Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0730 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 108/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/730
   ze dne 25. dubna 2017
   o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 15. července 2013 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s některými dalšími členy Světové obchodní organizace podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 v souvislosti s přistoupením Chorvatské republiky k Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jednání byla vedena Komisí podle směrnic pro jednání přijatých Radou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Tato jednání byla dokončena a Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (dále jen „dohoda“) byla dne 12. července 2016 parafována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/1995 (2) byla dohoda jménem Unie podepsána dne 25. listopadu 2016 s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Unie oznámení uvedené v dohodě, a vyjádřit tak souhlas Unie být dohodou vázána. (3)
   
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 25. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Evropský parlament vyslovil souhlas s uzavřením dohody dne 15. března 2017.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 1).
   
      (3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.