Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/759 ze dne 28. dubna 2017 o společných protokolech a datových formátech, které mají používat letečtí dopravci při předávání údajů PNR útvarům pro informace o cestujících

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0759 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/48
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/759
   ze dne 28. dubna 2017
   o společných protokolech a datových formátech, které mají používat letečtí dopravci při předávání údajů PNR útvarům pro informace o cestujících
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice (EU) 2016/681 vyžaduje, aby Komise vypracovala seznam společných protokolů a podporovaných datových formátů, které mají používat letečtí dopravci při předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) členským státům. Letečtí dopravci si musí z uvedeného seznamu zvolit společný protokol a datový formát, které hodlají používat, a uvědomit o nich členské státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Seznam možností by měl zohlednit současný stav odvětví, aby umožnil rychlé provedení směrnice (EU) 2016/681 a snížil nepříznivý hospodářský dopad na letecké dopravce. Poskytnuté možnosti by zároveň měly zajistit bezpečnost a spolehlivost předávání údajů PNR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Malí letečtí dopravci, kteří neprovozují lety podle konkrétního a veřejného letového řádu a kteří nevlastní nezbytnou technickou infrastrukturu umožňující jim používat datové formáty a přenosové protokoly uvedené v příloze, by měli být od povinnosti používat tyto formáty a protokoly osvobozeni. Členské státy by se měly s těmito leteckými dopravci dvoustranně dohodnout na elektronických prostředcích, které se mají používat, aby byla zajištěna přiměřená úroveň bezpečnosti pro předávání údajů PNR těmito leteckými dopravci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle 17. bodu odůvodnění směrnice (EU) 2016/681 by základem pro přijímání podporovaných datových formátů pro předávání údajů PNR leteckými dopravci členským státům měly být pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) týkající se PNR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Datový formát PNRGOV je uznáván jako mezinárodní standard pro předávání údajů PNR a byl vyvinut společně vládami, leteckými dopravci a poskytovateli služeb pod záštitou Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), ICAO a Světové celní organizace (WCO). Datový formát PNRGOV by měl být v souladu se standardy pro výměnu údajů o cestujících a letištích (PADIS), prováděcími pokyny EDIFACT a XML pro zprávy PNRGOV schválenými a zveřejněnými kontaktním výborem WCO/IATA/ICAO pro API a PNR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               UN/EDIFACT PAXLST je datový formát pro předávání údajů předběžných informací o cestujících (API). Tento formát by podle čl. 8 odst. 2 směrnice (EU) 2016/681 měl být používán k předávání údajů API, které letečtí dopravci shromažďují v průběhu své obvyklé činnosti, avšak neuchovávají stejnými technickými prostředky jako ostatní údaje PNR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               K předávání údajů o cestujících vnitrostátním orgánům používá v současnosti většina leteckých dopravců dva přenosové protokoly, IBM MQ a IATA typ B.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               IBM MQ, proprietární produkt společnosti IBM, zajišťuje bezpečné, spolehlivé doručení zprávy, které zachovává integritu zpráv a minimalizuje riziko ztráty informací, přičemž využívá fronty zpráv k usnadnění výměny informací mezi aplikacemi, systémy, službami a soubory.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Zasílání zpráv typu B je název, který dala IATA zasílání zpráv používanému v rámci letecké dopravy a odvětví souvisejícího s cestováním a mezi nimi. V odvětví letecké dopravy je považováno za vysoce spolehlivé a bezpečné, a tudíž podporuje aplikace, které jsou pro provoz zásadní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Ne všichni letečtí dopravci mají možnost přijmout a provádět jiné přenosové protokoly než ty, které v současnosti používají, v kratším časovém horizontu než 4 až 5 let.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Podle čl. 16 odst. 2 směrnice (EU) 2016/681 by letečtí dopravci měli být schopni používat přinejmenším jeden z datových formátů a přenosových protokolů zavedených tímto prováděcím rozhodnutím po uplynutí jednoho roku ode dne jeho přijetí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí by proto mělo zohlednit současný stav odvětví a stanovit možnost, aby letečtí dopravci i nadále používali, a to i pro účely směrnice (EU) 2016/681, stejné datové formáty a přenosové protokoly, jaké v současnosti v odvětví představují standard.