Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/721 ze dne 20. dubna 2017 o prodloužení platnosti opatření přijatého Švédskem v souvislosti s dodáváním biocidního přípravku VectoBac 12AS na trh a jeho používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2017) 2435)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0721 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 106/12
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/721
   ze dne 20. dubna 2017
   o prodloužení platnosti opatření přijatého Švédskem v souvislosti s dodáváním biocidního přípravku VectoBac 12AS na trh a jeho používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2435)
      
   
   (Pouze švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 55 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Švédsko dne 6. září 2016 přijalo rozhodnutí v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012, kterým do 5. března 2017 povolilo dodávání na trh a používání biocidního přípravku VectoBac 12AS k regulaci výskytu pakomárů Chironomidae v několika čistírnách odpadních vod ve Švédsku (dále jen „opatření“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 28. října 2016 obdržela Komise odůvodněnou žádost Švédska o prodloužení opatření v souladu s čl. 55 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012. Odůvodněná žádost je založena na argumentu, že VectoBac 12AS je rozhodující pro regulaci pakomárů ve velmi specifickém kontextu čistíren odpadních vod ve Švédsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               VectoBac 12AS obsahuje Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 jako účinnou látku pro použití v typu přípravku 18 podle definice v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012. Podle informací poskytnutých Švédskem je prodloužení platnosti opatření nezbytné pro ochranu pracovníků čistíren odpadních vod. Poskytnuté informace dokládají dlouhodobou expozici na pracovišti velkému množství dospělých pakomárů, přičemž případná přecitlivělost může vyvolat rozvoj astmatu a alergických reakcí, které mohou v závažnějších případech vyvolat anafylaktický šok.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Švédsko uvedlo, že v minulosti mu již bylo poskytnuto několik povolení pro užití VectoBac 12AS pro výzkumné účely. Výsledky těchto výzkumů ukázaly, že alternativní metody, včetně fyzických postupů, neposkytují pro účinnou regulaci pakomárů vhodná řešení. Kromě toho s ohledem na specifické potřeby čistíren odpadních vod, jiné biocidní přípravky se ukázaly jako nedostatečné, pokud jde o jejich aplikaci i účinnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že při absenci patřičné regulace pakomárů, které není možno dosáhnout jinými prostředky, by mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví, je vhodné povolit Švédsku, aby za určitých podmínek prodloužilo platnost opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Švédsko může prodloužit na celkovou dobu nepřesahující 550 dnů platnost opatření týkajícího se dodávání na trh a používání biocidního přípravku VectoBac 12AS k regulaci pakomárů v čistírnách odpadních vod pod dohledem příslušného orgánu.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.
   
      V Bruselu dne 20. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.