Rozhodnutí Rady (EU) 2017/710 ze dne 3. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (Emise CO2)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0710 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 104/20
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/710
      ze dne 3. dubna 2017
      o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (Emise CO2)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně přílohy XX (Životní prostředí) této dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (3) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 (4) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 (5) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 (6) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 (7) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 (8) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 (9) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 (10) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 (11) má být začleněno do Dohody o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 443/2009 zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1753/2000/ES (12), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            R. GALDES
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
      
         (2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 23, 27.1.2011, s. 16).
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19).
      
         (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 pro účely stanovení společného formátu pro oznamování chyb výrobci osobních automobilů (Úř. věst. L 132, 23.5.2012, s. 11).
      
         (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 4).
      
         (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 15).
      
         (11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 ze dne 31. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013 (Úř. věst. L 3, 7.1.2015, s. 1).
      
         (12)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1753/2000/ES ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí systém monitorování průměrných specifických emisí CO2 z nových osobních vozidel (Úř. věst. L 202, 10.8.2000, s. 1).
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017
         ze dne …,
         kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
         SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
         s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (2) má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (3), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (4), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (5)
                  
                  
                     Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 pro účely stanovení společného formátu pro oznamování chyb výrobci osobních automobilů (5), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (6)
                  
                  
                     Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (6), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (7)
                  
                  
                     Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí CO2 z nových osobních automobilů (7), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (8)
                  
                  
                     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (8), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (9)
                  
                  
                     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 ze dne 31. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013 (9), má být začleněno do Dohody o EHP.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (10)
                  
                  
                     Nařízení (ES) č. 443/2009 zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1753/2000/ES ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí systém monitorování průměrných specifických emisí CO2 z nových osobních vozidel (10), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (11)
                  
                  
                     Příloha XX Dohody o EHP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,
                  
               
            
         
         PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         Příloha XX Dohody o EHP se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Bod 21ae (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1753/2000/ES) se nahrazuje tímto:
                     „32009 R 0443: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1), ve znění:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 
                                    32013 R 0397: Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013 (Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 4),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 
                                    32014 R 0333: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 333/2014 ze dne 11. března 2014 (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 15),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 
                                    32015 R 0006: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 ze dne 31. října 2014 (Úř. věst. L 3, 7.1.2015, s. 1).
                              
                           
                        
                     
                     Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 V čl. 7 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Jsou-li členy sdružení pouze výrobci usazení ve státech ESVO, sdělí výrobci informace Kontrolnímu úřadu ESVO. Je-li členem sdružení alespoň jeden výrobce usazený v Unii a alespoň jeden výrobce usazený ve státech ESVO, sdělí výrobci informace Komisi i Kontrolnímu úřadu ESVO.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 V čl. 7 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Kontrolní úřad ESVO to oznámí výrobcům usazeným ve státech ESVO.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 V čl. 7 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Jsou-li členy sdružení pouze výrobci usazení ve státech ESVO, sdělí výrobci informace společně Kontrolnímu úřadu ESVO. Je-li členem sdružení alespoň jeden výrobce usazený v Unii a alespoň jeden výrobce usazený ve státech ESVO, nebo je-li sdružení rozšířeno tak, aby jeho členem byl alespoň jeden výrobce usazený v Unii a alespoň jeden výrobce usazený ve státech ESVO, sdělí výrobci informace společně Komisi i Kontrolnímu úřadu ESVO.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 V čl. 7 odst. 5 se slova „s články 81 a 82 Smlouvy“ nahrazují slovy „s články 53 a 54 Dohody o EHP“ a slovo „Společenství“ se nahrazuje slovem „EHP“.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 V čl. 7 odst. 7 a čl. 10 odst. 1 se za slovo „Komise“ vkládají slova „nebo Kontrolní úřad ESVO“.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 Údaje hlášené státy ESVO se rovněž uchovávají v centrálním registru uvedeném v čl. 8 odst. 4.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 V čl. 8 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Kontrolní úřad ESVO provede výpočty podle prvního pododstavce pro výrobce usazené ve státech ESVO a oznámí je každému výrobci usazenému ve státech ESVO v souladu s druhým pododstavcem.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 h)
                              
