Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/810 ze dne 10. května 2017 o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidního přípravku obsahujícího kyselinu boritou předložené Francií v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2017) 2935)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0810 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 121/45
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/810
   ze dne 10. května 2017
   o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidního přípravku obsahujícího kyselinu boritou předložené Francií v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2935)
      
   
   (Pouze francouzské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 37 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Společnost Rütgers Organics GmbH (dále jen „žadatel“) předložila Francii úplnou žádost o vzájemné uznávání povolení přípravku na ochranu dřeva obsahujícího účinnou látku kyselinu boritou (dále jen „přípravek“), které udělilo Německo. Německo přípravek povolilo za účelem preventivního ošetření profesionálními uživateli proti dřevokazným houbám, hmyzu a termitům žijícím pod zemí a v suchém dřevě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Kyselina boritá je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) klasifikována jako látka toxická pro reprodukci kategorie 1B, a proto splňuje kritérium vyloučení uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012. V souladu s čl. 5 odst. 2 třetím pododstavcem uvedeného nařízení bude použití biocidního přípravku obsahujícího kyselinu boritou omezeno na členské státy, v nichž je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v uvedeném odstavci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Francie má za to, že žádná z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 nebyla splněna, a žadateli sdělila, že v souladu s čl. 37 odst. 2 uvedeného nařízení navrhne zamítnout udělení povolení ve Francii. Odůvodněním tohoto zamítnutí je ochrana zdraví a života lidí, zejména pokud jde o zranitelné skupiny, jak je stanoveno v čl. 37 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Žadatel vyjádřil s navrhovaným zamítnutím nesouhlas a uvedl, že toto opatření podle něj není z důvodů stanovených v čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 dostatečně odůvodněné. V souladu s čl. 37 odst. 2 druhým pododstavcem uvedeného nařízení tedy Francie dne 6. října 2016 informovala Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z argumentů předložených Francií vyplývá, že riziko spojené s používáním přípravku profesionálními uživateli je sice podle příslušných modelů posouzení expozice přijatelné, ale není zanedbatelné, že jiné přípravky na ochranu dřeva obsahující účinné látky, které nesplňují kritéria vyloučení uvedená v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012, jsou na francouzském trhu k dispozici pro zamýšlená použití a že tento přípravek zatím na francouzském trhu dostupný nebyl. Proto má Francie za to, že přípravek není nezbytný pro zvládnutí vážného ohrožení lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí a že neschválení přípravku ve Francii nebude mít na francouzskou společnost nepřiměřený negativní dopad.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žádné z podmínek v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 splněny nejsou. Účelem tohoto nařízení je zlepšit volný pohyb biocidních přípravků v Unii a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí, zejména pokud jde o zranitelné skupiny. Profesionální uživatelé jsou v dlouhodobém horizontu vystaveni vysoké expozici biocidních přípravků a splňují definici „zranitelných skupin“ podle čl. 3 odst. 1 písm. ad) nařízení (EU) č. 528/2012. Komise se proto domnívá, že navrhovaná odchylka od vzájemného uznávání splňuje podmínku uvedenou v čl. 37 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Odchylka od vzájemného uznávání navrhovaná Francií pro přípravek uvedený v odstavci 2 je odůvodněná ochranou zdraví a života lidí, zejména pokud jde o zranitelné skupiny, podle čl. 37 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012.
   2.   Odstavec 1 se vztahuje na přípravek označený v registru biocidních přípravků níže uvedeným číslem:
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               BC-QC011565-51.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.
   
      V Bruselu dne 10. května 2017
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.