Rozhodnutí Rady (EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0733 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 108/31
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/733
   ze dne 25. dubna 2017
   o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Chorvatské republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 4 odst. 2 tohoto aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatska je stanoveno, že ustanovení schengenského acquis, která nejsou uvedena v čl. 4 odst. 1 uvedeného aktu, se v Chorvatsku použijí na základě rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem až poté, co bylo podle platných schengenských hodnotících postupů ověřeno, že Chorvatsko splnilo nezbytné podmínky k uplatňování všech částí příslušného acquis, včetně účinného uplatňování všech schengenských pravidel v souladu s dohodnutými společnými standardy a se základními zásadami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Platné schengenské hodnotící postupy jsou uvedeny v nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Schengenská hodnocení týkající se ochrany údajů byla v Chorvatsku provedena v únoru 2016. Komise prováděcím rozhodnutím přijala hodnotící zprávu potvrzující, že Chorvatsko splnilo podmínky nezbytné k uplatňování schengenského acquis týkajícího se ochrany údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 1 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/450 (3) bylo ověřeno, že z technického hlediska je chorvatský vnitrostátní systém (N.SIS) připraven k začlenění do schengenského informačního systému (SIS).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Jelikož Chorvatsko přijalo nezbytná technická a právní opatření pro zpracovávání údajů SIS a výměnu doplňujících informací, může nyní Rada stanovit datum, od něhož se v Chorvatsku začne používat schengenské acquis týkající se SIS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost by mělo být možné předávat Chorvatsku údaje SIS. Na základě konkrétního používání těchto údajů by Komise měla být schopna ověřit, zda Chorvatsko správně uplatňuje ustanovení schengenského acquis týkající se SIS. Jakmile bude ověřeno, že Chorvatsko splnilo podmínky nezbytné k uplatňování všech částí schengenského acquis, měla by Rada rozhodnout o zrušení kontrol na vnitřních hranicích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Je třeba přijmout samostatné rozhodnutí Rady, které stanoví datum zrušení kontrol na vnitřních hranicích s Chorvatskem. Až do data stanoveného v uvedeném rozhodnutí by pro používání SIS v Chorvatsku měla platit určitá omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (7) a článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV (8).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
                   (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/ES (10) a článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (11),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Za podmínek stanovených v tomto článku se od 27. června 2017 použijí ustanovení schengenského acquis týkající se Schengenského informačního systému (SIS), jak jsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí a s výhradou podmínek stanovených v tomto článku, v Chorvatské republice v rámci jejích vztahů s:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, pokud jde o ustanovení uvedená v rozhodnutí Rady 2007/533/SVV (12);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím.
            
         
      
   
   2.   Od 2. května 2017 lze záznamy, na které se vztahuje rozhodnutí 2007/533/SVV a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (13), ve definované v čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí a v čl. 3 písm. a) uvedeného nařízení, jakož i doplňující informace a další údaje definované v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného rozhodnutí a v čl. 3 písm. b) a c) uvedeného nařízení, které se záznamy souvisejí, poskytovat Chorvatsku v souladu s ustanoveními uvedeného rozhodnutí a uvedeného nařízení.
   3.   Od 27. června 2017 a s výhradou ustanovení odstavce 4 bude Chorvatsko moci vkládat záznamy a další údaje do SIS, používat údaje SIS a vyměňovat si doplňující informace.
   4.   Dokud na vnitřních hranicích s Chorvatskem nebudou odstraněny kontroly, Chorvatsko:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               není povinno odepřít vstup na své území nebo pobyt na něm státním příslušníkům třetích zemí, k jejichž osobě jiný členský stát vydal záznam za účelem odepření vstupu nebo pobytu v souladu s nařízením (ES) č. 1987/2006;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               nebude do SIS vkládat záznamy a další údaje a zdrží se rovněž výměny doplňujících informací o státních příslušnících třetích zemí za účelem odepření vstupu nebo pobytu v souladu s nařízením (ES) č. 1987/2006.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 25. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 5. dubna 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/450 ze dne 16. března 2015, kterým se stanoví požadavky na testování členských států, které se začleňují do Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) nebo podstatně mění svůj vnitrostátní systém, který s ním přímo souvisí (Úř. věst. L 74, 18.3.2015, s. 31).
   
      (4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).
   
      (6)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
   
      (7)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).
   
      (8)  Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).
   
      (9)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.
   
      (10)  Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).
   
      (11)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).
   
      (12)  Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63).
   
      (13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému podle čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatska
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (1);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (2);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (3).
               
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.
      
         (3)  Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.