Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/728 ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2017) 2429)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0728 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 107/33
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/728
      ze dne 20. dubna 2017,
      kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 2429)
         
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čtvrtou větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/92/EU (2) stanoví dohled, rostlinolékařské kontroly a opatření, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Z uplatňování prováděcího rozhodnutí 2013/92/EU vyplynulo, že dřevěný obalový materiál, jenž se používá při přepravě některých komodit pocházejících z Číny, nadále představuje rostlinolékařské riziko pro Unii. Proto by se dohled, rostlinolékařské kontroly a opatření stanovené prováděcím rozhodnutím měly dále uplatňovat do dne 31. července 2018 a mělo by být stanoveno odpovídající datum, do kdy musí členské státy podávat zprávy o dovozních rostlinolékařských kontrolách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1821 (3) byly aktualizovány kódy kombinované nomenklatury některých komodit. Vzory pro podávání zpráv stanovené v přílohách I a II rozhodnutí 2013/92/EU by tudíž měly být uvedeny do souladu s aktualizovanou nomenklaturou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Rozhodnutí 2013/92/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 5 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 5
                  Zprávy
                  Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Komise 94/3/ES (*1), členské státy oznámí Komisi počet a výsledky rostlinolékařských kontrol provedených v souladu s články 2 a 3 tohoto rozhodnutí v těchto lhůtách: do 31. července 2017 za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017 a do 30. dubna 2018 za období od 1. dubna 2017 do 31. března 2018. Členské státy k tomu použijí vzor stanovený v příloze II.
                  
                     (*1)  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin (Úř. věst. L 32, 5.2.1994, s. 37).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Články 1 až 4 se použijí do 31. července 2018.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 20. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/92/EU ze dne 18. února 2013 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 74).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     V osmém řádku tabulky v příloze I prováděcího rozhodnutí 2013/92/EU se číslo „6908“ nahrazuje číslem „6907“.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     V osmém sloupci tabulky v příloze II prováděcího rozhodnutí 2013/92/EU se číslo „6908“ nahrazuje číslem „6907“.
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.