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Na druhé straně by mělo být co nejvíce podporováno použití datových formátů a přenosových protokolů otevřeného standardu, včetně použití evropských standardů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Komise v současnosti podporuje použití protokolu „AS4“, zejména v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Tento protokol by proto měl být uveden v seznamu jako alternativa k protokolům IBM MQ a IATA typ B.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Odvětví a členské státy by měly být vedeny k tomu, aby spolu s mezinárodními partnery, s ICAO a s WCO přijaly nezbytná opatření za účelem začlenění vhodných protokolů otevřeného standardu mezi mezinárodně přijímané referenční protokoly pro předávání údajů PNR leteckými dopravci útvarům členských států pro informace o cestujících.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Toto prováděcí rozhodnutí by proto mělo být do čtyř let po jeho přijetí přezkoumáno s cílem zvážit možnost nahrazení proprietárních produktů přenosovými protokoly otevřeného standardu. Měl by být rovněž zvážen přezkum stávajících verzí EDIFACT a XML formátu PNRGOV a formátu EDIFACT PAXLST, jakož i možný vývoj standardů XML pro zasílání zpráv API.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Členské státy mohou rovněž zvážit poskytování potvrzení o příjmu PNR (s použitím zprávy ACKRES) leteckým dopravcům. Toto rozhodnutí by mělo být založeno na dvoustranném ujednání mezi leteckým dopravcem a členským státem, jak doporučuje IATA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 17 odst. 1 směrnice (EU) 2016/681,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Společné protokoly a podporované datové formáty
   1.   Letečtí dopravci při předávání údajů PNR útvarům členských států pro informace o cestujících podle směrnice (EU) 2016/681 použijí jeden z datových formátů a přenosových protokolů uvedených v bodech 1 a 2 přílohy tohoto rozhodnutí.
   2.   V případě, že letečtí dopravci předávají údaje předběžných informací o cestujících (API) uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice (EU) 2016/681 odděleně od údajů PNR předávaných pro týž let, použijí datový formát uvedený v bodě 3 přílohy tohoto rozhodnutí.
   3.   Odchylně od výše uvedených odstavců 1 a 2 letečtí dopravci, kteří neprovozují lety uvnitř a mimo EU podle konkrétního a veřejného letového řádu a kteří nevlastní nezbytnou infrastrukturu podporující datové formáty a přenosové protokoly uvedené v příloze, předávají údaje PNR elektronickými prostředky, které poskytují dostatečné záruky ohledně technických bezpečnostních opatření a na nichž se dvoustranně dohodnou letecký dopravce a příslušný členský stát.
   Článek 2
   Přezkum
   1.   Komise provede přezkum tohoto prováděcího rozhodnutí do 28. dubna 2021. Přezkum se bude zabývat zejména možností stanovit přenosové protokoly otevřeného standardu výlučně nebo vedle stávajících protokolů a zároveň zajistit jejich soulad s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy.
   2.   S ohledem na tento přezkum může Komise přijmout změnu tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 28. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132.
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Datové formáty pro předávání údajů PNR
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  EDIFACT PNRGOV, jak je popsán v prováděcích pokynech EDIFACT; údaje PNR dodávané státům nebo jiným orgánům; zpráva PNRGOV verze 11.1 nebo pozdější,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  XML PNRGOV, jak je popsán v prováděcích pokynech EDIFACT; údaje PNR dodávané státům nebo jiným orgánům; zpráva PNRGOV verze 13.1 nebo pozdější.
               
            
         
      
      2.   Přenosové protokoly pro předávání údajů PNR
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  IBM MQ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  IATA typ B,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  profil AS4 ebMS 3.0 verze 1.0, standard OASIS, zveřejněný dne 23. ledna 2013. Provedení AS4 podle profilu e-SENS AS4 vyvinutého v rámci rozsáhlého pilotního projektu e-SENS, stávající identifikátor a verze: „PR – AS4 – 1.10“. Od roku 2017 budou tyto prováděcí pokyny i nadále udržovány a zlepšovány prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy.
               
            
         
      
      3.   Datové formáty pro předávání údajů API při jejich předávání odděleně od zprávy PNR
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  EDIFACT PAXLST, jak je popsán v prováděcích pokynech WCO/IATA/ICAO pro zprávu Seznam cestujících, a to ve verzi z roku 2003 nebo pozdější.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.