Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/727 ze dne 23. března 2017 o uznání Černé Hory podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků (oznámeno pod číslem C(2017) 1815) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0727 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 107/31
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/727
   ze dne 23. března 2017
   o uznání Černé Hory podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1815)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle směrnice 2008/106/ES mohou členské státy rozhodnout, zda potvrdí odpovídající průkazy způsobilosti námořníků vydané třetími zeměmi za předpokladu, že dotčená třetí země je uznána Komisí. Uvedené třetí země musí splňovat všechny požadavky Úmluvy Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva STCW“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 29. března 2011 Řecko požádalo o uznání Černé Hory. Na základě této žádosti Komise kontaktovala černohorské orgány s cílem posoudit jejich systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, aby ověřila, zda Černá Hora splňuje všechny požadavky úmluvy STCW a zda byla přijata vhodná opatření k zabránění podvodům s průkazy způsobilosti. Bylo vysvětleno, že posouzení bude vycházet z výsledků vyšetřovací inspekce provedené odborníky z Evropské agentury pro námořní bezpečnost („agentura“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise poté posoudila systém výcviku a vydávání průkazů způsobilosti v Černé Hoře na základě výsledků inspekce konané v únoru 2012 a zohlednila dobrovolný plán nápravných opatření, který černohorské orgány předložily v červnu 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Při hodnocení bylo identifikováno několik oblastí, kterým se musí černohorské orgány řádně věnovat, včetně nedostatků týkajících se vnitrostátních ustanovení, jako jsou chybějící ustanovení pro kvalifikaci určitých kategorií instruktorů a nedostatečné nebo neúplné požadavky na vydání průkazů způsobilosti, jakož i nedostatků týkajících se postupů kontroly kvality a výcvikových programů. Proto bylo považováno za nutné, aby agentura provedla dodatečnou inspekci, která se uskutečnila v březnu 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na tuto dodatečnou inspekci předložily černohorské orgány v listopadu 2015 aktualizovaný plán nápravných opatření. V květnu 2016 Komise předala černohorským orgánům hodnotící zprávu, která vycházela z výsledků inspekce z března 2015 a zohlednila aktualizovaný plán nápravných opatření, a požádala o další vysvětlení, která černohorské orgány poskytly v červenci, září a říjnu 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na základě všech shromážděných informací lze dospět k závěru, že černohorské orgány přijaly opatření, aby uvedly systém Černé Hory pro výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků do souladu s požadavky úmluvy STCW, což platí i pro poskytnutí příslušných písemných dokladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Černá Hora zejména přijala nové právní předpisy, které řeší zjištěné nedostatky týkající se vnitrostátních předpisů, a aktualizovala postupy kontroly kvality své správy a námořních vzdělávacích institucí a výukové programy a výcvikové programy svých námořních vzdělávacích institucí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z konečných výsledků posouzení vyplývá, že Černá Hora splňuje požadavky úmluvy STCW a přijala vhodná opatření k zabránění podvodům s průkazy způsobilosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Zpráva o výsledcích posouzení byla předána členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely článku 19 směrnice 2008/106/ES se Černá Hora uznává, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 23. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.