Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/722 ze dne 20. dubna 2017 o prodloužení platnosti opatření přijatého Nizozemskem v souvislosti s dodáváním biocidního přípravku VectoMaxFG na trh a jeho používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2017) 2436)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0722 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 106/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/722
   ze dne 20. dubna 2017
   o prodloužení platnosti opatření přijatého Nizozemskem v souvislosti s dodáváním biocidního přípravku VectoMaxFG na trh a jeho používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2436)
      
   
   (Pouze nizozemské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 55 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nizozemsko dne 13. září 2016 přijalo v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012 rozhodnutí, kterým do 1. listopadu 2016 povolilo dodávání na trh a používání biocidního přípravku VectoMaxFG k regulaci larev a dospělců invazivních exotických komárů Aedes albopictus a Aedes japonicus prováděné certifikovanými subjekty (dále jen „opatření“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               VectoMaxFG obsahuje Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 a Bacillus sphaericus subsp. 2362, kmen ABTS-1743 jako účinné látky pro použití v typu přípravku 18 podle definice v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 5. prosince 2016 obdržela Komise odůvodněnou žádost Nizozemska o prodloužení opatření v souladu s čl. 55 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/714 (2) již bylo Nizozemsku povoleno, aby prodloužilo platnost dočasného opatření pro dodávání na trh a používání dvou jiných biocidních přípravků, totiž VectoBacWG a Aqua-K-Othrine. Uvedené rozhodnutí uznalo, že v Nizozemsku nebyly k dispozici žádné vhodné alternativní přípravky pro regulaci komárů-vektorů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle informací poskytnutých Nizozemskem byla opatření uvedená v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/714 nezbytná za účelem ochrany veřejného zdraví, neboť tito komáři, jejichž výskyt byl zjištěn v Nizozemsku v prostorách společností, které obchodují s pneumatikami, na hřbitovech a v zahrádkářských koloniích, mohou být vektory tropických nemocí, jako je dengue a chikungunya. V průběhu následného sledování v roce 2016 byl v Nizozemsku zjištěn výskyt komárů rovněž v jedné společnosti zabývající se recyklací nákladních automobilů a v jedné residenční čtvrti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nizozemsko uvedlo, že přípravky, na něž se vztahuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/714, nedostačují pro regulaci larev komárů v oblastech, ve kterých se komáři mohou rozmnožovat a ve kterých je nutná delší reziduální účinnost přípravku. Vhodná regulace je v uvedených oblastech nezbytná z výše uvedeného důvodu ochrany veřejného zdraví, neboť larvy i vajíčka mohou být odnesena vodou na nové lokality. Žádost uvedená ve 3. bodě odůvodnění byla proto založena na argumentu, že používání přípravku VectoMaxFG, který je dodáván v granulích, je v kombinaci s přípravkem VectoBacWG rozhodující pro efektivní regulaci vývoje komářích larev.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že při absenci patřičné regulace komářích larev, které není možno dosáhnout jinými prostředky, by mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví, je vhodné povolit Nizozemsku, aby za určitých podmínek prodloužilo platnost opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nizozemsko může prodloužit na celkovou dobu nepřesahující 550 dnů platnost opatření týkajícího se dodávání na trh a používání biocidního přípravku VectoMaxFG k regulaci komárů-vektorů prováděné certifikovanými subjekty a pod dohledem příslušného orgánu.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.
   
      V Bruselu dne 20. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/714 ze dne 11. května 2016 o prodloužení platnosti opatření přijatého Nizozemskem v souvislosti s dodáváním biocidních přípravků VectoBacWG a Aqua-K-Othrine na trh a jejich používáním v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 14).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.