                              
                                 Aniž je dotčen protokol 1 k dohodě, v čl. 8 odst. 5 a 6, čl. 11 odst. 3, 4, 5 a 6 se za slovo „Komise“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 V čl. 9 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
                                 „Jestliže je výrobce nebo správce sdružení usazen ve státě ESVO, uloží poplatek za překročení emisí Kontrolní úřad ESVO.
                                 Částky poplatku za překročení emisí se rozdělí mezi Komisi a Kontrolní úřad ESVO poměrně, podle podílu registrací nových osobních automobilů registrovaných v EU nebo ve státech ESVO na celkovém počtu nových osobních automobilů registrovaných v EHP.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 j)
                              
                              
                                 V čl. 9 odst. 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
                                 „Evropská komise použije svůj zavedený způsob výběru poplatků za překročení emisí podle odstavce 1, stanovený v rozhodnutí Komise 2012/100/EU, i na registrace výrobců usazených v EU ve státech ESVO.
                                 Kontrolní úřad ESVO určí způsob výběru poplatků za překročení emisí podle odstavce 1. Tento způsob je založen na způsobu výběru poplatků používaném Komisí.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 k)
                              
                              
                                 V čl. 9 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Pro státy ESVO rozhodnou o rozdělení částky poplatku za překročení emisí státy ESVO.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 l)
                              
                              
                                 Aniž je dotčen protokol 1 k dohodě, v čl. 11 odst. 2 a odst. 4 druhém pododstavci se za slova „Komisi“ vkládají slova „nebo v případě výrobce usazeného ve státech ESVO, Kontrolnímu úřadu ESVO“.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 m)
                              
                              
                                 V čl. 12 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Dodavatelé nebo výrobci usazení ve státech ESVO posílají žádosti podle tohoto článku Komisi. Komise těmto žádostem přiřadí tutéž prioritu jako jiným žádostem podle tohoto článku.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 n)
                              
                              
                                 V čl. 12 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                                 „Rozhodnutí Komise, kterými se schvalují nové technologie podle tohoto článku, jsou obecně použitelná a začlení se do Dohody o EHP.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 o)
                              
                              
                                 Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Za bod 21ae (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1753/2000/ES) se vkládají nové body, které znějí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „21aea.
                              
                              
                                 
                                    32011 R 0063: Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 23, 27.1.2011, s. 16).
                                 Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             Aniž je dotčen protokol 1 k dohodě, v čl. 7 odst. 1 se za slovo „Komise“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             Pro Kontrolní úřad ESVO se nepoužije čl. 7 odst. 2 a e-mailová adresa uvedená v příloze I.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 21aeb.
                              
                              
                                 
                                    32011 R 0725: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19).
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 21aec.
                              
                              
                                 
                                    32010 R 1014: Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15) ve znění:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             
                                                32012 R 0429: Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 429/2012 ze dne 22. května 2012 (Úř. věst. L 132, 23.5.2012, s. 11),
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             
                                                32013 R 0396: Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013 (Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 1).
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             V článku 8 a 9 se za slova „Komise“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru vkládají slova „nebo v případě výrobce usazeného ve státě ESVO, Kontrolní úřad ESVO“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             Pro Kontrolní úřad ESVO se nepoužije čl. 9 odst. 5.“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         Článek 2
         Znění nařízení (ES) č. 443/2009, (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 63/2011, (EU) č. 397/2013 a (EU) č. 333/2014, prováděcích nařízení (EU) č. 725/2011, (EU) č. 429/2012 a (EU) č. 396/2013 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/6 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.
         Článek 3
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem […] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).
         Článek 4
         Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
         
            V Bruselu dne
            
               
                  Za Smíšený výbor EHP
               
               
                  předseda nebo předsedkyně
               
               
                  tajemníci Smíšeného výboru EHP
               
            
         
         
         
            (1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
         
            (2)  Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15.
         
            (3)  Úř. věst. L 23, 27.1.2011, s. 16.
         
            (4)  Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19.
         
            (5)  Úř. věst. L 132, 23.5.2012, s. 11.
         
            (6)  Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 1.
         
            (7)  Úř. věst. L 120, 1.5.2013, s. 4.
         
            (8)  Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 15.
         
            (9)  Úř. věst. L 3, 7.1.2015, s. 1.
         
            (10)  Úř. věst. L 202, 10.8.2000, s. 1.
         
            (*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.