Rozhodnutí Rady (EU) 2017/758 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrhy změn příloh A, B a C

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0758 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/45
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/758
   ze dne 25. dubna 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrhy změn příloh A, B a C
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 14. října 2004 byla rozhodnutím Rady 2006/507/ES (1) jménem Evropského společenství schválena Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách („úmluva“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Unie provedla závazky stanovené v úmluvě do práva Unie nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Unie klade velký důraz na nezbytnost postupného doplňování příloh A, B nebo C úmluvy o nové látky, které splňují kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky (POP), s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti a s cílem splnit cíl úmluvy a závazek minimalizovat nepříznivé účinky chemických látek do roku 2020, který vlády učinily na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle článku 22 úmluvy může konference smluvních stran přijímat rozhodnutí, kterými se mění přílohy A, B nebo C úmluvy. Tato rozhodnutí vstupují v platnost jeden rok ode dne, kdy depozitář přijetí změny oznámil, s výjimkou pro ty smluvní strany úmluvy (dále jen „smluvní strany“), které se rozhodly změnu nepřijmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě návrhu týkajícího se komerčního dekabromdifenyl etheru (c-dekaBDE), který podalo Norsko v roce 2013, dokončil Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek (dále jen „výbor“) zřízený na základě úmluvy svou práci ohledně c-dekaBDE. Výbor shledal, že c-dekaBDE splňuje kritéria úmluvy pro zařazení do přílohy A. Očekává se, že konference smluvních stran na svém osmém zasedání rozhodne o zařazení c-dekaBDE do přílohy A úmluvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Výroba dekabromdifenyl etheru, jeho uvádění na trh a jeho používání jako látky, složky jiných látek, ve směsích a v předmětech je omezeno podle nařízení Komise (EU) 2017/227 (3), kterým se do přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) (4) doplňuje položka č. 67 (dále jen „položka č. 67“). Podle položky č. 67 jsou výroba dekabromdifenyl etheru, jeho uvádění na trh a jeho používání povoleny pouze na omezenou dobu u nových letadel a náhradních dílů pro letadla, motorová vozidla, zemědělská a lesnická vozidla a některá strojní zařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Na základě návrhu týkajícího se chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP), který podala v roce 2006 Unie, dospěl výbor k závěru, že SCCP splňují kritéria úmluvy pro zařazení do její přílohy A. Očekává se, že konference smluvních stran na svém osmém zasedání rozhodne o zařazení SCCP do přílohy A úmluvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Výroba SCCP a jejich uvádění na trh a používání je s určitými výjimkami zakázáno na základě nařízení (ES) č. 850/2004 ve znění nařízení Komise (EU) 2015/2030 (5). Uvedené pozměněné nařízení rovněž stanoví limitní hodnoty pro přítomnost SCCP ve směsích jiných chlorovaných parafinů vzniklých při výrobě. Jelikož SCCP jsou schopny dálkového přenosu v životním prostředí, bylo by celosvětové ukončení používání této látky pro občany Unie přínosnější než zákaz jeho používání pouze v Unii podle nařízení (ES) č. 850/2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Na základě návrhu týkajícího se hexachlorbutadienu (HCBD), který v roce 2011 podala Unie, dospěl výbor k závěru, že hexachlorbutadien splňuje kritéria úmluvy pro zařazení do jejích příloh A a C. Na svém sedmém zasedání rozhodla konference smluvních stran o zařazení hexachlorbutadienu do přílohy A úmluvy. Konference smluvních stran však přijala rozhodnutí SC-7/11, na jehož základě se výbor žádá o další hodnocení hexachlorbutadienu na základě nově dostupných informací, pokud jde o jeho zařazení do přílohy C úmluvy, a o vydání doporučení konferenci smluvních stran ohledně zařazení hexachlorbutadienu do přílohy C, jež konference dále zváží na svém osmém zasedání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Výroba hexachlorbutadienu a jeho uvádění na trh a používání je v Unii zakázáno na základě nařízení (ES) č. 850/2004 ve znění nařízení Komise (EU) č. 519/2012 (6), avšak tato látka může vzniknout nezáměrně při některých průmyslových činnostech. Na takové činnosti se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (7) a vyžaduje se při nich uplatňování jistých opatření k regulaci emisí. Jelikož hexachlorbutadien je schopen dálkového přenosu v životním prostředí, bylo by celosvětové opatření týkající se neúmyslných úniků této látky pro občany Unie přínosnější než opatření stanovená v nařízení (ES) č. 850/2004 přijatá pouze v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS) a její deriváty jsou již uvedeny v příloze B úmluvy s řadou přijatelných účelů. Konference smluvních stran bude požádána, aby přezkoumala nutnost zachování těchto přijatelných účelů. Nařízení (ES) č. 850/2004 zakazuje výrobu PFOS a její uvádění na trh a používání, avšak s výjimkou některých užití, jež jsou v Unii dosud zapotřebí. Unie by proto měla podporovat zrušení „přijatelných účelů“ pro PFOS a její deriváty, které smluvní strany již nepotřebují, s výjimkou použití pro fotorezistentní a protiodrazové povlaky pro polovodiče, jako leptadla použitá při výrobě polovodičů a a keramických filtrů a pro pokovování (tvrdé pokovování) pouze v uzavřených systémech,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postojem, který má být jménem Unie zaujat na osmém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy, je v souladu s příslušnými doporučeními Výboru pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek podpořit:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               zařazení dekabromdifenyl etheru (BDE-209) přítomného v komerčním dekabromdifenyl etheru (c-dekaBDE) do přílohy A úmluvy se „zvláštními výjimkami“ pro výrobu a používání dekaBDE v náhradních dílech pro automobilový průmysl. Unie by měla podpořit toto zařazení s dalšími „zvláštními výjimkami“ pro letadla a pro náhradní díly pro letadla v souladu s nařízením (EU) 2017/227, jakož i pro náhradní díly pro zemědělská a lesnická vozidla a některá strojní zařízení, pokud jiné smluvní strany nebo přímo dotčené zúčastněné strany prokáží jejich nutnost,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               zařazení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) do přílohy A úmluvy,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               zařazení hexachlorbutadienu (HCBD) do přílohy C úmluvy,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               vypuštění těchto „přijatelných účelů“ v položce týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové (PFOS) a jejích derivátů v příloze B úmluvy: fotografické zobrazování, hydraulické kapaliny v letectví, pro určité zdravotnické přístroje (jako vrstvy kopolymeru ethylen-tetrafluorethylenu (ETFE) a výroba radiokontrastních ETFE, diagnostická zařízení pro vyšetření in vitro, barevné filtry pro CCD), hasicí pěna, návnady proti hmyzu – mravencům rodu Atta spp. a Acromyrmex spp.
            
         
      
   
   2.   Upřesnění tohoto postoje může být s ohledem na vývoj během osmého zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy koordinovaně schváleno přímo na místě.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 25. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (Úř. věst. L 35, 10.2.2017, s. 6).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) 2015/2030 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) č. 519/2012 ze dne 19. června 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 159, 20.6.2012, s. 1).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.