersfelder Straße nach Osten bis zur Hauptstraße, dieser und der Nikolausdorfer Straße nach Nordosten folgend bis zur Überlandlandleitung beim Moordamm, entlang der Überlandleitung nach Südosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Hasenweg, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Krumme Riede, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Gemeindegrenze Garrel/ Emstek, dieser und der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Westen und Südwesten und dann nach Norden folgend bis zum südlichen Rand des Flugplatzes Varrelbusch am Wiesenweg, entlang des südlichen Randes des Flugplatzes nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, entlang dieser nach Nordwesten bis zur Industriestraße, von dort nach Norden bis zur Bahnhofstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Petersfelder Straße.
                                          
                                          
                                             20.4.2017 až 26.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Bernethsdamm, von dort nach Nordosten bis zur Industriestraße, von dort nach Nordosten bis zur Thüler Straße, dieser, der Bahnhofstraße, der Straße Am Kirchplatz sowie der Overlaher Straße nach Norden folgend bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, dieser nach Südwesten folgend bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Telgen Sand, entlang dieser sowie der Bether Dorfstraße weiter nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, diesem sowie dem Kanalweg nach Nordwesten folgend bis zum Moorweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südwesten bis zum Bether Ring, von dort nach Westen bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), dieser sowie der Thüler Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ausgangspunkt an der der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm.
                                          
                                          
                                             26.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Garrel von der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch entlang der Straße Hinterm Forde sowie des Pöhlendamms nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Norden folgend bis zur Peterstraße, von dort nach Nordosten bis zum Birkhahnweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Hirschweg, diesem nach Westen folgend bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser sowie dem Weißdornweg weiter nach Nordosten bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch.
                                          
                                          
                                             20.4.2017 až 26.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Barßel von der Einmündung der Ammerländer Straße auf die Lange Straße entlang der Ammerländer Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Straße Prinzendamm, von dort nach Südwesten bis zur Georg-Schumacher-Straße, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Südwesten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Südwesten bis zur Straße An der Lahe, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Im Wiesengrund, von dort nach Südwesten bis zur Feldstraße, von dort nach Westen bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Cavens, dieser zunächst nach Norden und dann nach Westen folgend bis zum Kündelweg, diesem zunächst nach Norden und dann nach Westen folgend bis zur Straße Cavens, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Südwesten bis zur Altenoyther Straße, von dort nach Südwesten bis zum Kellerdamm, von dort nach Nordwesten bis zur Straße In den Kämpen, von dort nach Südwesten bis zur Vitusstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Eggershauser Esch, von dort nach Westen bis zur Barßeler Straße, von dort nach Süden bis zur Schwaneburger Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Alten Friesoyther Kanal, von dort nach Norden bis zum Treibtorfweg, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Saterland, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Saterland/Barßel nach Nordwesten bis zur Ramsloher Straße, von dort nach Nordosten bis zur Schleusenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Oltmann-Strenge-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Westmarkstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Hauptstraße, entlang dieser sowie der Lange Straße nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt der Einmündung der Ammerländer Straße auf die Lange Straße
                                          
                                          
                                             28.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Südwesten in Ahrensdorf am Küstenkanal von der Einmündung des Langenmoorswegs auf die Bundesstraße B 401 entlang des Langenmoorwegs sowie des weiter nach Norden verlaufenden Wegs nach Norden bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, dieser zunächst nach Osten und dann nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze zunächst weiter nach Nordosten, dann nach Südosten und dann nach Südwesten bis zur Bundesstraße B 401, dieser nach Westen folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung des Langenmoorwegs auf die Bundesstraße B 401.
                                          
                                          
                                             20.4.2017 až 28.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Süden in Beverbruch von der Kreuzung Beverbrucher Damm/Großenknetener Straße entlang des Beverbrucher Damms nach Norden bis zum Schuldamm, von dort nach Westen bis zur Süd straße, entlang dieser und der Nikolausstraße zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zum Moordamm, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, entlang diesem und der Straße Barkentange zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zum Wasserzug von Barken-Tange, diesem zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Norden bis zur Moorstraße, von dort nach Nordosten bis zum Benthullen Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Hauptstraße, von dort nach Südwesten bis zum Lutzweg, von dort nach Nordwesten bis zur Vehne, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Renkenweg, der Kreisgrenze nach Südosten folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Beverbrucher Damm/Großenknetener Straße.
                                          
