Rozhodnutí Rady (EU) 2017/768 ze dne 18. července 2016 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0768 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 115/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/768
   ze dne 18. července 2016
   o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 25. června 2001 byla podepsána Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“). Tato dohoda vstoupila v platnost dnem 1. června 2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Chorvatská republika se stala dne 1. července 2013 členským státem Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má být její přistoupení k dohodě schváleno prostřednictvím protokolu k dohodě uzavřeným mezi Radou jednající jednomyslně jménem členských států a Egyptskou arabskou republikou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada dne 14. září 2012 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Egyptskou arabskou republikou. Tato jednání byla úspěšně uzavřena parafováním protokolu dne 29. října 2015 v Bruselu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ustanovení čl. 8 odst. 3 protokolu stanoví prozatímní provádění protokolu do okamžiku, než vstoupí v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Protokol by měl být podepsán s výhradou uzavření a měl by být prozatímně prováděn,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států se schvaluje s výhradou uzavření uvedeného protokolu.
   Znění protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Evropské unie a jejích členských států.
   Článek 3
   Protokol je prováděn prozatímně v souladu s čl. 8 odst. 3 protokolu ode dne 1. července 2013 do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho uzavření.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 18. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.