Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/800 ze dne 8. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem C(2017) 2899) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0800 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 120/22
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/800
   ze dne 8. května 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2899)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec druhou větu a čl. 6 odst. 5 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě sdělení Španělska by kategorie „ostatní zvířata“ v případě stanoviště hraniční kontroly na letišti v Alicante měla být omezena na zvířata malé velikosti. Ke kategorii O u uvedeného stanoviště hraniční kontroly v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být doplněna poznámka pod čarou č. 10.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě sdělení Francie by schválení stanoviště hraniční kontroly na letišti Lyon-Saint Exupéry mělo být rozšířeno na evidované koňovité. Položka týkající se uvedeného stanoviště hraniční kontroly by proto měla být v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nizozemsko oznámilo, že kontrolní středisko na stanovišti hraniční kontroly v přístavu Amsterdam by mělo být zrušeno a že kontrolní středisko na stanovišti hraniční kontroly v přístavu Rotterdam se přesunulo na nové místo. Položky pro uvedená stanoviště hraniční kontroly stanovené v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha II rozhodnutí 2009/821/ES stanoví seznam ústředních, regionálních a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (Traces).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na základě sdělení Irska, Itálie a Rakouska by měly být u uvedených zemí provedeny změny v seznamu místních jednotek v Traces stanoveném v příloze II rozhodnutí 2009/821/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
   
      (3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v Traces (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v části týkající se Španělska se položka pro letiště v Alicante nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Alicante
                                       
                                       
                                          ES ALC 4
                                       
                                       
                                          A
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          HC(2), NHC(2)
                                       
                                       
                                          O(10)“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v části týkající se Francie se položka pro letiště Lyon-Saint Exupéry nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Lyon- Saint Exupéry
                                       
                                       
                                          FR LIO 4
                                       
                                       
                                          A
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          HC-T(1), HC-NT, NHC
                                       
                                       
                                          E“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              část týkající se Nizozemska se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          položka pro přístav Amsterdam se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „Amsterdam
                                                   
                                                   
                                                      NL AMS 1
                                                   
                                                   
                                                      P
                                                   
                                                   
                                                      Cornelis Vrolijk
                                                   
                                                   
                                                      HC-T(FR)(2)(3)
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Daalimpex, Velsen
                                                   
                                                   
                                                      HC-T
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      PCA
                                                   
                                                   
                                                      HC(2), NHC(2)
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kloosterboer Ijmuiden
                                                   
                                                   
                                                      HC-T(FR)
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Blankendaal Coldstores, Velsen
                                                   
                                                   
                                                      HC-T(FR)(2)“
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          položka pro přístav Rotterdam se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „Rotterdam
                                                   
                                                   
                                                      NL RTM 1
                                                   
                                                   
                                                      P
                                                   
                                                   
                                                      Eurofrigo Karimatastraat
                                                   
                                                   
                                                      HC, NHC-T(FR), NHC-NT
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Eurofrigo, Abel Tasmanstraat
                                                   
                                                   
                                                      HC
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Frigocare Rotterdam B.V.
                                                   
                                                   
                                                      HC(2)
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Agro Merchants Maasvlakte B.V.
                                                   
                                                   
                                                      HC(2), NHC(2)
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kloosterboer Delta Terminal
                                                   
                                                   
                                                      HC(2)
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Maastank B.V.
                                                   
                                                   
                                                      NHC-NT(6)“
                                                   
                                                   
                                                       
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v části týkající se Irska se položky pro místní jednotky „IE00400 CORK CITY“ a „IE10400 CLONAKILTY“ nahrazují tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „IE00400
                                       
                                       
                                          CORK“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              část týkající se Itálie se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          položky pro regionální jednotku „IT00020 SARDEGNA“ se nahrazují tímto:
                                          „IT00020 SARDEGNA
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      IT00120
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          položky pro regionální jednotku „IT00005 VENETO“ se nahrazují tímto:
                                          „IT00005 VENETO
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      IT00105
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT00305
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT00605
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT00905
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT01005
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT01205
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT01605
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT01805
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      IT02005
                                                   
                                                   
                                                      AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v části týkající se Rakouska se zrušuje položka pro místní jednotku „AT00324 WIEN UMGEBUNG“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.