                                          
                                             27.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Westen in Westerloh von der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße entlang der Kündelstraße zunächst nach Nordosten und dann nach Osten bis zur Flethstraße, von dort nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Bether Tannen, von dort nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Norden bis zur Straße Heidegrund, von dort nach Westen bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zum Bether Feldkamp, von dort nach Südwesten bis zum Bether Ring, von dort nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, entlang dieser nach Nordwesten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser und der Straße Zum Bahnhof nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Friesoyther Straße (B 72), entlang dieser nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang der Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe und der Gemeindegrenze Molbergen/Friesoythe zunächst nach Südwesten und dann nach Nordwesten bis zur Straße Am Stau, von dort nach Nordosten bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Über dem Worberg, entlang dieser und der Thüler Kirchstraße zunächst nach Nordwesten und dann nach Nordosten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Tegeler Tange, von dort nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Ginsterstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße.
                                          
                                          
                                             30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Nordwesten in Petersdorf von der Einmündung der Straße Am Sportplatz auf die Hauptstraße entlang der Hauptstraße und der Moorstraße nach Nordosten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, der Kreisgrenze nach Südosten folgend bis zur Großenknetener Straße, entlang dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Großen Aue, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Böseler Straße, entlang dieser und der Petersdorfer Straße nach Norden bis zum Lindenweg, dieser nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel folgend, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, von dort nach Nordosten bis zur Eichenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Sportplatz, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Hauptstraße.
                                          
                                          
                                             23.4.2017 až 30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Bucksande, Nordloher Dorfstraße, Unter den Eichen, Lange Straße, Aperberger Straße, Traubenstraße, Godensholter Straße, Am Steinkamp, Bahnlinie, Marschstraße, Hoher Weg, Reihdamm, Lindener Damm, Westersteder Straße, Auf der Hörn, Seghorner Weg, Fikensolterfeld, Oldenburger Straße, Deepenfurther Straße, Willbroksmoor, Hohenmoorweg, Ebereschenweg, Neulanden, Hösjekamp, Dreiberger Straße, Wiefelsteder Straße, Weethornweg, Oldenburger Straße, Mühlenweg, Birkenweg, Mittellinie, Kleefelder Weg, Schoolstraat, Jeddeloher Damm, Rudenbrook, Mittelweg, Grüner Weg, Scharreler Damm, Schafdamm, Küstenkanalstraße, Wischenstraße, Hafenstraße, Langendamm, Prinzendamm, Schnittpunkt Kreisgrenze/Prinzendamm, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Bucksande folgend
                                          
                                          
                                             22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Aue-Godensholter Tief, Osterschepser Straße, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohorster Straße folgend
                                          
                                          
                                             14.4.2017 až 22.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Bucksande, Nordloher Dorfstraße, Rhodokamp, Lange Straße, Aperberger Straße, Traubenstraße, Godensholter Straße, Am Steinkamp, Bahnlinie, Marschstraße, Hoher Weg, Birkhunhweg, Linderner Feldstraße, Lindener Damm, Westersteder Straße, Auf der Hörn, Seghorner Weg, Fikensolter Feld, Oldenburger Straße, Marderweg, Am Willbrok, Willbroksmoor, Wirtschaftsweg, Hohenmoordamm, Meesenweg, Esbroker Weg, Ebereschenweg, Neulanden, Hösjekamp, Dreiberger Straße, Wiefelsteder Straße, Weethornweg, Oldenburger Straße, Mühlenweg, Birkenweg, Mittellinie, Friedrichstraße, Wildenlohslinie, Furkenscher Grenzweg, Jeddeloher Damm, Rudenbrook, Mittelweg, Grüner Weg, Scharreler Damm, Schafdamm, Küstenkanalstraße, Wischenstraße, Hafenstraße, Langendamm, Prinzendamm, Schnittpunkt Kreisgrenze/Prinzendamm, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Bucksande folgend
                                          
                                          
                                             28.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Beschreibung Sperrbezirk (im Westen beginnend):
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Im Vieh, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Reiherweg, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgrenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohhorster Straße folgend.
                                          
                                          
                                             20.4.2017 až 28.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ammerland
                                             
                                             Schnittpunkt Kreisgrenze/Overlaher Straße, Overlaher Straße bis Hansaweg folgend, Hansaweg, Hogenset, Hafenstraße, Am Düker, Schnittpunkt Kreisgrenze/Am Düker, entlang der Kreisgrenze in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Overlaher Straße.
                                          
                                          
                                             30.4.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Oldenburg
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Cloppenburg und Korsorsstr. an der Vehne
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Korsorsstr. bis Achternmeer, Abbiegung Achtern Busch Rtg. Westerholt