Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/741 ze dne 5. dubna 2017 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0741 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 111/6
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/741
   ze dne 5. dubna 2017
   o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,
   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 11 této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3) nesmí výše fondu přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Spojené království dne 26. února 2016 předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s povodněmi, jež v prosinci 2015 a lednu 2016 postihly jedenáct jeho regionů. Orgány Spojeného království ve své žádosti zdůraznily, že posouzení škod je dosud neúplné a že relevantní číselné údaje jsou tedy jen prozatímní. Konečnou žádost vypracovaly dne 22. září 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kypr dne 5. září 2016 předložil žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s velkým suchem, jež trvalo od října 2015, a s požáry lesů a další vegetace, jež propukly ve dnech 18. a 19. června 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Portugalsko dne 21. září 2016 předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s požáry lesů a další vegetace na ostrově Madeira, k nimž došlo ve dnech 8. až 13. srpna 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žádosti Spojeného království, Kypru i Portugalska splňují podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Spojenému království, Kypru a Portugalsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto rozhodnutí mělo být použitelné ode dne jeho přijetí,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňují níže uvedené částky, z nichž budou kryty prostředky na závazky i platby:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               Spojenému království se poskytuje částka ve výši 60 301 050 EUR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               Kypru se poskytuje částka ve výši 7 298 760 EUR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               Portugalsku se poskytuje částka ve výši 3 925 000 EUR.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 5. dubna 2017.
   
      Ve Štrasburku dne 5. dubna 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.