Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/711 ze dne 18. dubna 2017 o žádosti Dánského království a Spolkové republiky Německo o odchylku v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (oznámeno pod číslem C(2017) 2371)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0711 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 104/26
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/711
   ze dne 18. dubna 2017
   o žádosti Dánského království a Spolkové republiky Německo o odchylku v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2371)
      
   
   (Pouze dánské a německé znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 98/41/ES má zvýšit bezpečnost cestujících a posádek na palubách osobních lodí, jakož i možnosti jejich záchrany a zajistit, aby mohly být po jakékoli nehodě účinněji prováděny pátrací a záchranné akce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 98/41/ES vyžaduje, aby se u každé osobní lodi, jež vyplouvá z přístavu nacházejícího se v některém členském státě s cílem podniknout cestu delší než dvacet mil od místa vyplutí, zaznamenávaly určité informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení čl. 9 odst. 4 směrnice 98/41/ES členským státům umožňuje požádat Komisi o odchylku od tohoto požadavku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dopisem ze dne 29. září 2015 předaly Dánské království a Spolková republika Německo Komisi žádost o odchylku od požadavku zaznamenávat informace o osobách na palubě stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 98/41/ES u všech osobních lodí plujících na trase Rostock – Gedser a v opačném směru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 5. listopadu 2015 si Komise od Dánského království a Spolkové republiky Německo vyžádala doplňující informace, aby mohla žádost posoudit. Dne 25. května 2016 předložily Dánské království a Spolková republika Německo svou odpověď.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise s pomocí agentury EMSA posoudila žádost o odchylku na základě dostupných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dánské království a Spolková republika Německo poskytly následující informace: 1) roční pravděpodobnost, že významná výška vln přesáhne dva metry, je na uvedených trasách méně než 10 %; 2) lodě, na které by se odchylka vztahovala, provozují liniovou dopravu; 3) cesty nejsou delší než 30 mil od místa vyplutí; 4) v mořské oblasti, kde dotčené osobní lodě plují, je z pobřeží poskytováno navigační vedení a jsou k dispozici spolehlivé meteorologické předpovědi, jakož i přiměřená a uspokojivá pátrací a záchranná zařízení; 5) vzhledem k povaze cesty a plavebnímu řádu nelze registrovat detailní informace o cestujících synchronizovaně s pozemní dopravou a 6) požadovaná odchylka by neměla nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z posouzení v konečném výsledku vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení dané odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Schvaluje se žádost o odchylku předložená Dánským královstvím a Spolkovou republikou Německo podle čl. 9 odst. 4 směrnice 98/41/ES a týkající se zaznamenávání informací stanovených v čl. 5 odst. 1 zmiňované směrnice, pokud jde o osoby na palubě u všech osobních lodí provozujících liniovou dopravu na trase Rostock – Gedser a v opačném směru.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království a Spolkové republice Německo.
   
      V Bruselu dne 18. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.