Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/801 ze dne 8. května 2017 o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2017) 2894)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0801 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 120/26
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/801
      ze dne 8. května 2017
      o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 2894)
         
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Organismus Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus), který se poté, co Mezinárodní botanický kongres schválil nový kód nomenklatury hub, nazývá Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (dále jen „Phyllosticta citricarpa“), je škodlivý organismus uvedený v bodě 11 písm. c) kapitoly I části A přílohy II směrnice 2000/29/ES. Jeho výskyt v Unii není znám. Je původcem černé skvrnitosti citrusů a pro pěstování citrusů v Unii představuje významnou hrozbu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 (2) stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o plody Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich hybridy, jiné než plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka (dále jen „dotčené plody“), pocházející z Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Od přijetí uvedeného rozhodnutí členské státy v období od května do října 2016 opakovaně oznamovaly případy zachycení organismu Phyllosticta citricarpa v rámci prohlídek dovozu dotčených plodů pocházejících z Argentiny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Komise tyto opakující se případy zachycení posoudila a dospěla k závěru, že rostlinolékařské osvědčení v Argentině dostatečně nezaručuje nepřítomnost organismu Phyllosticta citricarpa. Proto jsou fytosanitární záruky, jež jsou v Argentině v současnosti zavedeny, nedostatečné k tomu, aby se zavlečení organismu Phyllosticta citricarpa do Unie zamezilo.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Na dovoz těchto plodů do Unie by se tedy měly vztahovat určité požadavky. Tyto požadavky by měly být stejné, jako jsou požadavky pro dotčené plody pocházející z Jihoafrické republiky a Uruguaye, a měly by se vztahovat jak na dotčené plody určené k jiným účelům než k průmyslovému zpracování na šťávu, tak i na dotčené plody určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Jelikož se v daných případech zachycení dotčených plodů pocházejících z Argentiny jednalo o různé druhy a odrůdy, není požadováno dodatečné testování na latentní infekci, jež je stanoveno pro dotčené plody Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ pocházející z Jihoafrické republiky a Uruguaye.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Opatření stanovená v tomto rozhodnutí by se měla použít ode dne 5. června 2017, aby měly státní organizace ochrany rostlin, odpovědné úřední orgány a dotčené subjekty dostatek času přizpůsobit se novým požadavkům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Předmět
                  Toto rozhodnutí stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „b)
                           
                           
                              „dotčenými plody“ se rozumí plody Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich hybridy, jiné než plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Odchylně od bodu 16.4 písm. c) a d) kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES jsou dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky nebo Uruguaye, jiné než plody určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu, dováženy do Unie v souladu s články 4 až 7 tohoto rozhodnutí.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Vkládá se nový článek 5a, který zní:
                  „Článek 5a
                  Dovoz dotčených plodů pocházejících z Argentiny do Unie
                  K dotčeným plodům pocházejícím z Argentiny se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              prohlášení, že dotčené plody pocházejí z pěstební plochy, která byla ošetřována proti organismu Phyllosticta citricarpa, přičemž tato ošetření byla prováděna ve vhodných termínech od začátku posledního vegetačního období;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu pěstebního období provedena úřední prohlídka a u dotčených plodů nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              prohlášení, že v období mezi doručením a balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný pokud možno na základě jakýchkoli případných příznaků napadení organismem Phyllosticta citricarpa, a že všechny vybrané plody vykazující příznaky napadení byly testovány a shledány prosté tohoto škodlivého organismu.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V článku 6 se název a odstavec 1 nahrazují tímto:
                  „Článek 6
                  Požadavky týkající se prohlídek dotčených plodů pocházejících z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye v rámci Unie
                  1.   Dotčené plody pocházející z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye se podrobí vizuální prohlídce na vstupním místě nebo na místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (*1). Uvedené prohlídky se provádějí u vzorků alespoň 200 plodů od každého druhu dotčených plodů z každé šarže 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraných na základě jakéhokoli případného příznaku napadení organismem Phyllosticta citricarpa.
                  
                     (*1)  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V článku 7 se písmeno c) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „c)
                           
                           
                              v případě dotčených plodů pocházejících z Argentiny, Jihoafrické republiky a Uruguaye musí být navíc vedle podmínek stanovených pod písmeny a) a b) uvedeny podrobné informace o ošetřeních před sklizní a po sklizni.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Odchylně od bodu 16.4 písm. d) kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES jsou dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Uruguaye určené výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu dováženy do Unie a přepravovány v rámci Unie pouze v souladu s články 9 až 17 tohoto rozhodnutí.“
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí se použije ode dne 5. června 2017.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 8. května 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 16).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.