Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/760 ze dne 24. dubna 2017 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0760 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 113/52
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/760
      ze dne 24. dubna 2017
      o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11)
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (2), a zejména na čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Celková výše ročních poplatků za dohled, které mají být uloženy podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), by měla pokrývat, ale nepřekračovat výdaje, které Evropská centrální banka (ECB) vynaloží v souvislosti se svými úkoly v oblasti dohledu v příslušném období placení poplatku. Tyto výdaje sestávají v první řadě z nákladů, které přímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu, například přímým dohledem nad významnými subjekty, dozorem nad výkonem dohledu nad méně významnými subjekty a prováděním horizontálních úkolů a specializovaných služeb. Zahrnují také náklady, které s úkoly ECB v oblasti dohledu souvisejí nepřímo, například náklady za služby poskytované podpůrnými útvary ECB, např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů, administrativních služeb, rozpočtu a kontroly, účetnictví, právních služeb, komunikace a překladatelských služeb, interního auditu a statistických služeb a informačních technologií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny a za méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny, by měly být celkové náklady rozděleny na základě výdajů příslušných funkčních oblastí, které vykonávají přímý dohled nad významnými dohlíženými subjekty a významnými dohlíženými skupinami a nepřímý dohled nad méně významnými dohlíženými subjekty a méně významnými dohlíženými skupinami.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2017 by měla být vypočtena jako součet: a) odhadovaných ročních nákladů na úkoly v oblasti dohledu na rok 2017 podle schváleného rozpočtu ECB na rok 2017, s přihlédnutím k vývoji odhadovaných ročních nákladů ECB, který byl v době přijetí tohoto rozhodnutí znám; a b) přebytku nebo schodku z roku 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Přebytek nebo schodek by měl být určen tak, že se skutečné roční náklady vynaložené na úkoly v oblasti dohledu v roce 2016, tak jak jsou uvedeny v roční účetní závěrce ECB za rok 2016 (3), odečtou od odhadovaných ročních nákladů v roce 2016 uvedených v příloze rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/661 (ECB/2016/7) (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je třeba v odhadovaných ročních nákladech na úkoly v oblasti dohledu v roce 2017 zohlednit též výši všech poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat, všechny přijaté platby úroků v souladu s článkem 14 a částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Definice
      Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) a v nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).
      Článek 2
      Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2017
      1.   Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2017 činí 424 957 652 EUR a je vypočtena tak, jak je uvedeno v příloze I.
      2.   Každá kategorie dohlížených subjektů a dohlížených skupin uhradí celkovou výši ročních poplatků za dohled takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny: 391 279 654 EUR;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny: 33 677 998 EUR.
               
            
         
      
      Rozdělení celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2017, které má každá kategorie uhradit, je uvedeno v příloze II.
      Článek 3
      Vstup v platnost
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. dubna 2017.
         
            
               Prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
      
         (2)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23.
      
         (3)  Zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu v únoru 2017.
      
         (4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/661 ze dne 15. dubna 2016 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2016 (ECB/2016/7) (Úř. věst. L 114, 28.4.2016, s. 14).
      
         (5)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2017
         
         
            
            
            
               
                  
                     (v EUR)
                  
               
               
               
               
                  
                     Odhadované roční náklady v roce 2017
                  
                  
                     464 676 594
                  
               
               
                  
                     Mzdy a požitky
                  
                  
                     208 621 881
                  
               
               
                  
                     Nájem a údržba budov
                  
                  
                     54 990 329
                  
               
               
                  
                     Další provozní výdaje
                  
                  
                     201 064 384
                  
               
               
                  
                     Přebytek/schodek z roku 2016
                  
                  
                     – 41 089 798
                  
               
               
               
               
                  
                     Částky, které je třeba zohlednit v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)
                  
                  
                     1 370 856
                  
               
               
                  
                     Výše poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat
                  
                  
                     0
                  
               
               
                  
                     Platby úroků přijaté v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení
                  
                  
                     – 23 761
                  
               
               
                  
                     Částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení
                  
                  
                     1 394 617
                  
               
               
                  
                     CELKEM
                  
                  
                     424 957 652
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Rozdělení celkové výše ročních poplatků za dohled za rok 2017
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     (v EUR)
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny
                  
                  
                     Méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny
                  
                  
                     Celkem
                  
               
               
                  
                     Odhadované roční náklady v roce 2017
                  
                  
                     427 700 563
                  
                  
                     36 976 031
                  
                  
                     464 676 594
                  
               
               
                  
                     Přebytek/schodek z roku 2016
                  
                  
                     – 37 593 510
                  
                  
                     – 3 496 288
                  
                  
                     – 41 089 798
                  
               
               
               
               
                  
                     Částky, které je třeba zohlednit v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)
                  
                  
                     1 172 601
                  
                  
                     198 255
                  
                  
                     1 370 856
                  
               
               
                  
                     Výše poplatků za předchozí období placení poplatku, které nebylo možné vybrat
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
               
               
                  
                     Platby úroků přijaté v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení
                  
                  
                     – 8 696
                  
                  
                     – 15 065
                  
                  
                     – 23 761
                  
               
               
                  
                     Částky přijaté nebo navrácené v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení
                  
                  
                     1 181 297
                  
                  
                     213 320
                  
                  
                     1 394 617
                  
               
               
                  
                     CELKEM
                  
                  
                     391 279 654
                  
                  
                     33 677 998
                  
                  
                     424 957 652
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.